Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Суб'єкти міжнародного приватного правасемінарське заняття № 3 (2 год.)

В даній темі розглядаються питання щодо кола учасників правовідносин, що регулюються МПП, зокрема фізичних осіб, юридичних осіб та держав. Необхідно чітко засвоїти колізійні прив’язки, які використовуються в МПП для врегулювання питань правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, а також критерії, що лежать в основі цих колізійних прив’язок. Особливу увагу слід звернути на особливості правового статусу різних категорій фізичних осіб як суб’єктів міжнародного приватного, зокрема підстави їх поділу на категорії за правовим статусом, поняття та основні види юридичних осіб у практиці МПП, особливості участі держав у приватноправових відносинах міжнародного характеру. Необхідно звернути увагу на правовий статус держави як учасника відносин, що охоплюються МПП, чітко усвідомивши зміст сучасних концепцій імунітету держави і відмінності між ними.

 

Ключові поняття:особистий закон (національність) фізичної особи, особистий закон (національність) юридичної особи, громадянство, іммігрант, біженець, іноземець, особа без громадянства, імунітет, абсолютний імунітет держави, обмежений (функціональний) імунітет держави

Питання для обговорення:

1. Поняття та види суб’єктів міжнародного приватного права.

2. Правовий статус фізичних осіб у міжнародному приватному праві.

3. Поняття та колізійні питання громадянства.

4. Категорії та правовий статус іноземців в Україні.

5. Поняття та види юридичних осіб у міжнародному приватному праві.

6. Особистий закон (національність) юридичної особи.

7. Правовий статус іноземних юридичних осіб в Україні.

8. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права.

9. Імунітет держави та його види.

 

Контрольні питання:

1. Вкажіть основні підходи щодо визначення правосуб’єктності фізичних осіб у сучасному міжнародному приватному праві.

2. Вкажіть основні положення щодо правового статусу біженця у міжнародному приватному праві.

3. Вкажіть нормативні акти, яким визначається правовий статус іноземних суб’єктів в Україні.4. Вкажіть основні критерії щодо встановлення „національності” юридичної особи в міжнародному приватному праві.

5. Вкажіть, у чому полягає зміст доктрини „функціонального” імунітету держави.

Практичні завдання:

1. Громадяни іноземної держави, що постійно проживають в Україні, звернулись з завою про реєстрацію створеної ними політичної партії, оскільки вони законно перебувають на території України і їх національне законодавство дозволяє іноземцям створювати політичні партії та бути їх учасниками. Яку відповідь їм слід надати?

 

2. Громадяни Російської Федерації створили в Україні юридичну особу, яка у встановленому порядку була зареєстрована як підприємство з іноземними інвестиціями. В зв’язку з тим, що дана юридична особа була створена іноземцями, здійснювала свою діяльність та отримувала прибуток переважно за кордоном (в Російській Федерації), виникло питання, яким чином повинні здійснюватись призначення та звільнення з посади керівника підприємства, оскільки українське та російське законодавства регулюють ці питання дещо по-різному. Вирішіть дану справу.

 

3. Виберіть правильний варіант відповіді на питання, за яким критерієм здійснюється наступне визначення національності юридичної особи: „Юридична особа має національність тієї держави, в якій воно здійснює свою діяльність”:

а) критерій „інкорпорації”;

б) критерій „центру експлуатації”;в) критерій „осілості”.

 

4. Монарх африканської держави зустрівся з представниками іноземної дипломатичної місії в його державі і попросив допомогти вирішити питання про придбання в особисту власність двох бойових вертольотів для охорони своїх володінь (палацу і прилеглої території). Компетентні органи відповідної держави надали свою згоду на поставку військової техніки в африканську державу. Визначте вид правовідносин:

а) публічні відносини;

б) приватноправові відносини.

Теми рефератів:

1. Абсолютний та функціональний імунітет держави: сучасні тенденції.

2. Міжнародні договори з питань імунітету держави.

Рекомендована література:

1. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / І.В. Мироненка. – К.: Алерта, 2011. – 272 с.

2. Міжнародне приватне право: навч. посібн. / За ред. С.Г. Кузьменка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 316 с.

3. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / За ред. проф. В.П. Жушмана та доц.. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

4. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / В.Л. Чубарєв. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.

5. Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права/ Олександр Мережко. – Юстиніан, 2010. – 320 с.

6. Богуславский М.М. Междунароное частное право: Учебник / М.М. Богуславский. – М.: Норма, 2009. – 704 с.

7. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 4-те вид. (перероб. і доп.) / Фединяк Г.С., Фединяк Л.С.– К.: Атіка, 2009. – 500 с.

8. „Загальна декларація прав людини” (1948 р.).

9. „Конвенція про статус біженців” (1951 р.).

10. „Конвенція про транснаціональні корпорації” (1998 р.).

11. „Європейська конвенція щодо імунітету держав” (1972 р.).

12. „Конвенція ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності” (2004 р.).

13. Цивільний кодекс України.

14. Господарський кодекс України.

15. Закон України „Про міжнародне приватне право” від 23.06.2005 року.

16. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04.02.1994 року.

17. Закон України „Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 08.07.2011 року.

18. Закон України „Про імміграцію” від 07.06.2001 року.

19. Закон України „Про правовий статус закордонних українців” від 04.03.2004 року.

20. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 року.


Просмотров 397

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!