Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СПАДКОВИХ та трудових відносинсемінарське заняття № 7 (2 год.)

Вмежах даної теми розглядаються питання щодо правового регулювання спадкових та трудових відносин з іноземним елементом.

При вивченні питань правового регулювання спадкових відносин в МПП увагу необхідно зосередити на наступному: особливості спадкових відносин, які зумовлюють специфіку їх регулювання; основні колізійні питання щодо регулювання спадкових відносин в різних національних правопорядках; основні та додаткові колізійні прив’язки в сфері спадкових відносин; міжнародні договори з питань спадкування; поняття відумерлої спадщини і пов’язане з нею регулювання.

При вивченні правового регулювання трудових відносин з іноземним елементом слід звернути увагу на наступному: основні акти та положення щодо міжнародно-правового регулювання праці як невід’ємного права людини, основні і додаткові колізійні прив’язки щодо регулювання трудових відносин в МПП, особливості правового регулювання праці іноземців в України, зокрема щодо відмінностей у правовому регулювання праці в нашій державі, встановлених для різних категорій іноземців.

Ключові поняття:спадщина, склад спадщини, відумерла спадщина, „право окупації”, форма заповіту, олографічна форма заповіту, закон місця смерті спадкодавця, спадковий договір, особистий закон спадкодавця, трудові відносини, роботодавець, закон місця роботи, трудовий контракт.

Питання для обговорення:

1. Колізійні питання в сфері спадкових відносин в міжнародному приватному праві.

2. Міжнародні договори в сфері спадкових відносин.

3. Колізійне регулювання в сфері спадкових відносин.

4. Перехід спадщини до держави.

5. Міжнародно-правове регулювання питань праці.

6. Колізійне регулювання трудових відносин за участю іноземного елементу.

7. Правове регулювання праці іноземних суб’єктів в Україні.

8. Правове регулювання праці громадян України за кордоном.

Контрольні питання:

1. Вкажіть основні колізійні питання, що виникають при врегулюванні спадкових відносин у міжнародному приватному праві.2. Вкажіть особливості щодо регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві.

3. Вкажіть, в яких випадках та порядку спадщина переходить до держави.

4. Вкажіть особливості правового регулювання праці іноземних працівників у міжнародному приватному праві.

5. Чи виступає Україна на сьогодні учасником „Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих мігрантів та членів їх сімей” (1990 р.)?

6. Вкажіть основні положення національного законодавства щодо врегулювання трудових відносин за участю іноземного елементу.

 

Практичні завдання:

1. Громадянин України, постійно проживаючи на момент смерті в іноземній державі, склав заповіт щодо розпорядження його майном в Україні. Після його смерті один з спадкоємців за законом звернувся до суду щодо визнання цього заповіту недійсним, оскільки його було складено згідно відповідного іноземного законодавства – в простій письмовій формі в присутності двох свідків. Як слід врегулювати дане питання?

 

2. Після смерті особи без громадянства, що постійно проживала в Україні, виникло питання, чи застосовуються положення українського законодавства на відносини щодо спадкування належного їй нерухомого майна, що знаходиться в Республіці Молдові. Надайте відповідні роз’яснення.

 

3. Обґрунтуйте, чим зумовлено „обережне” відношення законодавця і судової практики до застосування інституту „автономії волі” в трудових відносинах з іноземним елементом? Чому в регулюванні трудових відносин за участю іноземного елементу велику роль відіграють публічно-правові норми? 

4. Працівники української фірми, котрих тимчасового направили для роботи в закордонну філію, висунули вимогу забезпечити їм такі ж умови охорони та оплати праці, які діють у цій державі. Обґрунтуйте, чи правомірними є такі вимоги.

Теми рефератів:

1. Міжнародно-правове регулювання питань спадкування.

2. Регулювання спадкових відносин в міжнародних договорах України про правову допомогу.

3. Міжнародно-правова уніфікація питань трудових відносин.

4. Правовий статус та діяльність Міжнародної організації праці.

 

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.

2. Міжнародне приватне право: навч. посібн. / За ред. С.Г. Кузьменка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

3. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.П. Жушмана та доц.. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

4. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

5. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид. (перероб. і доп.) / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.– К.: Атіка, 2009. – 500 с.

6. Богуславский М.М. Междунароное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – М.: Норма, 2009. – 704 с.

7. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 328 с.

8. „Конвенція про колізії законів, що стосуються форми заповітних розпоряджень” від 05.10.1961 року.

9. „Конвенція, що передбачає єдиний закон про форму міжнародного заповіту” від 26.10.1973 року.

10. „Конвенція відносно міжнародного управління майном осіб, які померли” від 02.10.1973 року.

11. „Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих-мігрантів та членів їх сімей” (1990 р.).

12. „Конвенція МОП про рівноправність громадян країни та іноземців у галузі відшкодування працівникам під час нещасних випадків № 19” (1925 р.).

13. „Конвенція МОП про примусову чи обов'язкову працю № 29” (1930 р.).

14. Цивільний кодекс України.

15. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.

16. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04.02.1994 року.

17. Постанова КМУ „Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства” від 08.4.2009 р. № 322.

 


Просмотров 449

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!