Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Робоча програма та структура залікового кредиту З виробничої аналітичної практикиПрограмою практики передбачено кількість годин, відведених на практичне засвоєння питань кожного розділу.

Структуру залікового кредиту виробничої аналітичної практики на базі підприємств наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Структура залікового кредиту з виробничої

Аналітичної практики на базі підприємств

№ з/п Зміст роботи Кількість годин
1. Оформлення необхідних документів для проходження виробничої практики, проведення інструктажу з охорони праці та техніки безпеки
2. Виконання виробничих завдань безпосередньо на робочому місці на підприємстві, що є базою практики
3. Збір та обробка інформації з питань, передбачених тематичним планом з проходження виробничої аналітичної практики
4. Оформлення результатів проходження виробничої аналітичної практики
Всього:

 

Тематичний план проходження виробничої аналітичної практики на базі підприємств подано у табл. 2.

Таблиця 2

Тематичний план проходження виробничої аналітичної практики на базі підприємств

№ з/п Зміст роботи Кількість днів
1. Загальна характеристика підприємства
2. Організація економічного аналізу підприємства
3. Аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства
3.1. Аналіз структури і динаміки майна підприємства
3.2. Аналіз структури і динаміки джерел коштів підприємства
3.3. Аналіз показників ліквідності підприємства
3.4. Узагальнюючий аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
3.5. Аналіз операційних витрат за економічними елементами
4. Оформлення звіту з аналітичної практики
Всього:

Організація виконання звіту з виробничої аналітичної практики

НА БАЗІ ПІДПРИЄМСТВ

 

Зібраний на базі практики матеріал повинен бути систематизований і опрацьований згідно з тематичним планом виробничої аналітичної практики.Звіт з практики складається зі вступу, основної частини (назви розділів відповідають назвам тем згідно з тематичним планом), висновків, списку використаних джерел та додатків.

У вступі до звіту з практики необхідно розкрити такі питання:

- актуальність виробничої практики з економічного аналізу;

- мета та завдання практики;

- об’єкт дослідження;

- предмет дослідження;

- інформаційна база дослідження;

- методи дослідження.

Обсяг вступу – 2 - 3 сторінки.

У першому розділі звіту з практики наводиться загальна характеристика підприємства. У даному розділі необхідно дослідити організаційно-правову форму підприємства та його структуру, підпорядкованість, основні види та предмет його діяльності згідно зі Статутом (довідками про реєстрацію, ліцензіями, т.і.).

Удругому розділі звіту описується організація економічного аналізу на підприємстві.

Організація економічного аналізу – це сукупність кадрового, інформаційного, технічного забезпечення для ефективної аналітичної роботи на підприємстві.

У даному розділі необхідно:

1) вказати, чи проводиться економічний аналіз на підприємстві (комплексний чи частковий, за якими напрямками тощо);

2) зазначити періодичність проведення аналізу та його виконавців;

3) дослідити, чи передбачені у посадових інструкціях працівників бухгалтерії та/або економічного відділу функції зі здійснення аналізу.

Інформацію варто узагальнити в табличній формі (табл. 3). 

Таблиця 3

Аналітичні функції, передбачені у посадових інструкціях працівників(вказується назва підприємства)

Посада Аналітичні функції згідно з посадовою інструкцією
   
   
   
   

 

4) вказати форму ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Охарактеризувати форму організації економічного аналізу (централізована, децентралізована, змішана) на об’єкті дослідження;

5) охарактеризувати технічне забезпечення економічного аналізу на об’єкті практики (наявність персональних комп’ютерів, ліцензійне програмне забезпечення, можливості його використання для проведення аналізу);

6) вказати, чи здійснюється навчання і підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії (економічного відділу).

7) охарактеризувати інформаційне забезпечення економічного аналізу (чи здійснюється підписка на періодичні видання економічного спрямування, використання INTERNET для ознайомлення із законодавчими та нормативно-правовими актами);

Інформаційне забезпечення економічного аналізу – це система даних і способи їх опрацювання, що дозволяють вивчити реальний стан об’єкта управління, виміряти вплив факторів, які його визначають, а також виявити можливості здійснення необхідних управлінських дій.

При розкритті інформаційного забезпечення економічного аналізу на підприємстві доцільно сформувати табл. 4, що містить інформацію про фінансову та статистичну звітність, яка складається досліджуваним підприємством.

Після складання таблиці обов’язково потрібно сформувати висновки.

В таблиці необхідно відмітити знаком (+) ті форми фінансової та статистичної звітності, які формуються на підприємстві, а ( - ) - якщо звіт не формується.Таблиця 4

Інформаційна база аналізу(вказується назва підприємства)

№ з/п Назва форми звітності Код форми Відмітка про наяв-ність форми Періоди-чність скла-дання
Фінансова звітність:      
1.1. Баланс ф. № 1    
1.2. Звіт про фінансові результати ф. № 2    
1.3. Звіт про рух грошових коштів ф. № 3    
1.4. Звіт про власний капітал ф. № 4    
1.5. Примітки до річної фінансової звітності ф. № 5    
1.6. Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» ф. №6    
1.7. Пояснювальна записка до фінансового звіту      
1.8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ф. 1-м, ф. 2-м    
1.9. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва ф. 1-мс, ф. 2-мс    
2. Статистична звітність:      
2.1. Звіт з праці ф. № 1-ПВ    
2.2. Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання ф. № 6-ПВ    
2.3. Звіт про витрати на утримання робочої сили ф. № 1-РС    
2.4. Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (знос) ф. № 11– ОЗ    
2.5. Звіт про основні показники діяльності підприємства ф. №1-підприє-мництво    
2.6. Звіт про фінансові результати ф. № 1-Б    
2.7. Інші форми (вказати конкретно)      

Утретьому розділі звіту проводиться аналіз фінансового стану та результатів діяльності підприємства.

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки майна підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є форма № 1 “Баланс” за два останні роки.

Підсумок за статтями балансу свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

В процесі господарської діяльності величина активів та їх структура постійно змінюється, тому в процесі аналізу активів підприємства потрібно дослідити зміни в їх складі, структурі та оцінити їх.

Аналіз структури і динаміки майна підприємств, крім бюджетних та кредитних установ, проводиться за формою, що наведена в таблиці 5.

Таблиця 5

Аналіз структури і динаміки майна(вказується назва підприємства)за 201n–201n+1 роки

тис. грн.

№ з/п Показники Мину-лий рік (201n) Звіт-ний рік (201n+1) Відхилення
за сумою, +, - (гр.4- -гр.3) Тр., % (гр.4/ /гр.3× ×100%)
1. Необоротні активи, всього        
- у % до вартості майна п. 1 / п. 5× × 100        
в т.ч.:        
1.1. Нематеріальні активи        
- у % до необоротних активів п. 1.1. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.1. / п. 5 × 100        
1.2. Незавершені капітальні інвестиції        
- у % до необоротних активів п. 1.2. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.2. / п. 5 × 100        
Продовження табл. 5
1.3. Основні засоби        
- у % до необоротних активів п. 1.3. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.3. / п. 5 × 100        
1.4. Довгострокові біологічні активи        
- у % до необоротних активів п. 1.4. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.4. / п. 5 × 100        
1.5. Довгострокові фінансові інвес-тиції        
- у % до необоротних активів п. 1.5. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.5. / п. 5 × 100        
1.6. Довгострокова дебіторська забор-гованість        
- у % до необоротних активів п. 1.6. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.6. / п. 5 × 100        
1.7. Інвестиційна нерухомість        
- у % до необоротних активів п. 1.7. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.7./ п. 5 × 100        
1.8. Відстрочені податкові активи        
  - у % до необоротних активів п. 1.8. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.8. / п. 5 × 100        
1.9. Гудвіл        
- у % до необоротних активів п. 1.9. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.9. / п. 5 × 100        
1.10. Інші необоротні активи        
- у % до необоротних активів п. 1.10. / п. 1 × 100        
Продовження табл. 5
  - у % до вартості майна п. 1.10. / п. 5 × 100        
2. Оборотні активи, всього        
- у % до вартості майна п. 2 / п. 5 × 100        
в т.ч.:        
2.1. Запаси, всього        
- у % до оборотних активів п. 2.1. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.1. / п. 5 × 100        
2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
- у % до оборотних активів п. 2.2. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.2. / п. 5 × 100        
2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками, всього        
- у % до оборотних активів п. 2.3. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.3. / п. 5 × 100        
2.4. Інша поточна дебіторська заборгованість        
- у % до оборотних активів п. 2.4. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.4. / п. 5 × 100        
2.5. Поточні фінансові інвестиції        
- у % до оборотних активів п. 2.5. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.5. / п. 5 × 100        
2.6. Грошові кошти та їх еквіваленти        
- у % до оборотних активів п. 2.6. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.6. / п. 5 × 100        
2.7. Інші оборотні активи        
Продовження табл. 5
  - у % до оборотних активів п. 2.7. / п. 2 × 100        
- у % до вартості майна п. 2.7. / п. 5 × 100        
3. Витрати майбутніх періодів        
- у % до вартості майна п. 3 / п. 5 × 100        
4. Необоротні активи та групи вибуття        
- у % до вартості майна п. 4 / п. 5 × 100        
5. Вартість майна, всього        

 

Примітка. В таблиці потрібно наводити тільки ті рядки балансу, в яких міститься інформація по підприємству – базі практики. Дані в таблиці наводяться станом на останній день відповідного року.

 

У висновках до аналітичної таблиці потрібно в першу чергу проаналізувати вартість майна підприємства. Позитивним є його зростання.

Аналізуючи збільшення вартості майна за звітний період, необхідно враховувати вплив переоцінки основних засобів, дію інфляційних факторів, динаміку доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг).

Зменшення вартості майна за звітний період засвідчує, як правило, скорочення підприємством обсягів господарювання, що може спричинити його неплатоспроможність. Встановлення факту згортання господарської діяльності потребує проведення детального аналізу його причин: скорочення платоспроможного попиту на товари, роботи, послуги даного підприємства; обмеження доступу на ринок сировини, матеріалів, напівфабрикатів; погіршення якості продукції та інших.

Позитивно оцінюється перевищення сум та темпів росту оборотних активів над необоротними активами, що свідчить про зростання рівня ліквідності.

 

Наступним кроком аналізу фінансового стану підприємства є дослідження структури та динаміки джерел формування коштів за даними пасиву балансу.

Аналіз структури і динаміки джерел коштів підприємств, крім бюджетних та кредитних установ, проводиться за формою, що наведена в таблиці 6.

Таблиця 6

Аналіз структури і динаміки джерел коштів (вказується назва підприємства) за 201n–201n+1 роки

тис. грн.

№ з/п Показники Мину-лий рік (201n) Звіт-ний рік (201n+1) Відхилення
за сумою, +, - (гр.4- -гр.3) Тр., % (гр.4/ /гр.3× ×100%)
1. Власний капітал, всього        
- у % до вартості майна п. 1 / п. 6 × 100        
в т.ч.:        
1.1. Статутний капітал        
- у % до власного капіталу п. 1.1. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.1. / п. 6 × 100        
1.2. Пайовий капітал        
- у % до власного капіталу п. 1.2./ п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.2. / п. 6 × 100        
1.3. Додатковий вкладений капітал        
- у % до власного капіталу п.1.3. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.3. / п. 6 × 100        
1.4. Інший додатковий капітал        
- у % до власного капіталу п. 1.4. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.4. / п. 6 × 100        
1.5. Резервний капітал        
- у % до власного капіталу п. 1.5. / п. 1 × 100        
Продовження табл. 6
 
  - у % до вартості майна п. 1.5. / п. 6 × 100        
1.6. Нерозподілений прибуток (непо-критий збиток)        
- у % до власного капіталу п. 1.6. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.6. / п. 6 × 100        
1.7. Неоплачений капітал        
- у % до власного капіталу п. 1.7./ п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.7. / п. 6 × 100        
1.8. Вилучений капітал        
- у % до власного капіталу п. 1.8. / п. 1 × 100        
- у % до вартості майна п. 1.8. / п. 6 × 100        
2. Забезпечення наступних витрат і платежів, всього        
- у % до вартості майна п. 2 / п. 6 × 100        
3. Довгострокові зобов’язання, всього        
- у % до вартості майна п. 3 / п. 6 × 100        
в т.ч.:        
3.1. Довгострокові кредити банків        
- у % до довгострокових зобов’язань п. 3.1. / п. 3 × 100        
- у % до вартості майна п. 3.1. / п. 6 × 100        
3.2. Інші довгострокові фінансові зобо-в’язання        
- у % до довгострокових зобов’язань п. 3.2. / п. 3 × 100        
- у % до вартості майна п. 3.2. / п. 6 × 100        
3.3. Відстрочені податкові зобов’язання        
Продовження табл. 6
  - у % до довгострокових зобов’язань п. 3.3. / п. 3 × 100        
- у % до вартості майна п. 3.3. / п. 6 × 100        
3.4. Інші довгострокові зобов’язання        
- у % до довгострокових зобов’язань п. 3.4. / п. 3 × 100        
- у % до вартості майна п. 3.4. / п. 6 × 100        
4. Поточні зобов'язання, всього        
- у % до вартості майна п. 4 / п. 6 × 100        
в т.ч.:        
4.1. Короткострокові кредити банків        
- у % до поточних зобов’язань п. 4.1. / п. 4 × 100        
- у % до вартості майна п. 4.1./ п. 6 × 100        
4.2. Поточна заборгованість за дов-гостроковими зобов’язаннями        
- у % до поточних зобов’язань п. 4.2. / п. 4 × 100        
- у % до вартості майна п. 4.2. / п. 6 × 100        
4.3. Векселі видані        
- у % до поточних зобов’язань п. 4.3. / п. 4 × 100        
- у % до вартості майна п. 4.3. / п. 6 × 100        
4.4. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
- у % до поточних зобов’язань п. 4.4. / п. 4 × 100        
- у % до вартості майна п. 4.4. / п. 6 × 100        
4.5. Поточні зобов'язання за розрахунками, всього        
- у % до поточних зобов’язань п. 4.5. / п. 4 ×100        
Продовження табл. 6
  - у % до вартості майна п. 4.5. / п. 6 × 100        
4.6. Інші поточні зобов'язання        
- у % до поточних зобов’язань п. 4.6. / п. 4 × 100        
- у % до вартості майна п. 4.6. / п. 6 × 100        
5. Доходи майбутніх періодів        
  - у % до вартості майна п. 5 / п. 6 × 100        
6. Вартість майна, всього        

Примітка. В таблиці потрібно наводити тільки ті рядки балансу, в яких міститься інформація по підприємству – базі практики. Дані в таблиці наводяться станом на останній день відповідного року.

 

При аналізі динаміки джерел коштів позитивно оцінюється перевищення сум та темпів росту власних джерел коштів над джерелами залучених коштів. При подальшому аналізі структури джерел коштів, позитивно оцінюється зростання частки джерел власних коштів. Крім того, одночасно відслідковується рівень фінансової незалежності підприємства.

Для наочності аналізу джерел коштів підприємства потрібно зобразити графічно динаміку та структуру коштів (пасивів) підприємства, використовуючи стовпчикові та кругові діаграми.

Наступним етапом аналізу фінансового стану підприємства є оцінка ліквідності та платоспроможності.

Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання.

Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно розрахувати наступні коефіцієнти:

- коефіцієнт поточної ліквідності;

- коефіцієнт швидкої ліквідності;

- коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Для розрахунку вищевказаних коефіцієнтів необхідна інформація наведена у ф. №1 “Баланс”.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, скільки гривень оборотних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань: Якщо оборотні активи перевищують суму поточних зобов’язань, підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою (1)

(1)

де: ОА – оборотні активи,

ПЗ – поточні зобов’язання.

Позитивна динаміка коефіцієнта поточної ліквідності до зростання.

Коефіцієнт поточної ліквідності, який рівний 2 або наближається до цього числа, свідчить про сприятливий стан ліквідності підприємства. Якщо показник КПЛ < 1, підприємство перебуває у кризовому стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний баланс).

Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) враховує якість оборотних активів. При його розрахунку враховуються найбільш ліквідні оборотні активи (крім запасів).

Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується за формулою (2)

(2)

де З – запаси.

Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 1- 1,5. Проте, ця оцінка умовна. Наприклад, якщо даний коефіцієнт дорівнює 0,6, то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 60 коп. ліквідних активів, що звичайно є негативним явищем.

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою (3)

(3)

де ГК – грошові кошти та їх еквіваленти.

Теоретичне значення даного коефіцієнта не повинне бути меншим 0,2 – 0,25.

Наприклад, значення коефіцієнта абсолютної ліквідності дорівнює 0,2. Це означає, що 20% поточних зобов’язань протягом короткого періоду часу підприємство може покрити за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.

Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до зростання.

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проводиться в таблиці 7.

Таблиця 7

Аналіз динаміки відносних показників ліквідності (вказується назва підприємства) за 201n–201n+1 роки

№ з/п Показники Норма-тивне значе-ння Мину-лий рік (201n) Звіт-ний рік (201n+1) Відхилення
за сумою, +, - (гр.4- -гр.3) Тр., % (гр.4/ /гр.3× ×100%)
1. Оборотні активи, тис. грн. х        
2. Запаси, тис.грн. х        
3. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. х        
4. Поточні зобов'язання, тис.грн. х        
5. Коефіцієнт поточної ліквідності, грн/грн        
6. Коефіцієнт швидкої ліквідності, грн/грн 1-1,5        
7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності, грн/грн 0,2-0,35        

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства дозволяє визначити найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформувати оптимальну структуру засобів підприємства. Такий аналіз може виступати інструментом прогнозування окремих показників діяльності підприємства.

Особливо актуальним є проведення такого аналізу в умовах ринкової економіки, адже результати проведеного аналізу сприяють найбільш обґрунтованому вибору об’єктів можливих інвестицій.

Джерелом інформації для проведення аналізу динаміки фінансових результатів підприємства (табл.8) є форма № 2 “Звіт про фінансові результати”.

Таблиця 8

Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності (вказується назва підприємства) за 201n–201n+1 роки

тис. грн.

Показники Мину-лий рік (201n) Звіт-ний рік (201n+1) Відхилення
за сумою, +, - (гр.4- -гр.3) Тр., % (гр.4/ /гр.3× ×100%)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Податок на додану вартість        
Акцизний збір        
Інші вирахування з доходу        
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)        
Валовий прибуток (збиток)        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Інші операційні витрати        
Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток)        
Доход від участі в капіталі        
Продовження табл. 8
Інші фінансові доходи        
Інші доходи        
Фінансові витрати        
Втрати від участі в капіталі        
Інші витрати        
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті        
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        

 

Примітка. В таблиці потрібно наводити тільки ті рядки форми №2 «Звіт про фінансові результати», в яких міститься інформація по підприємству – базі практики.

 

В процесі аналізу позитивно оцінюється динаміка до зростання всіх видів фінансових результатів та чистого прибутку. Також позитивним є наявність фінансових результатів від всіх видів діяльності при формуванні загального фінансового результату підприємства. В такому випадку діяльність підприємства є диверсифікованою, тобто підприємство має більше фінансових можливостей для нарощування своїх фінансових результатів.

Аналіз операційних витрат підприємства за економічними елементами проводиться з метою деталізації узагальнюючого аналізу.

Інформаційною базою для проведення аналізу операційних витрат за економічними елементами є форма № 2 № «Звіт про фінансові результати». Спочатку проводиться горизонтальний аналіз загальної суми операційних витрат. Далі проводиться горизонтальний аналіз кожного елемента витрат для того, щоб встановити, динаміка яких елементів витрат найбільше впливала на динаміку загальної суми витрат.

Далі проводиться вертикальний, тобто структурно-динамічний аналіз, досліджуємо питому вагу кожного економічного елемента витрат і чи відбулися зміни в структурі витрат. Також на цьому етапі встановлюється характер виробництва аналізованого підприємства. Якщо в структурі витрат більше 30 % становлять витрати на оплату праці, то таке виробництво є працемістким. Якщо в структурі витрат більше 30 % займають матеріальні витрати, робиться висновок, що дане виробництво є матеріаломістким. Якщо значну частку (більше 30 %) займає амортизація – то таке виробництво є фондомістким. Водночас виробництво за даними такої таблиці може бути і матеріаломістким, і працемістким.

Для проведення аналізу структури та динаміки операційних витрат підприємства доцільно сформувати таблицю 9.

Таблиця 9

Структурно-динамічний аналіз операційних витрат за економічними елементами (вказується назва підприємства)

за 201n–201n+1 роки

тис. грн.

№ з/п Показники Мину-лий рік (201n) Звіт-ний рік (201n+1) Відхилення
за сумою, +, - (гр.4- -гр.3) Тр., % (гр.4/ /гр.3× ×100%)
1. Всього операційних витрат (рядок 280)        
у т.ч.:        
1.1. Матеріальні затрати (рядок 230)        
- у % до операційних витрат п. 1.1 / п. 1 × 100        
1.2. Витрати на оплату праці (р.240)        
- у % до операційних витрат п. 1.2 / п. 1 × 100        
1.3. Відрахування на соціальні заходи (рядок 250)        
- у % до операційних витрат п. 1.3 / п. 1 × 100        
1.4. Амортизація (рядок 260)        
- у % до операційних витрат п. 1.4 / п. 1 × 100        
1.5. Інші операційні витрати (рядок 270)        
- у % до операційних витрат п. 1.4 / п. 1 × 100        

Після висновків подають додатки до звіту з практики.

У складі додатків до звіту з виробничої аналітичної практики повинні бути копії наступних документів:

- статут підприємства (або витяг із статуту);

- довідка про включення до ЄДРПОУ;

- річна фінансова звітність за два попередніх роки;

- статистична звітність за два попередніх роки;

- посадові інструкції працівників економічного відділу.

 


Просмотров 374

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!