Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯЛЕКЦІЯ № 1

ТЕМА: МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА

 

ПЛАН

Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання як педагогічна наука.

Завдання музичного виховання.

Музика в школі як навчальний предмет.

Провідні педагогічні ідеї, що стали визначною віхою розвитку музичної педагогіки XX ст.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1.Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини. —К. Муз. Україна, 1978. — 256 с.

2.Горюнова Л. Развитие ребенка как его жизнетворчество //Искусетво в школе. — 1993. — № 1. — С.15—21.

3.Кабалевський Д.Б. Про трьох китів та інші цікаві ;[ речі. — К.: Муз. Україна, 1980. — 186 с.

4.Кабалевський Д. Б. Як розповідати дітям про І музику?—К-Муз.Україна,

5.981. — 320с.

6.Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. — М.: Просвещение, 1984. — 208 с.

7.Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (3 педагогічної спадщини компози­тора). — К.: Муз. Україна, 1989. — 136 с.

8.Музыкальное воспитание в Венгрии /Ред. сост. Л.А.Баренбойм. — М.: Сов. композитор, 1983. — 400 с.

9.Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. — К.: Муз Україна, 1982. — 144 с.

10.Печенюк М.А. Дзвінкі голоси: Музична хресто­матія (пісенний матеріал): 3-й клас. — Тернопіль: Астон, 1999. - 76 с.

11.Леонтієв П.П., Печенюк М.А. Дзвінкі го­лоси: Музична хрестоматія (пісенний матеріал): 4-й клас. — Тернопіль: Астон, 1999. — 88 с.

12.Ростовський О.Я. Педагогіка музичного сприй­мання. - К.: ІЗМН, 1997. - 248 с.

13.Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. - 216 с.

14.Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2001. - 272 с.

15.Злементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. /Ред. сост. Л.А.Баренбойм. — М.: Сов.композитор, 1978. - 367 с.

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА 

МЕТОДИКА музичного виховання входить в систему педагогічних наук і займає в ній відносно самостійне місце. Вона вивчає закономірності музичного виховання з метою вдосконалення, його змісту та методів. В своїх дослідження та висновках вина спирається на естетику, музикознавство, психологію та узагальнений практичний досвід вчителів музики.

Історія музичного виховання показує, що розвиток методики як науки залежить від розвитку суспільства, культури музичного мистец­тва, школи.

Мет. муз. вих. як педагогічна наука підкоряється закономірностям загальної педагогіки та спирається на її дидактичні принципи, а саме науковість та доступність матеріалу, наочність при його викладанні, міцність знань? вмінь та навичок, активність самостійної діяльності учнів, зв”язок музичного виховання з життям, інтересами дітей - всі ці принципи лежать в основі музичного виховання дітей.

Разом з тим в відповідності з особливостями шкільного предмету "музика" вона має і свої принципи, де єдність емоційного та свідо­мого, художнього та. технічного, єдність ладового ритмічного почуття та почуття форми. Вони спрямовані на розвиток музичних здібностей,інтересу до музики, музичного смаку та музичної культури в цілому.

Взавдання методики входить також вдосконалення різних форм навчально-виховного процесу: уроку музики, факультативних музичних занять, позакласної та позашкільної роботи/гуртки, свята, дискотеки та ін.Методика музичного виховання має звязок предмету "Музика" з іншими, особливо близькими їй предметами: літературою, образотвор­чим мистецтвом, історією. Все це необхідно для здійснення різнобіч­ного естетичного виховання учнів, формування їх духовної культури.

ЗАВДАННЯ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

Музичне виховання — це цілеспрямоване формування особистості дитини дією музичного мистецтва, формування інтересів, потреб, здібностей, естетичного ставлення до музики.

Дитина тоді успішно засвоює різні види музичної діяльності, коли враховуються її індивідуальні особливості, вікові можливості.

Музичний розвиток — це результат формування дитини в процесі активної музичної діяльності. Певне значення мають індивідуальні особливості кожної дитини. Розвиток відбувається у сферах:

1) емоцій — від імпульсивних відгуків на найпростіші музичні явища до більш виражених і різноманітних емоційних реакцій;

2)відчуття, сприймання й слуху—від окремих розрізнень музичних звуків до цілісного, усвідомленого й активного сприймання музики, до диференціювання висоти звуку, ритму, тембру, динаміки;

3) вияву ставлень—від нестійкого захоплення до стійкіших зацікавлень, потреб, до перших проявів музичного смаку;

4) виконавської діяльності — від дій, пов'язаних з показом, наслі­дуванням, до самостійних виражальних і творчих проявів у співі та музично-ритмічному русі.

Музичне виховання і розвиток вимагають правильної організації і цілеспрямованого навчання.

Навчання музики — виховний процес, в якому педагог допомагає набути музичного досвіду, елементарних відомостей і навичок, здобути відповідні знання. В свою чергу дитина активно засвоює це.

Виховання в цілому і навчання зокрема, за висловом психолога Л. С. Виготського, повинно «переганяти» розвиток і «підтягувати» його до свого рівня. Музичний розвиток зумовлюється процесом виховання і навчання. Рівень розвитку визначається поведінкою дітей на музичних заняттях, творчими виявами в самостійній діяльності. Якщо дитина з власної ініціативи охоче співає, танцює, грає і робить це виразно й правильно, то можна говорити про досить високий рівень музичного розвитку, всебічного і гармонійного виховання особистості дитини і будуються з урахуванням своєрідності музичного мистецтва і вікових особливостей дошкільників.Завдання музичного виховання:

 

1. Виховувати любов та інтерес до музики. Це завдання вирішується шляхом розвитку музичного сприймання, музикального слуху, які допомагають дитині гостріше відчути й осмислити зміст почутих творів. Здійснюється виховна дія музики.

2. Збагачувати музичні враження дітей, ознайомлюючи їх з різними музичними творами.

3. Ознайомлювати дітей з найпростішими музичними поняттями, розвивати навички слухання музики, співу, музично-ритмічного руху, гри на дитячих музичних інструментах.

4. Розвивати емоційну чутливість, сенсорні здібності і ладо-висотний слух, відчуття ритму, формувати співочий голос і виразність рухів.

5. Прищеплювати елементарні співочі та рухові навички, добиваючись простоти, природності й виразності виконання музичних творів.

6. Сприяти виникненню і початковим виявам музичного смаку на основі отриманих вражень і уявлень про музику, формуючи спершу вибірне, а потім оцінне ставлення до музичних творів.

7. Розвивати творчу активність в усіх доступних дітям видах музичної діяльності: відтворенні характерних образів в іграх і хороводах; використанні вивчених танцювальних рухів у нових, самостійно знайдених поєднаннях; імпровізації маленьких пісень, співанок. Формується самостійність, ініціатива і прагнення застосувати в повсякденному житті вивчений репертуар, грати на музичних інструментах, співати і танцювати.

Завдання музичного виховання дітей стосуються всього шкільного віку. На кожному віковому щаблі вони видозмінюються й ускладнюються.


Просмотров 820

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!