Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Кафедра професійної педагогіки і трудової підготовкиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Рівненський державний гуманітарний університет

Спеціальність: 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»

Індивідуальне навчально – дослідне завдання з дисципліни «Теорія трудового навчання»

(ІІІ зм. модуль)

Завдання:Розробити і скласти розширений план–конспект заняття з трудового навчання для 5 – 9 класів з використанням різноманітних (пасивних, активних та інтерактивних) методів навчання та з необхідною навчально – технічною документацією, наочністю, тестовими контрольними роботами з критеріями оцінювання.

Дане індивідуальне навчально – дослідне завдання виконується за третій модуль курсу «Теорія трудового навчання» і охоплює лабораторні роботи ІІ і ІІІ змістових модулів даного курсу.

На виконання даного індивідуального навчально – дослідного завдання виділяється 15 годин . Здається виконане індивідуальне навчально – дослідне завдання у формі (друкованого на ПК з електронним варіантом на CD, чи рукописного, з використанням шрифту креслярського швидкопису, ручкою з чорним стержнем) плану – конспекту з необхідними додатками (наочністю, інструкційними та технологічними картками, картками тестового контролю . . .), виконаного на аркушах паперу формату А4 з титульною сторінкою (див. Додаток 2) за два тижні до закінчення вивчення курсу. Оцінюється дане індивідуальне навчально – дослідне завдання максимально – 65 балів.

Назва завдання:Розробка і складання плану – конспекту заняття з трудового навчання.

1. Обрати тему заняття відповідно до переліку тем програми запропонованих викладачем.

2. На основі складеного в ході виконання лабораторної роботи №11 календарно – тематичного плану уточніть місце даного заняття в системі занять.

3. Ознайомитись з методичною і спеціальною літературою за темою заняття.

4. Визначити зміст заняття, який відповідає діючій програмі трудового навчання для 5 -9 класів та записати його до плану – конспекту заняття.

5. Визначити та записати: навчальну, виховну, розвивальну і профорієнтац. мету, спираючись на варіанти їх конструювання (Додаток 1.; Лаб. роб № 6).

6. Детально вивчіть підручники та інші посібники і відберіть навчальний матеріал, який необхідно повторити, засвоїти, закріпити з учнями на занятті. Виділіть нові поняття, терміни, факти, операції та трудові прийоми, способи їх виконання при виготовленні об'єктів праці і при формуванні трудових вмінь.

7. Визначити та підібрати дидактичні засоби, які необхідні для заняття та записати до плану - конспекту.

8. Підібрати необхідне обладнання, інструменти та матеріали для заняття та записати до плану - конспекту.

9. Визначити трудові дії, прийоми та операції, способи їх виконання при виготовленні об'єктів праці і при формуванні вмінь та записати до плану – конспекту заняття.

10. Підібрати та детально описати методи навчання, які будуть використовуватись при проведенні заняття. Обов’язково використати інтерактивні або активні методи та записати до плану – конспекту заняття.

11. Визначити форми організації пізнавальної діяльності учнів та записати до плану – конспекту заняття.

12. Виконати словникову роботу, тобто визначити основні поняття і терміни з теми заняття, та записати їх до плану - конспекту.

13. Визначити тип заняття, його структуру та час на проведення кожного етапу і записати до плану – конспекту (Лаб. роб. № 5 ).

14. Визначити структуру заняття, продумати і розробити методику проведення окремих його етапів, використовуючи розробки лабораторної роботи №7.

13. Розробити зміст такого етапу заняття, як організаційний момент.

14. Розробити контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки та ін.), підібрати форми, методи та прийоми перевірки знань і вмінь, розробити критерії оцінювання знань та вмінь до етапу повторення раніше вивченого матеріалу.

15. Розробити короткий зміст етапу мотивація навчально – трудової діяльності учнів.

16. Для етапу вивчення нового матеріалу, підібрати матеріал для стислого конспекту, методи, прийоми навчання, виховання, розвитку та профорієнтації учнів.

17. Розробити завдання, питання і задачі, підібрати методи та прийоми закріплення нового матеріалу.

18. Розробити зміст і методику проведення вступного, біжучого і заключного інструктажів та самостійної практичної роботи.

19. Розробити технологічну послідовність виготовлення об'єкта праці (виробу), оформити її у вигляді технологічної (інструкційної) карти, креслень та інших документів.

20. Скласти план-конспект заняття з даної теми у відповідності з додатком 1.


Література: 1. Активные методы трудовой подготовки школьников: Метод, рекомендации /Н.С. Янцур, В. Н. Ковалев, Я. А. Петров. - Ровно: РИОУП, 1991. - 88с.

2.Боровков Ю. А., Легорнев С. Ф., Черепашенцев Б. А. Техниченский справочник учителя труда. Пособие для учителя 4-8 классов. - М.: Просвещение, 1980.

3.Дидактика современной школы: Пособие для учителя /Б. С. Кобзарь, Г. Н Куммарина, Ю. А. Кусный и др. Под ред. В. А. Онищука. - К.: Радянська школа, 1987.

4.Дидактика средней школы /Под ред. М. Н. Скаткина. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1982.

5.Максимова В. Н. Междупредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы. - М.: Просвещение, 1987.

6.Межшкольные учебно-производственные мастерские. Кн. для учителя /Под ред. А.Я. Совы. - М.: Просвещение, 1987. - 144 с.

7.Мельникова Л. В. и др. Методика трудового обучения: (Обслуживающий труд). -М.: Просвещение, 1985. - 224 с.

8. Методика викладання креслення в школі /За ред. А. П. Верхоли. - К.: Радянська школа, 1989.- 127 с.

9.Методика обучения черчению /Под ред. Е. А. Василенко. - М.: Просвещение, 1990.

10.Методика трудового обучения с практикумом. Уч. пос. для студентов пед. ин-тов /Под ред. Д. А. Тхоржевского. - М.: Просвещение, 1986.

11.Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загально-технічних дисциплін. - К.: Вища школа, 1992.

12.Тхоржевский Д. А. Практикум по курсу "Методика трудового обучения": Учеб.

пособ. для учащихся педучилищ. - М.: Просвещение, 1980. -112 с.


Критерії оцінки заняття:

1. Чіткість формулювання навчальної, виховної, розвивальної та профорієнтаційної мети. (6 б.)

2. Нерозривність освітніх та виховних завдань. (6 б.)

3. Правильний добір навчального матеріалу для кожної частини уроку. (10 б.)

4. Доцільний добір методів навчання для кожної частини уроку. (14 б.)

5. Колективна праця має поєднуватись з самостійністю кожного учня. (10 б.)6. Організаційна чіткість уроку. (5 б.)

7. Створення умов для безпечної роботи учнів. (14 б.)

Бали зніматимуться:

10 балів – якщо не використано нетрадиційні методи при складанні план - конспекту;

4 – недоліки в розписані навчальної, виховної, розвиваючої та профорієнтаційної мети;

10 – недоцільно підібрана методика;

4 – є неточності при розробці інструкційних та технологічних карток;

10 – відсутність технологічної документації;

4 – недоліки в розробці структури заняття;

6 – неточності при описі вступного інструктажу;

6 – неточності в розробці самостійної роботи.

Оцінка індивідуального навчально – дослідного завдання:

Національна шкала Рейтингова шкала Шкала РДГУ Оцінка ECTS
„5” 59 і більше 90-100 А
„4” 53-58 82-89 В
49-52 75-81 С
„3” 44-48 67-74 D
39-43 60-66 Е
„2” 23-38 35-59 FX
„2” 1-22 1-34 F

Додаток 1.

АЛГОРИТМ СКЛАДАННЯ ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ ЗАНЯТТЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Дата_______________________ Клас_______________________________

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: _________________________________________________

ЗМІСТ ЗАНЯ'ІТЯ (зміст записується відповідно до діючої програми трудового навчання для 5-9 класів)

1. Теоретичні відомості____________________________________________

2. Практична робота______________________________________________

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

1. Навчальна_____________________

(варіанти конструювання навчальної мети:

- забезпечити засвоєння знань (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)….;

- узагальнити наступні знання…..;

- забезпечити формування вмінь (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)….;

- продовжити формування наступних вмінь....;

- закріпити наступні загально трудові, загально виробничі і спеціальні знання, вміння, навички....;

- сприяти формуванню і розвитку відповідних знань, умінь і навичок (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;

- сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних процесів;

- сприяти запам'ятовуванню цифрового матеріалу як орієнтиру для розуміння кількісних характеристик об'єктів і явищ, що вивчаються;

- сприяти усвідомленню основного технологічного матеріалу.

- сприяти формуванню уявлень про ....;

- сприяти усвідомленню суттєвих ознак понять, технологічних процесів;

- створити умови для з'ясування причинно-наслідкових зв'язків:

o розкрити причини ...;

o з'ясувати наслідки ....

- сприяти розумінню закономірностей ...:

o створити умови для з'ясування взаємозв’язків між ...;

o сприяти розумінню залежності між ….).

2. Виховна__________________________

(варіанти конструювання виховної мети:

- виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість, охайність та інші якості сучасного працівника;

- сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини;

- сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських цінностей;

- сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнівдо предмету).

3. Розвивальна____________________________

(варіанти конструювання розвивальної мети:

- сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового запасу, посилення виразності та відтінків);

- сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

- сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

- сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м'язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

- сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

- сприяти розвитку в учнів всіх видів пам'яті, мислення, уваги, уяви;

- сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів.

4. Профорієнтаційна__________________________

(варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

- ознайомити учнів зі змістом, характером, умовами праці фахівців

- певної професії (спеціальності)....;

- сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)....;

- розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення.....;

- узагальнити в учнів знаним про сфери трудової діяльності, професії, кар'єру;

- сприяти формуванню знань та вмінь об'єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;

- розвивати уявлення про народне господарство і потребу у трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

- виховувати повагу до людини праці).

ОБ'ЄКТИ ПРАЦІ:__________________________________________________

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва,умовні позначення):

- підручник (навчальнийпосібник):_______________________________

- кіно -, відео -, діафільми:_________________________________________

- мультимедійні засоби:_________________________________________

- робочий зошит;

- додаткова література (словники, довідники):______________________

- плакати:_____________________________________________________

- таблиці:______________________________________________________

- навчально-технічна документація (НТД):

• технологічні карти (ТК):___________________________________________

• інструкційні карти (ІК):____________________________________________

• інструкційно-технологічні карти (ІТК):______________________________

• інформаційні карти (ІФК):_________________________________________

- зразки об'єктів праці:__________________________________________

- зразки по вузлової обробки виробів:______________________________

- матеріали для контролю знань учнів:

• картки-завдання:_________________________________________________

• тести:___________________________________________________________

• кросворди, шаради, доміно тощо:____________________________________

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ. МАТЕРІАЛИ (їх назва кількість, групового чи індивідуального користування):

кабінет (майстерня) трудового навчання:_______________________________

верстати, машини:__________________________________________________

інструменти, пристосування:_________________________________________

матеріали:_________________________________________________________

ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ:

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:____________________

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ:__________

СЛОВНИКОВА РОБОТА:___________________________________________

ТИП ЗАНЯТТЯ:___________________________________________________

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І Організаційний момент._________________________________________хв.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу._________________________хв.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів___________________хв.

IV. Вивчення нового матеріалу.____________________________________хв.

V. Закріплення нового матеріалу. __________________________________хв.

VI. Практична робота.

VI. 1. Вступний інструктаж._______________________________________хв.

VI. 2. Самостійна практична робота учнів га інструктаж вчителя________хв.

VI. 3. Заключний інструктаж.______________________________________хв.

VII. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговим.

VIII. Підведення вчителем підсумків заняття.________________________хв.

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ____________(затрати часу в хвилинах):

1) введення учнів в майстерню (яким чином, до дзвінка чи після, у спецодязі чи ні і т.п.); привітання;

2) перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

3) перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

4) призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

5) організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

6) ознайомлення учнів з планом заняття.

II. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ______(затрати часу в хв.):

1) аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на попередньому занятті;

2) контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки і т.п.);

3) форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова чи індивідуальна перевірка: письмова, усна, програмована чи змішана і т.п.);

4) прізвища учнів, призначених для опитування;

5) критерії оцінки знань і вмінь учнів з попередньої теми.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ____(затр. ч. в хв.):

коротке обґрунтування теми і завдань заняття (зміст, методи. засоби).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ______(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення (усно чи письмово) нової теми та її запис, конкретизація завдань заняття:

2) техніко-технологічні відомості у вигляді стислого конспекту з розкриттям їх суті, виділенням головного, того, що буде даватись під запис і обов'язковою вказівкою методів і прийомів навчання, виховання, розвитку і профорієнтації учнів (повинно бути вказано на досягнення всіх цілей заняття з використанням різноманітних методів і прийомів).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ____(затрати часу в хвилинах)

1) питання, завдання і задачі (їх зміст);

2) методи і прийоми закріплення нових знань і вмінь.

VI. ПРАКТИЧНА РОБОТА (назва)__________________________________

VI. І. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ______________(затрати часу в хвилинах):

1) повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

2) ознайомлення з технічними вимогами об'єктів праці (зразків):

3) повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпеки праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

4) пояснення і показ прийомів та способів виконання нових операцій і трудових дій (в робочому темпі, розчленовано у повільному темпі з поясненням всіх дій і рухів, знову в робочому темпі);

5) пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

6) попередження про причини браку і можливі помилки в роботі;

7) перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями;

8) показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

9) ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на дані вироби;

10) повідомлення про норми часу і норми виробітку;

11) пояснення критеріїв оцінки за практичну роботу;

12) видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (ланками, парами).

VІ. ІІ. САМОСПЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ____(затрати часу в хвилинах):

А. Самостійна робота учнів.

1) зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи, розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією і т.п.);

2) форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна).

Б. Інструктаж вчителя:

1) форма проведення (індивідуальна, групова):

2) зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій. рухів і якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю: концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; падання допомоги слабо підготовленим до виконання завдання учням;

4-м обхід: перевірка правильності і дотримання технічних умов: контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання: перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці та виробничої санітари:

3) прийняття і попередня оцінка робіт учнів.

VІ. 3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ__________(затрати часу в хвилинах):

1) підведення підсумків практичної роботи;

2) відзначення кращих робіт і їх демонстрація;

3) аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів: з'ясування причин, які призвели до помилок;

4) повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 288

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!