Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рахунок 46 "Неоплачений капітал" кореспондує  за дебетом з кредитом рахунків:   за кредитом з дебетом рахунків:
"Каса" "Основні засоби"
"Рахунки в банках" "Інші необоротні матеріальні активи"
"Статутний капітал"
"Додатковий капітал" "Нематеріальні активи"
"Вилучений капітал" "Довгострокові фінансові інвестиції"
"Інші доходи" "Капітальні інвестиції"
    "Довгострокові біологічні активи"
    "Виробничі запаси"
    "Поточні біологічні активи"
    "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
    "Товари"
    "Каса"
    "Рахунки в банках"
    Виключено
    "Поточні фінансові інвестиції"
    "Статутний капітал"
    "Додатковий капітал"
    "Довгострокові позики"
    "Довгострокові векселі видані"
    "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
    "Короткострокові позики"
    "Короткострокові векселі видані"
    "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
    "Розрахунки за податками й платежами"
    "Розрахунки з оплати праці"
    "Розрахунки з учасниками"
    "Розрахунки за іншими операціями"
    "Інші витрати"


(рахунок 46 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. N 591,
від 11.12.2006 р. N 1176)

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).

(абзац перший рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

За кредитом рахунку відображається нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

471 "Забезпечення виплат відпусток"

472 "Додаткове пенсійне забезпечення"

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

474 "Забезпечення інших витрат і платежів"

475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)"

476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї"

477 "Забезпечення матеріального заохочення"

(абзац третій рахунку 47 доповнено субрахунком 477 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок"

(абзац третій рахунку 47 доповнено субрахунком 478 згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)

На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

(абзац четвертий рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2011 р. N 664)

На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", зокрема забезпечення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов'язань при припиненні діяльності.

(абзац сьомий рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

На субрахунку 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд - суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків 475 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" і дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, за дебетом - виплата (видача) виграшів гравцям.

На субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення" ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.(абзац одинадцятий рахунку 47 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125)

За кредитом субрахунку 478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок" ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об'єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

(абзац одинадцятий рахунку 47 замінено абзацами одинадцятим - тринадцятим
згідно з наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. N 353)


Просмотров 412

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!