Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Гідравлічний розрахунок паропроводу№№ ді-лян ки Вит-рата пари G, т/год Діа-метр труб d, мм Довжина, м Початок ділянки При γ=1 Орі єнт. пит. вага γоmid кг/м3
по плану l, м екві-вале-нтна lекв м розра хун- кова   lр, м тиск Рпоч, МПа тем-пера тура tпоч оС пито-ма вага пари γпоч, кг/м3 швид кість vo, м/с пит втра та ти ску Δhоm Па/м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Магістраль
1-2 1,3 4,98 4,80
2-3 1,206 292,3 4,68 4,45
Відгалуження
2-4 1,206 292,3 4,68 4,50

 

Продовження табл. 4.10

№№ ді-лян ки   При γоmid Втрата тепла Пере пад тем пера тури Δt, оС Кінець ділянки Середня пито ма вага, γmid, кг/м3 Сумарні втра ти тис-ку, ΔРΣ, МПа
швид кість v, м/с Втрати тиску пи- то- ма, Δqпит Вт/мо на діля-нці Q МВт тиск Ркін, МПа тем-пера тура tкін оС Пито ма вага пари γкін, кг/м3
пито мі, Δhm Па/м На діля нці ΔР, МПа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Магістраль
1-2 34,4 0,094 1,36 0,21 7,7 1,206 292,3 4,68 4,83 0,094
2-3 0,091 1,22 0,21 14,0 1,112 278,3 4,36 4,52 0,185
Відгалуження
2-4 23,6 0,059 1,22 0,21 17,5 1,147 274,8 4,62 4,65 0,153
                                 

 

ΔРр= Рпоч - Ркін+ γсум(zпоч-zкін)10-6; (4.10)Тиск після конденсатного горщика Рпоч , МПа, визначається за формулою

Рпоч =( Рсп-0,1)β+0,1; (4.11)

де Рсп – тиск у теплообмінниках споживачів, β – коефіцієнт, який враховує втрату тиску в конденсатному горщику, орієнтовно приймається 0,5...0,7.

Порядок розрахунку конденсатопроводів аналогічний розрахункові водяних та парових трубопроводів.

Варто звернути увагу на те, що розрахункові таблиці (табл. 9.24 [1]) та номограми (рис.9.13, 9.14 [1]) складені для таких умов: температура конденсату 100 оС, еквівалентна шорсткість kе=1,0 мм, кінематична в’язкість 0,295х10-6 м2/с, питома вага конденсату γконд = 958,4 кг/м3.

Особливість розрахунку конденсатопроводів пов’язана з тим, що при протіканні через конденсатовідвідники непереохолодженого конденсату в результаті падіння тиску відбувається його вторинне закипання, тобто утворення пари. Таким чином, конденсатопроводом рухається пароводяна суміш, питома вага якої менша за питому вагу води. В гідравлічному розрахунку потрібно враховувати середню питому вагу пароводяної суміші γсум на кожній ділянці.

При цьому табличні значення питомих втрат тиску та швидкості руху vн перераховуються шляхом множення їх на коефіцієнт φ:

= φ; v = vн φ; (4.12)

Значення коефіцієнта φ можна визначити як відношення табличного значення питомої ваги конденсату та реальної питомої ваги пароводяної сумішіφ = γконд/ γсум; (4.13)

Питома вага пароводяної суміші γсум залежить від кількості х пари вторинного закипання, яка утворюється при закипанні конденсату в результаті падіння тиску на ділянці від початкового Р1 перед конденсатовідвідником до кінцевого Р2 = Ркін в кінцевій точці ділянки, а також від значень питомої ваги насиченої пари γ1 та конденсату γ2 при тиску Р2.: (4.14)

Кількість пари вторинного закипання визначається співвідношенням ентальпій і1 і і2 конденсату при тисках, відповідно, Р1 і Р2 : (4.15)

де r – прихована теплота пароутворення при тиску Р2 .

Кількість пари вторинного закипання при відомих значеннях тисків Р1 та Р2 зручно визначати за табл. 9.26 [1], а питому вагу пароводяної суміші для цих умов – за табл. 9.27 [1]. Значення коефіцієнта φ можна визначити безпосередньо за табл. 9.25 [1] або табл. 4.11

 

Таблиця 4.11

Значення коефіцієнта φ

Р1 МПа, φ при значенні кінцевого тиску Р2, МПа
0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
0,12 16,8                    
0,15 36,8 18,2 5,7                
0,20 64,7 41,5 25,9            
0,25 60,5 42,4 29,6 20,1          
0,30 106,5 76,5 56,4 31,4 23,2          
0,35 90,4 53,2 31,4 5.7        
0,40 79,8 62,6 49,9 39,9 12,8        
0,50 98,8 79,7 65,2 54,5 22,2 8,7      
0,80 85,5 25,7 14,9 4,1
1,0 199,5 34,6 21,8 14,2 9,5
1,5 177,5 154,5 51,2 35,6 26,2 19,8
2,0 95,3 64,7 35,8 28,2

 Приклад 4.2. Виконати гідравлічний розрахунок конденсатної мережі, розрахункова схема якої наведена на рис. 4.2.

                        G = 1,15                 G = 0,65                  
                        l = 50                   l = 40                    
          39,5м         dy = 50   39,0м           dy = 32   40,0м            
      котельня                                                              
  Pкін=0,12МПа                                         Pсп=0,25МПа          
                                        G = 0,5                              
                          41,0м         l = 40                              
                          dy = 32                              
                  Pсп=0,25МПа                                      
                                                           

Рис. 4.2. Розрахункова схема збірних конденсатопроводів

Тиск після конденсатного горщика після споживача 3, Рпоч(1-3),МПа,(β=0,7): Рпоч(1-3) =( 0,25-0,1)0,7+0,1=0,205;

Розрахунковий перепад тиску по магістралі, МПа: ΔРр=0,205-0,120 = 0,085;

Сумарна довжина магістралі 1-3 lΣ = 30+50= 80 м.

Середня орієнтовна питома втрата тиску на магістралі з сальниковими компенсаторами (α = 0,3): 0,085х106/(80(1+0,3))=817 Па/м.

Розрахункова сума коефіцієнтів місцевих опорів на ділянках:

- ділянка 3-2: вентиль ζ=0,5, компенсатори П-подібні гнуті з кроком при діаметрі 32 мм -50м, тобто 1 шт, ζ = 0,3х1=0,3, всього ζ = 0,8 lпит = 0,72 м;

- ділянка 2-1: трійник при злитті потоків прохідний ζ =1,5, компенсатори П-подібні гнуті кроком при діаметрі 50 мм -60м, тобто 1 шт, ζ = 0,3х1=0,3, засувка ζ =0,5, всього ζ = 2,3. lпит = 1,24 м;

- ділянка 4-2: трійник при злитті потоків на відгалуження ζ =2,0, сальникові компенсатори з кроком при діаметрі 32 мм -50м, тобто 1 шт, ζ = 0,3х1=0,3, засувка ζ=0,5, всього ζ= 2,8. lпит = 0,72 м;

Результати розрахунку мережі наведені в табл. 4.12.

Таблиця 4.12


Просмотров 413

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!