Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Елементи менеджменту за А.ФайолемТак як виникнення адміністративної школи пов'язане з ім'ям француза Анрі Файоля, тому еквівалентом її назви є "файолізм", а еквівалентом її сутнісної характеристики - "загальна теорія менеджменту".

Загальну теорію менеджменту Анрі Файоля представлено на рисунку 2

Рис. 2 Загальна теорія менеджменту Анрі Файоля

Першим елементом, що підкреслює її особливе значення, А. Файоль назвав планування. Його він розглядає як "погляд уперед", передбачення, суттєвий елемент менеджменту. Будь-який план дій ґрунтується на: 1) ресурсах, 2) методах роботи в конкретній ситуації, 3) майбутніх тенденціях діяльності підприємства. Користуючись сучасною термінологією, можна сказати, що А. Файоль описав сучасний "стратегічний аудит".

При розробленні плану А. Файоль виходив із необхідності участі в ньому керівників усіх відділів і всіх рівнів. Але найбільшу увагу він приділяв усе ж плануванню на нижчому рівні, мотивуючи це тим, що саме ці менеджери будуть виконувати заплановане.

Організація - другий важливий елемент менеджменту. Дослідники вчень А. Файоля поділяли його на власне організацію і менеджмент людських ресурсів.

Організувати підприємство для А. Файоля означало забезпечити його всім необхідним для функціонування: сировиною, устаткуванням, капіталом, персоналом, будівлями та ін. Особливу увагу він надавав структурі організації, що мала забезпечити єдність персоналу при досягненні мети підприємства. Правильна структура визначає обов'язки, заохочує ініціативу і відповідальність, уніфікує діяльність і координує зусилля, дає змогу здійснювати контроль.

А. Файоль розробив вимоги до підбору персоналу, його оцінки і підготовки. Підбір розглядався як функція пошуку якостей і знань людини, що відповідають всім умовам організації. Саме наслідком неправильного підбору, зазвичай є "невідповідність займаній посаді". Критеріями оцінки і менеджерів, і робітників були їхні здоров'я, інтелект, моральні якості, знання своїх обов'язків і відповідальності. При підготовці менеджерів увага приділялася не стільки інженерним, у тому числі математичним, знанням, скільки знанням власне менеджменту, знанню людей. Цікаво, що А. Файоль закликав вивчати менеджмент усіх, адже, на його думку, ці знання необхідні у домашніх умовах так само, як і на виробничих і невиробничих підприємствах.

Розпорядженню разом із координацією в системі елементів менеджменту А. Файоль відвів у своїй книзі трохи більше 10%. Вони з'являються лише після того, як організація сформована і необхідно розпочати її діяльність.

Метою розпорядження є одержання максимальної користі від керівників підрозділу в інтересах підприємства в цілому. Менеджер, який дає розпорядження, зобов'язаний:

1) Досконально знати персонал. Водночас, яким би не було ієрархічне становище керівника, він повинен мати не більше шести підлеглих.

2) Усувати недієздатних і некомпетентних. Працівник, котрий з тих або інших причин не здатний виконувати покладені на нього обов'язки, стає причиною порушення єдності та правильності функціонування організації.

3) Добре знати умови, які об'єднують підприємство і працівників. Підприємство і його працівники пов'язані певними умовами, за дотриманням яких мусить стежити керівник. Він немовби виконує подвійну роль: захищає інтереси підприємства перед працівниками, з одного боку, й інтереси працівників перед власником, з іншого.

4) Особисто бути прикладом для наслідування. Приклади точності, відданості й активності, які демонструє керівник, завжди є для підлеглих могутнім стимулом. Вони, крім того, дають йому моральні підстави застосовувати до злісних порушників відповідні засоби покарання.

5) Здійснювати періодичну перевірку організації і використовувати у подальшій роботі її результати. Йдеться про перевірку роботи складових частин адміністративного механізму, упорядкування щорічних програм, розгляд пропозицій про нагородження і просування по службі працівників у інтересах підвищення ефективності підприємства.

6) Проводити наради персоналу. Це дає можливість керівникові викладати програму дій; використовувати ідеї підлеглих для вироблення ефективних рішень.

7) Не заглиблюватися у деталі. Там, де участь керівника в роботі не обов'язкова, він повинен довірити її підлеглим.

Координацію А. Файоль розглядав як елемент менеджменту, що забезпечує досягнення узгодженості у роботі всіх ланок системи через установлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними. Одним із кращих засобів підтримки персоналу в робочому стані та полегшення виконання ним своїх обов'язків є проведення "нарад начальників служб". Під час таких нарад кожна ланка (підрозділ, відділ тощо) уточнює, що їй слід робити, узгоджуються дії між ланками. У період між нарадами координацію здійснюють службовці, які не завжди можуть замінити керівника.

 Просмотров 1207

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!