Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Висновок кафедри про дипломну роботуДипломна робота розглянута. Студентка __________ допускається до захисту даної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри Економічного аналізу, професор .

_________________________ І. П. Отенко

(підпис) “______”___________________20__ року


Додаток З

Зразок довідок про актуальність теми дослідження та використання результатів у діяльності підприємства

 

 
 
Штамп підприємства з зазначенням номеру довідки та дати її видачі

 

 


ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 2 року навчання групи________ спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» факультету «Облік і аудит» ХНЕУ _________________________________ у тому, що обрана тема дипломної роботи «_________________________________» є актуальною і буде виконуватися на основі даних діяльності підприємства (установи) «_______________________».

 

 

Головний бухгалтер М.П. (П.І.П.)

(заступник директора)

 

 
 
Штамп підприємства з зазначенням номера довідки та дати її видачі

 


ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 2 року навчання групи________ спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» факультету «Облік і аудит» ХНЕУ _________________________________ у тому, що виконана дипломна робота на тему: «___________________________» має практичний інтерес та її результати можуть бути використані у господарській діяльності підприємства «_______________________».

 

 

Головний бухгалтер М.П. (П.І.П.)

(заступник директора)


Додаток И

ВІДЗИВ

Керівника магістерської дипломної роботи____________________________________

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

на магістерську дипломну роботу студента(ки) ________________________________

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

(назва теми)

 

1.Актуальність та новітність теми

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Результати дипломного дослідження, ступінь їх науковості

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Особливості використаного інформаційно-методичного та програмного забезпечення

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Практична значущість, апробація результатів

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.Наявність недоліків

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.Загальний висновок, оцінка ступеня відповідності роботи вимогам

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. Оцінка магістерської дипломної роботи

________________________________________________________________________

 

 

________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 


Додаток К

РЕЦЕНЗІЯ

на магістерську дипломну роботу

студента(ки) ХНЕУ______________________________________________________

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________

(назва теми)

_______________________________________________________________________

1.Актуальність теми

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.Новизна

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.Якість проведеного аналізу проблеми

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.Практична цінність висновків і рекомендацій

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.Наявність недоліків

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.Загальний висновок і оцінка дипломної роботи

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

Рецензент______________

(посада)

________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

 

________________________

(місце роботи)

 

Печатка «____» ________________


Додаток Л

Пам’ятка щодо оформлення дипломної роботи

Оформлення роботи   Обсяг роботи     Приблизна структура роботи, %:   Список використаних джерел   Шрифт   Розмір шрифту   Інтервал   Абзац   Поля на сторінці     Розташування нумерації   Комплект роботи:   Брошурування в тверду обкладинку   100-120 сторінок (без врахування додатків та списку використаних джерел)   Вступ - 4 % Розділ 1- 20 % Розділ 2 - 30 % Розділ 3 - 40 % Висновки – 6 %   не менше 70 найменувань Times New Roman     1,5   1,25 см   Верхнє – не менше 20мм Нижнє – не менше 20мм Ліве – не менше 25 мм Праве – не менше 10 мм   Правий верхній кут   1. Титульний аркуш. 2. Завдання на дипломну роботу. 3. Подання. 4. Реферат (українською, російською, іноземною мовами). 5. Зміст. 6. Вступ. 7. Основна частина. 8. Висновки. 9.Список використаних джерел. 10.Додатки. 11.Довідка про впровадження результатів досліджень (якщо є). 12.Копії публікацій (статей або тез доповідей) 13. Відгук та рецензія, довідки про актуальність роботи та про практичний інтерес роботи, довідка про перевірку на анти плагіат (надаються окремо і в дипломній роботі не брошуруються)

 


Додаток М

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

 

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економічного аналізу

 

 

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

«_________________________________________________»

 

 

Керівник роботи

к.е.н., доц. ________________

 

 

Виконавець

студент(ка) 2 року навчання

групи______________

спеціальності 8.18010014

«Управління фінансово-економічною

безпекою»

факультету «Облік і аудит» ________________

 

 

Харків, 20__


Додаток Н

Критерії оцінки якості магістерських дипломних робіт

Критерії Предмет експертної оцінки Максимальна кількість балів
Актуальність та новітність теми дослідження новизна постановки проблеми
наявність замовлень від підприємства
вміння вірно поставити проблему та обґрунтувати її значущість для обраного об'єкту дослідження
постановка завдань дослідження
відповідність теми проблемам напряму підготовки за спеціальністю. Відповідність плану (змісту) роботи її темі
  Разом за критерієм
Ступінь науковості широта вивчення результатів попередніх досліджень даної проблеми; повнота охоплення нормативних актів, методик наукових поглядів
оригінальності теоретичного дослідження
наявність елементів наукової новизни та ступінь їх розробки. Наукова дискусія з формування власної точки зору
логічність побудови роботи та обґрунтованість сформульованих теоретичних висновків
  Разом за критерієм
Інформаційно-методичне та програмне забезпечення використання адекватних теми дослідження джерел отримання необхідної інформації та її обробка
використання інформації про діяльність підприємств-конкурентів, статистичних матеріалів іноземних країн
застосування сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції щодо їх обрання
вдосконалення існуючих методик та методів економічних досліджень і, можливо, розробка нових
самостійна розробка програми для обробки економічної інформації
  Разом за критерієм
Практична значущість, апробація результатів дослідження розрахунки економічного ефекту від впровадження пропозицій
рівень реальності та аргументованість розробок і пропозицій. Можливість їх використання
зв'язок з науковими дослідженнями кафедри, вузу
апробація і впровадження результатів дослідження (наявність довідки про провадження)
наявність публікацій за результатами дослідження
участь у наукових конференціях
  Разом за критерієм
   

Додаток О


Просмотров 410

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!