Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Керівництво і організація виробничої аналітичної практикиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства

Та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

 

063-454

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА

до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ)

Для студентів 3 курсу за напрямом підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

 

 

Рекомендовано методичною комісією за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» Протокол № __ від «___» _____________2012 р.

 

Рівне– 2012

Методичні вказівки та робоча програма до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / І.Д.Лазаришина, Н.В. Мельничук, М.М. Мосійчук. – Рівне: НУВГП, 2012. – 30 с.

 

 

Упорядники: Лазаришина І.Д., д.е.н., професор,

Мельничук Н.В., ст. викладач,

Мосійчук М.М., ст. викладач.

 

 

Відповідальна за випуск: Лазаришина І.Д., д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту

 

ЗМІСТ

 

1. 2.   3.   4.   5.   6. Мета і завдання виробничої аналітичної практики............... Керівництво і організація виробничої аналітичної практики.................................................................................................. Робоча програма та структура залікового кредиту з виробничої аналітичної практики ………............................... Організація виконання звіту з виробничої аналітичної практики на базі підприємств..…............................................. Вимоги до оформлення звіту з виробничої аналітичної практики……………………………………………………….Оцінювання звіту з виробничої аналітичної практики…..... Список рекомендованої літератури………………………….. Додатки……………………………………………....................          

 © Лазаришина І.Д., Мельничук Н.В., Мосійчук М.М., 2012

© НУВГП, 2012


Мета і завдання виробничої аналітичної практики

Ринкові умови господарювання породжують спектр гострих соціально-економічних проблем, вимагаючи нагальної розробки нових і вдосконалення вже існуючих систем, методів, методик, прийомів та інших засобів управління, спрямованих на підвищення його ефективності. Важливе значення при цьому належить економічному аналізу, з допомогою якого формується необхідна інформація для прийняття управлінських рішень. Саме аналітичне обґрунтування управлінських рішень сприяє отриманню суб'єктом господарювання максимально можливого економічного результату за умови оптимального використання всіх видів ресурсів. Особливо актуальною постає ця проблема в зв'язку з ростом дефіциту сировини, посиленням конкуренції, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків.

Ринкові умови господарювання зобов'язують економістів, бухгалтерів, аналітиків оволодівати сучасними методами економічного аналізу, адже саме кваліфіковані кадри можуть грамотно оцінити діяльність підприємства і розробити пропозиції необхідні для нормального його функціонування. Іншими словами вони повинні вказати, що треба зробити для зміцнення досягнень і позитивних тенденцій у роботі, а також для усунення недоліків і втрат.Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості, що визначаються суб’єктивними та об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.

Виробнича аналітична практика є частиною навчального процесу і відповідно до навчального плану за напрямом 6.030509 «Облік і аудит» проводиться у кінці шостого семестру.

Мета виробничої аналітичної практики полягає у здобутті теоретичних знань з економічного аналізу у виробничих умовах, виробленні у студентів навичок самостійного аналізу і узагальнення числового матеріалу та підготовці їх до роботи за спеціальністю.

Тривалість практики – три тижні.

Основними завданнями виробничої аналітичної практики є:

1) дослідження техніко - економічної характеристики підприєм-ства;

2) ознайомлення із джерелами інформації для економічного аналізу – фінансовою та статистичною звітністю;

3) вивчення особливостей організації і методики економічного аналізу на підприємстві;

4) розробка конкретних пропозицій щодо покращення організації і методики економічного аналізу на підприємстві -об’єкті виробничої практики.

 

Керівництво і організація виробничої аналітичної практики

Навчально-методичне керівництво виробничою аналітичною практикою здійснює випускова кафедра обліку і аудиту.

Студенти проходять практику під керівництвом і контролем керівника практики від університету, що призначається наказом ректора, і керівника практики від підприємства, призначеного наказом директора даного підприємства.

На кожній ділянці роботи програма практики виконується у такій послідовності:

- проводиться вступна бесіда керівника практики за темою роботи та інструктаж з охорони праці та техніки безпеки;

- вивчаються чинні нормативно-правові документи, що стосуються питань виробничої практики з економічного аналізу;- встановлюються завдання для самостійного виконання конкретного обсягу роботи під контролем, наступною перевіркою і оцінкою її якості керівником практики в щоденнику про проходження практики за кожний день;

- у щоденнику з практики студентом здійснюються щоденні записи про обсяги виконаних робіт;

- студентом складається звіт з практики, що подається на перевірку керівнику практики від НУВГП.

Обов’язки студентів-практикантів:

§ до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення необхідних документів;

§ з’явитися на місце проходження практики до строку, встановленого наказом по університету;

§ заповнити направлення від університету, що повинне бути підписане директором підприємства і студентом, та прослідкувати за оформленням наказу про проходження практики і призначення керівника практики від підприємства (головний бухгалтер, економіст тощо);

§ виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового законодавства;

§ повністю виконувати затверджений план проходження практики і вказівки керівників практики від університету та бази практики;

§ здійснювати записи у щоденнику за встановленою формою щоденно із зазначенням виконаного обсягу робіт. По закінченню практики щоденник повинен бути підписаний студентом і завірений підписом керівника практики від підприємства та скріплений печаткою підприємства;

§ не пізніше, ніж за день до закінчення практики, отримати ділову характеристику за підписом керівника підприємства, головного бухгалтера, завірену печаткою, у якій зазначається оцінка роботи студента практиканта – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»;

§ додати до звіту з практики копії річних форм фінансової і статистичної звітності за відповідні періоди;

§ одночасно з проходженням практики оформити матеріали, необхідні для написання звіту;

§ у встановлений кафедрою і відділом виробничої практики термін здати на перевірку і захистити звіт з практики керівнику від університету, призначеного кафедрою обліку і аудиту.

Обов’язки керівників практики:

На базі практики керівництво практикою студентів покладається на представника підприємства, який наказом директора призначається з числа найбільш кваліфікованих спеціалістів. Студенти зараховуються на табельний облік з виданням наказу по підприємству. Кожен студент-практикант повинен бути забезпечений робочим місцем і необхідними матеріалами для виконання програми практики.

До обов’язків керівників практики від підприємстваналежать:

§ організація і контроль проходження практики відповідно до програми і затвердженого графіка роботи;

§ надання відповідних роз'яснень з кожного етапу проходження практики;

§ здійснення протягом усього періоду практики постійного контролю за якістю і своєчасністю виконання її програми, конкретних завдань керівника практики, а також за дотриманням студентами трудової дисципліни та техніки безпеки;

§ загальна оцінка звіту практиканта на основі обсягу і якості виконаної роботи і програмних вимог;

§ підготовка ділової характеристики на студентів-практикантів.

До обов’язків керівників практики від університету належать:

§ забезпечення студентів направленням на практику, завданнями, щоденниками практики, графіками консультацій;

§ проведення інструктажу студентів, у тому числі з охорони праці із записом у журналі;

§ контроль за виконанням студентами правил внутрішнього трудового розпорядку установи і графіку проходження окремих розділів програми практики;

§ контроль за забезпеченням нормальних умов праці на базі практики;

§ відвідування баз практики відповідно до встановлених термінів;

§ перевірка щоденників і приймання звітів з практики;

§ консультування студентів з питань практики і збору матеріалів для написання звітів.

 


Просмотров 344

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!