Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зразки виконання контрольного завдання № 2Контрольне завдання №1

 

Для того, щоб виконати контрольне завдання №1, необхідно засвоїти наступні розділи курсу англійської мови по підручнику, який рекомендовано.

1. Іменник. Утворення множини. Артиклі та прийменники як показники іменника. Відмінки прийменників. Вживання іменників у функції означення.

2. Прикметник. Ступені порівняння прикметників.

3. Числівник.

4. Займенник : особові, присвійні, вказівні, питальні, неозначені та заперечні.

5. Неозначені часи. Відмінювання дієслів в активному стані дійсного способу. Наказовий спосіб дієслів та його заперечна форма.

6. Просте поширене речення: порядок слів в розповідних, питальних та спонукальних реченнях. Речення, що починаються : There is (are)…

7. Основні випадки словотворення.

 

Зразки виконання контрольного завдання №1.

Граматична функція –S: вправа 1.

1. The students attend lectures on general chemistry. 1.Студенти ходять на лекції по загальний хімії.

Students – іменник, у множині від а student.

Lectures - іменник, у множині від а lecture.

 
 


2.He lectures on organic chemistry 2.Він читає лекції по органічній хімії.

Lectures – дієслово – присудок у 3 особі однини, Present Ind. від дієслова to lecture.

 

3. My brother’s son is a student. 3. Син мого брата – студент.

Brother’s – іменник у прислівному відмінку.

 

Вживання іменників у функції означення : вправа 2 .

 
 


1. The scientist researches some problems of low temperature physics. 1.Вчений розробляє деякі проблеми у галузі фізики низьких температур.

 

2. We are students of the Odessa state Mechnikov University. 2. Ми – студенти Одеського державного університету, названого на честь Мечникова.

Ступені порівняння прикметників : вправа 3.

1.Which is the largest city in Ukraine? 1.Яке саме велике місто в Україні ?

Largest – найвищий простий ступінь порівняння від односкладового прикметника large.2. Is chemistry more difficult than physics? 2. Хімія – складніша за фізику ?

More difficult - вищий складений ступінь порівняння від багатоскладового прикметника difficult.

3. The more interesting is the book, the later I go to bed. 3. Чим цікавіша книжка, тим пізніше я іду спати.

More interesting – вищий складений ступінь порівняння від багатоскладового прикметника interesting.

Later – вищий простий ступінь порівняння від односкладового прикметника large.

Займенники : вправа 4.

1. I have some English books at home. 2. There aren’t any mistakes in your test. 3. Did you receive any letters this week? 1. Дома у мене є кілька книжок на англійській мові. 2. У вашій контрольній роботі нема жодної помилки. 3. Ви одержали листи на цьому тижні ?

Неозначені часи : вправа 5.

1. At what time does he usually get up? 1.Коли він звичайно встає ?

Does – Pr. Ind., 3 особа однини від to do.

2. The students were at the laboratory of general and inorganic chemistry yesterday 2. Вчора студенти були в лабораторії загальної та неорганічної хімії.

Were – Past. Ind. від to be.

 

3. In two years I’ll graduate from the University. 3. Через два роки я закінчу університет.

Shall = will graduate – Future Indef. від to graduate.

 

 

Варіант 1.

I. Перепишіть наступні речення. По граматичним ознакам визначте, якою частиною мови є слова –s і яку функцію це закінчення має, тобто :а) закінчення 3 особи однини дієслів в Present Indefinite;

b) закінчення іменників в множині;

с) закінчення іменників в присвійному відмінку.

Перекладіть речення на українську мову :

1. The Big Ben clock weights 13.5 tons.

2. Most of London’s places of interest are to the north of the river Thames.

3. Hyde Park covers 360 acres.

4. The exhibits of the Tower tell us about the history of Great Britain.

5. This foreign firm exhibits new goods.

II. Перепишіть та перекладіть речення , звертаючи увагу на вживання іменників у функції означення.

1. There are only daylight lamps in this room.

2. The tower clock is very old.

3. The clock tower is the main one in this castle.

III. Перепишіть та перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на спосіб утворення ступенів порівняння прикметників.

1. St. Paul’s Cathedral is one of the most famous buildings in England.

2. The museum of history in Kyiv has documents on the most important landmarks of the history of Ukraine.

3. The longer is the night, the shorter is the day.

4. The village was further (farther) than we expected.

5. This book is less interesting than that one.

IV. Перепишіть речення, звертаючи увагу на займенники. Речення перекладіть.

1. There are lifts at some of the London Underground stations, others have escalators.

2. Why don’t you ask Mother for some more sweets?

3. No park in London is as popular as Hyde Park.

4. He read it in some magazine.

5. Was anybody here just now?

V. Перепишіть речення, випишіть основне дієслово – присудок, визначте його час та напишіть дієслово – присудок у формі інфінітиву.

1. This student first came to London in 1997.

2. The Port of London is to the East of the City.3. In a few days she will leave for Cambridge.

4. There are four big parks in London. Let’s go there, shall we?

5. Two thousand years ago London was a little settlement.

6. Don’t answer my question at once. Think a little.

VI. Перепишіть текст. Перекладіть його на українську мову. Текст вивчити і розповідати як тему для заліку та іспиту.

London.

London is the capital of Great Britain. Today London is one of the largest cities in the world. Its population is more than nine million. London is situated on both sides of the Thames. There are fourteen bridges across the Thames.

In fact, there are several Londons. London stands for: the City of London, the Country of London and greater London (London with its suburbs).

The City of London is the oldest part of London. There are no houses there, only large buildings and places of interest. The City is financial and business centre of the country. During the day the City has a population of half a million. At night the City is a different place. There’s no traffic and very few people. It’s quiet and empty.

The finest place in London is the West End with its famous shops and hotels. There are theatres, cinemas, museums, picture galleries, long streets of fine big houses, beautiful parks and other places of interest there. Westminster Abbey is one of the most beautiful buildings in London. It contains the memorials of many famous citizens of the country.

The Tower of London is one of the most interesting places in London. It was a fortress, a royal residence, a prison, now it is a museum. Not far from the Tower there is the Tower Bridge, one of the finest bridges in the capital.

The Houses of Parliament is the seat of the British government. The clock tower towers over the Houses of Parliament and contains Big Ben that is the largest clocks in the world.

The Houses of Parliament and Whitehall are all in the West End. Whitehall is the street where all the government offices are. It’s the heart of the government of Great Britain.

It’s possible to say that the City is the “money” of the country, the West End is the ”goods” and the East End is the “hands” of London. The East End is a district of docks, factories, buildings where working people live.

Every large city is full of contrasts, and so London is.

VII. Уважно перечитайте текст, потім дайте відповіді на наступні запитання:

1. How large is London?

2. What main parts in London do you know?

3. How many large parks are there in the city?

4. What is greater London?

5. How many places of interest in London do you remember?

6. Did you visit London?

7. What is Big Ben?

8. Where is the finest bridge in London?

9. How many bridges are there across the Thames?

10. What is population of the City during the day?

 

 

Варіант 2

 

I. Перепишіть наступні речення. По граматичним ознакам визначте, якою частиною мови є слова –s і яку функцію це закінчення має :

а) закінчення 3 особи однини дієслів в Present Indefinite;

b) закінчення іменників в множині;

с) закінчення іменників в присвійному відмінку.

Перекладіть речення на українську мову :

1. Kyiv exports a great variety of goods.

2. The inhabitants of Kyiv are fond of their city.

3. The lectures of Professor A. are very interesting.

4. He lectures on chemistry.

5. My sister – in – law’s flat is not far from our University.

II. Перепишіть та перекладіть речення, звертаючи увагу на вживання іменників у функції означення.

1. The students of our group will go to the state History Museum tomorrow.

2. This is the building of the Kyiv City Rada.

3. A long – term town – building program will make Kyiv more beautiful and modern.

III. Перепишіть та перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на спосіб утворення ступенів порівняння прикметників.

1. The oftener you visit Kyiv, the more you admire its architecture and its historical monuments.

2. Kyiv today is five times as big as before October Revolution.

3. The more I thought of that plan the less I liked it.

4. St. Sophia of Kyiv is the favourite cathedral of our people.

5. Winter is the coldest season of the year.

IV. Перепишіть речення, звертаючи увагу на займенники. Речення перекладіть.

1. Does he know any foreign language?

2. Any exhibit of the Historical Museum in Kyiv is valuable.

3. Tell us something interesting about our faculty.

4. Any station of Kyiv Underground is clean and light.

5. We didn’t find this book anywhere.

V. Перепишіть речення, випишіть основне дієслово – присудок, визначте його час та напишіть дієслово – присудок у формі інфінітиву.

1. In two years my brother will become a teacher of chemistry.

2. Kyiv is the center of Ukrainian film and mass media.

3. The construction of the Dovzenko Artistic Film Studio began in 1928.

4. The oldest part of Kyiv lies along the high right bank of the Dnieper. Let’s go there, shall we?

5. In 1934 Kyiv became the capital of Ukraine.

6. Don’t forget your text – book at home.

VI. Перепишіть текст. Перекладіть його на українську мову. Текст вивчити і розповідати як тему для заліку та іспиту.

Kyiv

The city of Kyiv is an industrial, scientific, administrative and cultural centre of Ukraine. It is the capital of Ukraine and the seat of the Supreme Rada and the Cabinet of Ministers. The Ukrainian capital Kyiv is one of the largest and oldest cities of Europe. Kyiv is one of the most ancient cities in our country. In 1982 it was 1500 years old. It was called “The Mother of All Russian Cities”. It has the population of 2.6 million and occupies an area of 790 square kilometres.

Kyiv is located on the picturesque banks of the Dnieper River. Kyiv is famous for its beauty. The streets of Kyiv are broad and straight. There are a lot of chestnut trees and flowers in the city. Today Kyiv is one of the greenest cities in Ukraine. Its parks, suburban forested areas, boulevards and squares occupies half an area of the city.

As one of the oldest cities of Europe it has many places of historic interest. Among them Kyiv-Pechersk Lavra, the St. Sophia’s Cathedral, the Golden Gate, the monuments to Bohdan Khmelnitski and Prince Volodimir and others. In the park of Immortal Glory there is the Tomb of the Unknown Soldier, over which an eternal fire burns.

There are many fine museums in Kyiv: the State Historical Museum, Museum of Ukrainian and Russian Art and so on. Kyiv is famous for its theatres such as Opera House (Taras Shevchenko Opera), the Ivan Franko Ukrainian Drama Theatre, the Lesya Ukrainka Russian Drama Theatre and others.

Kyiv is one of the centre of education and science. Many scientific research institutes, colleges, the University are in the city.

No wonder that citizens of are proud of their city.

You can’t do this without vocabulary:

Seat – місцезнаходження;

Occupy – займати;

To be located – міститися;

Broad – широкий;

Straight – прямий;

Tomb – могила, надгробний пам’ятник;

VII. Уважно перечитайте текст, потім дайте відповіді на наступні запитання:

1. What is Kyiv?

2. How old is Kyiv?

3. When did Kyiv become the capital of Ukraine?

4. How was it called?

5. Where is Kyiv situated?

6. How many places of interest in Kyiv do you remember?

7. Were you in Kyiv? What’s your favourite place there?

8. What is population of our capital?

9. What’s the finest place in Kyiv (from your point of view)?

10. What area does Kyiv occupy?

 

Варіант 3

 

I. Перепишіть наступні речення. По граматичним ознакам визначте, якою частиною мови є слова –s і яку функцію це закінчення має :

а) закінчення 3 особи однини дієслів в Present Indefinite;

b) закінчення іменників в множині;

с) закінчення іменників в присвійному відмінку.

Перекладіть речення на українську мову :

1. My friends live in Lviv.

2. What’s your friend’s mother?

3. The foundation of Lviv dates back to the mid – 13th century.

4. The lecturer gave several dates from the history of Lviv.

5. The scientist describes this phenomenon in his article.

II. Перепишіть та перекладіть речення, звертаючи увагу на вживання іменників у функції означення.

1. Students carry out their laboratory tests in modern laboratories.

2. He passed his graduation examination with excellent marks.

3. We moved into a new large three – roomed flat.

III. Перепишіть та перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на спосіб утворення ступенів порівняння прикметників.

1. The more I studied English, the more I liked it.

2. My friend is one of the best students of our group.

3. Which is the longest day of the year?

4. He is neither stronger nor weaker than his brother.

5. Tom is not so strong as Jack.

IV. Перепишіть речення, звертаючи увагу на займенники. Речення перекладіть.

1. Anyone who comes to Odessa tries to buy tickets to our Opera House.

2. No student in that group studies French.

3. Some five hundred people were present at the meeting.

4. Have you any books on chemistry? – Yes, I have some.

5. Tell us something about your faculty.

 

V. Перепишіть речення, випишіть основне дієслово – присудок, визначте його час та напишіть дієслово – присудок у формі інфінітиву.

1. The dean will come here later. Let’s wait for him.

2. The student made no mistakes in his translation.

3. Don’t copy out the text. Read it.

4. Plasma is the fourth state of matter.

5. Last year I delivered lectures on nuclear physics at our University.

6. There is a system of extramural (correspondence) studies at our University.

VI. Перепишіть текст. Перекладіть його на українську мову. Текст вивчити і розповідати як тему для заліку та іспиту.

Lviv.

Lviv is the biggest cultural, political and religious centre of our country. By population it’s the seventh largest city in Ukraine. Today it occupies an area of 155 sq. Km.

Lviv is nine centures younger than Kyiv. Prince Daniil founded it in the mid – 13th century. And the city has the name of his son Lev. In 1260s Lviv became the capital of the Principality of Galicia – Volhynia. Now it is one of the most interesting cities in Ukraine.

The oldest monument in Lviv is the foundation and walls of St. Nikolas’s Church. Prince Daniil ordered to build it in the 13th century. There are a great number of the medieval churches in Lviv.

Lviv is the only city in the country that still has some original Renaissance architecture. The finest examples of the style are the Dormition Church and the Chapel of Three Saints.

In fact there are several cities there: an ancient centre, a middle – aged centre and modern districts. But the heart of Lviv is the city of the 14th – 17th centuries. There are many cities in the world with famous museums as the Tower Museum in London, the Louvre in Paris. But Lviv a city – museum in the open air. Lviv gained reputation for its architecture. The buildings in the ancient and medieval parts of the city are relics, they are unique. There are a lot of picturesque parks in the city.

The main monuments in the city are to A. Mickiewicz, I. Franko, V. Stefanyk and I. Fedorov.

Lviv is the leading scientific and cultural centre of western Ukraine. It has a number of research institutions with high reputation, higher educational establishments, theatres and libraries. Lviv is famous for its Polytechnique Institute and old University.

VII. Уважно перечитайте текст, потім перепишіть тільки ті речення, що вірно передають зміст тексту.

1. Lviv is the capital of Ukraine.

2. Prince Lev founded it in the mid 13th century.

3. Today Lviv occupies a large area.

4. The most famous in Lviv is to Queen Elizabeth.

5. Lviv gained reputation for its architecture.

6. There are unique buildings in the ancient part of the city.

7. Lviv is a large museum in the open air.

8. Kyiv is older than Lviv.

9. There are no University in Lviv.

10. I was in Lviv.

Варіант 4.

 

I. Перепишіть наступні речення. По граматичним ознакам визначте, якою частиною мови є слова –s і яку функцію це закінчення має :

а) закінчення 3 особи однини дієслів в Present Indefinite;

b) закінчення іменників в множині;

с) закінчення іменників в присвійному відмінку.

Перекладіть речення на українську мову :

1. The Odessa State University trains specialists in many fields.

2. Trains from Kyiv arrive in Moscow at the Kyiv Railway station.

3. Flats in new houses are very comfortable.

4. This building houses a new laboratory of organic chemistry.

5. Our country’s needs in electricity will continue to grow.

II. Перепишіть та перекладіть речення, звертаючи увагу на вживання іменників у функції означення.

1. He passed his graduation exams with excellent marks.

2. During its fifteen – century – old history Kyiv experienced many dramatic events.

3. Our university library supplies students with necessary books.

III. Перепишіть та перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на спосіб утворення ступенів порівняння прикметників.

1. The more experiments we carry out, the more data we obtain.

2. Odessa is one of the most beautiful cities of Ukraine.

3. Kyiv is more beautiful in winter than in summer because of the snow.

4. Agriculture is as important for our country as industry.

5. The more I stay in Lviv, the more I like it.

IV. Перепишіть речення, звертаючи увагу на займенники. Речення перекладіть.

1. Any monument in Odessa has its own history.

2. Nobody know anything of his experimental work.

3. The names of some streets and squares are living history of the city.

4. Any visitor of Odessa admires its sights.

5. Some new institutes opened their doors in many towns of Ukraine last year.

V. Перепишіть речення, випишіть основне дієслово – присудок, визначте його час та напишіть дієслово – присудок у формі інфінітиву.

1. The beautiful city of Odessa is the best monument to the people who founded it and built it.

2. A delegation of teachers of English colleges will arrive in Odessa tomorrow.

3. There were two universities in England in the early thirteenth century – these were Oxford and Cambridge.

4. Don’t go out today – it’s windy and rainy.

5. Many great men studied at the Odessa National University.

6. Let it be!

VI. Перепишіть текст. Перекладіть його на українську мову. Текст вивчити і розповідати як тему для заліку та іспиту.

Odessa.

The city of Odessa lies on the Black Sea coast in the Bay of Odessa. It has a population of over one million – Ukrainians, Russians, Moldavians, Bulgarians, Jewish and others. More than forty nationalities live in it. The city occupies a territory of 160 square Kilometres.

Odessa is a regional centre of Ukraine. This region is rich in fresh water and salt – water limans. Limans or lagoons are former parts of the sea; now a land strip separates them from the sea.

The climate is moderately continental and comparatively dry with a short mild winter and long hot summer. The nearness of the sea reduces the heat of the summer and the coldness of the winter. Along the coast there are soft sandy beaches, the limans with their medicinal mud and saline waters and mineral springs. Throughout summer and autumn there is an abundance of vegetables, as well as grapes and other fruit.

Odessa is a major railway junction with direct lines to Kyiv, Moscow, St. Petersburg, Lviv, Krakow and many others.

Planes fly from Odessa to many cities of the country and of the world.

Our city is also the biggest sea port of Ukraine and it’s the starting point for the international lines to Greece, Turkey, Syria, Cyprus, Italy, France and other countries.

Odessa is a rather popular tourist’s centre of the country and all year round tourists are on its streets.

The second of September 1794 is the birthday of Odessa. The new town grew and developed rapidly and now it’s an important cultural, educational and industrial centre of Ukraine and a health – resource as well. There are many beautiful and rich museums in the city. Odessa Opera House is one of the most well – known architectural monument of our city.

Among many educational institutions the Odessa National University is the oldest and one of the most important ones in the country.

Odessa is my native city and I love it very much.

VII. Уважно перечитайте текст, потім дайте відповіді на наступні запитання.

1. Who ordered to build Odessa?

2. Why did the Queen decide to found a new city on the shore of the Black Sea?

3. How old is Odessa?

4. What is your favourite monument in the city?

5. How many places of interest in Odessa do you remember?

6. What is population of our city?

7. What are you and where do you study?

8. How many departments are there in our university?

9. Where do you live in Odessa?

10. What is Odessa?

 

 

Варіант 5

 

I. Перепишіть наступні речення. По граматичним ознакам визначте, якою частиною мови є слова –s і яку функцію це закінчення має :

а) закінчення 3 особи однини дієслів в Present Indefinite;

b) закінчення іменників в множині;

с) закінчення іменників в присвійному відмінку.

Перекладіть речення на українську мову :

1. My friend graduates from our University this year.

2. Among the University graduates you will find chemists, physicists and other specialists.

3. The exhibits of the Historical Museum tell us about the history of our region.

4. The foreign firm exhibits new machine – tools and instruments.

5. My sister – in – law’s flat is not far from her office.

II. Перепишіть та перекладіть речення, звертаючи увагу на вживання іменників у функції означення.

1. We have a large new state public library in our city.

2. The scientist developed new synthetic rubber products.

3. The students of our group will go to the University Museum tomorrow.

III. Перепишіть та перекладіть наступні речення, звертаючи увагу на спосіб утворення ступенів порівняння прикметників.

1. The oftener you visit Washington the more you like it.

2. Automatic devices make labour safer and easier.

3. The longer we lived in the capital the less we wanted to leave it.

4. Winter is the coldest season of the year.

5. Your translation is better than mine.

IV. Перепишіть речення, звертаючи увагу на займенники. Речення перекладіть.

1. Does he know any foreign language?

2. Any exhibit of the Historical Museum in Kiev is valuable.

3. Tell us something interesting about your faculty.

4. Any station of Kyiv underground is big and light.

5. We didn’t find this book anywhere.

V. Перепишіть речення, випишіть основне дієслово – присудок, визначте його час та напишіть дієслово – присудок у формі інфінітиву.

1. In two years my brother will become a teacher of chemistry.

2. Washington isn’t the centre of the American film and mass media.

3. The construction of the capital began in 1791 by President Washington.

4. The oldest part of Washington lies along the high right bank of the Potomac.

5. In 1800 Washington became the capital of the country.

6. Don’t forget your text – books at home.

VI. Перепишіть текст. Перекладіть його на українську мову. Текст вивчити і розповідати як тему для заліку та іспиту.

Washington D. C.

The United States is a federal Union. There are fifty states in it and one independent district. It is the District of Columbia. This district is the territory of the national capital of the USA, Washington, with its own laws and regulations. Washington D. C. is situated on both banks of the Potomac River, between the two states, Maryland and Virginia.

The first American President George Washington chose this place. The state bought the plot of land of a hundred square miles from private owners. In 1790 George Washington laid the corner – stone of the Capitol where the Congress sits. The place was called the District of Colombia in honour of Columbus, the discoverer of America. The capital got the name after the name of its founder. Washington became the federal capital in 1800.

Washington is the heart of America. It is the place where the federal government works and where each President of the United States lives. Washington is smaller in size than the largest cities of the USA, such as New – York, Chicago, Detroit or Los Angeles. The population of Washington is about 1 million people. The buildings in Washington are not very tall because no building must be taller than the Capitol. But in political sense Washington is the centre of the country and the most important city of the United States.

Washington, as the nation’s capital, naturally attracts many tourists. Some of the things which visitors to Washington always want to see are: the Capitol building, the White House- home of the President, the Washington monument, the Lincoln Memorial, Library of Congress, John Kennedy Centre for Performing Arts and others.

Today Washington is perhaps the most beautiful city in the whole world (as Americans think). It has more trees than other city (Paris is the second in the number of trees).

VII. Уважно перечитайте текст, потім дайте відповіді на наступні запитання.

1. How old is Washington?

2. What was George Washington?

3. How many places of interest in Washington do you remember?

4. Did you visit Washington?

5. What is the population of the capital?

6. Whom does Washington belong to?

7. Washington is the largest city in the country, isn’t it?

8. What do visitors to the capital always want to see?

9. Where do the federal government work?

10. Is Washington or Paris the greenest city in the world?

 

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №2

Для того, щоб виконати контрольне завдання № 2, необхідно засвоїти наступні розділи курсу англійської мови за підручником, який рекомендовано:

1. Дійсний cпoci6 дієслова. Активний та пасивний стан дієслова.
Часи дієслова (активний стан):

a) група Indefinite;

b) група Continuous;

c) група Perfect.

Часи дієслова (пасивний стан) — група Indefinite.

2. Модальні дієслова, їх форми та їx еквіваленти сполучення:

a) can, could, to be able to;

b) must, to have to, should.

3. Heocoбові форми дiєcлoвa: Part. I або Present Participle, Part. II або Past Participle у функціях означення, обставини або складової частини присудка.

4. Підрядні означальні та дoдaткoвi речення (сполучні).

5. Підрядні речення часу та причини.

Зразки виконання контрольного завдання № 2

Час дiєcлiв: вправа 1.

1. He’ll be back in an hour. 1. Він повернеться за-годину.

Will be — Future Indefinite, Active Voice.

2. What were you telling him? 2. Що ви йому говорили?

Were telling — Past Cont. від to tell, Active Voice.
3. I have known her for years. 3. Я знав її багато років.

Have known — Present Perfect від to know, Active Voice.

4. The text will be translated into translated into Ukrainian.

4. Текст буде письмово перекладено українською мовою.

Will be translated— Future Indefinite вщ to translate, Passive

Модальні дієслова: вправа 2.

1. Я xoтів відчинити вікно, але не зміг вікно, але не зміг.

1.І wanted to open the window but I couldn't.


Couldn't форма від дієслова can у Past Indefinite.


2. You must not talk aloud in the 2. У читальному залі не дозволяється

Reading-hall . розмовляти голосно.

3. But he had to wait a quarter of 3. Але він мусив чекати чверть години.

an hour.

Had to — дієслово to have у значенні модального дієслова must для вираження необхідності стосовно минулого часу.

Heoco6oві форми дієслова: вправа 3.

1. Reading English books I write out 1. Читаючи англійські книжки,
new words. я виписую новi слова.

Reading — Participle I, обставина.

2. Her father is a teacher loved and 2. Iї батько — вчитель, якого вci
respected by everybody. люблять i поважають.

Loved, respected — Participle II, означення.

Підрядні речення часу та причини: вправа 4.

1. I’ll buy that text-book when it 1. Якуплю той підручник, коли він вийде.

comes out.

2. As it is wet we shall stay at home. 2. Через те, що зараз сира пого­да, ми

залишимося вдома.

Підрядні означальні та додаткові речення: вправа 5.

1. He was thinking of what he Він думав про те, що він робитиме.

would do.

 

Варіант 1

I. Перепишіть нacтупнi речення, підкресліть в кожному дієслові - присудок, визначте його вид та стан. В розділі b) зверніть увагу на переклад пасивних конструкцій. Речення перекладіть.

а)

1. Ukrainian chemical science is successfully solving many complex problems.

2. Psychology has helped mankind to understand itself a little.
3. I am only happy when I am working.

4.1 have long wanted to buy this text-book on organic chemistry.

5. She has been teaching psychology at our university since 1995.

b)

1.This letter was written yesterday.
2. І was examined last week.

3. Our group will have been examined on analytical chemistry.

4. Henry Becquerel's discovery was followed by an intensive research work of Marie and Pierre Curie.

5. Heat energy is transmitted in two different ways.

II. Перепишіть наступні речення, підкресліть Part. I i Part. ІІ та визначте їx функції у реченні (означення, обставина, складова частина присудка). Речення перекладіть.

1. The students carrying out experiments in the laboratory study at the
chemical department.

2. Weeping she walked back to the house.

3. Nylon was the first synthetic fiber used in clothing.

4. A central angle is an angle formed by two radii.

5. Living in his neighborhood I saw him frequently.

III. Перепишіть наступні речення, підкресліть модальні дієслова або їx еквіваленти. Речення перекладіть.

1.1 couldn't solve the problem.

2. Can you see anything?

3. She has to stay at home with their little son.

4. May we use dictionary? — No, you must not.

5. We shall be allowed to use our notes at the exam.

IV. Перепишіть речення та перекладіть їx, звертаючи увагу на підрядні речення.

1. The boy whose overall I took is my friend.

2. We'll go to the beach if the weather is fine.

3. The student opened the book he held in his hand.

4. Our University which was founded 150 years ago is one of the oldest educational establishments in Ukraine.

5. I believe you because I know you.

V. Прочитайте, перепишіть, перекладіть, вивчіть та розповідайте текст як тему для складання заліку та запиту.

D. I. MENDELEYEV

D. I. Mendeleyev, the greatest Russian chemist, was born in Siberia on February 8, 1834. When seven years old he went to gymnasium at Tobolsk. He studied very hard. He especially liked mathematics, physics and history. At the age of 16 he entered the Pedagogical Institute in St. Petersburg, physico-mathematical department. He graduated from the Institute in 1855 and began to teach chemistry at the Technological Institute and then at the University. In 1865 Mendeleyev was granted the Doctor of Science degree for the thesis on the combination of alcohol with water. This work was both of great theoretical and practical significance. Soon after that D.I. Mendeleyev was appointed Professor of General Chemistry of St. Petersburg University. Despite lectures and supervision of the labora­tory, D. I. Mendeleyev carried on great research work.

PERIODIC LAW. The Periodic Law suggested by Mendeleyev stated that the properties of the elements were a periodic function of their atomic masses. He presented this work to the Russian Chemical Society. Mendeleyev's Periodic law opened a new era in the history of chemistry.

Mendeleyev was interested in many branches of science, indeed there is hardly any field of science that was not enriched by his contribution. His numerous works dealt with many subjects: properties of liquids, theories of solutions, the development of the gas law, the use of oil and many others.

D. I. Mendeleyev was a great patriot. He did everything for the deve­lopment and progress of his country.

D. I. Mendeleyev continued his research work to the very last day of his life. He died in 1907.

The world is thankful to Mendeleyev for his great contribution to the world science. At present there is hardly anybody who doesn't know this Russian scientist and his Periodic Law. We are proud of D. I. Mendeleyev who did so much for his country, for the development of the world science.

VI. Дайте відповіді на запитання.

1. What was D. L Mendeleyev?

2. When and where was he born?

3. What education did he get?

4. At what department did he study?

5. What subject did he begin to teach after he graduated from the Institute?

6. What was he granted Doctor of Science degree for?

7. What did the Periodic Law state?

8. In what branches of science was Mendeleyev interested?

9. With what subjects did his work deal?

10. How large is his contribution to the world science?

VII. Перечитайте i зрозумійте текст (не користуючись словником).
Потім оберіть з речень після тексту ті, які вірно відображають зміст.

D. I. MENDELEYEV (1834—1907)

A Russian name appeared in 1964 on the honorary board of science at Bridgeport University, USA: Mendeleyev was added to the list of the great­est geniuses — Euclid, Archimedes, Copernicus, Galileo, Newton and La­voisier. D. I. Mendeleyev, the explorer of nature, is the greatest chemist of the world. The Mendeleyev system has served for almost 100 years as a key to discovery of new elements and it has retained its key capacity until now.

D. I. Mendeleyev was the fourteenth and the last child of the Director of the Gymnasium at Tobolsk. At 16 he was taken by his mother to St. Petersburg to seek higher education. He entered the Pedagogical Insti­tute where his father has also studied. In 1856 he took a degree in chemistry and in 1859 he was sent abroad for two years for further training. He returned to St. Petersburg in 1861 as Professor of Chemistry.

In 1868 Mendeleyev began to write a great textbook of chemistry, known in its English translation as the "Principles of Chemistry". In compiling this, he tried to find some system of classifying the elements — some sixty in all then known — whose properties he was describing. This led him to formulate the Periodic Law, which earned him lasting international fame. He presented it verbally to the Russian Chemical Society in October 1868 and published it in February 1869.

In this paper he set out clearly his discovery that if the elements are arranged in order of their atomic weights, chemically related elements appear at regular intervals. The greatness of Mendeleyev's achievement lies in the fact that he had discovered a generalization that not only unified an enormous amount of existing information but pointed the way to further progress.

1. Mendeleyev's name is written on the honorary board of science at
Bridgeport University, UK.

2. D. I. Mendeleyev is one of the greatest geniuses of the world.

3. His system is a key to a number of discoveries in biology and lin­guistics.

4. He was the only child in a family of an engineer.

5. He didn't get education.

6. He graduated from the Pedagogical Institute.

7. His greatest textbook is known in its English translation as the Principles of Science.

8. It's not possible to arrange elements in order of their atomic weights.

9. He did discover a generalization.

10. Mendeleyev was Professor of Natural Sciences.

 

Варіант 2

I. Перепишіть нacтупнi речення, підкресліть в кожному дієслові - присудок, визначте його вид та стан. В розділі b) зверніть увагу на переклад пасивних конструкцій. Речення перекладіть.

а)

1. Scientists are still looking for the new substance as a source of energy.

2. The Mendeleyev system has served for 120 years as a key to discovery of new elements.

3. The students had done their laboratory work by twelve o'clock.

b)

1. The intensity of this process is influenced by many factors.

2. He was shown the way to the laboratory.
3.1 don't like to be talked about.

II. Перепишіть наступні речення, підкресліть Part. I i Part. ІІ та визначте їx функції у реченні (означення, обставина, складова частина присудка). Речення перекладіть.

1. The atoms forming our planet are built of negative electrons, positive protons and ordinary neutrons.

2. When passing through an electroscope, X-rays cause its discharge.

3. All the researchers working at our institute must know foreign lan­guages.

4. The new laboratory equipment is sent for.

5. The article has been translated into Ukrainian.

III. Перепишіть наступні речення, підкресліть модальні дієслова або їx еквіваленти. Речення перекладіть.

1. One object may be larger than another, but it may weigh less.

2. Mass can also be defined as a measure of inertia.

3. His friend has to stay in the laboratory to complete the analysis.

4. Shall I bring the book tomorrow?

5. They shouldn't speak about it now.

IV. Прочитайте, перепилить, перекладіть, вивчіть та розповідайте текст як тему для складання заліку та запиту.

 

I.I. MECHNIKOV (1845—1916)

One of the greatest scientists of Russian Empire had done much for the development of scientific research and applied science in our region. The name of I.I. Mechnikov is associated with the initial activity of our University.

He was an outstanding biologist, one of the founders of comparative pathology, evolutional embryology, microbiology and immunology. For his achievements he was elected ah honorary member of St. Petersburg Academy of Sciences in 1902.

He was born on the 15th of May, 1845 in one of the estates of the Kharkov region. He entered the department of natural sciences of the physico-mathematical faculty in the Kharkov University. Being a student he carried out a number of investigations in zoology and published results of his work. In 1864 he graduated from the University. To continue his studies and research he was sent to Germany and there he carried out his first discovery in zoology. Then he left for Italy in 1865. Working in Naples with the other great scientist О. О. Kovalevsky, he carried out classical investigation in embryology of invertebrate.

In 1867 he came back to his Motherland and was asked to lecture in Imperial Novorussia's University on zoology and comparative anatomy. At the same time I.I. Mechnikov created original theory of development of multicellular organisms and laid foundations of his theory of phagocyte. He was the first to promote the idea of protection of agricultural plants from pests with the help of biological methods. In 1882 the Scientist left the University to continue his investigations at his private laboratory. Six years later as a result of his practical studies and theoretical position the first bacteriological laboratory in the country (and the second in the world) was organized by him and the other scientist N. F; Gamaleja. His reputa­tion and training were of so great importance that in 1888 he was invited by L. Pasteur to conduct his work in Pasteur's institute in Paris. In this institute he was granted the honour to organize the laboratory of his own and he worked in it to the very last days of his life. At the institute he carried out numerous investigations in the field of pathology, microbiology and immunology. After L. Pasteur's death in 1895 his scientific reputation was at such a high level that he became an assistant director of the Institute.

I.I. Mechnikov died in 1916 in Paris. He was one of the greatest scientists of the world.He became Nobel Prize winner in 1906.(Being the second russian scientist after I.P.Pavlov).

For his contribution to the development of science and education in our region the Odessa National University was named in his honour in 1945.

V. Дайте відповіді на запитання:

1. What was І.І. Mechnikov?

2. When and where was he born?

3. What education did he get?

4. Where did he carry out his first discovery and in what field of science?

5. Why was he invited to Novorossiya's University?

6. What did he create during his work at the University?

7. What institute did he work at in Paris?

8. How was he granted at L. Pasteur's institute?

9. What is considered to be his greatest discovery?
10. How is І.І. Mechnikov honoured in Odessa?

Варіант 3

I. Перепишіть наступні речення, підкресліть в кожному дієслово-присудок, визначте його вид та стан. В розділі b) зверніть увагу на переклад пасивних конструкцій. Речення перекладіть.

а)

1. Scientists have found ways of measuring the sizes and positions of bodies in the Universe.

2.I have just finished my work and I'm reading a book now.

3.I am going home.

b)

1. The question has been discussed.

2. Elements are transformed into other elements both by man and by nature.

3. The rules will be revised at the next lesson.

II. Перепишіть наступні речення, підкресліть Part. I i Part. II та визначте їx функції у реченні (означення, обставина, складова частина присудка). Речення перекладіть.

1. If produced by friction heat is usually considered as useless work.

2. Electrical energy is transformed into light energy in the electric lamp.

3. When placed in a strong magnetic filed iron becomes magnetized.

4. The Celsius scale is used in most scientific experiments.

5. Steam is usually generated in a boiler by a fire.

III. Перепишіть наступні речення, підкресліть модальні дієслова або їx еквіваленти. Речення перекладіть.

1. What is done cannot be undone.

2. Infra-red waves can be stopped by glass.

3. Heat may be transferred by conduction, convection or radiation.

4. She wasn't able to answer.

5. We were allowed to use dictionaries.

IV. Прочитайте, перепишіть, перекладіть, вивчіть та розповідайте текст як тему для складання заліку та іспиту.


Просмотров 243

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!