Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тема 9. Збалансованість та ефективне функціонування ринку праціЗ даної теми передбачається вивчення таких питань:

· умови збалансованості робочих місць і робочої сили;

· методика аналізу тенденцій динаміки зайнятості;

· показники ефективного функціонування ринку праці.

Аналіз формування й розвитку ринку праці здійснюється за такими напрямами:

― визначення збалансованості між попитом і пропозицією робочої сили;

― визначення умов рівноваги на ринку праці;

― виявлення тенденцій зайнятості на ринку праці;

― аналіз прихованого безробіття, ефективності роботи служби зайнятості;

― розрахунки показників ефективності функціонування ринку праці.

Нерівновага між попитом і пропозицією зумовлюється дис­балансом між чисельністю робочої сили, яка формує пропозицію на ринку праці, і кількістю робочих місць, які визначають попит. Для аналізу використовуються такі показники:

· попит на робочу силу та її пропозиція за галузями, регіонами та за підприємствами різних форм власності;

· професійно-кваліфікаційна підготовка робочої сили;

· коефіцієнт навантаження на одне робоче місце та обернений до нього рівень вакантності.

Пропозицію на ринку праці формують такі категорії економіч­но активного населення:

1) безробітні, чисельність яких поповнюється випускниками на­вчальних закладів, раніше зайнятими в домашньому господарстві;

2) ті, хто мають роботу, але незадоволені нею й шукають іншу;

3) зайняті, які ризикують залишитися без роботи й тому шукають нову.

Розраховується частка окремої категорії робочої сили, що фор­мує її пропозицію:

(11.1)

де — частка і-ої категорії робочої сили, що формує її пропозицію;

— чисельність і-ої категорії робочої сили, що формує її пропозицію;

LS — загальна чисельність пропозиції робочої сили.

Сукупний попит на ринку праці складається з функціонуючих (Nф) і вакантних (Nв) робочих місць:

(11.2)

Ця формула характеризує наявність робочих місць на ринку праці та означає потребу в працівниках.

Рівновага досягається за умов, коли попит на робочу силу дорівнює її пропозиції (LD = LS або LS = Nф + Nв). Для визначення ступеня збалансованості ринку праці розраховується відповідний коефіцієнт:, (11.3)

, (11.4)

де kзб. — коефіцієнт збалансованості ринку праці;

LD, LS — відповідно попит на робочу силу та її пропозиція.

Якщо в економіці є природне безробіття, то потребує окремого аналізу професійна підготовка робочої сили, яка здійснюється за напрямами:

― первинне навчання (Uпн);

― перепідготовка (Uпп);

― підвищення кваліфікації (Uпк).

Тоді: (11.5)

де Uпр.п — чисельність безробітних, охоплених професійною підготовкою.

Окремо визначається структура професійної підготовки незайнятого населення:

(11.6)

(11.7)

(11.8)

Аналізується динаміка професійної підготовки:

, (11.9)

де Тпр.п — темпи зміни професійної підготовки.

Коефіцієнт навантаження на одне робоче місце (kнав.) розраховується як відношення чисельності офіційно зареєстрованих безробітних до кількості вакантних робочих місць (Nв):

(11.10)

Коефіцієнт вакантності (kв), навпаки, відображає відношення кількості вакансій (Nв) до кількості претендентів на них (U):

(11.11)

Ці коефіцієнти характеризують наявність незбалансованості на ринку праці.

Аналіз тенденцій зайнятості охоплює визначення:

· динаміки чисельності зайнятих;

· структури зайнятості — основна діяльність, додаткова робота, неповна зайнятість;

· рівня зайнятості (РЕ):(11.12)

де Е — чисельність зайнятих;

L — чисельність робочої сили;

· динаміки збалансованості робочої сили й робочих місць на рівні галузі або регіону.

На структуру зайнятості впливає інвестиційна, структурна, со­ціальна політика.

У процесі аналізу динаміки збалансованості робочої сили та робочих місць на рівні галузі або регіону застосовуються два показники [15]:

― оборот робочих місць;

― оборот робочої сили.

Галузевий оборот робочих місць збігається з динамікою зайнятості.

Для характеристики обороту робочих місць розраховуються:

― темп створення нових робочих місць (Tст);

― темп ліквідації робочих місць (Tл).

Різниця між цими показниками буде характеризувати темп зміни зайнятості (±ТРЕ):

(11.15)

або

(11.16)

Сума цих показників визначає оборот робочих місць ( ):

(11.17)

або

. (11.18)

Галузевий оборот робочої сили розраховується за двома показ­никами:

· темп працевлаштування (Тпр);

· темп звільнення працівників (Тзв).

Різниця між цими показниками характеризує темп зміни зайнятості:

(11.19)

або

(11.20)

Сума цих показників визначає оборот робочої сили (ОL):

(11.21)

або

(11.22)

Зіставлення динаміки робочих місць і робочої сили дає змогу виявити збалансованість між темпами їхньої зміни на ринку праці. Умовою рівноваги є:

(11.23)

або

(11.24)

До основних показників ефективності функціонування ринку праці належать:

1) ефективність роботи служби зайнятості;

2) продуктивність праці.

Ефективність роботи служби зайнятості визначається часткою працевлаштованих безробітних і характеризується коефіцієнтом працевлаштування, наведеним у формулі 10.3:

. (11.25)

Чим ближчий до одиниці зазначений коефіцієнт, тим ефектив­ніше працює служба зайнятості.

Продуктивність праці розраховується на рівні:· національної економіки;

· галузі;

· підприємства.

На рівні національної економіки продуктивність праці (LP) визначається як співвідношення між вартістю ВВП та чисельністю зайнятих:

. (11.26)

Показниками ефективного використання робочої сили є:

― темпи росту продуктивності праці;

― частка приросту ВВП за рахунок підвищення продуктивнос­ті праці (у процентах);

― вартісний приріст ВВП за рахунок продуктивності праці.

На рівень і динаміку продуктивності праці впливають різні фактори, які можна об’єднати в дві групи:

· екстенсивні;

· інтенсивні.

До екстенсивних факторів належать тривалість робочого часу та рівень його використання.

Інтенсивні фактори визначаються розвитком науково-техніч­ного прогресу, який впливає на віддачу роботи за одиницю часу. Ці фактори включають використання високопродуктивних технологій, нових видів сировини та матеріалів, сучасних ефективних систем управління й організації праці, які сприяють підвищенню якості праці та кваліфікації працівників.

Практичні завдання

1.Якщо темпи зростання продуктивності праці випереджають динаміку ВВП, а капіталомісткість виробництва збільшується, то як це впливає на попит на робочу силу?

2.Охарактеризувати можливі варіанти зміни коефіцієнта збалансованості ринку праці та проаналізувати всі наслідки цього.

3.Визначити, як продуктивність праці та рівень її оплати впливають на ту чи іншу форми прихованого ринку праці.

4.Відомо, що чисельність безробітних становить 1,2 млн чол. Кількість вакантних робочих місць дорівнює: а) 1 млн; б) 1,2 млн; в) 2 млн.

Розрахувати для випадків а), б), в) коефіцієнт навантаження на одне робоче місце та коефіцієнт вакантності. Пояснити одержаний результат.

5. Відомо, що в попередній період у галузі нараховувалося 200 тис. функціонуючих робочих місць. Протягом розрахункового періоду буде створено додатково 50 тис. робочих місць і ліквідовано 30 тис. Обчислити:

1. Кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період.

2. Темп створення нових робочих місць.

3. Темп ліквідації робочих місць.

4. Темп зміни зайнятості (двома методами: через темпи створення та ліквідації робочих місць і через зміну кількості робочих місць).

6.Відомо, що темп створення додаткових робочих місць дорів­нює 0,35, а темп їх ліквідації становить 0,40. Визначити:

1. Кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період, якщо в попередньому періоді їх кількість становила 300 тис.

2. Темп зміни зайнятості.

7.У розрахунковий період загальна кількість робочих місць становила 350 тис. Протягом розрахункового періоду буде додатково створено 40 тис. робочих місць і ліквідовано 10 тис.

Розрахувати:

1. Оборот робочих місць.

2. Темп зміни зайнятості.

8.Відомо, що в попередній період у галузі функціонувало 250 тис. робочих місць. У розрахунковий період темп створення додаткових робочих місць дорівнюватиме 0,25, а кількість ліквідованих робочих місць досягне 30 тис.

Визначити:

1. Кількість робочих місць, створених протягом розрахункового періоду.

2. Темп ліквідації робочих місць.

3. Кількість функціонуючих робочих місць у розрахунковий період.

4. Темп зміни зайнятості.

5. Оборот робочих місць.

6. Надлишковий оборот робочих місць.

9.Відомо, що в розрахунковий період темп працевлаштування дорівнюватиме 0,35, а чисельність звільнених працівників досягне 20 тис. чол. У попередній період у галузі було зайнято 300 тис. чол.

Обчислити:

1. Чисельність працевлаштованих у розрахунковий період.

2. Темп звільнення працівників.

3. Темп зміни зайнятості (двома методами: за зміною темпів працевлаштування й звільнення та через зміну кількості працівників).

4. Оборот робочої сили (двома методами).

5. «Холостий» оборот робочої сили, якщо оборот робочих місць дорівнюватиме 0,37.

10.Пропозиція робочої сили на ринку праці в минулому році становила 7 млн чол., у поточному році вона становить 3 млн чол. Службою зайнятості було влаштовано на роботу в минулому році 4 млн чол., у поточному — 2 млн чол. Із числа незайнятих громадян у минулому році первинне навчання проходили 1,2 млн чол., перепідготовкою було охоплено 1,9 млн чол., підвищенням кваліфікації — 2,5 млн чол.

У поточному році первинним навчанням, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації охоплено відповідно: 0,5 млн чол., 0,7 млн чол., 1,3 млн чол.

Визначити:

1. Ефективність роботи служби зайнятості в минулому та поточному роках.

2. Чисельність незайнятих громадян, охоплених професійною підготовкою в минулому й поточному роках.

3. Динаміку масштабів професійної підготовки.

4. Структурні зміни в професійній підготовці за її формами.

5. Частку охоплених професійною підготовкою в загальній чисельності незайнятих у минулому й поточному роках.

11.У розрахунковий період ВВП зросте на 9,5 %, продуктивність праці — на 7,9 %. Обчислити частку приросту ВВП за рахунок продуктивності праці та чисельності зайнятих.

12.У попередній період чисельність зайнятих на ринку праці становила 15 млн чол., продуктивність праці дорівнювала 10 тис грн на одну особу.

У розрахунковий період чисельність зайнятих становитиме 17 млн чол., а продуктивність праці досягне 11 тис. грн на одну особу.

Обчислити вартісний приріст ВВП загальний і окремо за рахунок зміни продуктивності праці та чисельності зайнятих.


Просмотров 762

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!