Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз майна підприємства. Аналіз оборотних активів 

Завдання 2.2. Аналіз стану, структури і динаміки необоротних активів.

Мета – навчитися аналізувати стан, структуру, динаміку і ефективність використання необоротних активів підприємства.

 

1. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б) проаналізувати динаміку і структуру необоротних активів; зробити висновки.

Аналіз структури і динаміки необоротних активів провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2

Аналіз структури і динаміки необоротних активів

Групи необо-ротних активів Абсолютні величини Питома вага,% Зміни
На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На початок звітного періоду На кінець звітного періоду В абсо-лютних величинах У питомій вазі,% Темп росту, %
...              
Разом              

 

2. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б), форми 2 «Звіт про фінансові результати» (дод. В,Г) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л):

а) проаналізувати динаміку і структуру нематеріальних активів;

б) проаналізувати ефективність використання нематеріальних активів;

в) зробити висновки щодо використання нематеріальних активів і запропонувати шляхи покращення стану нематеріальних активів на підприємстві.

 

Аналіз структури і динаміки нематеріальних активів провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу

Ефективність використання нематеріальних активів характеризується показниками рентабельності й оборотності.

Рентабельність нематеріальних активів розраховується за формулою:

Коефіцієнт оборотності нематеріальних активів розраховується за формулою:

Ефективність використання нематеріальних активів проаналізувати за допомогою таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

Показники Попередній рік   Звітний рік Темпи росту, %
Середньорічна вартість нематеріальних активів      
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)      
Чистий прибуток      
Рентабельність нематеріальних активів (р.3: р.1), %      
Оборотність нематеріальних активів (р.2 : р.1)        

3. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б), форми 2 «Звіт про фінансові результати» (дод. В,Г) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л):а) проаналізувати динаміку і структуру основних засобів;

б) визначити співвідношення виробничих і невиробничих фондів, активну частину основних засобів і темпи її росту;

в) проаналізувати стан основних засобів;

г) проаналізувати ефективність використання основних засобів;

д) зробити висновки щодо використання основних засобів і запропонувати шляхи оптимізації використання основних засобів на підприємстві.

 

Аналіз структури і динаміки основних засобів провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Для оцінки стану основних засобів розрахувати наступні коефіцієнти.

- Коефіцієнт зносу основних засобів характеризує частку вартості основних засобів, яка списана на витрати в попередніх періодах і розраховується за формулою:

Значення коефіцієнта зносу більш ніж 50% вважається небажаним. Якщо доповнити значення коефіцієнта зносу до 100%, одержимо коефіцієнт придатності основних засобів.- Коефіцієнт відновлення основних засобів визначає частку нових основних засобів і розраховується за формулою:

- Коефіцієнт вибуття основних засобів показує, яка частка основних засобів вибула протягом звітного періоду і розраховується за формулою:

Ефективність використання основних засобів характеризують показники рентабельності і оборотності.

Рентабельність основних засобів розраховується за формулою:

 

Коефіцієнт оборотності (фондовіддачі) основних засобів показує кількість оборотів основних засобів протягом звітного періоду і розраховується за формулою:

 

Ефективність використання основних засобів проаналізувати за допомогою таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Аналіз ефективності використання основних засобів

Показники Попередній рік   Звітний рік Темпи росту, %
Середньорічна вартість основних засобів      
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)      
Чистий прибуток      
Рентабельність основних засобів (р.3: р.1), %      
Оборотність (фондовіддача) основних засобів (р.2: р.1)        

 

 

4. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л) проаналізувати динаміку і структуру капітальних інвестицій; зробити висновки.

 

5. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л) проаналізувати динаміку і структуру довгострокових фінансових інвестицій; зробити висновки.Контрольні питання:

1. Як проводиться аналіз структури і динаміки нематеріальних активів? Які результати аналізу можна отримати?

2. Як проводиться аналіз структури нематеріальних активів по джерелах надходження?

3. Як проводиться аналіз структури нематеріальних активів по ступені правової захищеності?

4. Як проводиться аналіз структури нематеріальних активів по термінах корисного використання?

5. Як проводиться аналіз структури вибуття нематеріальних активів?

6. Які показники характеризують ефективність використання нематеріальних активів?

7. За якими напрямами проводиться аналіз основних засобів?

8. Як проводиться аналіз структури і динаміки основних засобів? Які результати аналізу можна отримати?

9. Які показники характеризують стан основних засобів ?

10. Які показники характеризують ефективність використання основних фондів?

11. Як проводиться аналіз динаміки і структури капітальних інвестицій?

12. Як проводиться аналіз динаміки і структури фінансових інвестицій?

 

Навчально-методичні матеріали: [20], [21], [22], [23], [24], [27].

Завдання 2.3. Аналіз стану, структури і динаміки оборотних активів.

Мета – навчитися аналізувати стан, структуру, динаміку і ефективність використання оборотних активів підприємства.

1. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б), форми 2 «Звіт про фінансові результати» (дод. В,Г) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л):

а) проаналізувати динаміку і структуру запасів;

б) проаналізувати ефективність використання запасів;

в) зробити висновки щодо стану і використання запасів і запропонувати шляхи покращення використання запасів на підприємстві.

 

Аналіз структури і динаміки запасів провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Ефективність використання запасів характеризують показники оборотності запасів і тривалості обороту.

Коефіцієнт оборотності запасів показує, як часто обертаються запаси, тобто скільки раз вони перенесли свою вартість на готову продукцію, і розраховується за формулою:

 

Тривалість обороту запасів характеризує період часу, протягом якого запаси перетворюються в реалізовану продукцію і визначається за формулою:

Ефективність використання запасів проаналізувати за допомогою таблиці 2.5.

 

Таблиця 2.5.

Аналіз ефективності використання запасів

Показники Попередній рік Звітний рік Темп зміни,%
Середньорічна вартість запасів      
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)      
Оборотність запасів (р.2 : р.1)      
Тривалість обороту      

 

2. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б), форми 2 «Звіт про фінансові результати» (дод. В,Г) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л):

а) проаналізувати динаміку і структуру дебіторської заборгованості;

б) проаналізувати дебіторську заборгованість за термінами непогашення по групам;

в) розрахувати коефіцієнти, які характеризують дебіторську заборгованість;

г) зробити висновки щодо дебіторської заборгованості і запропонувати шляхи покращення стану дебіторської заборгованості на підприємстві.

 

Аналіз структури і динаміки дебіторської заборгованості провести за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Аналіз дебіторської заборгованості за термінами непогашення по групам провести в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Аналіз структури дебіторської заборгованості за термінами непогашення

Групи Сума на кінець року По строкам непогашення
До 12 місяців Від 12 до 18 місяців Від 18 до 36 місяців
Σ % Σ % Σ %
               

 

Для оцінки дебіторської заборгованості використовують наступні показники.

- Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги показує, скільки разів протягом звітного періоду дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти і розраховується за формулою:

- Тривалість обороту (період інкасації) дебіторської заборгованості показує кількість днів для погашення кредиту, який взяли кредитори, і визначається за формулою:

- Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів розраховується за формулою:

- Частка сумнівної заборгованості у складі дебіторської заборгованості розраховується за формулою:

Цей показник характеризує «якість» дебіторської заборгованості. Тенденція до його росту свідчить про зниження ліквідності.

 

3. На основі форми 1 «Баланс» (дод. А,Б) і форми 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (дод. К,Л):

а) проаналізувати структуру і динаміку грошових коштів;

б) визначити зміни, які відбулись в структурі грошових коштів;

в) зробити висновки.

 

Контрольні питання:

1. Про що свідчить ріст грошових коштів на рахунках підприємства ?

2. Про що свідчить зменшення грошових коштів на рахунках підприємства ?

3. Про що свідчить ріст дебіторської заборгованості?

4. Про що свідчить зменшення дебіторської заборгованості ?

5. Про що свідчить ріст запасів на підприємстві ?

6. Про що свідчить зменшення запасів на підприємстві ?

7. Як проводиться аналіз використання запасів ?

8. По яким напрямам проводиться аналіз дебіторської заборгованості ?

9. Які показники характеризують дебіторську заборгованість?

10. Про що свідчить ріст грошових коштів на підприємстві ?

11. Про що свідчить зменшення грошових коштів на підприємстві ?

 

Навчально-методичні матеріали: [20], [21], [22], [23], [24], [27].

 

Тема 2.3.


Просмотров 325

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!