Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Різновиди законодавчих актів. Кодифікаційно-видавнича роботаВсі державні установи центрального, крайового, місцевого рівня керувалися законодавчими актами, які приймали імператори та центральні органи влади, самі видавали різні документи актового і регулюючого характеру, створювали велику кількість діловодних документів.

З часом і в Росії, і в Австрії виробилась ціла ієрархія актових документів. Найважливіші питання державного життя: війни і миру, скасування кріпосницьких і панщизняних відносин, ліквідації революційних рухів і державних заколотів, сходження на престол та інші оголошувалися царськими (цісарськими) маніфестами. їх стиль був здебільшого піднесено урочистий. За традицією маніфести починалися з релігійної посвяти та інти-туляції особи, від якої видавався маніфест.

Російська імператриця інтитулювала себе: "Милістю Божою, Ми, Катерина II, імператриця і самодержиця Всеросійська, Московська, Київська, Володимирська, Новгородська, цариця Казанська, цариця Астраханська, цариця Сибірська, цариця Херсонесу Таврійського, правителька Псковська й велика княгиня Смоленська, княгиня Естляндська, Ліфляндська, Карельська, Тверська, Югорська, Пермська, Вятська, Болгарська і прочая..."

Маніфести, що видавав цісар Франц-Йосиф І, починалися словами: "Ми, Франц Иосиф І, милостю Божою кайзер Австрії, апостольський король Угорщини, король Богемії, Далмації, Кроа-ції, Словенії, Галичини, Лодомерії і Іллірії, ерцгерцог Австрії, великий герцог Кракова, герцог Лотарінгії, Зальцбурга, Штірії, Карінтії, Крайни, Буковини, Верхньої і Нижньої Сілезії, Грос-сфюрста із Семиградця, маркграф Моравії, верховний граф Габсбурга і Тіроля та інших, та інших..."

Маніфест Олександра II про скасування кріпосного права починався: "Божией милостию Мы, Александр Вторый, импе­ратор и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая объявляем всем нашим верно-подданым Божиим провидением, и священным законом престо­лонаследия быть призваны..."

Мета маніфестів — завоювання моральної підтримки різних станів. Через це в них оголошувались різні милості, сповіщалось про турботу монарха за своїх підданих, проклинались різні "воро­ги і розбійники", "вороги встановленого Богом закону і порядку".

У маніфесті про "восшествіє на престол" Катерини II пові­домлялось про зниження на 10 копійок ціни на пуд солі.

В Австрії високий ранг мали документи законодавчого характеру, що видавалися цісарем і називалися патентами. Так, 7 березня 1849 р. цісар Франц-Йосиф І патентом розпустив парламент, усував так звану Кромеризьку конституцію, замінюючи її своїм конституційним патентом: 26 лютого 1861 р. цісарський патент оголошував статути про крайові сейми й ординації (положення) про вибори до них. Загальноавстрійський парламент — Reichsrat — Державна рада — став складатися з двох палат: Палати панів (Herrenzimmer), що формувалася за волею цісаря з представників дому Габсбургів, різних ерцгерцогів, представників крайових сеймів, особливо видатних громадян держави (наприклад, на початку XX ст. митрополита Андрея Шептицького та Василя Стефаника від Галичини) і Палати представників (Haus der Abgeordneten), що до 1907 р. обиралася за куріальним принципом, а з 1907 р.— на основі загальних виборів.

У Росії, крім маніфестів, велику роль виконували іменні (царські) та сенатські укази. Вони мали силу законів. Укази в Росії надали право поміщикам відправляти селян за провини на заслання чи каторгу (1760 р., 1765 р.). Указами встановлювались форми правління в нових землях. Наприклад, указом 1722 р. була створена Малоросійська колегія; 1764 р. скасовано гетьманство і відновлено Малоросійську колегію; 1783 р. на Лівобережну та Слобідську Україну поширювались норми кріпосного права російського зразка. Указами жалувались землі й селяни поміщикам. За 40 останніх років XVIII ст. такими указами у власність поміщиків було передано 1 млн 200 тис. селян.

У 1817 р. указом відкривалось Міністерство духовних справ і народної освіти; 1827 р. встановлювалась заборона на прийом у всі види державних шкіл дітей непривілейованих станів; 1835 р. указ ліквідовував автономію університетів та ін.

В Австрії й Росії окремі важливі питання державного життя регулювались документами, що мали назву законів. Особливе значення для життя сільських громад мав, наприклад, прийнятий 1866 р. "Громадський закон для Галичини", що регулював порядок виборів громадських рад і сільської старшини: війта, підвійта, присяжних, обов'язки сільських громадських "урядів", принципи ведення громадського маєтку, організації служби правопорядку, оплати податків, дорожніх робіт, діяльності школи, соціального забезпечення одиноких, престарілих, калік, сиріт та ін. "Громад­ський закон" 1866 р. пережив Австрію і функціонував майже у незмінному вигляді аж до 1933 р., коли за реформою громадського самоуправління значна кількість обов'язків сільських громад була передана у відання так званих збірних гмгн (gmin zbiorowych).

Правно-регулюючу роль виконували різноманітні "Положення" в Росії та ординації в Австрії, а потім і в Польщі. Наприклад, з метою втілення у життя реформи 1861 р. було прийнято 19 положень, що мали регулювати окремі сфери життя: "Загальне положення про селян, які вийшли з кріпосної залежності", "Місцеве положення про посімейне влаштування селян", "Положення про губернські і повітові земські установи" (1864), "Положення про земські установи" (1890), "Положення про вибори в Державну Думу" (1906 р.) та ін. В Австрії акти, що називалися ординації, регулювали головно різні вибори: до громадських рад, повітових і міських, до Крайових сеймів, а також Державної Ради Австрії, в Угорщині — до Державної Ради Угорщини. (Після 1867 р., коли Австрійська Габсбурзька імперія перетворилася в дуалістичну державу Австро-Угорщину, в ній стало два парла­менти і два уряди. Спільними були лише цісар, котрий був одночасно королем Угорщини, і три міністри: скарбу (фінансів), військових та іноземних справ, які були членами обох урядів). Поряд з названими актами правно-регулюючу силу мало багато документів, що видавалися під іншими назвами: регламенти, постанови (установлення), статути, табелі, циркуляри, а нерід­ко — просто резолюції монархів. Загальнодержавне значення мали "Генеральний регламент" Петра І, що визначав принципи діяльності колегій, так само прийнятий за Петра І "Табель про ранги" (1722 р.), який встановлював 14 чинів цивільної та військової служби (шість нижніх обер-офіцерських, чотири штаб-офіцерські й чотири вищі генеральські), в основі залишаючись діючим у царській Росії аж до краху монархії.

Документ, що називався "Учреждение для управлений губерний Всероссийской империи", прийнятий 1775 р., регулював діяльність губернаторів і губернських управлінь, визначав струк­туру управління в губерніях, штати, чини, права й обов'язки. При цьому були розписані також структури повітових управлінь, їх штати.

В 1782 р. був прийнятий "Устав благочиния" (статут), що визначав форму правління у містах губернських і повітових. Орган управління мав назву управа благочинія. В губернських містах її очолював поліцмейстр, у повітах — городничий. Статутом 1864 р. у Росії впроваджувалась судова реформа, 1874 р. — військова.

У другій половині XIX ст. статути стали масовими документами як в Росії, так і в Австрії. Вони складалися і кожного разу затверджувалися урядовими органами чи відхилялися. Схвалення статуту було обов'язковою умовою реєстрації підприємства, товариства, акціонерної спілки тощо. Затверджуючи статут, урядовий орган (цар, губернаторство, намісництво, міністерство) тим самим санкціонував, що дозволяється організації, статут якої схвалювався, і поза межі чого вона не повинна виходити.

У Галичині, на Буковині схвалення статуту державним органом означало дозвіл на діяльність культосвітніх товариств "Общества им. М.Качковского", "Просвіти", "Руської бесіди", "Соколів", "Січів", "Сільського господаря", "Ревізійного союзу українських кооператив", "Рідної школи", навіть різних кас взаємодопомоги.

Статути час від часу перезатверджувалися. В архівних фондах згаданих та інших товариств зберігаються їх статути за різні роки, що відбивали діяльність товариств упродовж десятиріч.

Законодавчої сили набували і циркуляри, наприклад, циркуляр міністра внутрішніх справ П.Валуєва 1863 р. про заборону друкувати будь-яку літературу (за винятком художньої) українською мовою. Фраза Валуєва "ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може" стала своєрідним символом царської політики стосовно українського народу.

Крім названих актових матеріалів, силу закону неодноразово набували всілякі "высочайше одобренные мнения Государствен­ного Совета", "высочайшие повеления", рескрипти, тимчасові правила, а іноді просто резолюції на доповідних записках.

В Австро-Угорщині був генерал Антон Галгочі. Міністерство війська зажадало від нього звіту за фінансові витрати на підлеглу йому дивізію 10 млн корон. Генерал звітував: "Zehn Millionen Kronen bekommen, Zehn Millionen Kronen ausgegeben" ("Десять мільйонів корон надійшло, десять мільйонів корон видано"). Лаконічний звіт не задовольнив міністра і він зажадав деталь­нішого звіту про витрати 10 млн. Але генерал вдруге відписав: "Zehn Millionen Kronen bekommen, Zehn Million Kronen ausgegeben. Wer glaubt nicht, ist ein Esel!" ("Десять мільйонів корон надійшло, десять мільйонів корон видано. Хто цього не розуміє, той осел"). Ображений міністр поскаржився на генерала Галгочі цісареві і показав йому безпардонну генеральську від­писку, надіючись, що вже цісар поставить задаваку-генерала на місце. Однак цісар прочитав "звіт" генерала, усміхнувся і дописав: "Ich glaube" ("Я розумію"). Звіт генерала було узаконено.

У сфері міжнародних міждержавних стосунків виробилися особливі види актових документів, назви яких значною мірою визначали їх форму і зміст. Це договори, трактати, конвенції, угоди, декларації, меморандуми, протоколи, ноти, пам'ятні записки та ін. Назви документів відбивали нюанси того, які саме питання вони регулювали і як регулювали, хоч не завжди. Часом ноти, протоколи і декларації набували сили договорів. Неодно­разово меморандуми і трактати виконували роль простого лаві­рування держав на міжнародній арені.

Законодавчі акти раніше від інших документів зводилися у збірники і публікувалися. Від часу прийняття в Росії "Соборного уложення" 1649 р. і до початку XIX ст. жодної зведеної публікації актів, законів не було. В Росії у другій половині 20-х років XIX ст. з цією метою була створена урядова комісія на чолі з Михайлом Сперанським. Вона підготувала і 1830 р. видала "Полное собрание законов Российской империи" в 45 томах (I "Собрание..."). Воно вміщало більшість актових документів Росії (маніфестів, указів, законів, положень, установлень тощо), виданих від 1649 до 1825 р. У "Собрание..." не ввійшли невиявлені комісією акти, неважливі, на погляд комісії, та невигідні для публікації з політичних міркувань.

У 1880 р. вийшло II "Собрание". Воно містило документи з 1825— 1880 рр. Крім цих відносно повних публікацій видавалися окремо збірники, що мали лише діючі акти. Так, 1832 р. комісія М. Сперанського видала "Свод законов Российской империи" у 15 томах.

У XIX ст. Ф.Ф. Мартене започаткував видання зовнішньо­політичних актів під заголовком "Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами". За царської Росії видана серія томів обіймала документи до 1800 р. За радянського часу видання було продовжене і доведене до 70-х років XIX ст.

Після 1832 р. офіційного видання "Свода законов...", що діяли, не було, але потреби життя цього вимагали. Тому видавались неофіційні "Своды..." діючих законів у 1857, 1892, 1913 рр. Наприклад, "Свод законов Российской империи" 1913 р. складався з чотирьох книг, 16 томів. З 1862 р. було запроваджено публікацію законів у спеціальному періодичному виданні "Собрание уза­конений и распоряжений правительства, издаваемых при правительствующем Сенате". Закони також публікувалися в журналах "Журнал Министерства юстиции", "Вестник права", "Судебное обозрение", а з 1903 р. — "Вестнике законодательных и циркулярных распоряжений".

В Галичині цісарські патента, закони, постанови й інші акти, що стосувалися краю, публікувалися у серійних виданнях також українською мовою — "Вісник законів і розпоряджень краєвих для Королівства Галичини і Володимирі! разом з Великим князівством Краківським", "Dziennik ustaw panstwa"," Dziennik ustaw I rozporzadzen Krцlewstwa Galicyi і Lodomerii...", " Dziennik praw krajowy".

Як у виданнях документів, так і в архівних фондах актові матеріали групуються не за видами чи підвидами, а за часом походження і тематикою.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 835

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!