Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Мета та завдання навчальної дисципліни067-224

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності”

для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво”

за спеціальністю 6.050107 „Економіка підприємства”

 

 

Затверджено методичною

комісією факультету економіки

і підприємництва

зі спеціальності 6.050107

„Економіка підприємства”.

Протокол №4 від 05.12.2005 р.

 

 

Рівне – 2005

 

 

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботиз дисципліни „Економіка і організація інноваційної діяльності” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” за спеціальністю 6.050107 „Економіка підприємства” / В.М. Гус, С.В. Засанська, Рівне: НУВГП, 2005, - 18 с.

Упорядники: Гус В.М., доцент кафедри економіки підприємства;

Засанська С.В., асистент кафедри економіки підприємства;

Відповідальна за випуск – Н.Б.Кушнір, завідувач кафедри економіки підприємства.

 

Зміст

1. Загальні положення...............................................................................
2. Мета та завдання навчальної дисципліни............................................
3. Рекомендована література....................................................................
4. Загальні вимоги до виконання контрольної роботи...........................
5. Завдання для виконання теоретичної частини ..................................
6. Завдання для виконання розрахункової частини...............................

 

 

© Гус В.М., Засанська С.В., 2005

© НУВГ, 2005

 

Зміст

1. Загальні положення...............................................................................
2. Мета та завдання навчальної дисципліни............................................
3. Рекомендована література....................................................................
4. Загальні вимоги до виконання контрольної роботи...........................
5. Завдання для виконання теоретичної частини ..................................
6. Завдання для виконання розрахункової частини...............................

 Загальні положення

Ринкові умови господарювання створюють для більшості ринкових суб’єктів середовище високої конкуренції, яке вимагає від них здатності формувати конкурентні переваги як у сфері виробництва товарів, так і у сфері їх просування на ринок. Конкурентні переваги досягаються завдяки впровадженню новацій – суттєво нових методів і засобів здійснення виробничої та комерційної діяльності. Під впливом зростаючої внутрішньої та зовнішньої конкуренції інновації стають найважливішим елементом менеджменту на фірмі (підприємстві). Нові ідеї і продукти, прогресивні технології й організаційні рішення дедалі більшою мірою визначають успіх підприємницької діяльності, забезпечують виживання і фінансову стабільність фірми. У свою чергу, інноваційна спрямованість стратегії і тактики розвитку виробництва ставить нові вимоги до змісту, організації і методики управлінської діяльності, що зумовлює необхідність формування й удосконалення специфічних форм інноваційної діяльності.Курс „Економіка і організація інноваційної діяльності” ґрунтується на знаннях отриманих при вивченні курсів „Економіка підприємства”, „Економічний аналіз”, „Основи промислових технологій і матеріалознавство”, „Маркетинг”, „Фінансів менеджмент”, „Управління персоналом”.

У даному курсі передбачається вивчення комплексної концепції інноваційної діяльності різноманітних підприємств, охоплюючи всі стадії інноваційного процесу.

Структура курсу передбачає розгляд теоретичних засад інноваційної діяльності, визначення ролі інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства, детальне вивчення змісту інноваційних процесів, методологічних основ планування та управління інноваційними процесами фірм і джерел фінансування напрямів державної підтримки, методики оцінювання інноваційної діяльності та інноваційних процесів. Значне місце відведене вивченню практичних методів стратегічного управління інноваціями, маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах різних форм власності та масштабу. Докладно розглядаються в курсі питання економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційної діяльності й окремих інноваційних проектів, оцінка ефективності інновацій, що дасть змогу глибше осмислити теоретичний матеріал, виробити навички його практичного застосування.

Мета та завдання навчальної дисципліни.

1.1. Мета викладання дисципліни та її спрямування.

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння знань щодо інноваційної спрямованості стратегії й тактики розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, принципів і чинників її розвитку, форм інновацій, методів та інструментарію їх створення та способів реалізації.Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення інноваційних процесів, методологічних основ побудови системи менеджменту інновацій, набуття практичних методів стратегічного управління інноваціями, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати:

- сучасні тенденції розвитку інновацій;

- форми інновацій, методи та інструментарій їх створення;

- основи побудови системи менеджменту інновацій;

- принципи державного регулювання і розробки інноваційної політики;

- методи стратегічного управління інноваціями;

- методи маркетингу, організації, планування і фінансування інноваційної діяльності на підприємствах.

Уміти:

- обґрунтувати ринкову стратегію підприємства;

- здійснювати аналіз економічного, інформаційного і правового забезпечення інноваційних проектів;

- формувати і розробляти інноваційну політику фірми;

- володіти методами стратегічного управління інноваціями;

- здійснювати комплексну оцінку ефективності інноваційної діяльності фірми.

 

 

1.2. Тематичний план дисципліни

№ п/п Блоки змістовних модулів (розділи), змістовні модулі (теми) Кількість годин
Всього Лекції Лабор. робіт Практ. занять Самост. робота
1. Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку - -
2. Сутнісна характеристика інноваційних процесів - -
3. Особливості процесу створення інновацій та формування попиту на інновації - -
4. Інноваційна політика фірми -
5. Розроблення інноваційної стратегії фірми - - -
6. Система управління інноваційними процесами - -
7. Організація структури управління інноваційною діяльністю - - -
8. Сучасні організаційні форми реалізацій інновацій - -
9. Організаційні форми інтеграції науки та виробництва - -
10. Фінансування інноваційних процесів - -
11. Лізингове фінансування інноваційної діяльності - -
12. Інноваційний проект як об’єкт фінансування та оцінювання - -
13. Державне регулювання інноваційної діяльності - -
14. Стимулювання інноваційної політики - - -
15. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності - -
16. Моніторинг інновацій - -
17. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності фірми -
18. Основні показники економічної ефективності інноваційних проектів - - -
  Разом -

 

2. Рекомендована література для виконання контрольної роботи

1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. - К. Заповіт, 1996.-284с.

2. Бетухина Е., Пейсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики. - Кишинев, 1990. - 211 с.

3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.- М.: Высш. шк., 1995.-314с.

4. Водачек Л., Водачкова О. Стратегия управления инновациями на предприятии. - М.: Экономика, 1898. - 401 с.

5. Гамидов Г.С. Основы инноватики и инновационной деятельности / Г.С. Гамидов, В.Г. Колосов, Н.О. Осменов. - СПб.: Политехника, 2000. -311 с.

6. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями. Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 1999.-216с.

7. Грачева М.В. Инновационная деятельность в промышленности: теория и практика в странах рыночной экономики. - М.: ИМЭМО РАН, 1994. - 325 с.

8. Инновационный процесс в странах развитого капитализма (методы, формы, механизм) / Под ред. И.Е. Рудаковой. - М.: Изд-во МГУ, 1991. - 411 с.

9. Инновационный менеджмент: Справ. Пособие / Под ред. П.Н. Завлина и др. - М.: ЦИСИН, 1998. - 503 с.

10. Кирина Л.В., Кузнецова С.А. Стратегия инновационной деятельности предприятия // Формирование механизма управления предприятием в условиях рынка / Под ред. В.В. Титова. - Новосибирск, 1995. - 491 с.

11. Ковалев Г.Д. Основи инновационного менеджмента: Учеб. для вузов / Под ред. проф. В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 284 с.

12. Лапко О.Н. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання. -К.: ІЕП НАНУ, 1999. -316 с.

13. Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления. - М.:

Наука, 1980.-401 с.

14. Морозов Ю.П. Управление технологическими инновациями в условиях рыночных отношений. - Н. Новгород: ННГУ, 1995. - 446 с.

15. Морозов Ю.П. Менеджмент исследовательской организации: Учеб. пособие. - Н.Новгород: Нижегородский коммерческий ин-т, 1998. - 446 с.

16. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. – Н. Новгород: ННГУ, 1997. - 319 с.

17. Мотовилов 0.В. Банковское и коммерческое кредитование и финансирование инноваций. - СПб., 1994. - 381 с.

18. Новая технология и организационные структуры / Под ред. Й. Пинтиниса, А. Бьюнтандама. - М.: Экономика, 1990. - 362 с.

19. НТП: Словник / В.Г. Горохов. - М., 1987. -612 с.

20. Основы инновационного менеджмента / Под ред. П.Н. Завлина и др. -М.: Экономика, 2000. - 614 с.

21. Покропивний С.Ф., Новак А.П. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності: З6. навч.-метод. матеріалів. -К.: КНЕУ, 1997. -216 с.

22. Поршнев А.Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. -М.: Мегаполис-Контакт, 1998. - 402 с.

23. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: Пер. с венг. - М.: Прогресс, 1990. - 401 с.

24. Твиисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. -М.:

Экономика, 1989. - 380 с.

25. Ткачева Н.Н., Чернов С.А. Проблеми развития инновационной сферы в Украине // Менеджер. - 2000. - №3. - С. 66-71.

26. Управление инновационным проектом «Опыт ІБМ». - М.: НФРА-М., 1995.-215 с.

27. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева и др. - М.:

ИНФРА-М, 1998.-412 с.

28. Управление инвестициями: В 2 т. / В.В. Шеремет, В.Д. Павлюченко и др. - М.: Высш. шк., 1998. - Т.1. - 412 с.; Т.2. - 426 с.

29. Фатхутдинов Р. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов. – М.: Интел-Синтез, 1998. - 560 с.

30. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф... А.М. Подддєрьогін. - 2-ге вид.. перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999. - 400 с.

31. Черваньов Д.М, Рейкова Л.І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. - К.: Знання, КОО, 1999. - 492 с.

32. Чигир В.Ф. Интеллектуальная собственность: В 2 т. - Минск: Амалфея, 1997. - Т.1. - 384 с.; Т.2.- 402 с.

33. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Прогресс, 1982. -32 с.

 

3. Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

Відповідно до навчального плану студент виконує одну контрольну роботу, яка складається з теоретичної і розрахункової частини. До виконання контрольної роботи рекомендується приступати після того, як з основних питань контрольної роботи у студента склалися достатні розуміння теоретичних положень дисципліни.

В контрольній роботі повинні бути висвітлені теоретичні положення, які показують, що студент засвоїв теоретичний матеріал з дисципліни, яка вивчається на основі літературних джерел.

Студент виконує контрольну роботу за відповідним варіантом, номер якого визначається останніми двома цифрами залікової книжки. Перелік питань кожного варіанта визначається відповідно до таблиці 1.

При виконанні теоретичної частини контрольної роботи спочатку записується номер і назва питання, що розглядається, а потім наводиться відповідь на нього.

При відповіді на питання слід враховувати проблеми сучасного періоду переходу до ринкових відносин, використовуючи діючу нормативну і законодавчу бази.

Розрахункову частину студент виконує на основі вихідних даних, які задаються за відповідним варіантом, номер якого визначається останніми двома цифрами залікової книжки. При виконанні розрахункової частини необхідно давати розгорнуте рішення з поясненням усіх етапів її виконання та короткий аналіз отриманих результатів.

Контрольна робота повинна бути написана розбірливо, без виправлень і охайно оформлена. Сторінки слід нумерувати, обов’язково залишити на них поля (розміром 3 см.) для зауважень викладача.

В кінці контрольної роботи наводиться список використаної літератури. Приблизний обсяг контрольної роботи 12-15 сторінок рукописного тексту.

 

4. Завдання для виконання теоретичної частини

Перелік запитань для виконання контрольної роботи

 

№ запи-тання Зміст запитання Рекомендована література  
 
 
1. Становлення та розвиток теорії інновацій 11, 25, 33  
2. Риси гуманістичного суспільства 11, 25, 31, 33  
3. Сучасні світові тенденції розвитку інновацій 11, 25, 33  
4. Й.Шумпетер – фундатор інноваційної теорії 11, 33  
5. Інноваційні теорії та їх застосування в сучасній інноваційній діяльності 11, 25, 33  
6. Сутність теорії „довгих хвиль” економічної кон’юктури М.Кондратьєва 11, 25, 33  
7. Місце та роль інновацій у системі господарювання 11, 25, 33  
8. Специфіка інноваційної діяльності в країнах-лідерах 8, 33  
9. Інновація як джерело сучасного економічного зростання 11, 33  
10. Особливості державної інноваційної політики в Україні 25, 31  
11. Основні цілі стандартизації і сертифікації продукції 11, 4, 22  
12. Роль маркетингу в розробленні та реалізації інноваційного продукту 11, 4, 14  
13. Сутність інноваційного процесу 6, 16, 23, 24, 29  
14. Принципи класифікації та кодування інновацій, приклади класифікацій 3, 16, 23, 24  
15. Критерії вибору пріоритетів в інноваційній сфері 16, 23, 29  
16. Специфіка стадій життєвого циклу інноваційного продукту 23, 24, 29  
17. Сутність організації інноваційної діяльності на підприємстві 6, 16, 23, 24  
18. Основні етапи інноваційного процесу, їх характеристика 6, 23, 29  
19. Сутність і зміст інноваційного підприємства 16, 23, 24  
20. Моделі інноваційного процесу 16, 23, 29  
21. Сутність та складові елементи інноваційної сфери 6, 16, 23, 24  
22. Причини нерівномірності інноваційної активності в умовах ринкової економіки 6, 16, 24, 29  
23. Сутність попиту на інновації та засоби його впровадження 7, 11, 4, 22, 14  
24. Формування цін на інноваційну продукцію 11, 4, 22  
25. Чинники попиту на інновації. Види попиту 7, 4, 14  
26. Види цін на інноваційну продукцію й особливості їх формування 4, 22, 14  
27. Значення експортної конкурентноспроможності інноваційного продукту 7, 11, 4  
28. Основні напрями і види аналізу попиту на інноваційну продукцію 11, 4, 14  
29. Чинники, що визначають попит на інноваційну продукцію 4, 22, 14  
30. Види і методи формування попиту на інноваційну продукцію 22, 14, 4  
31. Сутність та види інноваційної політики фірми 7, 4, 14  
32. Інноваційні стратегії: мета і завдання 7, 22, 14  
33. Типи інноваційних стратегій 2, 3, 10, 11  
34. Вплив зовнішнього та внутрішнього середовища інноваційного підприємства на стратегічне управління інноваціями 1, 5, 14  
35. Значення альтернатив при виборі інноваційних стратегій 2, 5, 11  
36. Роль стилю керівництва в стратегічному управлінні інноваціями 3, 10, 11  
37. Методи обґрунтування інноваційної стратегії 3, 10, 14  
38. Сутність стратегічного управління інноваціями 2, 10, 14  
39. Принципи організації інноваційної стратегії творчого наукового колективу 2, 10, 11  
40. Завдання і принципи планування інновацій 2, 3, 10  
41. Сучасні форми організації впровадження інновацій 3, 10, 14  
42. Особливості функціонування малих інноваційних підприємств 5, 10, 11  
43. Специфіка функцій інноваційного менеджменту 2, 5, 11  
44. Значення прогнозування для управління інноваціями 1, 5, 14  
45. Комунікації в інноваційному менеджменті 3, 10, 14  
46. Види планових розрахунків в інноваційній сфері 3, 5, 11  
47. Методи, використовувані при розробленні науково-технічних прогнозів 2, 10, 11, 6  
48. Сутність оперативного управління інноваційною діяльністю 2, 5, 14, 24  
49. Зміст продуктивно-тематичного планування інновацій 2, 3, 10  
50. Організаційні структури управління інноваційною діяльністю 3, 5, 10, 11  
51. Основні поняття, використовувані в інноваційному менеджменті 3, 5, 6, 10  
52. Особливості виробничого планування інновацій 2, 10, 11  
53. Особливості основних і допоміжних робіт під час створення інновацій 13, 15, 14, 6  
54. Принципи і завдання організації впровадження інновацій 22, 20, 24  
55. Організаційні форми інноваційного підприємництва в Україні 15, 22, 20  
56. Особливості венчурного інноваційного бізнесу 13, 14, 22, 24  
57. Сфери поширення малих інноваційних підприємств в Україні 13, 15, 24  
58. Досвід функціонування науково-технологічних парків у країнах Європи 6, 15, 20  
59. Тенденції інноваційної активності в Україні 15, 20, 22  
60. Особливості технологічних парків Японії 6, 13, 14, 15  
61. Функції фінансування інноваційних процесів в економіці ринкового типу 9, 11, 28, 30  
62. Специфіка позабюджетних фондів та інших джерел недержавного фінансування 17, 31, 21  
63. Джерела коштів для фінансування інновацій 11, 17, 21  
64. Позабюджетні форми підтримки інноваційної діяльності в Україні 17, 21, 28  
65. Сутність і призначення лізингу при фінансуванні інноваційної діяльності 21, 28, 31  
66. Мета створення і принципи діяльності Інноваційного фонду України 11, 28, 30, 31  
67. Засоби оцінювання прибутковості акцій інноваційного проекту 9, 11, 17, 21  
68. Технологія формування портфеля інноваційних проектів 11, 17, 30, 31  
69. Сутність і зміст інноваційного проекту 9, 11, 28  
70. Методи оцінювання фінансової стабільності інноваційного підприємства 17, 28, 30  
71. Зміст державної інноваційної політики 6, 8, 12, 1  
72. Державне регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва 1, 6, 8  
73. Сутність правового регулювання інноваційної діяльності 6, 8, 9  
74. Специфіка і взаємозв’язок понять: „інтелектуальна власність”, „промислова власність”, „винахід” 8, 9, 12  
75. Закони і нормативно-правові акти України, що регулюють інноваційну діяльність 6, 9, 12  
76. Функції патенту в правовому регулюванні інноваційної діяльності 1, 8, 12  
77. Промислова власність: поняття, сфери поширення 1, 8, 9  
78. Система патентування та її особливості в різних країнах світу 1, 6, 9  
79. Структура й особливості інноваційних витрат 21, 23, 30  
80. Принципи оцінювання інноваційного проекту 21, 23, 30  
81. Показники науково-технічної і соціальної ефективності інноваційного проекту 17, 21, 30  
82. Методи врахування ризику під час оцінювання інноваційних проектів 21, 23, 30  
83. Основні матеріальні і нематеріальні результати інноваційної діяльності 17, 23, 30  
84. Прості й інтегральні показники фінансової оцінки інноваційного підприємства 21, 23, 30  

Таблиця 1

Таблиця для визначення переліку запитань контрольної роботи

Перед-остання цифра   Остання цифра номера залікової книжки  
                   
  1,17,38,39,67   2,21,37,40,68   3,22,36,41,69   4,20,35,42,70   5,22,34,43,71   6,17,33,44,72   7,24,32,45,73   8,31,46,61,74   9,30,47,63,75   10,29,37,48,76  
  11,28,38,49,67   12,25,38,50,68   13,37,51,62,79   1,14,36,52, 70   7,15,35,53,81   3,16,34,54,72   4,17,33,55,73   5,18,32,56,74   1,19,31,57,75   9,20,30,58,76  
  11,21,29,59,70   3,22,28,60, 51   1,23,38,43,61   5,24,37,51,62   7,25,36,48,63   9,26,35,49,64   17,27,34,42,65   10,33,42,56,66   2,17,32,67,39   3,31,42,59,68  
  4,17,30,41,69   5,17,29,42, 80   6,28,43,61, 81   7,25,38,44,82   8,29,37,45,83   9,17,36,46,84   10,26,35,47,75   11,23,34,48,76   1,12,33,49,81   13,32,39,58,77  
  14,31,40,52,78   15,30,41,61,76   16,29,42,70,75   1,17,28,43,71   18,27,38,44,82   19,37,45,63,83   20,36,46,52,74   21,35,47,62,75   22,34,48,64,76   23,33,49,56,77  
  7,24,32,50,68   17,25,31,51,69   26,30,52,70,73   10,27,29,53,71   1,28,54,63,72   2,15,38,55, 73   3,22,37,56,84   4,36,57,63,75   5,37,58,69,76   6,34,59,68,84  
  7,33,60,62,78   8,32,54,61, 77   9,31,62,70, 76   10,30,63,65,71   11,29,64,72,79   12,28,42,65, 83   13,38,66,69,74   7,14,37,67,84   15,36,40,51,68   16,35,41,69,79  
  17,34,42,68,75 18,33,42,51,71 9,3.1,39,62, 70 20,31,45,61,73 21,30,46,66,74 22,29,47,58,75 19,23,28,48,76 7,24,38,39, 80 25,37,39,5,75 26,36,40,42,68
  5,27,35,41,52   1,10,34,42, 53   19,32,44,50,72   3,32,44,55,61   4,31,45,56,83   5,20,30,46,67   6,29,47,68,71   18,27,48,54, 69   8,38,49,51,80   9,37,50,63,71  
  10,17,36,51,82   11,35,52,61,73   2,33,43,54,74   19,33,54,67,75   14,32,55,65,76   15,31,56,67,81   2,16,30,57, 62   5,17,29,58, 69   7,18,59,64,70   9,19,38,68, 81  

 

class=WordSection3>

Завдання для виконання розрахункової частини

Задача 1

Вартість обладнання, що надається в лізинг, становить ___ грн. (табл. 3 вихідних даних). Термін лізингу – 2 роки. Лізинговий відсоток ___ % річних (табл. 4 вихідних даних). Авансовий платіж у розмірі 15 % від вартості обладнання.

Знайти суму щорічних лізингових платежів та щорічний дохід лізингодавця, якщо відомо, що лізингові платежі здійснюються двічі на рік. Розрахунок виконати за допомогою методу рівномірного відшкодування вартості обладнання.

Методичні поради до виконання завдання

Розрахунок фінансового лізингу за методом рівномірного відшкодування вартості обладнання передбачає визначення основної частини лізингового платежу протягом відповідного періоду, яка нараховується рівномірно і визначається діленням залишкової вартості початкового періоду на періодичність платежу по роках. Лізинговий платіж обраховується як сума лізингових відсотків і основної частини. Залишкова вартість на кінець періоду вираховується як різниця між залишковою вартістю на початок періоду і основною частиною лізингового платежу.

Розрахунки представити в табличній формі.

Таблиця 2

Розрахунок фінансового лізину за методом рівномірного відшкодування вартості обладнання

Номер платежу   Дата платежу   Залишкова вартість на початок періоду   Відсоток   Основна частина   Лізинговий платіж   Залишкова вартість на кінець періоду  
Авансовий платіж 01.01.2005       -      
  01.06.2005            
  01.12.2005            
  01.06.2006            
  01.12.2006            
Всього                

Таблиця 3

Таблиця вихідних даних для задачі 1

Перед-остання цифра Остання цифра номера залікової книжки
Показ-ники
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %
Вартість обладнання, тис. грн.
Щорічна лізингова ставка, %

 

 

ЗАДАЧА 2

 

Інноваційний проект передбачає початкові інвестиції у розмірі 2 млн. грн. За попередніми прогнозами споживчого попиту протягом наступних двох років фірма отримуватиме чистий дохід у розмірі _____ млн. грн. щорічно (таблиця № 5 вихідних даних). Визначити, чи варто приймати позитивне рішення щодо реалізації інноваційного проекту, якщо ставка дисконту протягом терміну його реалізації становитиме 10 %. Оцінити внутрішню норму рентабельності проекту і вказати, за яких умов рефінансування капіталу проект буде залишатися економічно вигідним.

 

Методичні поради до виконання завдання.

Внутрішня норма рентабельності визначається за формулою: ,

де Евн – внутрішня норма прибутку, при якій різниця між сумою приведених доходів і початковими затратами рівна нулю;

Е1 – остання вища ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість має позитивне значення;

Е2 – ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість має від’ємне значення, при цьому Е2 повинна бути на один пункт вище Е1 ;

Єпоз – чиста приведена вартість при найвищій ставці дисконтування Е1, при якій вона має позитивне значення;

Євід – чиста приведена вартість при ставці дисконтування Е2, при якій вона має від’ємне значення.

 

Щоб визначити ВНР, необхідно розрахувати, за яких умов ЧТВ змінить знак на від’ємний, для цього необхідно провести розрахунок прийнявши ставку дисконту 15 %.

 

Розрахунок показників краще робити у вигляді таблиці.

 

 

Таблиця 4

Розрахунок чистої теперішньої вартості

при різних коефіцієнтах дисконтування

 

t Початкові інвестиції та чистий дохід Коефіцієнт дисконтування при 10 % Чиста теперішня вартість при 10 % Коефіцієнт дисконтування при 15 % Чиста теперішня вартість при 15 %
         
         
         
      ЧТВ=   ЧТВ=

 

Таблиця 5

Таблиця вихідних даних для задачі 2

Перед-остання цифра Остання цифра номера залікової книжки
Показ-ники
2,0 2,1 2,14 2,11 2,13 2,17 2,06 2,09 2,10 2,12 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,2 1,24 1,3 1,26 1,28 1,3 1,28 1,29 1,3 1,28 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,01 2,04 2,02 2,15 2,18 2,08 2,05 2,03 2,07 2,16 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,26 1,15 1,27 1,29 1,28 1,15 1,14 1,27 1,28 1,12 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,2 2,09 2,07 2,02 2,1 2,31 2,3 2,32 2,06 2,14 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,36 1,39 1,29 1,11 1,3 1,37 1,38 1,4 1,3 1,39 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,1 2,35 2,34 2,08 2,18 2,14 2,04 2,35 2,31 2,06 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,3 1,43 1,42 1,19 1,4 1,26 1,3 1,4 1,42 1,3 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
12,09 2,3 2,1 2,05 2,55 2,0 2,5 2,27 2,28 2,29 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,28 1,9 1,4 1,96 1,3 1,39 1,36 1,33 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,22 2,31 2,26 2,25 2,34 2,25 2,08 2,26 2,3 2,24 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,36 1,41 1,4 1,42 1,5 1,38 1,27 1,38 1,8 1,33 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,12 2,3 2,34 2,18 2,19 2,14 2,04 2,38 2,35 2,09 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,4 1,5 1,43 1,3 1,32 1,45 1,37 1,6 1,59 1,4 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,09 2,36 2,14 2,15 2,58 2,08 2,53 2,25 2,28 2,2 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,3 1,57 1,5 1,49 2,1 1,31 2,1 1,53 1,48 1,51 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,32 2,01 2,26 2,29 2,36 2,24 2,07 2,33 2,21 2,29 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,37 1,31 1,43 1,36 1,5 1,38 1,34 1,43 1,38 1,41 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.
2,06 2,04 2,05 2,17 2,18 2,38 2,03 2,36 2,09 2,16 Початкові інвестиції, млн. грн.
1,35 1,39 1,37 1,42 1,43 1,5 1,31 1,51 1,36 1,46 Щорічний чистий дохід, млн.. грн.

 


Просмотров 352

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!