Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальна характеристика напрямків вихованняРозумове вихованнядіяльність вихователя, спрямована на розвиток Інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури розумової праці. Завдання розумового виховання: 1. Озброєння учнів знаннями основ наук.

2. Формування наукового світогляду та національної самосвідомості на базі засвоєння системи знань і соціального досвіду. 3. Оволодіння основними мислительними операціями (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація). 4. Вироблення вмінь і навичок культури розумової праці. передусім інтелектуальних вмінь (загальних та спеціальних), вміння

У процесі навчання та виховання реалізується головна мета розумового формування особистості учня — розумовий розвиток. Розумовий розвиток процес розвитку інтелектуальних сил, пізнавальних здібностей мислення учнів.

Моральне виховання виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідно поведінки. Завдання морального виховання: 1. Формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань. 2. Виховання моральних почуттів, які виражають запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку особистості. 3. Вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою і реалізовувалися б у будь-якій ситуації та умовах. Моральне виховання розпочинається в сім'ї, продовжуючись у процесі соціалізації особистості. Моральне виховання характеризують поняття: мораль, моральний ідеал, моральний кодекс, моральні норми, моральні переконання, почуття та якості. Основу морального виховання становить етика— філософська наука про мораль, її природу, структуру та особливості походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між людьми.

Екологічне виховання систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у людини культури, взаємодії з природою. Завдання екологічного виховання полягає в нагромадженні, систематизації, використанні екологічних знань, вихованні любові до природи, бажання берегти і примножувати її, у формуванні вмінь і навичок діяльності в природі. Зміст його полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем існування людини, тому вона має бути зацікавлена в збереженні його цілісності, чистоти, гармонії. Метою екологічного виховання є формування в особистості екологічної свідомості і мислення. На основі екологічного мислення і свідомості формується екологічна культура, яка передбачає глибокі знання про навколишнє середовище, екологічний стиль мислення і відповідальне ставлення до природи, вміння вирішувати екологічні проблеми, безпосередню участь у природоохоронній діяльності.Статеве вихованняпроцес засвоєння підростаючим поколінням знань про взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у стосунках з особами протилежної статі нормами моралі. Завдання полягає у формуванні духовності, високих моральних якостей в юнаків і дівчат, норм поведінки, відповідальності за свої вчинки, культури дружби, кохання, інтимних почуттів. Підліткова сексуальність має свої особливості: інтенсивність статевого потягу; ранній початок статевого життя; відрізняється ігноруванням небезпе­ки; невідповідність необмеженої еротичної фантазії та обмежених можливостей її реалізації; сексуальність ізольована від почуття любові. Статеве виховання передбачає вивчення етики і психології сімейного життя, використання різноманітних форм і методів позакласної роботи. Його слід розпочинати якомога раніше, коли в дітей пробуджується інтерес до цих питань. З надто делікатних тем доцільно проводити розмови, бесіди (статева гігієна, профілактика венеричних захворювань, запобігання вагітності). Важливо налагодити в класі здорові стосунки між дівчатами і хлопцями.Правове виховання виховна діяльність сім'ї, школи, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та правомірної поведінки дітей. Завдання: надання учням знань про закони держави, підвищення їх юридичної обізнаності; виховання поваги до держави і права; вироблення умінь і навичок правової поведінки; виховання нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності; спонукання до посильної участі в боротьбі з негативними явищами в житті; Правове виховання в школі здійснюють у навчально-виховному процесі (під час уроків правознавства, історії, літератури, географії та ін.), позакласній та позашкільній виховній роботі (бесіди, лекції, круглі столи, диспути на правову тематику, зустрічі з представниками правоохоронних органів, перегляд та обговорення кінофільмів, організація клубів на зразок «Підліток і закон»).

Трудове вихованнявиховання свідомого ставлення до праці через формування звички та навиків активної трудової діяльності. Вирішення завданнь трудового виховання повинно забезпечити: психологічну готовність особистості до праці; практичну підготовка до праці; здійснення профорієнтаційної роботи; формування культури праці. У трудовому навчанні учні одержують загальнотрудову (оволодіння знаннями, уміннями і навичками з планування, організації своєї праці), загальновиробничу (освоєння науково-технічного потенціалу основних галузей виробництва), загальнотехнічну (оволодіння знаннями з урахуванням специфіки галузі й спеціальну підготовку (передбачає формування початкових умінь і навичок праці з обраної спеціальності).Види трудової діяльності школярів: навчальна праця; суспільно-корисна праця;; продуктивна праця; самообслуговування.

Естетичне вихованняпедагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. Завдання естетичного виховання: формування естетичних понять, поглядів і переконань; виховання естетичних почуттів; виховання потреби і здатності створювати прекрасне. Зміст естетичного виховання конкретизується у програмах з літератури, музики, образотворчого мистецтва, основ наук, у різних самодіяльних об'єднаннях учнів, під час факультативних занять з етики, естетики, різних видів художньої творчості, історії мистецтва тощо. Шляхи естетичного виховання : - оволодіння естетичними знаннями (лежить на предметах художнього циклу); - організація факультативів;- позакласна робота (робота гуртків любителів живопису, музики, літератури, мистецтва).

Фізичне виховання —система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь. Його завданням є: Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров'я, постійно займатися фізичною культурою і спортом; набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним тілом, підтримання і розвиток його потенціальних можливостей. До засобів фізичного виховання в школі належать: — теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних прав, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами); — заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному розвитку школярів); — заняття з легкої атлетики (різні види бігу, стрибки в довжину й висоту, метання на дальність);

рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, виховання дисциплінованості); — спортивні ігри (баскетбол, волейбол, ручний м'яч, футбол); — лижна, кросова, ковзанярська підготовка, плавання.

У школі існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (фізкультурні хвилинки під час уроку, ігри та вправи на перервах і в режимі подовженого дня), позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання). Позашкільні виховні заклади здійс­нюють спортивно-масову роботу за місцем проживання учнів, в дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих клубах, туристських станціях, спортивних товариствах. Самостійно учні займаються фізичними вправами вдома, на пришкільних і дворових майданчиках, стадіонах, у парках тощо.


Просмотров 403

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!