Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчанняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Юридичний інститут

 

 

Кафедра цивільного права

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання

(спеціальність „правознавство”)

 

 

м. Івано-Франківськ

2012 р.


ББК 67.52

УДК 341.9

М-58

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол № 7 від 29.03.2012 року)

Рецензенти:

Банасевич І.І., кандидат юрид. наук, доцент кафедри конституційного цивільного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Грицкевич С.Г, кандидат юрид. наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

 

 

М-58 МИРОНЕНКО І.В. Міжнародне приватне право (методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та для самостійної роботи студентів денної форми навчання (спеціальність „правознавство”) / І.В. Мироненко. – Івано-Франківськ: Юридичний інститут ПНУ, 2012.– 31 с.

 

 

Дані методичні вказівки розроблені на основі навчального плану юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника і призначені для підготовки до практичних (семінарських) занять з курсу „Міжнародне приватне право”, а також до здачі екзамену з даної дисципліни. Тут викладені завдання до занять з курсу „Міжнародне приватне право”, які включають перелік питань, що виносяться на обговорення на занятті, контрольні питань для перевірки знань, а також практичні завдання. До кожної теми поданий перелік літератури, до якого включена монографічні та інші наукові джерела з даної тематики, а також перелік нормативно-правових актів, які регулюють відповідні відносини.

 

ББК 67.303© Мироненко І.В., 2012

© Юридичний інститут Прикарпатського

національного університету імені Василя Стефаника, 2012


 

Міжнародне приватне право є самостійним правовим утворенням, що регулює відносин приватно-правового характеру, які виходять за межі певного національного правопорядку. На відміну від міжнародного публічного права, що регулює відносини між носіями влади і суб'єктами політичної діяльності - державами, міжнародними організаціями, державоподібними утвореннями, націями, що борються за незалежність, - предметом регулювання у міжнародному приватному праві є відносини між фізичними і юридичними особами різних держав, що позбавлені владних повноважень і політичного характеру: цивільні майнові та особисті немайнові, господарські, трудові, сімейні і процесуальні відносини, ускладнені іноземним елементом. Однією із сторін у таких відносинах є іноземний суб’єкт (громадянин іноземної держави, особа без громадянства, іноземна організація, іноземна держава). В інших випадках іноземний елемент у таких відносинах полягає у тому, що об’єкт, у зв’язку з яким виникли відповідні відносини, перебуває за кордоном або виникнення, зміна та припинення відносин пов’язані з юридичним фактом, що мав місце за кордоном (спричинення шкоди, укладення договору, смерть спадкодавця та ін.).

На сьогодні міжнародне приватне право рядом науковців розглядається як самостійна галузь права, що регулює міжнародні невладні відносини, ускладнені іноземним елементом. „Правову основу” міжнародного приватного права складають колізійні і матеріально-правові норми, що регулюють відносини за участю іноземного елементу. Особливістю міжнародного приватного права є те, що його норми в ряді випадків безпосередньо не врегульовують ті чи інші суспільні відносини по-суті, а лише визначають, законодавство якої держави підлягає застосуванню (колізійний метод правового регулювання).Курс дисципліни „Міжнародне приватне право” передбачає вивчення за­гальних понять та положень з подальшим переходом до інститутів спеціальної частини, спираючись на знання, здо­буті під час вивчення конституційного, цивільного, господарського, сімейного, трудового та цивільного процесуального права. Як результат вивчення дисципліни „Міжнародне приватне право” сту­денти повинні знати:

- які суспільні складають предмет міжнародного приватного права;

- джерела міжнародного приватного права;

- суб’єкти міжнародного приватного права;

- методи правового регулювання, що застосовуються у міжнародному приватному праві;

- загальні положення щодо правового регулювання у міжнародному приватному праві (застосування іноземного права та колізійних норм, правові режимі, взаємність та ін.);

- основні положення особливої частини міжнародного приватного права щодо врегулювання різноманітних приватно-правових відносин за участю іноземного елементу (власності, деліктних, шлюбно-сімейних, спадкових, трудових, цивільно-процесуальних).


Загальні методичні положення

 

До тем, винесених на розгляд на практичних (семінарських) заняттях, поданий детальний перелік питань, які будуть розглядатись на занятті, перелік контрольних питань, що носять більш деталізований характер і забезпечують та засвідчують поглиблене освоєння матеріалу. До кожної з тем передбачені практичні завдання, які передбачають здійснення правового аналізу відносин, кваліфікації юридичних фактів, використання положень нормативно-правових актів для регулювання правових ситуацій.При вирішенні практичних завдань насамперед необхідно проаналізувати коло відносин, які склалися, та вибрати правові норми, що підлягають застосуванню в даному випадку. При використанні відповідної правової норми попередньо слід переконатись в її чинності та автентичності тексту, встановити межі дії та сферу застосування. В процесі аналізу норми відбувається також її тлумачення, з'ясування змісту з урахуванням вивчених теоретичних положень. Відповідь-вирішення практичного завдання повинна бути максимально повною, обґрунтованою, з посиланням на конкретні статті нормативно-правових актів та визначенням можливих варіантів вирішення, які можуть відрізнятися в залежності від зміни обставин.

Підготовка до практичних (семінарських) занять не вимагає переписування в зошит для підготовки положень підручників чи статей нормативно-правових актів. Більш того, студенти, котрі при відповіді будуть механічно зачитувати відповідні записи з своїх зошитів без розуміння їх змісту та не зможуть надати більш конкретні роз’яснення, навести приклади чи відповісти на контрольні запитання, здобудуть низькі оцінки.

Водночас для належних і обґрунтованих відповідей, в першу чергу на контрольні питання та практичні завдання, в зошиті рекомендується вказувати повні назви та інші реквізити відповідних нормативно-правових актів, номери та зміст необхідних статей, вирішення задач чи відповіді на контрольні запитання. Записи в зошитах рекомендується викладати у вигляді тез та загальних висновків як результату повного опрацювання відповідного матеріалу; їх використання при відповідях полегшать виступ студента та дадуть змогу викладачу належним чином перевірити підготовку до заняття.

Сформульовані до кожної теми контрольні питання та практичні завдання покликані полегшити студентам опрацювання матеріалу, дати їм змогу перевірити рівень та якість підготовки, вказати на необхідність додаткового чи більш поглибленого вивчення лекційного матеріалу, положень підручників та нормативно-правових актів.

В окремих темах містяться також питання для індивідуальних виступів (рефератів), які не були предметом окремого розгляду на лекціях та передбачають самостійну підготовку на основі додаткової літератури з подальшим тезовим викладом на занятті.

В розділі „Самостійна робота студентів” подані теми, які безпосередньо не включені для розгляду на семінарських заняттях, проте є невід'ємною частиною курсу та будуть охоплені в рамках поточного і модульного контролю.

Дотримання викладених вище загальних рекомендацій сприятиме набуттю ґрунтовних знань з курсу „Міжнародне приватне право”, розширенню правового світогляду студентів, підвищенню їх професійного рівня.


Просмотров 501

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!