Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ РОБІТМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

До виконання індивідуальної домашньої роботи

 

з дисципліни «Бюджетна система»

 

для бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної форми навчання

 

Запоріжжя

 

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

До виконання індивідуальної домашньої роботи

 

з дисципліни «Бюджетна система»

 

для бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної форми навчання

 

 

Рекомендовано до виконання

на засідання кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

Протокол від 10 вересня 2015 року № 1

 

Методичні рекомендації до виконання індивідуальної домашньої роботи з дисципліни «Бюджетна система» для бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / укладач к.е.н., доц. Хацер М.В. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – 26 с.

 

В методичних рекомендаціях розміщено інформацію про склад індивідуальної домашньої роботи, загальні вимоги до оформлення, тематику індивідуальних домашніх робіт, процес організації виконання студентами індивідуальної домашньої роботи

 

 

Укладач:

к.е.н., доц. Хацер М. В.

 

 

Відповідальний за випуск:зав. каф. фінансів, банківської справи та страхування д.е.н., проф. Метеленко Н.Г.

 


ЗМІСТ

 

1. ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»…………………………………………………………………..............5

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ РОБІТ ……..………………………...........5

3. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ РОБІТ ….…......................5

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ РОБІТ ………….…………………………………………………..7

5. СКЛАД ТА ОБСЯГ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОМАШНОЇ РОБОТИ …..........16

ЛІТЕРАТУРА ........................................................................................................17ДОДАТКИ..............................................................................................................19

 


1. ЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ У ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є нормативною для підготовки бакалаврів з економіки за фахом «Фінанси і кредит». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін та оволодінні загальною теорією фінансів.

Дисципліна має теоретико - прикладний характер: у теоретичному плані вона повинна поглибити фундаментальні знання студентів щодо макроекономічної сфери фінансової системи – державних фінансів; у прикладному аспекті – закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Індивідуальна домашня робота по дисципліні «Бюджетна система» – необхідна ланка у підготовці студентів спеціальності «Фінанси» до майбутньої самостійної практичної діяльності. У результаті виконання індивідуальної домашньої роботи студенти систематизують та поглиблюють знання з особливостей функціонування бюджетної системи України та її складових елементів.

Індивідуальна домашня робота допомагає розвитку у студентів навичок самостійної дослідної роботи, виховує організованість, ініціативу, старанність.

 ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ РОБІТ

 

Рекомендуєма тематика індивідуальних домашніх робіт з дисципліни «Бюджетна система» розробляється викладачем кафедри, що викладає дану дисципліну з урахуванням актуальних проблем по напрямкам дослідження.

Студентам надається право самостійно обрати тему індивідуальної домашньої роботи, обов’язково узгодивши її з викладачем, з метою виключення дублювання тем, більш повного врахування індивідуальних можливостей кожного студента.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ РОБІТ

 

1. Соціально-економічна суть і функції бюджету держави.

2. Зміст і напрями реалізації бюджетної політики.

3. Суть і складові елементи бюджетного механізму.

4. Роль і місце бюджету в державному регулюванні соціально-економічного розвитку.

5. Суть та специфіка бюджету як фінансового плану в Україні.

6. Бюджетне планування: суть, принципи, методи.

7. Бюджетне прогнозування: суть, призначення, методи та етапи здійснення.

8. Суть та використання програмно-цільового методу в бюджетному плануванні.

9. Бюджетний дефіцит: суть, причини виникнення та форми прояву.

10. Методи фінансування бюджетного дефіциту та заходи щодо його подолання.

11. Структура бюджетної системи України.

12. Організація бюджетного устрою.

13. Принципи побудови бюджетного устрою. Бюджетні резерви.

14. Механізм розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

15. Поняття та призначення бюджетної класифікації.

16. Бюджетна класифікація видатків: суть, призначення, види.

17. Організація бюджетного процесу в Україні.

18. Суть управління бюджетом.

19. Державні фінансові органи та їх повноваження в сфері управління бюджетною системою.

20. Суть і передумови існування міжбюджетних відносин.

21. Класифікація міжбюджетних відносин.22. Характеристика міжбюджетних відносин за формами руху коштів.

23. Форми міжбюджетних трансфертів в Україні.

24. Суть і класифікація доходів бюджету.

25. Суть, методи і джерела формування доходів бюджету.

26. Поняття, склад, механізм формування та використання загального фонду бюджету.

27. Поняття, склад, порядок формування та використання спеціального фонду держави.

28. Суть, склад, місце податкових надходжень у системі доходів бюджету.

29. Склад і форми мобілізації неподаткових надходжень до бюджету.

30. Доходи від операцій з капіталом: склад, порядок формування, значення в системі доходів бюджету.

31. Офіційні трансферти як механізм реалізації міжбюджетних відносин.

32. Цільові бюджетні фонди: види, порядок формування та використання.

33. Суть, склад, класифікація видатків бюджету.

34. Принципи, форми, методи бюджетного фінансування.

35. Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи: суть, структура, види.

36. Розпорядники бюджетних коштів: види, функції, повноваження.

37. Суть і види бюджетних норм. Порядок їх застосування в бюджетному плануванні.

38. Необхідність і склад видатків на економіку.

39. Форми й методи фінансової підтримки державного сектора економіки.

40. Операційні видатки на розвиток економіки: склад, джерела фінансування, порядок виділення з бюджету.

41. Видатки бюджетів на утримання промислового, енергетичного та агропромислового комплексу.

42. Кошторисне фінансування науково-дослідних установ і фундаментальних досліджень.

43. Оперативно-сітьові показники діяльності загальноосвітніх шкіл: види та порядок розрахунку.

44. Порядок планування фонду оплати праці вчителів у середніх загальноосвітніх школах.

45. Порядок планування видатків на придбання предметів і матеріалів, відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв у середніх загальноосвітніх школах.

46. Особливості планування видатків на утримання шкіл-інтернатів.

47. Особливості планування видатків на утримання дитячих дошкільних закладів.

48. Порядок планування видатків на утримання вищих навчальних закладів.

49. Оперативно-сітьові показники діяльності установ охорони здоров’я: види та порядок розрахунку.

50. Порядок планування фонду оплати праці лікарів та іншого медичного персоналу в установах охорони здоров’я.

51. Механізм бюджетного фінансування закладів культури й мистецтва.

52. Бюджетне фінансування розвитку фізичної культури і спорту.

53. Суть, склад, форми фінансування видатків бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення населення.

54. Види і порядок надання державних соціальних допомог.

55. Бюджетне фінансування національної оборони.

56. Бюджетне фінансування органів державного управління.

57. Сутність і форми державного кредиту.

58. Класифікація державних позик, передумови їх випуску та джерела погашення.

59. Суть та види державного боргу.

60. Способи коригування позикової політики держави.


Просмотров 240

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!