Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ықтық шектеулерді пәні бойынша бґлуКАЗ-ГУ

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ

Авторитарлық саяси жүйелер:

A) тоталитарлық.

B) деспотиялық.

C) партократиялық.

Адам қосамының тұрмысын, оның қасидаларын, құрылымын, даму заңдылықтарын зерттеу, таным теориясы арқылы мемлекет және құқықтың құрылымын, маңызын, мақсатын білу және заң сылымының барлық саласында зерттеудің әдіс-тәсілдерін жетілдіріп, қосамдасы құбылыстардың даму процесінің жаңа заңдылықтарын ашу:

A) эвристикалық функция.

F) онтологиялық функция.

G) гносеологиялық функция.

Азаматтық құқықтың субъектілері:

A) жеке тұлса.

B) заңды тұлса.

C) мемлекет.

Азаматтық теріс қылық үшін қолданылады:

F) материалдық зиянды ґтеу.

G) моральдық зиянды ґтеу.

H) бұзылсан құқықтарды қалпына келтіру.

Ақпараттық-психологиялық басытына байланысты шектеуші:

A) жаза.

B) міндеттер

.D) тиым салушы.

Ақпараттық-психологиялық басытына байланысты ынталантырушы:

B) жеңілдіктер.

D) мадақтау

.H) рұқсат ету.

Арнайы объектіге жатады:

B) адамның ґмірі.

C) адамның денсаулысы.

H) мүлік.

Демократиялық саяси жүйелер:

F) социал-демократиялық.

G) либерал-демократиялық.

H) халықтық-демократиялық.

Доктриналды талқылау:

C) мақала.

D) баяндама.

H) монография.

Доктриналды талқылауды береді:

D) заңгер салымдар.

F) сылыми мекемелер.

G) жосарсы заң оқу орындарының заңгер кандидаттары, докторлары.

Еліміздегі қолданылатын заңды жауапкершіліктің түрлері:

A) азаматтық.

B) материалдық.

F) әкімшілік.

Еріктілік сипатына байланысты басқаруса болмайтын кедергілер:

B) табисат құбылыстары.

G) климаттық жасдайлар.

H) табиси зілзала.

Әкімшілік теріс қылық үшін қолданылады:

· айыппұл.

· B) кґлік жүргізу құқысынан айыру

· .E) түзеу жұмыстары.

Әлеуметтік маңыздылысына байланысты қажетті сай жүріс-тұрыс:

· әскердегі қызмет

· .D) салық тґлеу.

· G) заңдарды орындау.

Әлеуметтік маңыздылысына байланысты құқыққа сай жүріс-тұрыс түрлері:

B) қажетті.

C) қалауынша.

D) жорамал.

Әрекет қабілеттілік түрлері:

B) шектелген.

F) толық.

G) жартылай.

Әрекеттілікке жатады:A) ұрлық.

B) тґбелес.

C) адам ґлтіру.

Жалпы теориялық және жалпы тарихи заң сылымдары:

B) мемлекет және құқық теориясы.

G) саяси-құқықтық ілімдер тарихы.

H) шет елдердің мемлекет және құқық тарихы.

Заң сылымдарының түрлері:

A) салалық.

B) қолданбалы.

H) тарихи-құқықтық.

Заңды жауапкершілік жүктелетін органдарса сәйкес бґлінеді:

· соттық.

· G) мемлекеттік басқару органдары

· .H) ұйымдардың, мекемелердің, кәсіпорындардың.

Заңды жауапкершіліктен босатудың мән-жайлары:

A) қажетті қорсану.

F) аса қажеттілік.

G) орынды тәуекел.

Заңды жауапкершіліктің қасидалары:

A) Әділеттілік.

G) Заңдылық.

H) Барлық адамдардың заң алдындасы теңдігі.

Заңды жауапкершіліктің функциялары:

F) айыппұлдық

.G) тәрбиелік.

H) құқықты қалпына келтіруші.

Заңды тұлсаларса кірмейді:

F) жеке тұлса.

G) шет ел азаматтары.

H) азаматтысы жоқтар.

Заңдылық атрибуты:

F) демократияның.

G) тұлсаның бостандысының.

H) адам құқықтарының шынайылысы.

Заңдылық қасидаларында қарастырылады:

· оның қосамдасы мәні, рґлі және орны

· .B) әлеуметтік және функционалдық қызметі

.C) басқа категориялармен байланысы.

Заңдылықтың жалпы кепілдіктері:

C) экономикалық.

E) саяси.

F) идеологиялық.

Заңдылықтың идеологиялық кепілдіктері:

F) құқықтық насихат.

G) қосам мүшелерін тәрбиелеу.

H) құқықтық нигилизмді еңсеру.

Заңдылықтың қазіргі жасдайдасы объективті қажеттілігі:

A) экономикалық реформаларды қарқынды жүргізу.

B) азаматтық қосам мен құқықтық мемлекетті құру.

C) демократиялық институттардың тиімді жұмыс жасауы.

Заңдылықтың қасидалары

C) біртұтастық.

F) заңның жосарылысы.

H) кінәсіздік презумциясы.

Заңдылықтың экономикалық кепілдіктерінің мәні:

· меншіктің кґп нысандылысы

.B) экономикалық бостандық.

C) нарықтық қатынас.

Заңдылықтың юридикалық кепілдіктерін жүзеге асырады:

A) прокуратура.

B) сот

.C) қаржы полициясы.

Заңдылықтың юридикалық талаптары:

F) құқық нормасын орындамасаны үшін әділетті жаза.

G) заңның жосарылысын заңнамамен бекіту.

H) азаматтардың құқықтарын қорсаудың заңнамалық бекітілуі.

Идеологиялық қатынастар адамның санасына байланысты болады. Оның ең маңыздылары:

E) саяси.

F) моральдық.

G) діни.

Кейбір қылмыстардың субъектісі бола аламайды:

C) мемлекетке опасыздық жасау.

D) әскери қызметтен бас тарту

.E) қашқындылық.

Кешенді құқық салалары:

D) экологиялық құқық.

G) сауда құқысы.

H) теңіз құқысы.

Кәсіби талқылауды жүргізеді:

F) соттар.

G) прокурорлар.

H) тергеушілер.

Конституциялық құқық реттейді:

· тұлсаның құқықтық мәртебесін

E) мемлекеттің құрылымдық нысанын.

F) басқару нысанын.

Қазақстан Республикасының алдында тұрсан мүдде-мақсаттар:

C) елімізде құқықтық тәрбие жұмысын жақсарту.

D) халықтың рухани сана-сезімін, білімін жақсарту.

H) мемлекет аппаратындасы қызметкерлердің мамандық сапасын жақсарту .

Қазіргі кезде мемлекет алдында тұрсан мүдде-мақсаттар:

A) заңдылыққа, құқықтық тәртіпке қатаң бақылау жүргізу.

D) мемлекеттің заң шысару, құқықтық нормаларды орындау жұмысын жақсарту.

G) тәрбие жұмысын барлық басытта жандандыруса кґңіл бґлу.

Қатынастың субъектілері бойынша сана-сезімнің бґлінуі:

A) жекелік құқықтық сана.

C) топтық құқықтық сана.

H) қосамдық құқықтық сана.

Қолданбалы заң сылымдары:

D) сот бухгалтериясы

.E) сот фотографиясы.

H) сот статистикасы.

Қосамдасы барлық қатынастар және нормативтік актілер құқықтық жүйенің жүйе-саласына сәйкес түрлері:

A) мемлекеттік.

B) қылмыстық.

H) азаматтық іс-жүргізу.

Қосамдасы тәртіпті реттеудің құқықтық тетіктері:

E) құқық нормасы.

G) құқыққолдану актілері.

H) шарттар.

Қосамдық қатынастар түрлерге бґлінуі:

D) моральдық.

F) экономикалық.

H) саяси.

Қосамдық қатынастар түрлері:

A) саяси.

B) моральдық.

C) экономикалық.

Қосамдық қатынастар түрлері:

D) әлеуметтік.

E) ұлттық.

F) діни.

Қосамдық мәдениеттің бґлінуі:

A) экологиялық.

G) инабаттылық.

H) одақтық.

Қосамдық мәдениеттің түрлері:

F) саяси.

G) экономикалық.

H) әлеуметтік.

Қосамның алдында тұрсан мақсатты, саясатты жалпы теория тұрсысынан орындау басыттарын, жолдарын белгілеу, жалпы теория қосамдасы әртүрлі кґзқарасты, саясатты, идеяларды біріктіріп, сылыми тұрақты жүйе қалыптастырып, адамның сана-сезімін жақсарту, тәжірибелерге сүйене отырып жалпы теория қосамдасы заңдылықты, тәртіпті сапалы іске асыру үшін ұсыныстар жасау:

E) тәжірибелік-ұйымдық функция.

F) саяси функция.

H) идеологиялық функция.

Құқық бұзушылықпен келтірілетін зиян:

B) физикалық.

D) моральдық.

E) материалды.

Құқық бұзушылықтың белгілері:

F) кінә.

G) құқыққа қайшылық.

H) әрекет немесе әрекетсіздік.

Құқық бұзушылықтың жалпы объектісі болып:

A) құқықтық тәртіп.

B) мемлекеттің мүддесі.

C) қосамның мүддесі.

Құқық бұзушылықтың құрамы:

A) субъективтік жасы.

D) субъект.

H) объективтік жасы.

Құқық бұзушылықтың субъективтік жасы жауап беретін сұрақтар:

· не

· .B) қайда.

C) қашан.

Құқық бұзушылықтың субъективтік жасы негізінде:

B) мақсат.

C) себеп.

D) кінә.

Құқық жүйесінің құрылымы:

B) құқықтық нормалар.

D) құқықтық институттар.

G) құқық салалары.

Құқық нормаларын талқылау қасидалары:

· заңның кері күші жоқ

.C) талқылау құқық нормасын ґзгертпеу керек

.D) заңмен тиым салынбасанса рұқсат.

Құқық нормаларын талқылауса байланысты:

· ұсыну

· .D) түсіндіру.

E) грамматикалық.

Құқық нормаларына түсінік береді:

A) Жосарсы сот.

B) Конституциялық Кеңес.

C) Парламент.

Құқық салалары:

· жер құқысы.

· B) халықаралық құқық

· .D) азаматтық іс жүргізу құқысы.

Құқық салаларына кіреді:

B) еңбек құқысы

.C) қылмыстық-атқару құқысы.

E) конституциялық құқық.

Құқық саласына сәйкес құқықтық реттеу:

D) қылмыстық.F) конституциялық.

G) әкімшілік.

Құқыққа сай мінез-құлық ерекшеліктері:

A) әлеуметтік маңызды жүріс-тұрыс.

G) ылси да адамның еркі мен сана-сезімінің бақылауында болады.H) юридикалық салдардың болуы.

Құқыққа сай мінез-құлық құрамының элементтері:

A) субъективтік жасы.C) субъект.

D) объект.

Құқыққа сай мінез-құлықтың түрлері:

A) дасдылы.

C) нигилистік.

D) әлеуметтік белсенсіз.

Құқыққолдану актілері салалық белгілері бойынша:

C) қаржылық.

E) азаматтық-құқықтық.

H) әкімшілік-құқықтық.

Құқыққолдану актілері салдары бойынша:

B) құқықты құрушы.

C) құқықты тоқтатушы.

D) құқықты ґзгертуші.

Құқыққолдану актілері шысаруы бойынша:

A) сот органдарының.

B) прокурорлық.

C) президенттік.

Құқыққолдану актілері юридикалық табисаты бойынша:

D) құқықты қамтамасыз етуші.

F) құқықты қалпына келтіруші.

G) құқықты орындаушы.

Құқыққолдану актілерінің нысандары:

· айыппұл салу актілері.

D) хаттама

· .G) резолюция.

Құқықты іске асырудың әдіс-тәсілдері:

A) мемлекеттік аппараттың бақылауы арқылы орындалуы.

B) үгіт-насихат арқылы нормалардың іске асуы.

D) рухани сана-сезім кґтеру арқылы нормалардың орындалуын жақсарту.

Құқықтық мадақтаудың атқаратын қызметтері:

A) бақылаушы.

B) мотивациялық.

C) ынталандырушы.

Құқықтық мадақтаудың атқаратын қызметтеріне кірмейді:

A) ынталандырушы.

G) кґмек беруші.

H) сілтемелі.

Құқықтық мадақтаудың мазмұны бойынша:

C) қаржылы-экономикалық.

D) моральдық.

E) ұйымдастырушы.

Құқықтық мадақтаудың пайдалану аясы бойынша:

F) ґнер.

G) әдебиет.

H) сылым.

Құқықтық мадақтаудың реттеу пәні бойынша:

B) әкімшілік.

C) еңбек.

H) қылмыстық-атқарушы.

Құқықтық мадақтаудың субъектісі мемлекет болса:

· президенттік.

· D) үкіметтік

· .E) министрлік.

Құқықтық мәдениет қалыптастыратын факторлар:

· құқықты білу.

· D) санаса сіңіру

· .E) құқыққа сәйкес мінез-құлық.

Құқықтық мәдениет сипатталады:

A) сот әділеттілігімен.

D) заңдылықпен.

E) құқықтық тәртіппен.

Құқықтық мәдениеттегі басалаушылық қызметінің жүйесіне кіреді:

A) құқықтық тәртіп.

F) заңдылықты қорсайтын органдардың жұмысы.

G) азаматтардың ґздерінің баса беруі.

Құқықтық мәдениеттегі басалаушылық қызметінің жүйесіне кіреді:

E) құқықтың салалары.

F) құқықтың қасидалары.

G) құқықтың құрылымы.

Құқықтық мәдениеттің сапалы немесе сапасыз екенін білуге болатын қосамдасы деңгей:

· Бостандық

.B) әділеттілік

.C) демократия.

Құқықтық нигилизм белгілеріне кірмейді:

B) қосамның құқықтық сана-сезімін дамыту.

C) құқықтық шысармашылықты жақсарту.

E) нормативтік актілердің дұрыс орындалуын қамтамасыз ету.

Құқықтық нигилизмге ұқсас құқықтық категория:

B) құқықтық демагогия.

D) құқықтық инфантилизм.

F) құқықтық идеализм.

Құқықтық нормаларды іске асыру түрлері норманың мазмұнына қарай орындау:

B) норманың мүдде-мақсатын орындау.

F) жалпы міндет-қасидаларын орындау.

G) нақты құқықтық қатынастасы нақты норманы орындау.

Құқықтық нормаларды қолдану кезеңдері:

A) істің нақты мазмұнымен және жасдайымен танысу, қарым-қатынастың басталуын, субъетілерін анықтау.

B) Қатынастың заңды негізін анықтау, анализ жасау, іске заңды баса беру.

C) шешімді жүзеге асыру.

Құқықтық нормаларды қолданудасы мемлекеттің билігімен нормативтік актілерді іске асыру, орындау ерекшеліктері:

A) тек мемлекеттік билігі бар аппараттың нормаларды іске асыруы.

C) бұл аппараттың нормативтік актілерді қолдану туралы нұсқауының мемлекеттік күші болады.

D) нормаларды қолдануды тиісті заңса сүйене отырып береді.

Құқықтық нормаларды орындау нысандарының ґмірге келу себептері:

C) қосамдасы қатынастардың мазмұны әртүрлі болуы.F) нормативтік актілердің адамдарса әртүрлі әсер етуі.

G) норманың ерекше мазмұнының әсері.

Құқықтық нормаларды талқылау тәсілдері:

A) тарихи-құқықтық.

C) арнайы-юридикалық.

F) функционалдық.

Құқықтық реттеу механизмінің сатылары:

A) құқықтар мен міндеттерді іске асыру актілері.

C) құқықтық қатынастар.

E) құқықтық норма.

Құқықтық реттеу механизмінің элементтеріне кірмейді:

· құқықтық институт

· .G) санкция.

H) құқықбұзушылық.

Құқықтық реттеу тетіктерінің белгілері:

B) құқық субъектісінің мүдделерін қамтамасыз етудің юридикалық тәсілдерін білдіреді.

E) құқықтың негізі әрекеті болады

.G) заңды күші болады.

Құқықтық реттеу түрлерге бґлу критерийлері:

· сипатына байланысты.

B) функционалдық қызметіне байланысты

.C) құқық саласына байланысты.

Құқықтық реттеудің тетіктері:

B) юридикалық міндеттер.

E) юридикалық фактілер.

G) субъективтік құқық.

Құқықтық сана белгілері:

A) құқықты түсіну.

D) құқықтың талаптарын бұлжытпай орындау.

E) құқықты құрметтеу.

Құқықтық сана белгілері:

B) құқықтың дұрыстысына және әділдігіне сену.

D) құқықты сақтауса дасдылану

.E) құқықтың талаптарын бұлжытпай орындау.

Құқықтық сана субъектілері бойынша бірнеше түрлерге бґлінеді:

· жасґспірімдік құқықтық сана

.C) студенттік құқықтық сана.

H) отбасылық құқықтық сана.

Құқықтық сананың деңгейі бойынша бґлінеді:

B) кәдімгі.F) сылыми.

H) кәсіби.

Құқықтық сананың негізгі функциялары:

· реттеушілік.

D) басалаушылық

.H) болжамдық.

Құқықтық сананың негізгі функциялары:

C) халықтың құқықтық білімін арттыру.

D) тәжірибелік жұмыстарды жақсарту

.H) адамдардың сана-сезімін кґтеру.

Құқықтық сананың субъектілері, әлеуметтік тұрсыдан бірнеше түрге бґлінеді:

B) жеке адамның.

C) ұжымдық

.G) қосамдық.

Құқықтық сананың тарихи даму кезеңдері мен типологиясы:

B) кґне дәуір.

D) орта сасырлар.

G) жаңа кезең.

Құқықтық тетіктерге жатпайды:

A) құқықтық әрекеттер

B) теріс қылық

.D) құқықбұзушылық.

Құқықтық тәртіп пен қосамдық тәртіптің айырмашылықтары:

A) генесизі, пайда болуы, эволюциясы бойынша сәйкес келмейді.

B) оларда әртүрлі нормативтік негіз бар.

C) олар әртүрлі қамтамасыз етіледі.

Құқықтық тәртіптің қазіргі жасдайдасы объективті қажеттілігі:

D) адам құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру.

E) қылмыспен күрес жүргізу

.F) құқықшысармашылықты, құқыққолданушылықты қамтамасыз ету.

Құқықтық шектеулер түрлерге бґліну критерийлері:

· құқықтық норма құрылымының элементі бойынша

G) құқықтық реттеу пәні бойынша.

H) кґлемі бойынша.

ықтық шектеулерді пәні бойынша бґлу

:B) экологиялық

.E) конституциялық

.H) азаматтық.

Құқықтық шектеулерді түрлерге бґлу критерийлері кірмейді:

A) материалды-әлеуметтік мазмұны бойынша.

C) моральды-әлеуметтік мазмұны бойынша.

F) мүдделерді қорсау мәні бойынша.

Құқықтық ынталандыру құқықтық норманың құрылымы бойынша:

· жеңілдіктер.

E) мадақтау

.H) ынталандыру-юридикалық фактісі.

Құқықтық ынталандырудың реттеу пәніне байланысты түрлері:

B) конституциялық.

D) экологиялық.

H) азаматтық.

Құқықтық ынталандырудың түрлерге бґліну себептері:

C) кґлемі бойынша.

D) әрекет ету уақыты бойынша.

H) құқық нормасының құрылымы бойынша.

Құқықтың әрекет ету аясында адамның жүріс-тұрысы:

B) құқыққа сай.

C) құқыққа сай емес.

H) юридикалық немқұрайлы.

Құұқықтық шектеулерді құқық нормасы құрылымының элементі бойынша бґлінуі:

· гипотеза

.E) диспозиция.

H) санкция.

Мазмұнының тереңдігіне қарай құқықтық сан-сезімнің бґлінуі:

A) күнделікті.

F) теориялы

.H) кәсіпқойлық.

Материалдық құқық салалары:

· қылмыстық құқық.

B) отбасы құқысы

.E) еңбек құқысы.

Материалдық құқық салаларына жатпайды:

C) жариялық құқық.

D) жеке құқық.

G) процессуалдық құқық.

Материалдық құқық салаларына кіреді:

· конституциялық құқық.

C) әкімшілік құқық

.D) азаматтық құқық.

Материалдық құқық салаларына кірмейді:

C) жариялық құқық.

D) жеке құқық.

G) процессуалдық құқық.

Материалдық теріс қылық үшін қолданылады:

F) жалақының бір бґлгін ұстап қалу.

G) келтірілген шысынды ґтеуге міндеттеу.

H) заттың құнын ґтеу.

Мемлекет және құқық теориясы диалектика заңдарын қолданады:

C) біртұтастық және қарама-қайшылықпен күрес.

F) сандық ґзгерістерден сапалыққа ґту.

G) терістеуді терістеу заңы.

Мемлекеттік аппараттың құқықты іске асыру процесіне кірісуге себептері:

F) егерде қатынастасы субъектілердің құқысы мен міндеттерін орындау барысында кедергі пайда болса.

G) егерде қатынастың бір субъектісі ґз міндеттерін ерікті түрде орындамаса.

H) егерде мемлекеттік ресми орган кіріспей субъектілердің қарым-қатынасы басталмайтын болса.

Мемлекеттік органның құқықтық норманы қолданудасы функциялары:

B) нормативтік актілерді қолдану арқылы қосамдасы қатынастарды реттеп, басқару.

F) нормалардың орындалуын қамтамасыз ету.

G) нормалардың дер уақытында іске асуын қорсау.

Мәдениет жүйесін құқықтық реттеудің, басқарудың негізгі басыттары:

B) қосамның құқықтық сана-сезімін дамыту.

C) құқықтық шысармашылықты жақсарту.

E) нормативтік актілердің дұрыс орындалуын қамтамасыз ету.

Мәдениеттің мазмұны туралы сылымда бірнеше пікірлер бар, оларды үш топқа бґлуге болады:

A) антропологиялық.

B) социологиялық.

C) философиялық.

Нақтылы-әлеуметтік әдіске тән тәсілдер:

A) эксперимент.

C) бақылау.

E) анкеттеу.

Объектитвтік жақтың факультативтік белгілері мен шарттары:

A) уақыты.

B) орны.

C) әрекетті жасау тәсілі.

Партиялар болуы мүмкін:

A) таптық.

G) ұлттық.

H) мемлекеттік-патриоттық.

Процессуалдық теріс қылық:

F) сотқа келмеу.

G) тергеушінің жауап алуына келмеу.

H) заттық айсақтарды ерікті түрде бермеу.

Ресми талқылау түрлері:

A) нормативтік.

D) казуалды.

F) соттық.

Ресми талқылаудың бґлінуі:

· аутентикалық

.D) легалды.

F) нормативтік.

Салааралық заң сылымдары:

A) жер құқысы.

B) экологиялық құқық.

C) прокурорлық қадасалау.

Салалық заң сылымдары:

B) азаматтық құқық.

C) қаржылық құқық.

H) азаматтық іс жүргізу құқысы.

Саяcи жүйенің элементтеріне кіреді:

A) саяси сана.

G) саяси нормалар.

H) құқықтық нормалар.

Саяси жүйенің басыттары:

A) институционалды.

G) идеологиялық

.H) функционалдық.

Саяси жүйенің институционалды басыты:

A) мемлекет.

B) саяси партиялар.

C) әлеуметтік-экономикалық ұйымдар.

Саяси жүйенің реттеуші басыты:

A) құқық.

E) саяси нормалар.

H) әдет-сұрып.

Саяси іс-әрекет және құқықтық нормалар:

D) қалыптасқан немесе қабылдансан тәртіп ережелері.

E) саяси қатынастарды реттейтін тәсілдер.

H) қосамдасы конституция.

Субъективтік құқықтың алдындасы негізгі мүдде-мақсаттар:

A) қатынастың күрделі мақсатын толық орындау.

B) кґрсетілген іс-әрекетті дұрыс орындау.

C) кґрсетілген міндеттердің дұрыс орындалуын қамтамасыз ету.

Субъектілердің норманы іс жүзіне асыру іс-әрекеттерінің бґлінуі:

A) қолдану.

F) орындау

.H) сақтау.

Субъектісіне қарай құқықтық мәдениеттің бґлінуі:

B) қосамдық.

C) топтық

.H) жеке тұлса.

Теріс қылықтың түрлері:

A) материалды бұзушылық.

C) процессуалды құқық бұзушылық

.E) халықаралық құқық бұзушылық.

Тәртіп болу үшін құқықтық реттеу тетіктері:

C) жазалар.

E) жеңілдіктер.

H) мадақтау.

Тәртіптілік теріс қылық байланысты:

A) қызметтік.

B) әскери.

H) ґндірістік.

Тәртіптілік теріс қылықтар үшін қолданылады:

· сґгіс

.G) ескерту.

H) лауазымы бойынша тґмендету.

Тәсілдері бойынша құқық нормаларын талқылауса кірмейді:

F) шектелген.

G) кеңейтілген.

H) шектелген.

Формациялық саяси жүйелер:

· құл иелену.

F) феодалдық

.G) буржуазиялық.

Шет ел азаматтарының құқықтары жоқ:

D) сайлауса қатысуса.

F) әскер қатарына шақырылуса

.H) сайлануса қатысуса.

Юридикалық салдардың болуы:

C) құқықты іске асыру.

D) орындау.

E) міндеттерді орындамау.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 1949

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!