Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок і конструювання бази колони 

Гілки наскрізних колон працюють на поздовжні осьові сили і відстань між ними, як правило, більша або дорів­нює . Тому бази наскрізних колон працюють кожна само­стійно. Приймаючи до уваги те, що нижня частина колони складається з двох однакових двотаврів , розробляємо базу колони для однієї гілки. Інша гілка колони буде мати таку ж саму базу.

Фундамент прийма­ється з бетону класу із призмовою міцністю згідно з ([6],табл. К.1). Розрахунковий опір бетону на зминання буде становити:

,

де - коефіцієнт умов роботи бетону. Приймаємо за СНиП ІІ.03.01-84.

 

Визначаємо площу опорної плити:

,

де - уточнене зусилля у гілці нижньої частини ко­лони. Приймаємо за п.5.4.1. пояснювальної записки. Тоді отримаємо:

.

З конструктивних вимог приймаємо товщину траверси , а виступ плити . Тоді ширина плити буде складати:

.

Тоді довжина опорної плити буде складати:

,

З конструктивних вимог довжина опорної плити пови­нна складати: . Приймаємо . Фактична площа опорної плити буде складати:

.

Середнє напруження в бетоні під плитою:

.

 

Визначаємо моменти на окремих ділянках плити.

- Ділянка 1 (консольний виступ ):

.

- Ділянка 2 (плита оперта на три сторони)

, де

визначаємо залежно від за ([6], табл. К.2),

де ; .

Тоді . Так як < 0,5, то ділянка 2 розраховується як консоль:

.

- Ділянка 3 (плита оперта на чотири сторони).

,

де - визначаємо за ([6], табл. К.3) залежно від , де

;

;

.

Тоді отримаємо, що .

Остаточно будемо мати:

.

Приймаємо для розрахунку .

Потрібна товщина плити:

,

де розрахунковий опір матеріалу. . За ([3], с. 64, табл. 51*). Сталь , товщиною .

коефіцієнт умов роботи. Приймаємо ([3], с. 8, табл. 6*) .

.

Приймаємо .

Приймаємо висоту траверси . Перевіряємо умову розміщення шва кріплення траверси до гілки колони. Зусилля у гілці пе­редаємо на траверси через чотири кутових шви з катетом 0,8 см. Зварювання напівавтоматичне. Визначимо необхідну довжину швів, які закріплюють траверсу до гілки колони:

.

- уточнене зусилля у гілці нижньої частини ко­лони. Приймаємо за п.5.4.1. пояснювальної записки.

Умова виконується. Приймаємо висоту траверси і зварюємо до кінця.

 

Розрахунок анкерних болтів

 

Анкерні болти розраховуються на спеціальну комбіна­цію зусиль, яка спричиняє розтяг у гілках. У нашому ви­падку максимальне зусилля виникає в гілці:

.

Визначаємо потрібну площу одного анкерного болту в підкра­новій гілці:

,

де - розрахунковий опір розтягу фундаментних болтів. Приймаємо за ([3], с. 71, табл. 60*). Для сталі 09Г2С і діаметру болтів 64-80 мм він складає ; (Для сталі ВСт3кп2 незалежно від діаметру болтів він складає ;)

n – кількість болтів, приймаємо 4 болта;

- коефіцієнт умов роботи з’єднання. Приймаємо згідно з ([3], с. 40, табл. 35*) (клас точності - С).

.

За ([1], табл. 4.17) приймаємо 4 болта діаметром , площею .

Для зовнішньої гілки колони приймаємо конструктивно 4 анкерних болта такого ж діаметра.

 

В’язі виробничої будівлі

 
 


Вертикальні в'язі між колонами забезпечують жорст­кість каркасу і стійкість у поздовжньому напрямку. Вони сприймають усі зовнішні впливи на спорудження в поздовж­ньому напрямку (вітер і гальмування кранів). Основні в'язі по всій довжині колони ставлять у середині темпе­ратурного відсіку для кроку 6 метрів вони хрестові. Верхні в'язі в межах верхніх ділянок колон ставлять у середині і по торцях температурних відсіків. Максимальний температу­рний відсік для опалювальних будівель становить 230 метрів. Наша будівля довжиною 120 метрів, тому ми маємо один температурний блок.

В'язі покриттів призначені для забезпечення стійко­сті конструкцій покриття і каркасу в цілому і їхніх окремих елементів, для сприйняття горизонтальних наванта­жень від вітру і кранового устаткування. Поперечні го­ризонтальні в'язі ставлять у рівні верхнього і нижнього поясів у торцях будівлі й у середині температурного від­сіку. В'язі по верхніх поясах ферм призначені для змен­шення розрахункової довжини верхнього пояса з її пло­щини. Вид в'язей – хрестоподібний чи V-подібний роз­мірами .

 

Список використаних джерел

 
 


1. Лихтарников Я. М., Ладыженский Д. В., Клыков В. М. Расчет стальных конструкций. - К.; Будівельник, 1984. – 366 с.

2. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. – К.: Мінбуд України, 2006. – 59 с.

3. СНиП II - 23 - 81*. Стальные конструкции. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1990 – 96 с.

4. Металлические конструкции. Общий курс; учебник для вузов/ Е. И. Беленя., Г. С. Ведеников и др.: Под общей редакцией Е. И. Беленя - 6-е изд. переработ. и дополн. - М.:Стройиздат, 1985. – 560 с.

5. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М.. Металеві конструкції: - Львів.: Світ, 1994 р. – 280 с.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Проектування каркасу одноповерхової виробничої будівлі” з курсу “Металеві конструкції”/ Пічугін С.Ф., Трусов Г.М., Чичулін В.П., Пенц В.Ф. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 62 с.

7. Стороженко Л.І., Пашинський В.А., Пічугін С.Ф., Трусов Г.М. Металеві конструкції: Навчальний посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 172 с.

 


Просмотров 885

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!