Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії оцінювання звіту з виробничої аналітичної практики та його захисту з урахуванням ECTSКритерії оцінювання Кількість набраних балів Оцінка за національною шкалою Рівень компетентності Примітки
Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у виконанні, бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований. 90…100 Високий (творчий)  
Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями у другорядному матеріалі. 82…89 Достатній (конструктивно-варіативний)  
Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики, але має деякі неточності. Основні положення звіту обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями, які студент сам виправляє. 74…81 Достатній (конструктивний )  

Продовження табл. 11

 
Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою та змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з незначними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача. 64…73 Середній (репродуктивний)  
Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою та змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту із значними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача. 60…63 Достатній (репродуктивний )  
Студент повністю виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає вимогам програми практики, але має значні неточності за структурою та змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.   35...59 Низький (рецептивно-продуктивний) можливістю повторного складання
Студент частково виконав програму практики (менше 50%), і представив звіт поганого зовнішнього оформлення. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.   1…34 Низький (непродуктивний) обов’язковим повторним проходженням практики

Список рекомендованої літератури 

1. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. M., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. - 2-ге вид., без змін. - Київ: КНЕУ, 2007. - 592с 2. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП. «Рута», 2003. – 680с.
3. Економічний аналіз. Навчальний посібник / В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В.Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. – 624с. 4. Економічний аналіз: Навч. посібник/За ред. М. Г. Чумаченка. - Вид. 2-ге, переробл. і доповнене. -К.: КНЕУ, 2003.-556c.
5. Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник/ Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній; За ред. А. Г. Загороднього.- 2-ге вид., перероб. і доп. - Львів: Магнолія 2006, 2007.- 440с.
6. Конспект лекцій з дисципліни "Економічний аналіз" для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання / д.е.н., доц. Лазаришина І.Д.- Рівне: НУВГП, 2006.-30с. 7. Костенко Т. Д., Підюра Є. О., Рижиков B. C., Панков В. А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посіб. - Київ: ІДНЛ, 2005. - 400с. 8. Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін.. Організація і методика економічного аналізу. Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528с. 9. Литвин Б. М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах . ─ К. : Хай-Тек Прес, 2008 . ─ 336 с.
10. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», затверджені наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 № 14 11. Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. 12. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі.: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 480с. 13. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник - 4-те видання. - Львів: «Новий Світ». – 2006. - 344с. 14. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник - К.: Пектораль, 2003.-308 c.

Додаток 1Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

 

ЗВІТ


Просмотров 310

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!