Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Визначення середньої кількості працівниківПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3.1.Середня кількість працівників підприємства за період (місяць, квартал, з початку року, рік) визначаєть­ся як сума таких показників:

— середньооблікової кількості штатних працівників;

— середньої кількості зовнішніх сумісників;

— середньої кількості працюючих за цивільно-право­вими договорами.

3.2. Середньооблікова кількість штатних працівників розраховується на підставі щоденних даних про обліко­ву кількість штатних працівників, які повинні уточнюва­тись відповідно до наказів про прийом, переведення працівника на іншу роботу та припинення трудового договору.

Облікова кількість штатних працівників за кожен день має відповідати даним табельного обліку використан­ня робочого часу працівників, на підставі якого визна­чається кількість працівників, які з'явились або не з'я­вились на роботу.

3.2.1.Середньооблікова кількість штатних праців­ників за місяць обчислюється шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кож­ний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по ЗО або 31 число (для лютого — по 28 або 29), включаючи

вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, святковий і неробочий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній ро­бочий день. У випадку двох або більше вихідних чи свят­кових і неробочих днів підряд кількість штатних праців­ників облікового складу за кожний з цих днів приймаєть­ся на рівні кількості працівників облікового складу за робочий день, що їм передував.

3.2.2. При обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у пунктах 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які пе­ребувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та полога­ми або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колектив­ним договором підприємства, включаючи тих, які уси­новили новонароджену дитину безпосередньо з поло­гового будинку (підпункти 2.5.8 — 2.5.9 Інструкції). Облік цих категорій працівників ведеться окремо.

3.2.3. Середньооблікова кількість штатних праців­ників облікового складу в цілому по підприємству, що працює за умов п'ятиденного робочого тижня, визна­чається у такому порядку:

Приклад.

У наведеному прикладі кількість працівників обліко­вого складу, що підлягають включенню для розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників за всі дні місяця, становить 7930 осіб, календарна кількість днів — 31, середньооблікова кількість штатних праців­ників облікового складу за місяць у цьому разі стано­вить 256 осіб (7930 : 31).

3.2.4.Середньооблікова кількість штатних праців­ників на підприємствах, які працювали неповний місяць (наприклад, на створених або ліквідованих підприєм­ствах, таких, що мають сезонний характер виробницт­ва), визначається шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприєм­ства у звітному місяці, включаючи вихідні та святкові і неробочі дні за період роботи, на число календарних днів у звітному місяці.

Приклад.

Створене підприємство почало працювати з 24 лис­топада. Облікова кількість штатних працівників підприєм­ства становила: 24 листопада —83 особи, 25 —83 осо­би, 26 — 83 особи, 27 (субота) — 83 особи, 28 (не­діля) — 83 особи, 29 — 85 осіб, ЗО — 86 осіб. Сума об­лікової кількості працівників за листопад— 586 осіб, календарна кількість днів у листопаді — ЗО, середньо-облікова кількість штатних працівників у листопаді — 20 осіб (586: 30).

Слід мати на увазі, що до створених підприємств не належать підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або несамостійних підрозділів.

Підприємства, які тимчасово припинили роботу з економічних причин, визначають середньооблікову кількість штатних працівників у середньому за період на зальних підставах.

3.2.5.Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців у цьому періоді, тобто відповідно на 2, 3, 4, ... 12.

Приклад.

Підприємство мало середньооблікову кількість штатних працівників: у січні - 620 осіб, лютому - 640 осіб, березні - 690 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за 1 квартал становить 650 осіб ((620 + 640 + 690) : 3).

3.2.6. Підприємство, що працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створення після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації), середньооблікову кількість штатних працівників за рік визначає також шляхом підсумовування зазначеної кількості працівників за всі місяці роботи підприємства і ділення одержаної суми на 12.

Приклади.

1) Підприємство з сезонним характером виробництва (цукрові заводи, інші виробництва, що займаються переробкою сільгосппродукції) почало працювати у серпні і закінчило у грудні того самого року. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у серпні - 641 особу, вересні - 1254 особи, жовтні - 1316 осіб, листопаді - 820 осіб, грудні - 457 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за рік становить 374 особи ((641 + 1254 + 1316 + 820 + 457): 12).

2) Підприємство почало працювати у березні. Середньооблікова кількість штатних працівників становила: у березні - 450 осіб, квітні - 660 осіб, травні - 690 осіб. Середньооблікова кількість штатних працівників за період з початку року (5 місяців) становить 360 осіб ((450 + 660 + 690) : 5).

3.3. Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць розраховується аналогічно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної у пункті 3.2 цієї Інструкції.

При цьому працівники цих категорій ураховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору.

Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день ураховується на рівні робочого дня, що їм передував.

До кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за період з початку року і рік визначається шляхом підсумовування середньої кількості цих працівників за усі місяці з початку року і ділення отриманої суми на кількість місяців, тобто на 2, 3, 4, 5 ... 12.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1191

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!