Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінівПерелік повинен розміщатись у таблиці. З лівої сторони у відповідності з абеткою наводяться умовні позначення, символи, одиниці, скорочення та терміни, з правої сторони – їх детальна розшифровка (Додаток Б).

Перелік використаних джерел.

Перелік використаних джерел можна розміщати у порядку їх використання у роботі або у відповідності з абеткою (Додаток В).

Слід пам’ятати, що у переліку використаних джерел назва літературного джерела дається на мові оригіналу.

Додатки.

Після тексту основної частини рекомендується помістити чистий аркуш з написом «ДОДАТКИ», що необхідно розмістити по центру сторінки. Номер цієї сторінки буде відповідати номеру, що вказаний у змісті.

Додатки слід оформлювати як додатки роботи на її наступних сторінках, розміщуючи додатки у порядку появи посилань на них у тексті.

Кожний додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, що друкується зверху малими літерами з першою великою, симетрично відносно тексту сторінки. З правого краю рядка над заголовком великими літерами повинно бути написано слово „ДОДАТОК ___” та велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід починати позначати послідовно великими літерами української абетки, за виключенням літер Г, З, Й, О, Ч, Ь, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б та т. ін.

Додатки повинні мати загальну з текстом курсової роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які слід нумерувати у рамках кожного додатку у відповідності з раніше наведеними вимогами до них. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) та точку, наприклад: А.4 – четвертий розділ додатку А; Д.3.2. – підрозділ 3.2. додатку Д; Ж.4.2.1. – пункт 4.2.1. додатку Ж.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у додатках слід нумерувати у рамках кожного додатку, наприклад: рисунок В.3 – третій рисунок додатку В; таблиця К.2 – друга таблиця додатку К; формула (А.1) – перша формула додатку А.Якщо у додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад рисунок А.1, таблиця Б.1, формула В.1.

У посиланнях в тексті на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, що знаходяться у додатках, слід писати: „... на рисунку А.1 ...”, „... в таблиці Б.3 ...”, або „... в табл. Б.3 ...”, „... по формулі (В.4) ...”, „... у рівнянні (Д.2) ...”.

Якщо у роботі як додаток використовують документ, що має самостійне значення та оформляється відповідно до вимог до документу даного виду, його копію розміщають у роботі без змін у оригіналі. Перед копією документу розміщують лист, на якому посередині пишуть слово „ДОДАТОК __” та його назву (при наявності), у правому верхньому куті аркушу ставлять порядковий номер сторінки. Сторінки копії документу нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок роботи (не торкаючись власної нумерації сторінок документа).

Самостійність виконання індивідуальної домашньої роботи студента повинна контролюватись викладачем з дисципліни.

 

СКЛАД ТА ОБСЯГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОМАШНОЇ РОБОТИ

 

Індивідуальна домашня робота складається з трьох частин: вступу, основної частини, висновків. Кожна частина повинна бути названа. Основна частина поділяється на окремі питання (пункти).

У вступістудент повинен стисло викласти проблему, яка буде досліджуватись, сформулювати об’єкт, предмет, мету, задачі та методи дослідження, що використовуються у роботі. Обсяг вступу не більше 2 сторінок машинописного тексту.Основна частина.

Кількість розділів основної частини вибирається студентом самостійно в залежності від складності дослідження та часового проміжку, що дається на його виконання. Однак, при цьому, необхідно розглянути минулі дослідження по проблемі, сучасний стан проблеми, її еволюцію та оцінити прогнози, що висуваються вченими з розвитку проблеми у майбутньому.

Обов’язковим є аналітичне опрацювання студентом шляхів вирішення проблеми та вибір і обґрунтування одного з них.

Обсяг основної частини не повинен бути більше 15 сторінок.

У висновкахвідбувається підбиття підсумків дослідження та висвітлюються подальші шляхи його здійснення.

Обсяг висновків не повинен бути більше 2 сторінок.

 


ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

2. Бюджетний кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 20 липня 2010 р. — Х.: Одіссей, 2010. — 84 с. — (Кодекси України).

3. Господарський кодекс України [Текст]: офіц. текст: за станом на 20 січня 2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с.

4. Артус М. М. Бюджетна система України [Текст]: навч. посібник для ВНЗ / М. М. Артус, Н. М. Хижа; Європ. ун-т. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 219 c. (3 прим.).

5. Бюджетна система [Текст] / В. М. Опарін, В. І. Малько, С. Я. Кондратюк, Г. Б. Коломієць; КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2002. - 334 c. (6 прим.).

6. Бюджетна система [Текст]: навч. посібник для ВНЗ: [рек. М-вом освіти і науки України] / К. С. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. - К.: Кондор, 2009. - 219 c. (12 прим.).7. Василик, О. Д. Бюджетна система України [Текст]: підручник для внз / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Центр навч. літ., 2004. - 543 c. (8 прим.).

8. Старостенко Г. Г. Бюджетна система [Текст]: навч. посібник / Г. Г. Старостенко, Ю. В. Булгаков. - К.: Центр навч. літ., 2006. - 240 c. (2 прим.).

9. Фещенко Л. В. Бюджетна система України [Текст]: навч. посібник для ВНЗ / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук; М-во освіти і науки України. - К.: Кондор, 2008. - 438 c. (3 прим.).

10.Чала Н. Д. Бюджетна система [Текст]: навч. посібник: [рек. М-вом освіти і науки України] / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. - К.: Знання, 2010. - 222 c. (2 прим.).

Допоміжна

1. Базилевич В. Д. Державні фінанси [Текст]: навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик; ред. В. Д. Базилевич. - К.: Атіка, 2002. - 368 c. (1 прим.).

2. Галушка Є. О. Казначейська справа [Текст]: навч. посібник для ВНЗ / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк. - Чернівці: Книги - ХХI, 2004. - 247 c. (3 прим.).

3. Казначейська справа [Текст] У 2 т. Т. 1,2: Інтегрований посібник (посібник для фахівців органів Держ. казначейства та бюджет. установ, автоматиз. система навчання на компакт-диску та Інтернет-портал). + (CD): навч. посібник для ВНЗ / П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна, В. Т. Александров, С. О. Булгакова; ред. П. Г. Петрашко. - К.: АВТ, 2004. - 287 c. (1 прим.).

4. Клець, Л. Є. Бюджетний менеджмент [Текст]: навч. посібник для ВНЗ / Л. Є. Клець; Донбас. держ. машинобуд. акад. - К.: Центр навч. літ., 2007. - 639 c. (1 прим.).

5. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / Ю. В. Пасічник. - К.: Знання-Прес, 2003. - 523 c. (8 прим.).

6. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі [Текст]: Інтегрований комлекс. - (+ CD): навч. посібник / В. Т. Александров, О. І. Ворона, П. К. Германчук, О. І. Назарчук. - К.: НВП "АВТ", 2004. - 592 c. (8 прим.).

7. Управління державним бюджетом України [Текст]: підручник для ВНЗ: [затв. М-вом освіти і науки України] / ред. М. Я. Азаров; М-во фінансів України. - К.: М-во фінансів України, 2010. - 815 c. (3 прим.).

 

 


 

 

ДОДАТКИ

 


ДОДАТОК А

 

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ   ЗАПОРІЗЬКА ДЕРЖАВНА ІНЖЕНЕРНА АКАДЕМІЯ     Факультет економіки та управління Кафедра фінансів, банківської справи та страхування     ІНДИВІДУАЛЬНА ДОМАШНЯ РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» СУТЬ І СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ   Виконав (ла) ст. гр. _________________   Керівник _________________ М.В. Хацер, к.е.н., доц.   Запоріжжя 201_

ДОДАТОК Б

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ

Слово / словосполучення Скорочення Умови використання
А
абсолютний абс.  
автор авт.  
автореферат автореф.  
авторське свідоцтво а.с.  
адміністративний адм.  
академик акад. біля прізвища
анотація анот.  
Б
брошура бр. при цифрах
бюлетень бюл.  
В
випуск вип.  
вищий вищ.  
вищий навчальний заклад ВНЗ  
Г
газета газ.  
гривня грн. при цифрах
глава гл. при цифрах та у примітках
Д
дисертація дис.  
доктор д-р у назві вченого ступеня
документ док.  
доцент доц. біля прізвища
З
завідуючий зав. у назві посади
завод з-д  
І
ілюстрація іл.  
інститут ін-т  
інформація інформ.  
і таке інше і т.ін.  
К
кандидат канд. у назві вченого ступеня
кафедра каф.  
копійка коп. при цифрах
кореспондент кор. біля прізвища
Л
лабораторія лаб.  
М
максимальний макс.  
міністерство м-во  
мінімальний мін.  
місце м.  
монографія моногр.  
Москва М. у даних
Н
науковий наук.  
номер при цифрах
номінальний ном.  
О
область, обласний обл.  
організація орг.  
оформлення оформл.  
П
передмова передм.  
продовження продовж.  
промисловість пром-сть  
Р
район р-н  
редакція, редактор ред.  
реферат реф.  
реферативний журнал РЖ  
рецензія рец.  
рисунок рис.  
С
Санкт-Петербург СПб у даних
старший ст.  
ступінь ступ.  
сторінка с. при цифрах та у примітках
Т
таблиця табл.  
титульний аркуш тит. арк.  
У
університет ун-т  
Ф
фабрика ф-ка  
факультет фак.  
фізичний фіз.  
Х
хімічний хім.  

 

 


ДОДАТОК В

Приклад оформлення бібліографічного опису

 

Книги одного, трьох авторів:

Хотяшев О.М. Инновационный менеджмент.- СПб.: Питер,2005.- 318с.

Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент.– М.: ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 

Книги чотирьох та більше авторів:

Фінансовий менеджмент: Підручник / Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін. – К.: КНЕУ, 2005.- 536с.

 

Перекладені видання:

Новая технология и организационные структуры. / Под ред. Р.Пиннигса, А.Бьютандяма. Пер. с англ. – М.: Экономика,2005. – 385 с.

 

Видання, які не мають одного автора:

Матеріали конференцій:

Экономический механизм управления инновационным развитием в условиях переходного периода, Сумы, февраль 1993 г.: Тез. докл. VII науч.техн.конф. - Вісн. Сумського держ. ун-ту. – 1999. – № 3. – С. 55–59.

Постанови:

Про збільшення розміру стипендії Президента України для найбільш обдарованих молодих митців України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. // Урядовий кур`єр. – 1996. – 8 серпня. – С. 9.

 

Збірники з загальною назвою:

Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, механизм). / Под ред. И.Е. Рудаковой– М.: Изд-во МГУ, 1991. – 345 с.

 

Збірники наукових праць:

Обчислювальна та прикладна математика: Міжвідомчий наук. збірник №76 / Київський ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - К.:Либідь,1992. - 120 с.

 

Інструкції:

Інструкції з безпеки праці для робітників, що поступають на роботу: Рек. для підприємств машинобудування. - 9-е вид. - К.: Техніка, 1982. - 12 с.

 

Нормативно – технічні та технічні документи:

Стандарти:

ГОСТ 7.9 - 77. Реферат и аннотация. - М.:Изд-во стандартов, 1981. - 6 с.

або

Реферат и аннотация: ГОСТ 7.9 - 77. - М.:Изд-во стандартов, 1981. - 6 с.

 

Патентні документи (посилання на оригінал):

А.с. 650786, МКИ3 В23 39/00. Роторный сверлильный полуавтомат / Л.И.Безуглый /СССР/. - № 3360585/25-08; Заявлено 23.11.81; Опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с.: ил.

 

Неопубліковані документи:

Звіт про науково – дослідну роботу:

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-83: отчет о НИР /промежуточ./ / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. - ОЦО 10213; № ГР 80057138; Инв. № Б 119699. - М., 1981. - 90 с.

 

Дисертація:

Визначення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та стратегії її підвищення: Дис. канд. екон. наук: 08.07.04 / Т.О. Дяченко; Нац. авіац. ун-т. – К., 2002. – 203 с.

Складові частини документа:

Стаття зі збірки творів:

Маркс К., Энгельс Ф. Первый международный обзор // Соч. - 2-е изд. - Т.7. - С. 224-237.

 

...з книги:

Ткач М.М. Технологическая подготовка гибких производственных систем // Гибкие автоматизированные производственные системы / Под ред. Л.С. Ямпольского. - Киев, 1985. - С. 42-78.

 

...з журналу:

Рубан Н.І. Концептуальні засади контролю за виконанням бюджетної програми // Фінанси України .- 2006. - №8.- С13-16.

 

...з газети:

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР // Урядовий кур’єр. - 1996. - 25 квітня. - С.10.

 

...з матеріалів конференцій, семінарів та інше:

Литвинова Ю.Г. Расширение внешнеэкономических связей КНР в конце 70-х - первой половине 80-х годов // IV Всесоюз. конф. молодых востоковедов: Тез докл. - М., 1986. - С. 32-35.

Пшуков О.Г. О нормировании качества жидких электратов при их производстве методом реперколяций // Научно-технический прогресс и оптимизация технологических процессов создания лекарственных препаратов: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 21-22 мая 1987. - Львов, 1987. - С. 282-283.

 


Просмотров 438

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!