Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Лекція 1. Науково-теоретичні засади міжнароднго екологічного праваПередумови та чинники співробітництва держав у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Поняття та розвиток міжнародного екологічного співробітництва як передумова формування міжнародного екологічного права. Етапи розвитку міжнародно-правового співробітництва.

Наукові визначення поняття та змісту міжнародного екологічного права.

Функції міжнародного екологічного права.

Співвідношення міжнародного екологічного права та екологічного права України. Місце міжнародного екологічного права в системі сучасного міжнародного права та його співвідношення з різними галузями міжнародного права.

Предмет регулювання міжнародного екологічного права, його особливості.

Види та сфери міжнародних відносин в сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Поняття та види об’єктів міжнародного екологічного права та їх класифікація.

Суб'єкти міжнародного екологічного права: поняття та особливості правового статусу.

 

Завдання для самостійної роботи (__ год):

1. Передумови формування міжнародного екологічного права.

2. Поняття міжнародного екологічного права та його зміст.

3. Предмет міжнародного екологічного права.

4. Класифікація міжнародних правовідносин в галузі охорони навколишнього середовища.

5. Об’єкти міжнародного екологічного права: їх особливості та види. Юрисдикція як елемент міжнародно-правового режиму природних ресурсів, об'єктів та комплексів.

6. Етапи формування міжнародного екологічного права.

7. Функції міжнародного екологічного права.

8. Співвідношення та взаємодія міжнародного екологічного права із національним законодавством. Механізм дії міжнародно-правових екологічних норм.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 153, 154, 441, 440, 502, 503.

Додаткові джерела: 4, 89, 151, 221, 333, 491.

Нормативно-правові акти: 1, 84, 310-328, 330-332.

 

Тема 15. Принципи та джерела міжнародного екологічного права (2 год.)Лекція 1. Принципи та джерела міжнародного екологічного права (2 год.)

Поняття та види принципів міжнародного екологічного права.

Загальновизнані принципи міжнародного права як принципи міжнародного екологічного права.

Принцип охорони навколишнього середовища як загальний та спеціальний принцип у міжнародному праві.

Поняття та види джерел міжнародного екологічного права.

Міжнародний звичай як джерело міжнародного екологічного права та його роль у формуванні нової галузі міжнародного права.

Міжнародний договір як основне джерело міжнародного екологічного права. Юридична природа міжнародних протоколів в сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення міжнародної екологічної безпеки.

Специфічні ознаки міжнародних екологічних угод.

Міжнародні еколого-правові угоди, участь в яких бере Україна.

 

Завдання для самостійної роботи (__ год.):

1. Поняття та види принципів міжнародного екологічного права.

2. Загальновизнані принципи міжнародного права як принципи міжнародного екологічного права.

3. Принцип охорони навколишнього середовища як загальний та спеціальний принцип у міжнародному праві.

4. Спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх види.

5. Аналіз принципів міжнародного екологічного права, закріплених у Деклараціях ООН з питань навколшинього середовища.

6. Поняття та види джерел міжнародного екологічного права.7. Характеристика міжнародного договору як основного джерела міжнародного екологічного права.

8. Специфічні ознаки та класифікація міжнародних екологічних угод.

9. Міжнародні еколого-правові угоди, участь в яких бере Україна.

 

Рекомендована література:

Основні джерела: 153, 154, 441, 440, 502, 503.

Додаткові джерела: 4, 89, 151, 221, 333, 491.

Нормативно-правові акти: 1, 84, 310-328, 330-332.

 

 

3.2. Контрольні питання до змістового модулю ІІІ

Природоохоронне право

1. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи.

2. Правові форми та види використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3. Структурно-функціональне забезпечення організації, охорони і використання природно-заповідного фонду.

4. Правовий режим окремих територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Правові та економічні засоби збереження природно-заповідного фонду.

6. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

7. Поняття та склад рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

8. Правові форми та види використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

9. Структурно-функціональне забезпечення створення, охорони і використання рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

10. Правовий режим окремих рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

11. Правові та економічні засади охорони рекреаційних, лікувально-оздоровчих зон і курортів.

12. Юридична відповідальність за порушення законодавства про рекреаційні, лікувально-оздоровчі зони і курорти.

13. Поняття національної екологічної мережі, склад і класифікація природних територій та об’єктів, до входять до національної екологічної мережі.

14. Правові форми та види використання територій та об’єктів, які входять до національної екологічної мережі.15. Структурно-функціональне забезпечення процесу формування національної екологічної мережі.

16. Особливості правового режиму окремих складових національної екологічної мережі.

17. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері формування національної екологічної мережі.

18. Виключна (морська) економічна зона та континентальний шельф як складові навколишнього природного середовища та об’єкти правової охорони і використання.

19. Правові форми та види використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

20. Структурно-функціональне забезпечення охорони і використання виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу.

21. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі.

22. Юридична відповідальність за порушення законодавства про виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф.

Антропоохоронне право (право екологічної безпеки)

1. Екологічна безпека - мета екологічної політики держави та складова національної безпеки України.

2. Доктринальні підходи до визначення поняття „екологічна безпека” в спеціальній та еколого-правовій літературі.

3. Поняття екологічної безпеки за чинним законодавством України, співвідношення понять „довкілля” та „навколишнє природне середовище”.

4. Об’єктивні та суб’єктивні фактори формування права екологічної безпеки України.

5. Право екологічної безпеки України як комплексна галузь права: поняття та принципи.

6. Місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України та його взаємозв’язок з іншими галузями права України.

7. Система та структура права екологічної безпеки України.

8. Юридичні критерії екологічної безпеки: доктринальні підходи та нормативне закріплення.

9. Роль екологічного ризику в формуванні абсолютних правовідносин екологічної безпеки.

10. Юридична природа і ознаки екологічного ризику.

11. Екологічний ризик: правові моделі кореляції та правова класифікація.

12. Поняття правовідносин екологічної безпеки та їх місце в системі правового регулювання.

13. Характеристика правовідносин екологічної безпеки: види, склад та особливості.

14. Управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у системі екологічного управління: поняття, специфічні ознаки, види та правові форми.

15. Система та повноваження органів державного управління та регулювання спеціальної компетенції у сфері забезпечення екологічної безпеки.

16. Функції органів державного управління та регулювання щодо забезпечення екологічної безпеки.

17. Характеристика правових форм самоврядного забезпечення екологічної безпеки.

18. Законодавчі засади захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

19. Поняття захисту населення і територій за надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

20. Правові засади функціонування Єдиної державної системи органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

21. Запобіжні заходи та заходи реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

22. Інформування про надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

23. Законодавчі засади оголошення окремих територій зоною надзвичайної екологічної ситуації

24. Поняття зони надзвичайної екологічної ситуації та її різновидів.

25. Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації.

26. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації.

27. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

28. Правовий статус осіб, постраждалих внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

29. Правові засади екологічної безпеки в промисловості.

30. Загальна характеристика Закону України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”.

31. Поняття об’єкта підвищеної небезпеки та порядок його ідентифікації.

32. Вимоги по забезпеченню екологічної безпеки, що ставляться до власників об’єктів підвищеної небезпеки.

33. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки в промисловості.

34. Правові засади екологічної безпеки на транспорті.

35. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті.

36. Нормативно-правові приписи, що закріплюють вимоги екологічної безпеки в аграрному секторі економіки України.

37. Правові ознаки пестицидів і агрохімікатів.

38. Порядок застосування пестицидів та агрохімікатів, що становлять підвищенну екологічну небезпеку.

39. Діяльність органів державної влади в сфері забезпечення екологічної безпеки при застосуванні пестицидів та агрохімікатів.

40. Підстави юридичної відповідальності за порушення законодавства про пестициди та агрохімікати.

41. Правові засади екологічно безпечного використання ядерної енергії.

42. Правова регламентація відносин щодо безпечного використання ядерної енергії.

43. Загальна характеристика Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”.

44. Основні правові вимоги по забезпеченню харчової безпеки.

45. Сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів як одна з основних юридичних вимог до забезпечення харчової безпеки.

46. Правова регламентація застосування ГМО в продуктах харчування.

47. Основні правові заходи по забезпеченню фармацевтичної безпеки.

48. Основні правові умови, вимоги та правила щодо екологічно безпечного поводженняи з відходами.

49. Правові вимоги екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України.

50. Юридичні ознаки відходів та їх класифікація за ступенем небезпечності для довкілля і здоров’я людини.

51. Особливості спеціальної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з небезпечними відходами.

52. Міжнародні нормативно-правові акти в сфері поводження з відходами та їх роль у розвитку національного законодавства.

Міжнародно-правове співробітництво України в галузі екології (міжнародне екологічне право)

1. Поняття міжнародного екологічного права та етапи його формування.

2. Розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі охорони довкілля.

3. Об’єкти міжнародного екологічного права: поняття та їх класифікація.

4. Природні об'єкти, що є загальною спадщиною людства

5. Унікальні біологічні комплекси як об’єкти міжнародного екологічного права.

6. Національні природні ресурси як об’єкти регулювання та охорони засобами міжнародного екологічного права.

7. Суб'єкти міжнародного екологічного права. Україна як суб'єкт міжнародного екологічного права: генеза становлення та значення у сучасних умовах.

8. Джерела міжнародного екологічного права: поняття, види та характеристика.

9. Механізм дії джерел міжнародного екологічного права

10. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного екологічного права.

11. Міжнародний договір в системі джерел національного екологічного права.

12. Міжнародні екологічні угоди, стороною яких є Україна.

13. Загальні та спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення.

 


Просмотров 327

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!