Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 9. Генетика окремих психічних розладів і диспозиції поведінки дорослої людиниЗ метоюоволодiння темою, студенти повиннi засвоїти такі питання та основнi поняття: зв'язок спадковості з хворобою Альцгеймера, шизофренією, тривожними і афективними розладами; психогенетичні дослідження темпераменту та особистості, психологічні особливості поведінки осіб із синдромом ХУУ.

Контрольні питання до змістового модулю 3:

1. Класифікація спадкових захворювань.

2. Загальна характеристика хромосомних хвороб, обумовлених аномалією статевих хромосом.

3. Захворювання, які відносяться до аномалій статевих хромосом.

4. Захворювання, які відносяться до аномалій аутосом.

5. Синдроми, обумовлені часткової делецієй хромосом.

6. Механізми спадкування ферментопатій.

7. Сутність спадкових порушень в метаболізмі амінокислот.

8. Спадкові захворювання амінокислотного обміну.

9. Сутність спадкових дефектів обміну вуглеводів.

10. Загальна клініко-психологічна характеристика лізосомних хвороб.

11. Тип успадкування, характерний для синдрому Жиля де ла Туретта.

12. Психогенетичні дослідження аутизму.

13. Сутність спецефічної нездатності до читання.

14. Характеристика психогенетичних розладів уваги.

15. Тип дослідження дислексії.

16. Форми початку захворювання хвороби Альцгеймера.

17. Алель, частіше інших присутніший у пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

18. Сутність комплексної моделі сімейної передачі тривожних розладів.

19. Особистісні фактори, схильні генетичним впливам.

20. Психологічна характеристика чоловіків із синдромом ХУУ.

 

Лiтература для самостійного опрацювання

1. Бочков Н.П. Клінічна генетика / Бочков Н.П. - М.: ГЕОТАР-МЕД, 2002 - 432с.

2. Лучкина А.С. Психогенетика [навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів] / Лучкина А.С. - М.: Владос Прес, 2005. - 15с.

3. Спадкові порушення нервово-психічного розвитку дітей [керівництво для лікарей] під ред. П.А. Темина, Л.З. Казанцевої. – М.: Медицина, 2001. – 189 с.

4. Нестерова Г.Ф., Безух С.М., Волкова А.Н. Психолого-соціальна робота з індивідами: реабілітація при синдромі Дауна / Нестерова Г.Ф., Безух С.М., Волкова А.Н. – СПб.: Речь, 2006. – 117 с.5. Ф. Фогель. Генетика людини / Фогель., Мотульски А. – Москва: «Мир», 1989.-Т.3. – 366с.

 

 

IНДИВIДУАЛЬНI ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ОСНОВИ ПСИХОГЕНЕТИКИ»

Метою IЗ є поглибленне вивчення матерiалу за одним iз модулiв «Основи психогенетики». Індивідуальне завдання виконуються самостiйно, з викладачем проводяться лише консультації.

Кожне завдання необхiдно виконувати за наступною схемою:

1. Мета.

2. Завдання дослiдження.

3. Розкриття змiсту згiдно мети та завдання дослiдження.

4. Враховується самостiйнiсть виконання завдання, якiсть виконання та його презентації.

 

1. Модель двунитчатої спіралі молекули ДНК.

2. Сутність хромосомної теорії спадковості.

3. Сучасні теорії функції генів.

4. Зв'язок між генами і ферментами.

5. Роль кросінговеру в механізмах спадковості людини.

6. Генеративні та самотичні мутації, їх вплив на мінливість генотипу.

7. Класифікація і характеристика видів мінливості.

8. Модифікаційна мінливість і її вплив на генотип.

9. Значення методу дерматоглифік у психогенетиці.

10. Клініко-генеалогічний метод встановлення спадкової природи захворювань.

11. Близнюковий метод.

12. Гемофілія–спадкове захворювання, зчеплене зі статтю.

13. Дальтонізм–спадкове захворювання, зв'язане зі статевої Х-хромосомою.

14. Особливості дерматогліфіки при синдромі Дауна.15. Особливості дерматогліфіки при синдромі Клайнфельтера і Шерешевського-Тернера.

16. Синдром Марфана - спадкова хвороба сполучної тканини.

17. Типи спадковості при аномальному обміні амінокислот.

18. Вплив дієтотерапії при фенілкетонурії на спадковість.

19. Психогенетичні дослідження аутизму.

20. Психогенетичні дослідження дислексії.

21. Афективні розлади поведінки, що зустрічаються в дитячому віці.

22. Шляхи спадкової передачі розладів уваги і гіперактивності.

23. Психологічні особливості поведінки осіб із синдромом ХУУ.

24. Особливості генетичного впливу на деякі особистісні фактори.

25. Моделі сімейної і генетичної передачі тривожних розладів.

26. Форми і клініко-психологічні прояви хвороби Альцгеймера.

27. Психогенетичні дослідження темпераменту і особистості.

28. Психогенетичні дослідження афективних розладів.

29. Психогенетичні дослідження шизофренії.

30. Клініко-психологічна характеристика спадкових порушень вуглеводного обміну.

План СРС

З курсу «Основи психогенетики»

  Теми курсу СРС Форми звітності
Д/В
Модуль 1. Теоретичні основи генетики – науки про спадковість й спадкоємної мінливості людини
1. Тема 1. Хромосоми і гени – молекулярні носії спадкування й спадкоємної мінливості    
1. Сутність коду ДНК Опитування
Тема 2. Хромосомна теорія спадкування    
1. Фази мейозу (мейоз -1 і мейоз -2) Опитування
2. Порівняльна характеристика мітозу і мейозу Опитування
Тема 3. Вплив генетико-середових відносин на спадкування людини    
1. Ймовірні закони та ймовірні відношення Опитування
2. Закон генетичного рівноваги в популяціях (Г. Харді, В. Вайнберг) Опитування
Модуль 2. Методи вивчення і типи спадковості людини в нормі та при захворюваннях
2. Тема 4. Методи вивчення механізмів спадкування людини в нормі та при захворюваннях    
1. Моделювання генетичних детермінант поведінки на тваринах Реферати
2. Дослідження прийомних дітей Реферати
Тема 5. Типи спадкування генетичних захворювань людини   Реферати
1. Поширеність домінантних і аутосомно–рецесивних захворювань у Європі Реферати
2. Ймовірність спадкових захворювань із позицій експресивності та пенетрантності генів Опитування
Модуль 3. Спадкоємні хвороби людини, які викликають порушення інтелектуального розвитку. Генетика девіантних форм розвитку і дитячих психічних розладів, окремих психічних розладів і диспозиції поведінки дорослої людини
3. Тема 6. Хромосомні хвороби які викликають порушення інтелектуального розвитку    
1. Особливості дерматогліфіки при синдромі Дауна Реферати
2. Особливості дерматогліфіки при синдромі Клайнфельтера і Шерешевського-Тернера Реферати
Тема 7. Спадкоємні ферментопатії (генні аномалії, ензимопатії), які викликають порушення інтелектуального розвитку    
1. Вплив «лікування» фенілкетонурії на продовження роду Реферати
2. Клініко-психологічна характеристика мукополісахаридозів Реферати
Тема 8. Генетичні фактори, які впливають на виникнення девіантних форм розвитку і дитячих психічних розладів    
1. Генетичні моделі синдрому дефіциту уваги і гіперактивності Реферати
2. Психогенетичні дослідження дислексії Реферати
Тема 9. Генетика окремих психічних розладів і диспозиції поведінки дорослої людини    
1. Соціальні наслідки осіб із синдромом ХУУ Реферати
2. Сімейні деменції при хворобі Альцгеймера Реферати
Разом за семестр  

  


Просмотров 629

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!