Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Порядок проходження нормоконтролюВСТУП

 

Дипломна кваліфікаційна робота магістра є складовою державної атестації, підсумковою індивідуальною письмовою роботою студента, яка дає змогу отримати комплексне уявлення про рівень засвоєння теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

У дипломній кваліфікаційній роботі студент повинен продемонструвати рівень сформованості компетентностей з певного напряму, володіння навичками наукового дослідження, здатність мислити, аналізувати, узагальнювати й робити висновки.

Захист дипломної кваліфікаційної роботи є обов’язковою процедурою для отримання відповідного рівня. До захисту допускаються студенти, які виконали навчальний план із спеціальності й успішно склали всі іспити та заліки. За рішенням кафедри може проводитись попередній захист дипломних робіт на засіданні кафедри.

Мета дипломної магістерської роботи – розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок здобутих у процесі всього періоду навчання.

Дипломна магістерська робота повинна мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

містити науковий аналіз предмета дослідження;

результати особисто проведених комплексних досліджень та аналіз прикладних проблем у сфері управління фінансово-економічною безпекою відповідно до узагальненого об’єкта діяльності;

вносити і обґрунтовувати реальні пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів професійної діяльності відповідно до предмета дослідження;

бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна магістерська роботи виконується на матеріалах реально діючих підприємств, організацій, фінансових та банківських установ; структурних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади у галузі безпеки, фінансового контролінгу, обліку та аналізу.

Дипломна магістерська робота як метод оцінювання рівня якості підготовки має продемонструвати, що магістр з управління фінансово-економічною безпекою володіє спеціальними знаннями, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки щодо управління фінансово-економічною безпекою, що є запорукою його професійного мислення та творчої діяльності, та вміє:розв’язувати професійні завдання і проблеми, що потребує постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах невизначеності, неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог;

працювати з інформаційними джерелами (законодавчою, інструктивною та нормативною базою, науковою спеціальною літературою у т.ч. іноземними мовами, матеріалами глобальних інформаційних мереж, даними статистичної, бухгалтерської і фінансової звітності);

логічно та аргументовано викладати матеріал;

використовувати наукові методи для аналізу проблем та обґрунтування рішень з предмету професійної діяльності у галузі управління фінансово-економічною безпекою;

опанувати сучасні методи наукового дослідження;

використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і рекомендацій з предмета дослідження;

робити висновки.

Базою написання дипломна магістерська роботи підприємства, установи, організації різних форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють економічну діяльність та політику с сфері фінансово-економічної безпеки, лінійні та функціоналі підрозділи з економічної безпеки, у тому числі у фінансових, банківських установах, закладах освіти, науково-дослідних установах.
1. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Магістерська дипломна робота виконується під керівництвом професора або доцента кафедри економічного аналізу. Для виконання підрозділу з охорони праці призначається консультант з охорони праці.

Першочерговим етапом виконання магістерської дипломної роботи, до початку переддипломної практики, є вибір студентом теми магістерської дипломної роботи, об'єкту дослідження та розробки розгорнутого плану роботи. Тематика магістерських дипломних робіт розроблена кафедрою економічного аналізу. Перелік тем дипломних робітза відповідними напрямами дослідження наведений у додатку А. В додатку Б наведено приклад змісту основних розділів магістерської дипломної роботи. Студент має право запропонувати власну тему, безпосередньо пов'язану із наукових профілем випускаючою кафедри, попередньо узгодивши її із керівником.

Тема дипломної магістерської роботи повинна мати проблемний характер і відображати актуальні питання організації та управління економічною безпекою соціально-економічних систем, інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки підприємства, правового забезпечення економічної безпеки, стратегії розвитку систем економічної безпеки та соціально-психологічного управління безпекою, що формують складові професійної компетентності магістрів зі спеціальності. Тема дипломної роботи не має містити власне ім’я підприємства, розмовну лексику, термін «аналіз» або «удосконалення».

Після узгодження теми магістерської дипломної роботи та плану її написання із керівником магістерської дипломної роботи, студент має написати заяву на ім'я завідувача кафедри із проханням затвердити тему магістерської дипломної роботи, керівника магістерської дипломної роботи, підприємство (організацію) для проходження переддипломної практики та план її написання. Приклад написання такої заяви наведений у додатку В.Вважати дипломну роботу іноземною мовою тільки як переклад за наявності оригіналу державною мовою.

Студент допускається до виконання магістерської дипломної роботи та проходження переддипломної практики тільки після підписання заяви завідувачем кафедри.

Закріплення за студентом теми дипломної роботи оформлюється наказом ректора ХНЕУ за поданням випускової кафедри. Цим же наказом призначається керівник дипломної роботи.

Після затвердження теми та керівника дипломної роботи, студент отримує завдання на дипломну роботу та завдання до розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у консультанта, затвердженого рішенням кафедрі технології, екології та безпеки життєдіяльності. Метою складання завдання є розробка календарного плану роботи, складання змістового плану, переліку графічного матеріалу та визначення основних напрямів дослідження. Контроль за дотриманням календарного плану написання дипломної роботи покладається на керівника дипломної роботи.

Керівник магістерської дипломної роботи має:

надати допомогу щодо уточнення теми магістерської дипломної роботи та написання її розгорнутого плану, визначення предмету та об’єкту дослідження;

зорієнтувати студента щодо збору необхідної для досягнення мети магістерської дипломної роботи інформації;

надати рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спеціальної літератури;

контролювати виконання окремих етапів роботи відповідно до затвердженого кафедрою графіка;

надавати консультації з приводу виконання розділів магістерської дипломної роботи, її оформлення, підготовки доповіді та презентації.

Консультант з охорони праці має:

видати студенту індивідуальне завдання щодо відповідного підрозділу роботи;

надати консультації щодо їх виконання.

Виконання магістерської дипломної роботи має проходити згідно з графіком, затвердженим випусковою кафедрою. Після підписання заяви щодо затвердження теми та плану дипломної роботи студенту видається 2 екземпляри графіка виконання дипломної роботи. Ознайомлення із даним графіком має бути підтверджено підписом студента. Один екземпляр графіка залишається у студента, другий - у керівника дипломної роботи, де він фіксує рівень виконання студентом такого графіка та дати проведення консультацій. У відзиві на роботу перед її захистом керівник приділяє увагу регулярності і своєчасності виконання роботи згідно із графіком.

Для забезпечення контролю своєчасного виконання студентами магістерської дипломної роботи передбачається проведення попереднього розгляду магістерських дипломних робіт. Дата попереднього розгляду магістерських дипломних робіт встановлюється кафедрою. Результати дипломного дослідження представляються за визначеною формою (додаток Г).

Перед остаточним оформленням чистового варіанта виконаної магістерської дипломної роботи студент має представити керівникові для перевірки чернетку всіх розділів, враховуючи вступ, висновки та список використаних джерел.

Виправлена згідно із зауваженнями дипломного керівника чернетка подається на нормоконтроль, проходження якого означає відповідність оформлення магістерської дипломної роботи встановленим вимогам та можливість подання роботи до захисту.

Для проходження нормоконтролю студент має представити:

дипломну роботу, оформлену із дотриманням встановлених вимог, непереплетену, підписану керівником і консультантом з охорони праці;

довідку про актуальність роботи та її відповідність даним діяльності підприємства (установи);

довідку про практичний інтерес роботи та можливість впровадження результатів дослідження в діяльність підприємства (установи);

відзив керівника дипломної роботи;

рецензію на роботу (з підписом сторонніх наукових працівників, досвідчених висококваліфікованих фахівців та керівників підприємств із печаткою, що затверджує їх підпис);

довідку про перевірку дипломної роботи в системі «Антиплагіат».

носій із електронним варіантом дипломної роботи та метаданими.

Викладач, що здійснюють нормоконтроль у разі невідповідності роботи встановленим вимогам повертає її на доробку і усунення недоліків.

Після проходження нормоконтролю магістерська дипломна робота у переплетеному вигляді, підписана керівником та консультантом з охорони праці, із сукупністю всіх перелічених вище документів представляється завідувачу кафедри. За умов відповідності магістерської дипломної роботи студента встановленим вимогам, завідувач кафедри підписує її та допускає до захисту. У зворотному випадку – студент не допускається до захисту і подальші заходи щодо такої ситуації визначаються на засіданні випускової кафедри.

Для вчасного оформлення всіх необхідних документів та захисту дипломної роботи вона має бути закінчена, підписана керівником, консультантом з охорони праці, перевірена на нормоконтроль та подана на підпис завідувачу кафедри за 10 днів до початку захисту дипломних робіт згідно затвердженого графіку.

Підсумкова оцінка дипломної роботи магістра визначається на основі: оцінки змісту та якості дипломної роботи; оцінки захисту дипломної роботи; оцінки рецензента; оцінки керівника.

Захист магістерських дипломних робіт проводиться перед Державною екзаменаційною комісією, склад якої затверджується ректором університету. На кафедрі розробляється графік захисту, якого студенти повинні дотримуватися.

Після доповіді голова та члени ДЕК, інші особи, що присутні при захисті, ставлять студентові запитання, на які він повинен надати стислі чіткі та кваліфіковані відповіді.

Наступним етапом захисту дипломної роботи є ознайомлення присутніх із відзивом керівника та рецензією. Студенту надається можливість відповісти на зауваження, зазначені в документах та виступити із заключним словом. Захист дипломної роботи оцінюється на основі доповіді студента та його відповідей на запитання комісії за дванадцятибальною системою. Рішення про результати захисту дипломної роботи приймається більшістю голосів на закритому засіданні членів Державної екзаменаційної комісії.

 


2. ЗАГАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Дипломна робота включає наступні структурні елементи (у порядку їх розташування в роботі): титульний аркуш; завдання на дипломну роботу; подання; реферат (українською, російською, іноземною мовами); зміст; вступ; основну частину (три розділи, у тому числі підрозділ «Охорона праці»); висновки; список використаних джерел; додатки. Зазначені структурні елементи є обов'язковими для дипломної роботи.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і слугує джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. Він містить інформацію про належність роботи до університету, вид роботи, назву теми, керівника та студента.

Завдання на дипломну роботу носить інформативний характер щодо підприємства, яке виступає об’єктом дослідження в дипломній роботі. В ньому наводиться прізвище, ім’я, по-батькові автора, тема дипломної роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Завдання до дипломної роботи розміщують безпосередньо після титульного аркуша.

Подання Голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи оформлюється відповідно встановленої форми.

Титульний аркуш, завдання до дипломної роботи та подання оформлюються за зразком, наведеним удодатках Д – Ж.

Реферат призначений для ознайомлення зі магістерською дипломною роботою. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність захисту магістерської дипломної роботи.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за поданням, починаючи з нової сторінки. Реферат складається російською, українською і іноземною мовами (англійською, німецькою або іншою) і повинен містити:

відомості про обсяг магістерської дипломної роботи, кількість сторінок, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань;

текст реферату;

перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану у магістерській дипломній роботі інформацію і, як правило, у такій послідовності:

об'єкт дослідження;

мета роботи;

методи дослідження та програмне забезпечення;

результати дослідження, їх новизна (якщо є), ступінь впровадження;

рекомендації щодо використання результатів роботи.

Реферат належить виконувати обсягом не більш як 500 слів, і, бажано, щоб він уміщувався на одній сторінці формату А4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті дипломної роботи вміщують після тексту реферату. Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Зміст розташовується після реферату з нової сторінки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст окремих розділів визначається темою дипломної роботи.

Довідки про актуальність роботи та її відповідність даним діяльності підприємства (установи) та про впровадження можливість впровадження результатів дослідження в діяльність підприємства (установи) – у додатку З.

Відзив керівника складається після перевірки повністю готової магістерської дипломної роботи. Він має довільну форму, але має містити (додаток И):

висновки щодо актуальності та новітності теми дослідження;

стислу характеристику головних результатів дипломного дослідження, ступінь їх науковості;

зауваження щодо наявних в роботі недоліків;

характеристику рівня загальної економічної підготовки студента, його вміння самостійно мислити, творчо вирішувати поставленні задачі;

особливості застосування в роботі інформаційно-методичного та програмного забезпечення;

оцінку практичної значущості та апробації результатів дослідження;

оцінку ступеня відповідності роботи вимогам щодо змісту та оформлення магістерської дипломної роботи;

інформацію щодо своєчасності та регулярності роботи студента над магістерською дипломною роботою;

оцінку роботи за дванадцятибальною системою.

Рецензія має містити характеристику таких сторін (додаток К):

актуальність теми;

відповідність змісту роботи затвердженій темі та встановленим завданням;

повноту вирішення встановлених завдань, глибину їх проробки, наявність елементів наукової новизни;

повноту використання при підготовці роботи спеціальної літератури, нормативних та довідкових матеріалів, фактичних даних;

стиль викладення та оформлення роботи;

наявні недоліки;

висновок щодо можливості допущення магістерської дипломної роботи до захисту та її оцінки за дванадцятибальною системою.

Рецензія подається в одному екземплярі.

На зворотному боці палітурки дипломної роботи прикріплюється конверт, в який кладуть відзив керівника, рецензію та довідки.

Обов’язково до проходження нормоконтролю пройти перевірку на плагіат. Відповідальний за перевірку дипломних робіт за програмою «Антиплагіат» призначається випусковою кафедрою. Відмітка про проходження перевірки на плагіат оформлюється в вигляді окремої довідки. Для перевірки за програмою «Антиплагіат» подається повний текст дипломної роботи (без таблиць, рисунків, схем, додатків) на електронному носії.

Метадані дипломної роботи передаються в eHNEUR, містять: заголовок дипломної роботи, прізвища авторів, ключові слова та анотація – українською, російською та англійською мовами. Подаються на електронному носії

 


3. НАСЛІДУВАННЯ АВТОРСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ У ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ РІЗНИХ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ

 

Розкриваючи можливість наслідування авторських матеріалів у дипломних роботах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів слід визначити ряд принципових моментів. Головні з них міститься в рамках вимоги підтримки достатнього рівня унікальності тексту дипломної роботи, який перевіряється відповідним програмним забезпеченням. Дипломні роботи, навіть за умови їх підготовки за однаковою назвою, мають містити повну текстуальну розбіжність.

Можливість допуску до захисту підготовленої дипломної роботи визначається, у тому числі, відсутністю запозиченого тексту без відповідних посилань та достатньо високим рівнем унікальності тексту.

4. ЗМІСТ І СТРУКТУРА

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

За структурою дипломна робота магістра містить вступ, основну частину (розділи: теоретичний, аналітичний, рекомендаційний), висновки, список використаних джерел та додатки. Зміст дипломної магістерської роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг дипломної роботи магістра – 5,5 – 6,5 авторських аркушів (100 – 120 рукописних сторінок). До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах + 10%.

Магістерська дипломна робота має органічно поєднувати в собі теоретико-методичну, аналітичну та рекомендаційну частини. Рекомендується дотримання такої структури магістерської дипломної роботи (табл. 1).

Кількість розділів – 3, кожен з яких повинен мати не менше 3 підрозділів. Назви розділів та підрозділів дипломної роботи не повинні співпадати з назвою магістерської дипломної роботи.

 


Таблиця 1

Типова структура та зміст розділів магістерської дипломної роботи

Розділи дипломної роботи Рекоменд. обсяг
Вступ 2 – 3стор
Розділ 1. Теоретичні засади управління економічною безпекою 1.1. Розкриття сутності основних понять 1.2. Теоретичний аналіз проблемних питань 1.3. Методичне забезпечення/ інструментарій з управління економічною безпекою Висновки за розділом 1 7 – 8 стор. кожний підрозділ     до 1 стор.
Розділ 2. Аналіз стану діяльності організації та управління економічною безпекою 2.1. Характеристика організації, опис структури та основних показників діяльності 2.2. Аналіз фінансово-економічного стану та виявлення факторів загроз діяльності організації 2.3. Оцінка стану економічної безпеки діяльності організації Висновки за розділом 2 9 – 11 стор. кожний підрозділ   до 1 стор.
Розділ 3. Напрями щодо удосконалення економічної безпеки 3.1. Розробка організаційного забезпечення / інструментарій з управління економічною безпекою 3.2. Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою 3.3. Економічне обґрунтування доцільності розроблених рекомендацій 3.4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях Висновки за розділом 3 9 – 11 стор. кожний підрозділ   7 – 12 стор. до 1 стор.
Висновки 2 – 3стор
Список використаних джерел Не менш 70 найменувань
Додатки Необмежений

 

Вступ

У вступі розкривають сутність та стан досліджуваної проблеми, її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, наводять обґрунтування необхідності проведення дослідження. Викладаючи вступ треба додержуватися такої послідовності:

актуальність теми та необхідність її розробки;

аналіз публікацій за обраною темою;

мета й завдання дослідження;

об’єкт та предмет дослідження;

методи дослідження відповідно до визначених задач;

інформаційна основа роботи;

інформація про базу переддипломної практики;

практичне значення одержаних результатів;

апробація результатів роботи і публікації.

Актуальність теми обґрунтовується шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'я­заннями проблеми (відповідно до теми дипломної роботи). Розкривається відповідність теми проблемам напряму підготовки за спеціальністю і доцільність роботи для розвитку відповідної галузі економіки та розвитку науки в цілому. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. До­сить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми.

Аналіз публікацій за обраною темою – наводяться посилання на вчених (в алфавітному порядку), які займалися дослідженням даної проблеми та внесли найбільш відчутний вклад в її розробку.

Мета й завдання дослідження. Студент формулює мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета роботи зазвичай тісно переплітається із назвою дипломної роботи і повинна чітко вказувати, що саме вирішується в роботі. Не слід формулювати мету як «дослідження…», «вивчення…», тому що ці слова вказують на засіб до­сягнення мети, а не на саму мету.

Керуючись метою роботи, визначаються завдання, зазвичай як перерахування (проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., впровадити..., показати..., розробити..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з'ясувати..., надати рекомендації..., встановити взаємозв'язок..., зробити прогноз... тощо). Формулювання завдань необхідно робити якомога більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення має відобразити зміст складових частин роботи. Це важливо також і тому, що заголовки розділів і підрозділів досить часто формуються на основі завдань роботи. У подальшому, при написанні висновків доцільно їх будувати з точки зору досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Об'єкт та предмет дослідження. Об'єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення. Предмет міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виді­ляється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет до­слідження визначає тему магістерської дипломної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва. В об’єкті обов’язково вказується підприємство, діяльність якого виступила базою переддипломної практики магістра.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перерахо­вувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та зміс­товно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів. Вказується інформаційне та програмне забезпечення дипломного дослідження.

Інформаційна основа роботи – основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (із зазначенням у квадратних дужках номерів джерел за переліком використаної літератури).

Інформація про базу переддипломної практики – дається стисла інформація про підприємство (установу, організацію), з використанням даних якого виконується робота та на прикладі якого розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності або масштабів використання. Коротко характеризуються основні прикладні результати роботи, визначається можлива галузь їх впровадження та їх вплив на проблему, яка при цьому вирішується.

Апробація результатів роботи і публікації. Для дипломних робіт ОКР «Магістр» при наявності наводиться інформація про участь студента у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, на яких оприлюднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основних результатів дослідження у статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін.

4.2. Основна частина дипломної роботи

 

Перший розділ дипломної роботи є теоретичним.Теоретична частина повинна точно відповідати темі магістерської дипломної роботи та повністю розкривати її сутнісний базис. Для цього слід навести критичний, історичний огляд значної кількості літературних джерел з обов’язковим посиланням на них, присвячених дослідженню поставленої в роботі проблеми (мети).

Стисло, критично висвітлюючи роботи науковців та професіоналів, студент повинен назвати ті питання, що за­лишились невирішеними. Доцільним є наведення точок зору окремих вчених, які, в найбільший мірі відображають погляд багатьох науковців та піддавання їх аналізу з точки зору їх достовірності та вимог сучасності.

В теоретичні частині розкривається сутність основних понять теми, наводиться теоретичний аналіз проблемних питань теми, розкривається інструментарій (організаційно-методичний, правовий, інформаційно-аналітичний, соціокультурний) з управління економічною безпекою в рамках обраної теми. Узагальнюючи його, студент визначає переваги, недоліки застосовуваних підходів та методів з управління та аналізу економічної безпеки.

Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень даної проблеми, визначити послідовність або технологію аналізу досліджуваної проблеми в магістерській дипломній роботі.

Закінчується розділ висновками, де викладаються основні теоретичні положення та поняття обраної теми. Висновки за розділом створюють підґрунтя для подальшого написання магістерської дипломної роботи.

Загальний обсяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 20% обсягу магістерської дипломної роботи. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – в межах 7–8 сторінок. Джерелами інформації для теоретичної частини можуть бути монографії, навчальні посібники та підручники, навчально-методична література, наукові статті, інформація з офіційних сайтів Internet.

Другий розділ дипломної роботи – аналітичний.У другому розділі магістерської дипломної роботи наводиться загальна характеристика підприємства або діяльності установи, організації та виконується аналіз за напрямами згідно обраної теми.

Характеристика об’єкту повинна відображати таку інформацію: мета бізнесу, стисла історична довідка, інформація про засновників підприємства, форму власності, майнова відповідальність, напрямки видів діяльності та джерела отримання прибутку, опис основної продукції, її призначення та основні споживачі, характеристика виробничої структури та структури управління підприємством, інформації про основних конкурентів та ринки збуту продукції, основні техніко-економічні показники.

Аналіз фінансово-економічного стану та виявлення факторів загроз діяльності організації включає розрахунок та аналіз фінансово-економічних показників діяльності й виконується на основі даних фінансової звітності підприємства. Оцінка стану економічної безпеки діяльності організації виконується відповідно до рекомендацій, представлених в додатку Б.

При виконанні аналітичної частини магістерської дипломної роботи обов’язковим є посилання на форми фінансово-господарської та фінансової звітності, внутрішні аналітичні документи підприємства (установи, організації), які є інформаційною основою. Студент має визначити: склад інформації; джерела її отримання; методи збирання.

Усі результати розрахунків треба представляти в дипломній роботі в стислій формі, бажано у вигляді таблиць, діаграм тощо. Закінчується розділ висновками, де викладаються результати аналізу відповідно до обраної теми та позначаються проблемні питання, які потребують вирішення й створюють основу для розробки рекомендацій в третьому розділі дипломної роботи.

Загальний обсяг аналітичного розділу не повинен перевищувати 30% обсягу магістерської дипломної роботи. Аналітичний розділ рекомендується подати у вигляді трьох–чотирьох підрозділів за погодженням з керівником. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – в межах 9 – 11 сторінок.

Третій розділ дипломної роботи – рекомендаційний.Рекомендаційна частина магістерської дипломної роботи має містити організаційно-економічні, методичні та прикладні питання забезпечення вирішення питань, що постають перед підприємством в розрізі досліджуваної проблеми.

За результатами аналізу студент повинен сформулювати обґрунтовані рекомендації щодо вирішуваної проблеми. Запропонований комплекс організаційно-економічних та інформаційно-аналітичних заходів повинен бути спрямованим на покращення фінансово-економічних показників та результатів господарської діяльності підприємства, забезпечення ефективного управління фінансово-економічною безпекою та підвищення рівня захищеності підприємства від партнерів та конкурентів, розвиток підприємства (установи, організації).

Таким чином, рекомендаційна частина має починатися із наведенням результатів здійсненого студентом аналізу, що створює підґрунтя для обґрунтованого формування практичних рекомендацій для підприємства.

У рекомендаційній частині мають бути наведені розрахунки, які підтверджували б достовірність та точність зроблених на їх основі висновків. Інакше кажучи, основний зміст цього розділу повинні складати організаційно-економічне обґрунтування з використанням формул, розрахунків, схем, графіків тощо. Студент повинен продемонструвати свої знання та вміння не тільки проаналізувати конкретну проблему але й ретельно розкрити найбільш прийнятні шляхи її вирішення для конкретного підприємства. Обов’язковим елементом виконання даного розділу, обґрунтування пропозицій та рекомендацій, є застосування сукупності розрахункових та евристичних методів аналізу, сучасний аналітичний інструментарій.

Таким чином, у рекомендаційному розділі мають вирішуватися наступні завдання:

визначення основних напрямків розкриття теми аналітичними методами;

розробка за результатами аналізу обґрунтованих рекомендацій щодо вирішуваної проблеми (організаційного, інформаційного, технічного забезпечення);

розробка основних напрямків удосконалення організації та управління економічною безпекою;

розробка рекомендацій щодо впровадження нових методів, технології, показників аналітичного забезпечення управлінських рішень в аспекті досліджуваної проблеми (теми магістерської дипломної роботи);

економічне обґрунтування доцільності запропонованих заходів.

Підрозділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є останнім у третьому розділі роботи і виконується згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 969/922/216 від 21.10.2010 р. У цьому підрозділі викладаються теоретичні й прикладні аспекти охорони праці на підприємстві (установі, організації) згідно отриманого завдання від консультанта (кафедра технології, екології та безпеки життєдіяльності).

Закінчується рекомендаційний розділ висновками. Загальний обсяг рекомендаційного розділу не повинен бути менше 40% обсягу магістерської дипломної роботи. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – в межах 9 – 11 сторінок.

 

Висновки

Висновки і пропозиції містять перелік основних напрямків розвитку об’єкта і предмета дослідження. У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати, отримані протягом написання кожного із розділів дипломної роботи, а також визначається їх практична значущість для підприємств, організацій, установ України. При написанні висновків рекомендується додержуватися послідовності проведеного в роботі дослідження та послідовність вирішених задач, відображених у вступі магістерської дипломної роботи. У висновках також наводиться визначення позитивних і негативних сторін питань, що розглядаються, можливість практичного використання отриманих результатів.

 

Список використаних джерел

До списку використаних джерел треба включати не тільки ті, що цитуються або згадуються в дипломній роботі але і ті, з якими студент ознайомився в процесі її підготовки, включаючи літературу зарубіжних авторів (не менше двох джерел). До списку включаються публікації магістра за темою дипломної роботи (статті, тези доповідей на конференціях). Список використаних у магістерській дипломній роботі джерел має становити не менш 70 найменувань.

 

Додатки

Після переліку використаних джерел з нової сторінки розташовують додатки, які містять матеріал, що:

є необхідним для повноти дипломної роботи, але його включення в основну частину роботи може змінити упорядковане і логічне уявлення про роботу;

через великий обсяг не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи.

У додатки можуть бути включені:

додаткові ілюстрації або таблиці;

матеріали, що через великий обсяг, специфіку викладу або форми представлення не можуть бути внесені в основну частину (первинні документи, зведені документи, звітність);

формули, розрахунки, вироблені при розробці економіко-математичної моделі і при здійсненні автоматизації облікових робіт і т. ін.);

копії публікацій за темою дипломної роботи;

довідки про використання або впровадження результатів дипломної роботи.

Представляються таблиці, малюнки, форми звітності й т.д., які не мають основного змістовного навантаження. Великі таблиці, рисунки, які займають більше двох сторінок – виносяться у додатки.

 

Порядок проходження нормоконтролю

 

Повністю готову роботу (у непереплетеному вигляді), комплект документів студент представляє на нормоконтроль. Графік нормоконтролю і персональний склад контролерів затверджує випускова кафедра.

Вимоги щодо подання дипломної роботи для проходження нормоконтролю:

1. Підписи на титульному аркуші не ставляться.

2. Послідовність перших сторінок дипломної роботи має бути такою: титульний аркуш, завдання, подання, реферат (українською, російською, англійською), зміст, далі – сама робота. Нумерація сторінок проставляється із першої сторінки вступу.

3. Дипломна робота на нормо контроль подається за наявності підписів виконавця, керівника роботи, консультанта з охорони праці. Підписи виконавця, керівника роботи, консультанта з охорони праці, контролера ставляться на листі-завданні. Підписи проставляються чорними чорнилами.

4. Документи (довідки з бази переддипломної практики, рецензія і відзив керівника, довідка про перевірку на плагіат) повинні бути покладені в конверт.

5. Електронний варіант дипломної роботи на електронному носії (CDR/RW) є обов’язковим. Дипломна робота в електронному варіанті повинна бути набрана в одному файлі. Назва файлу на електронному носії повинна відповідати прізвищу студента. В окремих файлах можуть міститися документи, що додаються до роботи та графічний матеріал.

В додатку Л наведено пам’ятку щодо оформлення дипломної роботи.

Контролер з нормоконтролю у присутності студента перевіряє відповідність роботи вимогам до змісту і оформлення.

Відмітка про проходження нормоконтролю проставляється на листку-завданні до роботи. Якщо зауваження не істотні, контролер ставить відмітку одразу, якщо істотні – після їх усунення.

Допускається до проходження нормоконтролю нумерувати сторінки в правому верхньому кутку олівцем, зважаючи на можливі зміни тексту роботи. Потім їх можна проставити чорною ручкою. У роботі після її можливого доопрацювання проставляються сторінки і далі вона зшивається у тверду обкладинку.

До подання на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту робота повинна бути переплетена.

Після підпису завідувача кафедри робота, ілюстративний матеріал і всі документи залишаються на руках у студента та подаються секретарю державної екзаменаційної комісії безпосередньо перед захистом.

 

 

6. Підготовка ілюстративного матеріалу до захисту

 

Ілюстративний матеріал до захисту дипломної роботи готується у вигляді презентації за допомогою редакторів PowerPoint або Microsoft Word у загальній кількості 6-10 плакатів.

Вимоги до презентації :

титульний лист, який має містити тему випускної роботи, прізвище студента, прізвище керівника;

другий лист – опис мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження;

наявність загального заголовку плакату, що виконується літерами висотою 25-40 мм не більше ніж у два рядки;

таблиці, графіки, діаграми (якщо їх на листі кілька) повинні мати окремі заголовки, які виконуються літерами висотою 15-25 мм.

Ілюстративний матеріал готується також у шести екземплярах на аркушах формату А4, підписується виконавцем та керівником дипломної роботи (додаток М).

Ілюстрації повинні, по-перше, відбивати основні результати, що досягнуті в роботі, і, по-друге, бути погоджені з матеріалом, що викладається.

При використанні схем важливо забезпечити їх візуальне сприймання членами комісії. Ілюстративний матеріал повинен містити нумерацію плакатів і мати назви. Недбало оформлені, погано розроблені схеми, наявність помилок в них, погіршують враження від захисту та впливають на комісію негативно.

 

7. Захист дипломної роботи

 

Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні державної комісії, яка створюється та діє у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти і науки.

Оцінювання рівня якості підготовки магістра здійснюють члени Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання.

Об’єктом оцінювання якості підготовки магістра є сукупність сукупних знань, набутих умінь і навичок, сформованої системи професійних компетенцій, відтворених у процесі виконання і захисту дипломної магістерської роботи.

Оцінювання рівня якості підготовки магістра за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об’єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з урахуванням набутої системи типових універсальних (базових) і спеціальних професійних компетнцій, які відображають результати навчання (компетентності) за складовими, визначеними у стандарті.

При підготовці до захисту дипломної роботи студент повинен скласти доповідь і погодити її з керівником роботи.

Час захисту одного студента не повинен перевищувати 30 хвилин. Для доповіді студенту надається 5 – 7 хвилин.

Доповідь містить зазвичай стислу узагальнену інформацію, що викладена у дипломній роботі. Протягом доповіді студент має посилатися на ілюстративну частину своєї роботи для більш повного розкриття змісту проведеного дослідження та представлення отриманих результатів.

Доповідь має включати:

повне найменування теми дипломної роботи і обґрунтування її актуальності;

мету і завдання, визначені студентом при розробці дипломної роботи;

результати проведених аналітичних досліджень;

виявлені напрямки і можливості оптимізації предмета дослідження на прикладі бази переддипломної практики;

висновок про можливість реалізації пропозицій дипломної роботи і їх подальший розвиток.

Перед захистом секретар ДЕК оголошує прізвище, ім'я, по батькові студента і керівника, а також тему дипломної роботи і передає дипломну роботу голові комісії.

Після цього слово для доповіді надається студенту. Доповідь рекомендується починати словами: «Шановні члени Державної екзаменаційної комісії, шановні присутні! До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему ...». Доповідь доцільно завершувати фразою: «Доповідь закінчена. Дякую за увагу».

Доповідь доцільно будувати не шляхом викладення змісту роботи за розділами, а розкриваючи логіку отримання найбільш значущих результатів. Студенту необхідно врахувати наступні поради при підготовці тексту своєї доповіді: використовувати прості слова і прості стверджувальні речення; повторювати іменники, уникати займенників; не зловживати цифрами – наводити їх рівно стільки, скільки вимагається для об'єктивного погляду на проблему; записувати цифри, відділяючи кожні три знаки з правого боку крапкою; уникати непотрібних цитат – слід викладати, передусім, власні судження. Якщо захист відбувається через тривалий час після здачі роботи, то перед захистом необхідно ще раз ретельно вивчити всі матеріали, бо деякі положення і логічні міркування можуть виявитися забутими.

На захисті студент повинен показати не тільки знання теми, але і ступінь опанування науковим засобом мислення, логічним і статистичним аналізом проблем, що досліджуються, спроможність до самостійної наукової праці, уміння чітко і ясно викладати свої думки та висновки.

Бажано, щоб доповідь викладалася без безпосереднього читання самого тексту. Промова повинна бути ясною, граматично точною, впевненою, що зробить її зрозумілою і переконливою.

При виступі з доповіддю слід прагнути до виразності, що залежить від темпу, гучності і інтонації промови. Якщо говорити квапливо, ковтаючи кінцівки слів, або дуже тихо, якість виступу від цього дуже сильно знизиться. Спокійна, неспішна манера викладення завжди імпонує членам комісії. У ході доповіді необхідно повернутися до комісії обличчям.

Після закінчення доповіді дипломнику задаються питання, на які він зобов'язаний дати повні й вичерпні відповіді, демонструючи уміння швидко орієнтуватися в різноманітних питаннях і рівень професійної підготовки, при цьому студенту дозволяється користуватися самою роботою і ілюстративними матеріалами. Питання можуть бути задані як членами ДЕК, так і присутніми на захисті. Відповіді на питання повинні бути стислими і складатися, як правило, з двох-трьох речень. На питання слід відповідати впевнено і чітко. Слід давати найкоротшу з всіх можливих відповідей і не повторювати фрагменти доповіді.

Після відповідей на питання голова ДЕК інформує, що на роботу надійшла рецензія і зачитує її. Дипломнику надається прикінцеве слово, в якому він відповідає на зауваження рецензента. Після закінчення захисту Державна екзаменаційна комісія на закритому засіданні обговорює результати захисту.

ДЕК оцінює роботу за 100-бальною системою згідно рекомендацій щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт проектів) відповідно до Тимчасового положення «Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально – рейтинговою системою» (НБРС) [5]. Орієнтовні критерії оцінки якості магістерських дипломних робіт наведено в додатку Н.

Оцінка результатів захисту дипломних робіт здійснюється за 100-бальною системою оцінювання результатів навчання. Шкала оцінювання результатів успішності складання державних іспитів наведено у (табл. 3).

 

Таблиця 3

Шкала оцінювання результатів складання державних іспитів

100-бальна шкала Оцінка за національною шкалою та шкалою Університету Визначення
90 – 100 Відмінно Відмінно – відмінна відповідь, виконання роботи лише з незначною кількістю помилок
82 – 89 Добре Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
74 – 81 Добре– в загальному правильна відповідь, робота з певною кількістю грубих помилок
64 – 73 Задовільно Задовільно– непогано, але зі великою кількістю недоліків
60 – 63 Достатньо – відповідь, робота задовольняє мінімальні критерії
1 – 59 Незадовільно Незадовільно

 

ДЕК приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації магістра за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою», після чого відбувається оголошення результатів захисту.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільно, ДЕК встановлює можливість допуску студента до повторного захисту з цією ж роботою з доопрацюванням, або зазначає, що він повинен написати нову роботу на іншу тему.

Для студента, що не подав або не захистив дипломну роботу з поважної причини, в терміни, встановлені для роботи ДЕК, може бути призначене спеціальне засідання комісії впродовж того періоду, на який затверджено персональний склад ДЕК.

Захищені дипломні роботи і один примірник ілюстративного матеріалу подаються в архів ХНЕУ.

 


8. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

8.1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Магістерську дипломну роботу друкують за допомогою комп’ютеру з одного боку аркуша паперу формату А4. Абзацний виступ має бути однаковим по всій роботі і дорівнювати 5 знакам (прибл. 1,25 см.).

Допускається використання аркушів формату A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. При комп’ютерному наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал – множина 1,5. При оформленні таблиць та рисунків допускається використання 12 розміру шрифту. Міжрядковий інтервал в таблиці може бути від 1,1 до 1,3.

Текст дипломної роботи повинен бути надрукований з обов’язковим додержанням таких берегів (рис. 8.1): верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, ліве – не менше 25 мм.

При виконанні робіт необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі. У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути чорного кольору, щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки допускається виправляти за допомогою коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (не більше 2-х виправлень на сторінці).

 

8.2. НУМЕРАЦІЯ

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті на відстані 10 мм від верхнього та правого країв аркушу без крапки в кінці.

Нумерувати сторінок починають з другої сторінки вступу, враховуючи попередні сторінки: титульний аркуш, завдання, зміст.

 

 

 
 

 


8

 

Розділ 1

Теоретичні аспекти аналізу та оцінки потенціалу підприємства

 
 


1.1. Змістовна характеристика потенціалу підприємства

 
 


Термін "потенціал" у своєму етимологічному значенні походить від латинського слова "potentia" і означає "приховані можливості", які у господарській практиці…..

 


Рис. 8.1. Наочне наведення вимог щодо оформлення магістерської дипломної роботи

ЗАГОЛОВКИ

Текст основної частини дипломного проекту поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ починається номером й назвою.

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину дипломної роботи (вступ, розділи, висновки, список використаних джерел, додатки) треба починати з нової сторінки.

Заголовки розділів і підрозділів варто починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки наприкінці (рис. 8.1). Заголовки розділів слід писати великими літерами, підрозділів – друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Відстань між двома заголовками робиться такою, як в тексті. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам. Після заголовку підрозділу на сторінці (в кінці сторінки) повинно бути не менш 3-4 рядків.

 

 
 

 


Два інтервали
….різноприскореному чи різноспрямованому русі складових його елементів, у певній мірі управляти характеристиками потенціалу підприємства.

 
 


1.2. Методичні підходи до аналізу та оцінки потенціалу підприємства

 

На сучасному етапі розвитку економічної науки вітчизняними та зарубіжними вченими розроблено…….

 
 


Рис. 8.2. Наочне наведення вимог щодо оформлення підрозділів магістерської дипломної роботи

 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу. Між ними ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка.

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, що і попередній підрозділ.

ПЕРЕРАХУВАННЯ

При необхідності у тексті можуть наводитися перерахування. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу літеру українського або російського алфавіту з дужкою або, не нумеруючи, — з абзацного відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу (рис. 8.3).

 

 

 


Визначення потенціалу комунального підприємства базується на використанні сукупності методів та прийомів:

1) економічного аналізу;

2) економіко-математичного моделювання:

а) факторного аналізу;

б) кластерного аналізу;

в) регресійних моделей з лаговими змінними.

 
 

 


Рис. 8.3. Наочне наведення оформлення перерахувань в магістерській дипломній роботі

 

8.5. ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що приводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: Рис. 2.1. (перший рисунок другого розділу).

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок, якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці (рис.8.4).

 
 

 

 


Починаючи з 2009 року темпи збільшення виробництва зростають, як наведено на рис. 2.1 [96].

 
 

 


Рис. 2.1. Динаміка обсягів виробництва напоїв в Україні, тис.грн. .

 
 

 


Як видно з наведених даних, у 2010 році приріст обсягу виробництва …

           
 
 
   
перший рисунок другого розділу
     
не більш ніж 10 мм  
 

 


Рис. 8.4. Наочне наведення оформлення ілюстрацій в магістерській дипломній роботі

8.6. ТАБЛИЦІ

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці, якщо таблиця доволі завелика для її вбудовування в структуру тексту на тій же самій сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком розміщують надпис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) пишуть слова “Закінчення табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Закінчення табл. 1.2”, а роль шапки таблиці у цьому випадку відіграє цифровий порядок. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк (рис.8.5).

 
 


та аналіз стану основних виробничих фондів наведені в табл. 2.2.

 
 


Таблиця 2.2

Аналіз стану основних виробничих фондів в період 2006 – 2010 рр.

 

Показники Роки
1. Середньорічна балансова вартість ОВФ, тис.грн. 164587,4 149555,7 146535,9 147375,9 182461,9
2. Темп росту балансової вартості ОВФ 90,87 97,98 100,57 123,81

     
   
 
 

 


Не більш 10 мм
38

Закінчення табл. 2.2

 
 


3. Відновлена (справедлива) вартість основних виробничих фондів, тис.грн. 170579,9 155344,6 154395,6 189253,4

З табл. 2.2 видно, що підприємство…….

 

Рис. 8.5. Наочне наведення оформлення таблиць в магістерській дипломній роботі

 

Відстань між попереднім та наступним текстом і таблицею повинна дорівнювати 1 рядку (не більшу 10 мм).

8.7. ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ

Формули і рівняння розташовують у центрі рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

Вище на нижче кожної формули абр рівняння повинно бети залишено не менше одного вільного рядка (рис. 8.6).

Формули (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.2) (друга формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

 

 
 


Вартість технології виробництва визначають за формулою (2.3):

.

Ст = Стд + Стн - Стл, (2.3)

 
 


де Ст – вартість використовуваних виробничих технологій;

приблизно 10 мм
Стд – вартість технологій, що діють на підприємстві на початок періоду;

Стн – вартість знову освоєних технологій,

Стл – вартість технологій використання, яких припинено в даному періоді.

 

Інформаційною базою для розрахунку слугує пояснювальна записка за підсумками………………..

 
 

 


Рис. 8.6. Наочне наведення оформлення формул та рівнянь в магістерській дипломній роботі

 

Перенос формули або рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому, знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "´". Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не ро


Просмотров 334

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!