Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНИХ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

 

Тематика комплексних курсових проектів підібрана з урахуванням матеріалу, засвоєного студентами під час вивчення дисциплін «Пакети прикладних програм», «Мікроконтролерні датчики та перетворювачі», і відображає найбільш типові випадки, що зустрічаються в інженерній і науковій практиці. Враховуються при цьому й такі критерії:

- пристрій або електронна система мають бути досить складним, що потребує від студента певних творчих зусиль для виконання проекту;

- пристрій має бути функціонально закінченим і по можливості мати самостійне експлуатаційне призначення;

- тема завдання має бути забезпечена літературою й посібниками, наявними в бібліотеці і на кафедрі, а також необхідною обчислювальною технікою;

- не має порушуватися принцип послідовності навчання, тобто виконання роботи має сприяти розширенню й поглибленню знань про принципи дії та властивості електронних систем;

- доцільне також пов'язування теми курсової роботи з дипломним проектуванням;

- конкретні теми курсових робіт і завдання розробляються завчасно, обговорюються на засіданні кафедри.

 


ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ

 

У відповідності до вивченого матеріалу тематика курсових робіт може бути такою.

Проектування систем збору та обробки інформації:

- вимірювальні системи ваги, тиску, температури;

- вимірювальні системи напруги, струму, опору та ємності;

- вимірювальні системи частоти, часових інтервалів;

- пристрої уведення інформації в ЕОМ;

- системи з'єднання з ЕОМ (для виміру частотних і часових параметрів сигналів);

- системи збору інформації про об'єкти;

- дистанційні системи контролю та керування промисловими об’єктами;

- пристрої відображення ВАХ електронних приладів;

- вимірювальні системи АЧХ, ФЧХ приладів.

Проектування систем сервісної і автомобільної електроніки:

- системи діагностики автомобілів і електронного обладнання;

- електронні регулятори напруги;

- електронні системи запалювання;- системи електроживлення електронного обладнання;

- системи попередження зіткнення;

- системи безпеки.

Проектування систем охоронної сигналізації:

- системи охоронної сигналізації рухомих об'єктів (автомобілів);

- системи охоронної сигналізації стаціонарних об'єктів;

- безконтактні пристрої ідентифікації.

Проектування радіопередавачів:

- з ЧМ–модуляцією;

- з АМ–модуляцією;

- з фазовою маніпуляцією.

Проектування радіоприймачів:

- детекторного типу;

- радіоприймальні пристрої з ЧМ–модуляцією;

- радіоприймальні пристрої з АМ–модуляцією;

- радіоприймальні пристрої з фазовою маніпуляцією.

Проектування пристроїв електроніки:

- активні фільтри на ОУ;

- генератори сигналів довільної форми;

- функціональні генератори;

- перетворювачі “напруга – частота” , “струм – період”;

- адаптивні фільтри.


4 СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КОМПЛЕКСНОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

 

Курсовий проект складається з пояснювальної записки і графічного матеріалу.

Однак, з огляду на специфіку даної дисципліни а також на те, що значна частина часу, що відведений на виконання роботи, буде витрачена студентами на науково - дослідницьку роботу, можливе скорочення графічної частини.

Обов'язковою є розбиття тексту на розділи. Серед них мають бути розділи, у яких наводяться вихідні дані і їхній стислий аналіз, обґрунтування й найпростіший розрахунок функціональної схеми, обґрунтування вибору елементної бази і її технічна характеристика, вибір і розрахунок принципової схеми пристрою в цілому або його окремих вузлів.Пояснювальна записка в зазначеній нижче послідовності має містити:

- титульний аркуш;

- завдання на комплексний курсовий проект;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень і скорочень;

- вступ;

- основну частину пояснювальної записки;

- висновки;

- перелік посилань;

- додатки.

Титульний аркуш пояснювальної записки має бути оформлений відповідно з вимогами [1]. Приклад оформлення титульного аркуша наведено у Додатку А.

Завдання на комплексний курсовий проект видається на бланку, де зазначується тема роботи та перелік питань, що мають бути розв’язані в ході виконання проекту.

Реферат має відбивати основний зміст пояснювальної записки та містити відомості про обсяг, кількість ілюстрацій і таблиць, перелік ключових слів, стислий зміст виконаної роботи.

Зміст включає найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають найменування) із зазначенням сторінок, на яких розміщується початок розділів, підрозділів (пунктів).

Перелік умовних позначень, символів, одиниць і термінів є необов'язковим і наводиться в записці у випадку, якщо прийнято специфічну термінологію, а також застосовуються мало розповсюджені скорочення, нові символи, позначення й та ін.

Вступ має містити стислу характеристику сучасного стану проблеми, пов'язаної з темою курсової роботи, відбивати її актуальність. Закінчується вступ чітким формулюванням мети роботи.

Основна частина записки складається з декількох розділів, що містить аналітичний огляд робіт, які відносяться до теми проекту з розроблювальної проблеми, вибір електричної схеми, методику розрахунку, вибір сучасної елементної бази.

Висновки мають відбивати у вигляді окремих пунктів і оцінку отриманих результатів з погляду їхньої відповідності завданню.

Список посилань має містити перелік робіт, використаних у тексті записки, у порядку появи посилань на них.

У додатки слід включати ілюстрації другорядного значення, громіздкі математичні висновки, електричні схеми, кресленики та ін.

Середній обсяг пояснювальної записки (без урахувань додатків) має бути не більше, ніж 50 сторінок.

 


Просмотров 242

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!