Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Адміністрація закладу освіти –керівний персонал установиАлфавітна книга запису учнів– книга, де є запис усіх учнів навчального зак­ладу в алфавітному порядку, незалежно від класу, в якому вони навчаю­ться.

Атестація педагогічних працівників– визначення кваліфікації спеціаліста, рівня його професійно – технічних знань, практичного досвіду, необхідних для виконання службових обов’язків.

-Б-

Базова школа -загальноосвітня чи спеціальна школа при педагогічних навчальних закладах. В якій проводиться педагогічна практика студентів.

Батьківський комітет школи – одна із форм зв’язку школи з батьками і пропаганди серед них педагогічних знань.

-В-

Внутрішньошкільний контроль - це глибоке, всесторонне вивчення і аналіз навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчально­му закладі та координація на основі цього всіх відносин у колективу.

-Д -

Децентралізація управління -процес передачі делегування управлінських функцій місцевим органам управління.

Децентралізація освітніх закладів- одночасний розвиток різних типів навчальних закладів.

Директор школи – керівник школи, організатор навчально – виховної і господарської діяльності.

Ділові якості-здатність знаходити найкращий підхід до розв'язання ситуацій, що виникають, і найкоротший шлях досягнення мети, самостійно мислити й оперативно приймати обґрунтовані рішення, послідовно й ініціативно забезпечувати їх виконання.

-Е-

Економічні методи управління-це методи матеріального стиму­лювання (преміювання, підвищення зарплати за результатамиатестації), економічного планування, бюджетного управління тощо.

-Є-

Єдина школа– принцип організації системи освіти, який забезпечує наступність і відкритість усіх її ступенів від нижчого до вищого.

-Ж-

Журнал класний -встановленої форми книга для реєстрації відвідування та обліку успішності учнів загальноосвітніх шкіл.

-З-

Загальноосвітня школа–масовий тип навчально – виховних закладів, які дають загальну освіту.

-І-

Ієрархія -система послідовно підпорядкованих елементів управління, розміщених у порядку від нижчого до вищого: "службова драбина" - посади, звання і т. п. у низці підпорядкування.Інспектування закладів освіти - це система державного контролю за виконанням освітніми закладами будь-яких форм власності постанов і законів Верховної Ради, указів і розпоряджень Президента України, рішень уряду в галузі освіти, директивних і нормативних документів інших керівних органів з одночасним наданням їм необхідної допомоги.

Інтенсифікація у педагогічній технології -застосування найновіших форм, методів та прийомів навчально-виховної діяльності у середній школі, ліцеї, гімназії на основі наукових рекомендацій, узагальнення кращого педагогічного досвіду роботи та застосування комп'ютерної техніки

Інструктаж- ознайомлення з умовами по роз'ясненні змісту роботи і можливих труднощів, попередженні характерних помилок, роз'ясненні рівня відповідальності за доручену справу, передбачає рекомендації і поради щодо організації роботи.

-К-

Кадри-основний (штатний) склад працівників закладу, підприємства, організації, галузі діяльності; усі постійні працівники.

Кадрова політика- розрахована на тривалу перспективу лінія вдосконалення кадрів, генеральний напрямок у роботі з персоналом, що визначається сукупністю найбільш важливих, принципових положень і установок, виражених у державних рішеннях.

Кваліфікація- ступінь придатності людини до якого-небудь виду праці, рівень підготовленості.Керівник- працівник органу освіти, який володіє правом приймати рішення, впливаючи на функціонування і розвиток керованого об'єкту.

Класно-узагальнюючий контроль- це вивчення впливу різ­них учителів на учнів одного класу.

Книга запису наслідків внутрішнього контролю - це книга, де є записи результа­тів внутрішньошкільного контролю.

Книга наказів встановленої форми книга, у якій ведеться запис наказів і розпоряджен­нь з питань навчально-виховного процесу (про вивчення стану викла­дання навчальних дисциплін, якість знань, умінь і навичок учнів, вико­нання нормативних документів про освіту тощо), розподіл посадо­вих обов'язків між керівництвом закладу, педагогічного навантаження вчителів, класного керівництва, стимулювання їх праці.

Книга обліку педагогічних працівниківвстановленої форми книга, де є записи усіх педагогічних працівники закладу, відмітка результатів атестації вчителів (вказуєть­ся дата і номер рішення атестаційної комісії).

Книга протоколів засідань педагогічної ради- встановленої форми книга длязаписувсіх пи­таннь, які розглядаються на засіданні педагогічної ради, а також прий­нятих рішень.

Контрольно-візитаційна книга – книга, куди заносять­ся зауваження і пропозиції осіб, що перевіряли роботу загальноосвітньо­го навчального закладу

Контроль за організацією позакласної роботи з предметапередбачає перевірку виконання плану роботи предметного гуртка, спостереження і аналіз навчальних занять, якість відвідування гуртка учнями, результативність його роботи, а також врахування участі учителя в ор­ганізації та проведенні учнівських олімпіад з предмета, днів або тижнів, вечорів з даної навчальної дисципліни та інших заходів.

Культура управління - це:

1) теорія ефективного застосування управлінської системи, структури;2) теорія раціональної організації роботи апарату управління, застосування найбільш ефективних засобів, форм і методів праці, розкриття ролі культурного елемента в цьому процесі;

3) теорія управління як важливої соціальної функції і свідомого і власного впливу як на окремих людей, так і на всю спільноту для досягнення конкретної мети;

4) сукупність теоретичних і практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і відносяться тією чи іншою мірою до різних аспектів людської діяльності;

-Л-

Лабораторія –спеціально обладнане приміщення для проведення науково – дослідної роботи , наукових або навчальних експериментів , контрольних випробувань.

-М-

Метод управління - спосіб впливу на учасників управлінського процесу.

Методичні об’єднання вчителів - при наявності в школі не менше 5 вчителів одного і того ж предмета створюються шкільні методичні об'єднання (предметні).

-Н-

Нормування- нормативи навчального навантаження, нормативи витрат часу, чисельності педагогічного і обслуговуючого персоналу та ін.

-О-

Оглядовий контроль- це ознайомленняза короткий період зі станом справ у навчальному закладі (з професійним рівнем учителів, з роботою над загальноосвітньою проблемою та ін.).

Організаційні методи управління- система організаційних і розпорядчих впливів, спрямованих на досягнення поставленої мети.

-П-

Персональний контроль -це надання допомоги окре­мим педагогам, зокрема молодим і малодосвідченим вчителям, а та­кож вчителям, які одержали рекомендації за наслідками атестації.

Попередній контроль- це попередження можливих по­милок учителя в підготовці та проведенні уроку, виховного заходу, за­нять гуртка, вивченні окремих тем, розділів навчальної програми

Принципи управління - це вихідні положення, яких дотримуються в управлінні системою освіти.

-Р-

Регламентування- штатний розклад працівників даного навчального закладу або окремо виданим нормативним доку­ментом.

 

Розпорядчі акти - система організаційних і розпорядчих впливів, що є обов'язковими для даного закладу освіти.

-С-

Стажування - набуття випускни­ками практичних та організаторських навичок, необхідних для педагогі­чної роботи на посаді, яку займають.

Спеціальні функції управління - це посадові функціональні обов'язки педагогічних працівників.

-Т-

Тематичний контроль - це контроль за розв'язанням окремих педагогічних проблем.

Тематичне інспектування -глибоке і всебічне вивчення лише одного питання роботи школи чи групи шкіл.

-У-

Управління- це діяльність, що забезпечує планомірний і цілеспрямо­ваний вплив на управлінську систему з метою її максимального функціонування.

-Ф-

Фронтальний контроль - це перевірка в повному обсязі всієї системи роботи вчителя, групи вчителів.

Фронтальне інспектування- перевірка всіх сторін діяльності загальноосвітнього навчального закладу.

Функції управління- певний розподіл праці, спеціалізацію у сфері управління.

-Ш-

Школознавство -галузь педагогічної науки, що досліджує принципи та організаційні засади діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів, зміст і методи управління шкільною справою, особливості керівництва школою, організації її роботи.

Школа передового педагогічного досвіду – одна з форм передавання й поширення кращого педагогічного досвіду шляхом безпосередньої демонстрації зразків навчальної і виховної роботи.

Перелік рекомендованої літератури до курсу «Педагогіка»

Розділ І. Загальні основи педагогіки

Основна література

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

2. Державні стандарти загальної середньої освіти в Україні. – К., 1997.

3. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций.- М., 1998.

5. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти.- К., 1996.

6. Луцик Д.В. Педагогіка. – Дрогобич, 2001. – 100 с.

7. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка.: Навчальний посібник. –К., 2005. – 232 с.

8. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - К., 2001. – 608 с.

10. Омельяненко С.В. Педагогіка: тестові завдання: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 391с.

11. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка.- К., 1986.

12. Педагогіка: Навч. посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Вінницька обласна друкарня”, 2001. – 200 с.

13. Педагогіка початкової школи: Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл. Я.П.Кодлюк, З.М.Онишків. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. – 70 с.

14. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л., В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003.- 700 с.

15. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. – М., 1999. – Кн. 1. – 576 с.

16. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с.

17. Сивашинская Е.Ф. Лекции по педагогике: интегрированный курс. В двух частях. Часть 1. – Минск: Жасскон, 2007. – 192 с.

18. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997.

19. Столяренко А.М. Общая педагогика. М., 2006. – 479 с.

20. Фіцула М.М. Педагогіка.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 544 с.

21. Фіцула М.М. Педагогіка.– Тернопіль, 1997. – 192 с.

22. Харламов И.Ф. Педагогика. – Мн., Университетское, 2001. – 272 с.

23. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М., Організація та методика науково-дослідницької діяльності. – К., 2003. – 295 с.

24. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

 

Методичні посібники

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике : Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Практикум з педагогіки. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.

3. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг. ред. О.А.Дубасенюк. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 464 с.

4. Сидорчук Н.Г. Інструктивно-методичні матеріали до курсу педагогіка: методичний посібник. – Житомир, 2005. – 168 с.

5. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально-методичний посібник.– К., 2002.– 215 с.

Розділ ІІ. Теорія виховання

Основна література

1. Бондаровська Н. Чорнобиль немає минулого// Виховна робота в школі. – 2009. - №3. - С.41 – 47.

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр “Академія” , 2004.- 576 с.

3. Головченко Л. Природа – наша мати, треба її оберігати // Поч.. шк. – 2009.- № 6.- С. 45 – 48.

4. Довбиш О. Ми нащадки козаків// Поч.. шк.. – 2009.- № 8.- С. 38 – 40.

5. Калошин В., Гуменюк Д. Практичні рекомендації вчителю щодо ефективного виховного впливу на учнів у критичних ситуаціях // Виховна робота в школі. – 2009. - №5. - С.34 – 45.

6. Кідалова В. Система виховної роботи школи// Виховна робота в школі. – 2008. - №3. - С.2 – 15.

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. університет імені Г.С. Сковороди.- 2-е вид., виправлене і доповнене.- Харків: “ОВС”, 2002.- 400 с.

8. Любанська С. Народні символи України // Поч.. шк.. – 2009.- № 9.- С. 61 – 63.

9. Лукашевич М. Сміливо ми двері шкільні відчиняєм // Виховна робота в школі. – 2009. - №8. - С.45 - 47.

10. Лукашевич М. Свято гумору «Смійтесь на здоров’я» // Виховна робота в школі. – 2009. - №3. - С.32 – 36.

11. Пастухова Ю. Проекти в системі виховної роботи школи // Виховна робота в школі. – 2008. - №5. - С.17 – 28.

12. Педагогіка : Хрестоматія /Укл. А.І. Кузьмінський та ін.-К.-2007.-700 с.

13. Педагогіка: Навч. посібник/ Пермяков О.А.. Морозов В.В. – К., 2006. – 171 с. 10. Осадча Л. система виховної роботи // Виховна робота в школі. – 2008. – №3. - С.32 – 35.

14. Сак Т. Якщо у вашому класі навчається дитина з особливою поведінкою// Поч.. шк.. – 2009.- № 4.- С. 50 – 52.

15.Терещук А. Людина народжується творити добро// Поч.. шк.. – 2009.- № 9.- С. 10 -13.

16.Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – Тернопіль, 1997.- 182с. Педагогіка. – К.: Академія, 2010. - 544 с.

17. Ягупов В.В. Педагогіка.- К.: Либідь, 2002. - 560 с

Додаткова література

1. Державна національна програма “Освіта” ( Україна ХХІ століття) – К.: Райдуга, 1994.- 61 с.

2. Закон України “Про освіту” Постанова ВР України від 4 червня 1991 р.

3. Коберник О. Прогнозування виховного процесу в загальноосвітньому закладі// Рідна школа. – 2005. – № 6.- С. 22-25.

4. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А. Педагогіка в запитаннях і відповідях. – К., 2006.- 252 с.

5. Наконечний С. Орієнтуємося на дитину// Директор школи. – 2007. - № 33.- С. 17- 25.

6. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти /Інформаційний вісник Міністерства освіти і науки України. 2000.- № 22.

7. Сорока Г.І., Чорновол-Ткаченко Р.І. Виховна система класу. – Харків, 1999.

8. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996.

9. Рожков М.Н., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. – М., 2000.

10. Форми навчання в школі / За ред. Ю.І. Мальованого.- К., 1992.

Розділ ІІІ. Теорія навчання (Дидактика)

Методичні посібники

6. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике : Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2003. – 416 с.

7. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Практикум з педагогіки. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с.

8. Єремєєва В.М. Технологія вивчення основ дидактики: Методичні рекомендації для викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – Житомир: Житомирський педагогічний університет, 2000. – 54 с.

9. Пагута Т.І. Теорія навчання (дидактик1.: Методичні рекомендації. – Рівне: Тетіс, 2000. – 45 с.

10. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник / За заг ред. О.А.Дубасенюк. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 464 с.

11. Шевців З.М. Теорія навчання (дидактика).: Методичні рекомендації. – Рівне, 1995. – 73 с.

Основна література

12. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К., 1984.

13. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння. – К.: Знання, 1980. – 48 с.

14. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. – М.,1977.

15. Бондар В.І. Дидактика або теорія освіти і навчання. - К., 1999.

16. Бондар В.І. Дидактика. – К., 2005. – 264 с.

17. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 576 с.

18. Глущенко А.Г. Організація уроку як чинник морального виховання молодших школярів // Початкова школа. – 1990. - № 11. – С.8-11.

19. Голуб Б.А. Основы общей дидактики. Учеб. пособие для студ. педвузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 96 с.

20. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття). – К., 1994.

21. Державні стандарти загальної середньої освіти Україні.- К., 1997.

22. Дидактика современной школы / Под ред. Онищук В.А.- К., 1987.

23. Дидактика средней школы /Под ред. Скаткина М.Н. - М., 1982.

24. Древс И., Фурман 3. Организация урока. Оценки и отметки. - М., 1984.

25. Заброцький М. Основи вікової психології: Навч. посібник. – К., 2008. – 120 с.

26. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 7 лютого, 2001 р.

27. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 192 с.

28. Закон України “Про загальну середню освіту” // Інформаційний збірник МО України. – 1999 – С. 15.

29. Закон України “Про освіту” // Голос України. – 1996. – 177 c.

30. Іванішена С. Форми та методи інтерактивного навчання // Початкова школа. – 2006. - № 3. – С.9-11.

31. Іванчук М. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання // Початкова школа. – 2004. - № 5. – С.10-13.

32. Інноваційні та інтерактивні технології навчання: Довідник / Упоряд. Б.Бричок. – Рівне, 2004. – 42 с.

33. Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность. – Рига: Эксперимент, 1999. – 180 с.

34. Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті. – К.: Інформаційно-аналітична агенція „Наш час”, 2006. – 368 с.

35. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Методичні рекомендації / Авторський колектив: Н.М.Бібік, О.Я.Савченко, Т.М.Байбара, М.С.Вашуленко та ін.. – К.: „Початкова школа”, 2003. – 128 с.

36. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 418 с.

37. Куписевич Ч. Основи общей дидактики.- М., 1986.

38. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981. – 184 с.

39. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций.- М., 1998.

40. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім.. Г.С.Сковороди. – Харків: “ОВС”, 2002. – 400 с.

41. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти.- К., 1996.

42. Лухтай Л.К. Нестандартний урок // Початкова школа. – 1992. - № 3-4. – С.31-32.

43. Луцик Д.В. Педагогіка. – Дрогобич, 2001. – 100 с.

44. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с.

45. Малафіїк І.В. Дидактика: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 398 с.

46. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 176 с.

47. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посібник. - К., 2001. – 608 с.

48. Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі.- К., 1984.

49. Общая и профессиональная педагогика / Под ред. В.Д.Симоненко.– М., 2005. – 368 с.

50. Оконь В. Введение в общую дидактику.– М., 1990.

51. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе.– К., 1976.

52. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1986.

53. Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 576 с.

54. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. И. Бабаева и др.; Под ред. С. А. Смирнова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр Академия, 1999. – 544 с.

55. Педагогіка початкової школи: Програма навчальної дисципліни (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Я.П.Кодлюк, З.М.Онишків. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2007. -70 с.

56. Педагогіка / За ред. М.Д. Ярмаченка.- К., 1986.

57. Педагогіка: Навч. посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Вінницька обласна друкарня”, 2001. – 200 с.

58. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад. А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко.– 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006.– 700 с.

59. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / Л.В. Кондрашова, О.А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г.Ю. Лаврешина. – К.: Знання, 2006. - 252 с.

60. Педагогічні технології: Навч. посібник. / О.С.Падалка, А.С. Нісімчук, І.О.Смолюк, О.Т. Шпак. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1995. – 253 с.

61. Пермяков О.А., Морозов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 171 с.

62. Подласый И.П. Педагогіка. – М., 1999.

63. Подласый И.П. Педагогіка: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с.

64. Полонский В.М. Оценка знаний школьников.– М., 1981.

65. Пометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять // Шлях освіти. – 2004. - № 3. – С.10-15.

66. Савченко О.Я. Вимоги до якості початкової освіти // Початкова школа. – 19995. - № 1. – С.4-6.

67. Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах. – К., 1996.

68. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи.– К., 1997.

69. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підруч. для студ. пед. факультетів. – К.: Абрис, 1997. – 416 с.

70. Савченко О.Я. Дидактичні особливості інтегрованих уроків // Початкова школа. – 1992. - № 1. – С. 2-8.

71. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

72. Сердюк А.К. Мета і завдання уроку // Початкова школа. – 1991. - № 1. – С. 39-41.

73. Сидорчук Н.Г. Інструктивно-методичні матеріали до курсу педагогіка: Методичний посібник. – Житомир, 2005. – 168 с.

74. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997.

75. Столяренко А.М. Общая педагогика. – М., 2006. – 479 с.

76. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник /Автор-укладач Федорчук Е.І. –Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. – 125 с.

77. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под ред. В.В. Краевского, И.Я.Лернера. – М., 1989.

78. Теоретические основы содержания общего среднего образования/ Под ред. В. Краевского, Я. Лернера. – М. 1983.

79. Фіцула М.М. Педагогіка.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 544 с.

80. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – 3-тє вид., перероб. і доп.- Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 232 с.

81. Харламов И.Ф. Педагогика. - М.: Университетское, 2001. – 272 с.

82. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч.х закладів. – Тернопіль: Астон, 2002. – 244 с.

83. Чайка В. Основи дидактики: Тексти лекцій і завдання для самоконтролю: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч.х закладів. – Київ, 2011. – 250 с.

84. Шевців З.М. Формування професійних умінь у майбутніх педагогів: Навч. посіб. для студ. педінститутів. – Рівне: РДПІ, 1997. – 100 с.

85. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. – М.,1979.

86. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

87. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 358 с. – (Вища школа ХХІ століття).

 

Розділ ІV. Теорія управління (Школознавство)

Білова В. Педагогічний менеджмент: поняття і теоретичні засади// Рідна шк. – 2005.- № 2.- С. 26-29.

2. Волчецька Л. Специфіка управління методичною роботою // Директор школи. – 2007. - № 31 - 32.- С. 34-40.

3. Даценко О. Моделювання в теорії та практиці управління освітніми організаціями// Директор школи. – 2008. – № 22 – С. 3 - 13.

4.Деревянкіна Н. Модернізація управління навчальним закладом//Директор школи. – 2008. – № 19. – С. 3 -5.

5. Закон України «Про освіту» / Освіта.1996. №8.

6. Закон України „ Про загальну середню освіту”// Відомості Верховної Ради України. - 1999.-№28 від 16 липня 1999р.- С.547-562.

7. Ільїн О. Стратегія розвитку сучасної школи// Директор школи. – 2008. – № 23. – С. 3 -11.

8. Клещукова Л. Імідж навчального закладу як ресурс його розвитку//

Директор школи. – 2008. – № 27. – С. 3 - 32. Управлінська культура керівника школи// Директор школи. – 2008. – № 37 -38. – 55 с.

9. Купреєва Н. Управління процесом професійного зростання вчителя // Директор школи. – 2008. – № 7. – С. 16 - 20.

10. Лемтюгова Т. Управлінський моніторинг// Директор школи. – 2008. – № 6 – С. 9 - 16.

11. Лукасевич В. Педагогічна рада – рольова гра// Директор школи. – 2008. – № 36. – С. 9 - 14.

12. Мицька М. Доганяти тих хто попереду, не чекати тих, хто позаду//Все для вчителя. – 2009. - № 9 -10. – С. 2 – 7.

13. Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти/ Укл. І.С. Демків, А.Й.Романюк, О.В.Козловська. - Тернопіль, 2002.- 176 с.

14. Онишків З.М. Основи школознавства. Тернопіль, 2003.- 176 с.

15. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії. – Тернопіль, 2003.- 136 с.

16. О Хорощак Н. Освітній менеджмент очима директора// Директор школи. – 2008. – № 48. – С. 3 - 48.

17. Шелковнікова Н. Уміння управляти // Директор школи. – 2008. – № 33. – С. 17 - 25.

18. Чорнобривкін Н. Психологічні чинники прийняття педагогічних рішень // Рідна школа. – 2009. - №2 – 3. – С. 28 – 30.

Додаткова література

1. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.,1997.- 148с.

2. Крупеніна Н. Інспектування навчальних досягнень в умовах модернізації освітньої галузі // Управління освітою.-2002.- № 15; Моніторинг у середньому загальноосвітньому закладі // Управління освітою.-2002.- №2.- С.9.

3. Матвієнко П. Основи технологічного підходу до визначення якості освіти//Директор школи.- 2002.-№ 44.- С.3 ; Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу// Директор школи.- 2002.- № 37. -С.11

4. МАТЕРІАЛИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ (www.mon.gov.ua)

5. Мицька М. Доганяти тих хто попереду, не чекати тих, хто позаду//Все для вчителя. – 2009. - № 9 -10. – С. 2 – 7.

6. Нечипоренко В. Організація моніторингу освітнього процесу // Директор школи. – 2008. – № 13 - 14. – 55 с.

7. Онуфрієва О. Атестація педагогічних працівників// Директор школи. – 2008. – № 25 - 26. – С. 3 - 57.

8. Перехейда О. Локальні нормативні акти// Директор школи. – 2008. – № 2 - 4. – С. 3 - 48.

9. Положення про середню загальноосвітню школу України / Освіта. 1991., 12 липня.

10. Положення про середній з/о навчально-виховний заклад / Освіта 1993. - 3 вересня.

11. Салогуб В. Відповідальність без прав для вчителя. – 2009. - № 3 - 4. – С. 4 - 6.

12. Сизова Л. Пошук нових шляхів управління навчальним процесом у сучасній школі // Директор школи. – 2008. – № 8. – С. 5 - 8.

13. Шелковнікова Н. Уміння управляти // Директор школи. – 2008. – № 33. – С. 17 - 25.

14. Чорнобривкін Н. Психологічні чинники прийняття педагогічних рішень// Рідна школа. – 2009. - №2 – 3. – С. 28 – 30.

15. Фомін О. Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки// Директор школи. – 2008. – № 12. – С. 24.

16. Хорощак Н. Освітній менеджмент очима директора// Директор школи. – 2008. – № 48. – С. 3 - 48.

18. Шульга В. Школа, якою вона має бути// Директор школи. – 2008. – № 10. – С. 9 - 25.

 

 


Просмотров 332

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!