Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Заявление на утверждение темы дипломной работы 

Заведующему кафедрой
экономического анализа
проф. Отенко И. П.
студента (ки) 2 года обучения
группы ___________________

специальности «Управление
финансово-экономической
безопасностью»

________________________

(ФИО полностью)

 

 

З а я в л е н и е

 

Прошу утвердить тему дипломной работы образовательно-квалификационного уровня магистр: «____________________________».

Руководителем дипломной работы прошу назначить к.э.н., доцента (преподавателя)________________.

 

 

02.09.2013 р. Подпись студента

Согласовано:

 

Руководитель работы: подпись доц. __________________
   
Куратор специальности подпись доц. Н. А. Москаленко

 

 

К заявлению прилагаются:
1. Развернутый план (за подписью исполнителя и руководителя дипломной работы)
2. График выполнения и защиты дипломной работы (за подписью исполнителя)

Додаток Г

 

Структура ілюстративного матеріалу для попереднього

розгляду результатів магістерської дипломної роботи

 

Для попереднього розгляду та контролю стану виконання магістерської дипломної роботи студент готує наступні матеріали:

1. Титульний аркуш магістерської дипломної роботи (за підписом студента та керівника), 1 стор.

2. Реферат (містить стислий опис фактично виконаної роботи), 1 стор.

3. Зміст магістерської дипломної роботи (із обов’язковим зазначенням обсягів виконаної роботи за розділами та підрозділами, кількості відведених сторінок), 1 стор.

4. Вступ, 2 – 3 стор.

5. Магістерська дипломна робота у фактично виконаному обсязі (чернетка) в окремій папці.

 

 


Додаток Д

Форма № Н-9.02

Харківський національний Економічний університет імені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ
Факультет ОБЛІКУ І АУДИТУ (ЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ)
Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

МАГІСТР .

(освітньо-кваліфікаційний рівень)на тему: «_______________________________________________________»

 

 

Виконав(ла): студент(ка) 2 року навчання,

групи ___________, спеціальності

8.18010014 «Управління фінансово-

економічною безпекою»

__________________

(Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

 

Харків, 20__


Продовження додатку Д

Форма № Н-9.02

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Экономический УНИВЕРСИТЕТ
имени Семена Кузнеца
ФАКУЛЬТЕТ УЧЕТА И АУДИТА (ЦЕНТР ЗАОЧНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

 

Пояснительная записка

к дипломной работе

МАГИСТР .

(образовательно-квалификационный уровень)

на тему: «_______________________________________________________»

 

 

Выполнил (ла): студент(ка) 2 года обучения,

группы ___________, специальности

8.18010014 «Управление финансово-экономической безопасностью»

__________________

(Фамилия и инициалы)

Руководитель: _____, _______ _______________

(степень) (звание) (Фамилия и инициалы)

Рецензент: _____, _______ _______________

(степень) (звание) (Фамилия и инициалы)

 

Харьков, 20__


Додаток Е

Форма № Н-9.01

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Факультет Облік і аудит
Кафедра Економічного аналізу
Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр
Спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово-
  економічною безпекою»
         

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри економічного аналізу
_________________ проф. І. П. Отенко
« ___ »_______ 20__ року

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи____________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”_______ 20__ року

№ _

2. Строк подання студентом роботи “___”________ 20__ року

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       

 

7. Дата видачі завдання “___”________ 20__ року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи
     
     
     
     
     
     
     
     

Студент _________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи_________ __________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)


Продовження додатку Е

Форма № Н-9.01

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ Экономический УНИВЕРСИТЕТ

имени Семена Кузнеца

Факультет Учет и аудит
Кафедра Экономического анализа
Образовательно-квалификационный уровень Магистр
Специальность 8.18010014 «Управление финансово-
  экономической безопасностью»
         

 

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой экономического анализа
________________ проф. И. П. Отенко
« ___ »_______ 20__ года

 

З А Д А Н И Е


Просмотров 384

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!