Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Між учасниками ринку, які переслідують власні інтереси, немає змовиРинкові з досконалою конкуренцією протистоїть монополізований ринок.

Держава повинна обмежувати монополізацію ринку та захищати конкуренцію. Для цього застосовуються різні антимонополь­ні заходи. Держава може визнати дії окремих підприємств протизаконними у випадках, коли:

1) частка окремого виробника в загальному обсязі продажу перевищує 35 % (явна монополізація ринку);

2) підприємство встановлює фіксовані ціни;

3) створення нового більшого підприємства обмежує конкуренцію;

4) одна особа стає членом ради директорів двох компаній-кон­курентів;

5) придбання товару можливе лише за умови придбання ще й іншого товару (зв’язані контракти);

6) забороняється купувати товар у конкурента даного виробника (виключні контракти).

Для визначення стану конкуренції на товарному ринку використовуються такі індекси:

― індекс Харфіндала-Хіршмана (ННІ);

― коефіцієнт ринкової концентрації (CR);

― рівень монополізації ринку (MR);

― індекс монополізації ринку (IMR).

Найпоширенішим є індекс Харфіндала-Хіршмана, який розраховується за формулою:

(6.1)

(6.2)

де і — порядковий номер суб’єкта господарювання;

n — кількість суб’єктів господарювання, які випускають конкурентну продукцію;

Чі — частка і-го підприємства у випуску цієї продукції (у част­ках одиниці).

Оптимальним вважається ННІ в межах до 0,3. Це свідчить про наявність конкуренції на ринку певного товару та відповідає ситуації, коли на ринку одночасно виступає не менше 4-х виробників даного товару.

Коефіцієнт ринкової концентрації (CR) розраховується за фор­мулою:

(6.3)

де і — порядковий номер суб’єкта ринку;

4 — кількість суб’єктів господарювання на ринку даного товару;

Qі — обсяг реалізації даного товару і-м суб’єктом ринку;

Q — загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб’єкта­ми ринку.

Залежно від значення CR ринок буває:

― слабо концентрований або конкурентний (CR до 30 %);

― помірно концентрований (30 % < CR < 60 %);

― високо концентрований або монополізований (CR > 60 %).Показники ННІ та CR дають змогу оцінити рівень монополізації ринку (MR). Монополізований ринок характеризують максимальні значення індекса Харфіндала-Хіршмана (ННІ ≈ 100 %) та коефіцієнта ринкової концентрації (CR ≈ 100 %). Рівень моно­полізації ринку визначається сукупною часткою монопольних підприємств за формулою:

(6.4)

де і — порядковий номер підприємства-монополіста на ринку даного товару;

n — кількість підприємств-монополістів на ринку даного товару;

— частка (у частках одиниці) і-го підприємства монополіс­та в обсязі реалізації даного товару.

Для аналізу тенденцій розвитку конкуренції за період більше одного року можна використовувати індекс монополізації (IMR), який розраховується за формулою:

(6.5)

де — частка (у %) і-го підприємства монополіста в обсязі реалізації даного товару на початку досліджування;

— частка (у %) j-го підприємства монополіста в обсязі реалізації даного товару в кінці досліджування (може бути через декілька років);

n — кількість підприємств монополістів на ринку даного товару на початку досліджування;

К — кількість підприємств монополістів на ринку даного товару в кінці досліджування.

Якщо:

· IMR < 0, відбувається монополізація ринку;

· IMR > 0, — демонополізація ринку;

· IMR = 0, рівень монополізації ринку не змінюється.

Після оцінки стану конкуренції одержані висновки може бути використано органами державної влади для розроблення конкретних заходів щодо демонополізації та для сприяння розвитку конкуренції.Конкуренція відіграє важливу роль у становленні рівноваги на товарному ринку. Конкурентна боротьба змушує виробників шукати способи зниження собівартості своєї продукції для максимізації прибутків і в такий спосіб стимулює впровадження ресурсозберігальних технологій та безперервний науково-технічний прогрес.

Рівновага на товарному ринку досягається, коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції (модель «АDAS»), коли інвестиції дорівнюють заощадженням (модель «Вилучення — ін’єкції») та коли сукупні витрати національної економіки дорівнюють ВВП (модель «Витрати — випуск»). Макроекономічна теорія вивчає побудову цих моделей. Але, аналізуючи національну економіку, важливо звернути увагу на певні особливості досягнення рівноваги на товарному ринку.

Як відомо, існують цінові та нецінові фактори сукупного попиту (AD). Зупинимося на цінових, а саме на ефекті процентної ставки та ефекті багатства. Ефект процентної ставки діє через інвестиційний попит на споживчий, разом ці два попити є основною частиною сукупного попиту і тому зумовлюють його зміну. А ефект багатства спочатку змінює споживчий попит домашніх господарств, а вже потім — рівень заощаджень. Як наслідок, змінюється інвестиційний попит, а разом із ним — і сукупний.

Відповідно до макроекономічної теорії рівновага на товарному ринку досягається в точці перетину кривих сукупного попиту (AD) і сукупної пропозиції (AS), визначаючи рівноважний ВВПЕ та рівноважну ціну РЕ. Відомо, що сукупний попит обернено, а сукупна пропозиція прямо залежать від ціни.

Але в умовах монополізації товарного ринку виникає інша — обернена — залежність сукупної пропозиції від ціни (рис. 6.1). Така ситуація є парадоксом моделі рівноваги «AD AS». У цьому випадку крива сукупної пропозиції (AS) перетинається кривою сукупного попиту (AD) у точці , визначаючи значно нижчий обсяг рівноважного ВВП одночасно за різко підвищеної рівноважної ціни ( ):Рис. 6.1. Модель рівноваги товарного ринку «AD — AS»
в умовах монополізації ринку

Відсутність розвинутого конкурентного середовища та держав­ного регулювання цін призводить до обмеження виробництва та дефіциту певного товару за різкого зростання цін на нього. У виробників-монополістів зникають стимули до збільшення виробництва за поступового підвищення цін.

Ураховуючи необхідну умову рівноваги товарного ринку — «інвестиції = заощадженням», а також обернену залежність інвес­тицій від процентної ставки, будується модель рівноважного ВВП — модель Хікса, або модель «IS». Модель Хікса враховує складну систему взаємозв’язків між чотирма економічними показ­никами: інвестиціями, заощадженнями, процентною ставкою та валовим внутрішнім продуктом.

Особливістю моделі рівноваги товарного ринку «Витрати — випуск» або «Кейнсіанський хрест» є те, що в ній розрізняють заплановані та фактичні витрати, які різняться між собою на величину непередбаченого перевищення кількості виробленої продукції над реалізованою або реалізованої над виробленою протягом певного періоду.

Рівноважний ВВП (У для закритої приватної економіки) визначається за формулою:

(6.6)

де Іg — валові інвестиції;

Са — автономне споживання, яке не залежить від рівня доходу;

МРС — гранична схильність до споживання.

Тоді (6.7)

(6.8)

де me — мультиплікатор витрат. Він показує, у скільки разів зрос­те ВВП, якщо витрати збільшаться на одиницю.

Формула мультиплікатора витрат показує, що загальний випуск залежить від схильності до споживання: чим вона вища, тим вищий і ВВП.

В ускладненому варіанті модель має такий вигляд:

(6.9)

(6.10)

(6.11)

(6.12)

де Т — податки, які держава стягує з доходів;

С— споживання домашніх господарств;

G — державні закупівлі.

З рівняння 6.12 визначимо залежність між запланованими витратами й випуском:

, (6.13)

Мультиплікатор державних податків відображає те, що зростання податків на певну величину зменшує випуск на іншу (більшу) величину. Глибше ознайомитися з механізмом мультиплікативних ефектів на товарному ринку мож­на за джерелом 18 (теми 5, 8).

Отже, кейнсіанська модель товарного ринку ґрунтується на визначальній ролі попиту у формуванні макрорівноваги й особливу роль відводить державі. Рівновага на товарному ринку змінюється під впливом зміни обсягів податків та державних витрат і досягається за умови, коли У = AD.

Питання для дискусії та практичні завдання

1.Пояснити умови функціонування товарного ринку. Визначити функції конкуренції та її необхідність для життєздатності ринку. Які особливості досконалої конкуренції?

2.Пояснити механізм впливу на рівновагу моделі «AD — AS» затримки у виплаті заробітної плати й пенсій.

3.Проаналізувати послідовність впливу всіх цінових факторів на сукупний попит. Чому цінові фактори впливають на сукупний попит опосередковано, а не безпосередньо?

4.Пояснити, подати математичну та графічну інтерпретацію дій монополіста зі збільшення свого виторгу від реалізації в умовах монополізації ринку.

5.Які форми конкуренції та яким чином впливають на монополіста?

6.Пояснити сутність та причину виникнення парадоксу моделі рівноваги «AD — AS», подати графічну інтерпретацію. Навести при-
клади впливу різних факторів на парадоксальну рівновагу «AD — AS».

7.Під впливом яких факторів у моделі Хікса відбуваються зрушення кривої IS праворуч (ліворуч)?

8.На ринку даного товару діють п’ять товаровиробників. Їхня частка в загальному обсязі реалізації така: Ч1 = 20 %; Ч2 = 30 %; Ч3 = 10 %; Ч4 = 5 %; Ч5 = 35 %. Розрахувати індекс Харфіндала-Хіршмана та пояснити одержаний результат.

9.На ринку даного товару діють три товаровиробники. Обсяг реалізації їхніх товарів відповідно становить: 150 млн грн; 100 млн грн; 240 млн грн. Загальний обсяг реалізації даного товару всіма суб’єктами ринку дорівнює 720 млн грн. Розрахувати коефіцієнт ринкової концентрації та пояснити, яким є ринок даного товару: конкурентним, помірно концентрованим чи монополізованим.

10.На початку року на ринку даного товару діяли два підприємства з часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 40 % і 35 %. У кінці другого року на ринку даного товару діяло вже три підприємства — із часткою в загальному обсязі реалізації відповідно 20 %, 30 %, 25 %. Розрахувати IMR та проаналізувати тенденції розвитку конкуренції протягом цього періоду. Виявити, відбулася монополізація (демонополізація ринку) чи рівень монополізації залишився незмінним.

11.У таблиці наведено тенденцію зміни нецінових факторів сукупного попиту. За цими даними визначити вплив на складові сукупних витрат (збільшення — зменшення), і вказати, як зміщується крива сукупного попиту (праворуч — ліворуч) [13, с. 264].

 


Просмотров 305

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!