Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Облікова кількість штатних працівниківПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 р. № 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. за № 1442/11722

 

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СТАТИСТИКИ КІЛЬКОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

 

Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону Украї­ни "Про державну статистику" з урахуванням міжнарод­них рекомендацій у системі статистики зайнятості та оплати праці.

Загальні положення

1.1.Інструкція містить основні методологічні поло­ження щодо визначення показників кількості праців­ників у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників та розмірів їхньої оплати праці.

Дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підроз­діли (далі — підприємства), а також на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю.

Військові частини, заклади, установи та організації Збройних Сил України, інших військових формувань, органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої си­стеми, податкової міліції, державної пожежної охорони використовують цю Інструкцію для організації обліку вільнонайманих працівників, які отримують заробітну плату.

1.2.Юридична особа подає форми державних ста­тистичних спостережень за місцезнаходженням, вклю­чаючи дані щодо відокремлених та структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць тощо), які розташовані на одній з нею території (місто, район).

Відокремлені підрозділи, розташовані на іншій адмі­ністративній території (місто, район), ніж їхнє головне підприємство, подають форми державних статистичних спостережень з праці безпосередньо органу держав­ної статистики за місцезнаходженням: районному (міському) або головним управлінням статистики в Ав­тономній Республіці Крим, областях, м. Києві, Управлін­ню статистики в м. Севастополі за їхньою вказівкою.

Якщо підприємство має кілька видів діяльності та значну питому вагу за цими видами діяльності у за­гальній кількості працівників підприємства, орган дер­жавної статистики може вимагати складання форм дер­жавних статистичних спостережень за окремими вида­ми діяльності.

Якщо відокремлені підрозділи не ведуть первинного обліку щодо робочого часу та нарахувань заробітної плати працівників, звіти за них складає юридична осо­ба (головне підприємство) і надає органу державної статистики за місцезнаходженням несамостійного підрозділу.

1.3. У разі зміни організаційної структури юридичної особи інформація з питань праці формується так:

1.3.1. юридична особа, окремі підрозділи якої виді­лились у самостійну юридичну особу, не включає до форм державних статистичних спостережень з праці за період з початку звітного року показники цих підрозділів;

1.3.2. юридична особа, утворена в результаті виді­лення структурного підрозділу або поділу іншої юридичної особи, складає форми державних статистичних спостережень з праці включно з показниками за пері­од з початку року, тобто за весь період до їхнього ут­ворення;

1.3.3. у разі злиття юридичних осіб новоутворена юридична особа складає форми державних статистич­них спостережень з праці з показниками цих юридич­них осіб з початку року включно, тобто за весь період до їхнього злиття;

1.3.4. у разі ліквідації юридична особа складає фор­ми державних статистичних спостережень з праці за період своєї діяльності у звітному році до моменту вне­сення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи в Єдиний державний реєстр юридич­них осіб та фізичних осіб — підприємців;

1.3.5. уразі зміни виду діяльності підприємства дані за новим видом діяльності враховуються з місяця, в яко­му відбулася така зміна. Дані за попередній період з початку року відображаються за колишнім видом діяль­ності.

1.4. У разі зміни у звітному періоді структури підприєм­ства або методології визначення показників з праці, дані за відповідний період минулого року відобража­ються згідно зі структурою або методологією, яка прий­нята у звітному періоді.

1.5. Підприємства подають органам державної стати­стики форми державних статистичних спостережень у строки, визначені на бланках форм. Статистичні дані по­винні бути достовірними і подаватися у повному обсязі.

1.6. Форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюються на основі типових форм первинної облікової документації.

До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать:

— наказ (розпорядження) про прийом на роботу, пе­реведення на іншу роботу, припинення трудового до­говору;

— особова картка;

— наказ (розпорядження) про надання відпустки;

— табель обліку використання робочого часу та роз­рахунку заробітної плати;

— розрахунково-платіжні відомості, розрахункові відомості, платіжні відомості;

— особові рахунки, трудові договори (контракти), цивільно-правові договори й інші документи первинно­го та бухгалтерського обліку, затверджені у встановле­ному порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральній формах, а також розміри пільг і компенсацій.

1.7. Відмітки в табелі обліку використання робочого часу про причини відсутності на роботі, тривалість ро­бочого дня, понаднормову роботу та інші відхилення від нормальних умов праці здійснюються лише на основі документів, оформлених належним чином (листки не­працездатності, листки простоїв, довідки про виконан­ня державних або громадських обов'язків тощо).

1.8. У формах державних статистичних спостере­жень містяться різні показники кількості працівників, які відрізняються методом розрахунку та метою їхнього використання.

Зокрема, передбачається підрахунок облікової кількості штатних працівників у цілому по підприємству, а також окремих категорій працівників. Наприклад, за­йнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працюючих пенсіонерів, інвалідів тощо.

Показник середньооблікової кількості штатних пра­цівників використовується для визначення кількості за­йнятих працівників за сферами економічної діяльності та ведення спостереження за змінами мобільності ро­бочої сили. Суть його визначення полягає у тому, що

зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від терміну трудо­вого договору та тривалості робочого часу.

Крім цього, для оцінки зайнятості на мікрорівні (підприємство) використовується показник загальної кількості працівників, який, крім штатних працівників, включає кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами.Показник середньої кількості усіх працівників в екві­валенті повної зайнятості характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), що відпрацювали повний робочий день, яка необхідна для виконання встановле­ного (визначеного) підприємством обсягу робіт (по­слуг). Методика його визначення базується на перера­хунку оплаченого робочого часу усього персоналу (штатні працівники, сумісники, працюючі за договора­ми), що залучався до роботи у звітному періоді й отри­мував відповідну заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови роботи всіх працівників упродовж повного робочого дня, вихо­дячи зі встановленої його тривалості.

Показник середньооблікової кількості усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості використовується для визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству, а також ана­лізу ефективності використання робочої сили.

1.9. Показники кількості працівників у формах дер­жавних статистичних спостережень відображаються у цілих одиницях.

1.10. Форми державних статистичних спостережень складаються точно за встановлений календарний звітний період: місяць, квартал, період з початку року або рік. Місячний звіт складається за період з першого до останнього (включно) числа звітного місяця, квар­тальний звіт—за період з 1 січня до останнього (включ­но) числа третього місяця звітного кварталу, річний — за період з 1 січня по 31 грудня.

1.11. У разі виявлення викривлень у формах держав­них статистичних спостережень з праці виправлення даних підприємствами проводяться у звітах за період (місяць, період з початку року, рік), у якому були допу­щені помилки, а також в усіх наступних звітах.

Виправлення даних здійснюється відповідно до Інструкції про порядок виправлення звітних даних у ви­падках виявлення приписок та інших перекручень у дер­жавній статистичній звітності, затвердженої наказом Мінстату від 10.05.94 № 94 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.05.94 за № 109/318.

Облікова кількість штатних працівників

2.1. В облікову кількість штатних працівників вклю­чаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тим­часову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отри­мували заробітну плату на цьому підприємстві.

2.2. Облікова кількість штатних працівників визна­чається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийня­тих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день.

Якщо підприємство на дату, вказану у формі держав­ного статистичного спостереження, з будь-яких причин не працювало (вихідний або святковий день, з природних, технічних та економічних причин), облікова кількість працівників відображається за станом на ос­танній день роботи, що передував цій даті.

2.3. В обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день враховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від виду трудового договору.

2.4. До облікової кількості включаються штатні пра­цівники, які:

2.4.1. фактично з'явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою;

2.4.2. прийняті на роботу з випробувальним термі­ном;

2.4.3. прийняті або переведені за ініціативою адміні­страції на роботу на неповний робочий день або непов­ний робочий тиждень.

В обліковій кількості ці працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу.

До працівників, прийнятих та переведених на роботу на неповний робочий день (тиждень), не належать ті категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема: працівники, молодші 18 років; зайняті на ро­ботах зі шкідливими умовами праці; жінки, яким надані додаткові перерви у роботі для годування дитини, інші категорії працівників;

2.4.4. перебувають у службових відрядженнях, вклю­чаючи закордонні;

2.4.5. уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомни­ки). До облікової кількості штатних працівників надом­ники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці;

2.4.6. прийняті для заміщення працівників, які тимча­сово відсутні (через хворобу, відпустку у зв'язку з вагіт­ністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодав­ством або колективним договором, та з інших причин);

2.4.7. працюють згідно з договорами (розпоряджен­нями, наказами) за межами підприємства;

2.4.8. направлені для виконання робіт вахтовим ме­тодом;

2.4.9. прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з ро­ботодавцем про надання дотації на створення додатко­вих робочих місць для працевлаштування безробітних;

2.4.10. іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату;

2.4.11. студенти денних відділень навчальних зак­ладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних на­вчальних закладів, з якими укладені трудові договори.

2.5. В облікову кількість працівників включаються також працівники, які були тимчасово відсутні з таких причин:

2.5.1. не з'явились на роботу через хворобу (протя­гом всього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непрацездатності або до вибуття через інвалідність);

2.5.2. у зв'язку з виконанням державних або гро­мадських обов'язків;

2.5.3. тимчасово переведені на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб'єктами гос­подарювання;

2.5.4. направлені з відривом від виробництва до на­вчальних закладів для підвищення кваліфікації або ово­лодіння новою професією (спеціальністю), перепідготов­ки та стажування на інші підприємства або за кордон;

2.5.5. навчаються у навчальних закладах, аспіранту­рах, та перебувають у відпустках у зв'язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або які не з'явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від їхньої оплати;

2.5.6. перебувають у щорічних основних та додатко­вих, творчих відпустках, що надані відповідно до зако­нодавства, колективного договору та трудового дого­вору (контракту);

2.5.7. перебувають у відпустках без збереження за­робітної плати за згодою сторін та в інших випадках, передбачених законодавством, а також у відпустках з ініціативи адміністрації;

2.5.8. перебувають у відпустках у зв'язку з вагітні­стю та пологами;

2.5.9. перебувають у відпустках для догляду за ди­тиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприєм­ства, включаючи тих, які усиновили новонароджену ди­тину безпосередньо з пологового будинку;

2.5.10. мають вихідний день згідно з графіком ро­боти підприємства;

2.5.11. одержали день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і неробочі дні;

2.5.12. беруть участь у страйках;

2.5.13. здійснили прогули;

2.5.14. відсторонені від виконання повноважень;

2.5.15. перебувають під слідством до рішення суду.

2.6. Не включаються до облікової кількості штатних працівників такі категорії:

2.6.1. прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств.

Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа;

2.6.2. залучені до виконання робіт за цивільно-пра­вовими договорами (договорами підряду).

Працівник, який перебуває в обліковому складі підприємства і уклав цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем, враховується в обліковій та середньообліковій кількості працівників один раз за місцем основної роботи та не враховується у кількості працюючих за цивільно-правовими договорами;

2.6.3. переведені з інших підприємств згідно з до­говорами між суб'єктами господарювання;

2.6.4. учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та вироб­ничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей;

2.6.5. особи, направлені підприємствами для на­вчання у навчальних закладах з відривом від виробницт­ва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію;

2.6.6. особи, які навчаються за рахунок коштів, пе­редбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися вдію;

2.6.7. працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адмініст­рації. Вони виключаються із облікового складу праців­ників з першого дня невиходу на роботу.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 992

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!