Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Тести для самоперевірки знань1.Між ресурсомісткістю та конкурентоздатностю промислової продукції існує зв’язок:

а) прямий;

б) обернений;

в) опосередкований;

г) ніякого зв’язку немає.

 

2.Якщо частка електроенергетики в продукції промисловості зросла за умов падіння обсягів виробництва, то енергомісткість продукції:

а) зросте;

б) зменшиться;

в) відбудеться коливання енергомісткості;

г) енергомісткість не зміниться.

 

3.Якщо промислове виробництво зростає й одночасно зменшується частка базових галузей, то це:

а) негативна тенденція в економіці;

б) означає зростання ефективності економіки;

в) означає зменшення продукції кінцевого споживання;

г) означає збільшення продукції кінцевого споживання;

д) правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і г).

 

4.На першому етапі аналізу розвитку промисловості визначаються:

а) темпи оновлення промислової продукції;

б) чисельність зайнятих у різних галузях промисловості;

в) тенденції зміни частки певної галузі промисловості у ВВП;

г) динаміка випуску продукції промисловості в абсолютному вимірі.

5.Індекс реального обсягу промислового виробництва:

а) це відносний показник;

б) це абсолютний показник;

в) розраховується для всіх видів промислової продукції;

г) розраховується для найважливіших видів промислової продукції;

д) правильні відповіді а) і г);

г) правильні відповіді б) і в).

6.Вплив продуктивності праці на динаміку валової продукції промисловості визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

7.Якщо приріст продукції певної галузі перевищує 100 %, то це означає, що:

а) структурні зрушення відбуваються не на користь цієї галузі;

б) структурні зрушення відбуваються на користь цієї галузі;

в) такі зміни не характеризують структурні зрушення;

г) приріст продукції цієї галузі не перевищує загального приросту валового випуску.

8.Сезонні коливання в сільському господарстві мають складові:

а) трендову;

б) сезонну;

в) випадкову;

г) усі відповіді правильні;д) усі відповіді помилкові.

9.У світовій практиці вважається, що країна-імпортер втрачає свою продовольчу незалежність, якщо закуповує продовольства від виробленого:

а) 15 %;

б) 25 %;

в) 20 %;

г) 30 %.

10.Між показниками ефективності промислового виробництва існує така залежність:

а) фондомісткість є показником, оберненим до фондовіддачі;

б) матеріаломісткість у ВП промисловості більша, ніж у ВВП промисловості;

в) фондоозброєність — це сума фондомісткості та продуктивності праці;

г) фондоозброєність — це добуток фондомісткості та фондовіддачі;

д) правильні відповіді а) і г);

є) правильні відповіді а) і в).

11.Конкурентність продукції визначається як:

а) одиничний показник;

б) груповий показник;

в) інтегрований показник;

г) усі відповіді правильні.

Тема 4. Умови функціонування
та рівноваги товарного ринку

З даної теми передбачається вивчення таких питань:

· конкуренція на товарному ринку: функції, показники;

· аналіз моделей рівноваги товарного ринку;

· мультиплікативні ефекти на товарному ринку.

.

Важливою умовою функціонування товарного ринку є економічна свобода його суб’єктів. Вони повинні вільно обирати галузь виробництва, тип продукції, розпоряджатися нею, налагод­жувати зв’язки, проводити власну фінансову політику згідно з чинним законодавством тощо. Рівень економічної свободи, як відомо, визначається формою власності. Умовою функціонування розвинутого ринку є наявність як приватної, так і державної влас­ності на засоби й результати виробництва. Однак потрібна ще достатня кількість економічно незалежних суб’єктів ринку, котрі мають можливість вибору партнера та здатні створювати конкурентне середовище. Конкуренція забезпечує (разом з іншими фак­торами) ефективне функціонування товарного ринку та виконує функції регулювання, розподілу та мотивації.В економічній теорії існує поняття досконалої конкуренції. Вважається, що конкуренція є досконалою, якщо жоден із продав­ців або покупців не може суттєво вплинути на ціну товару. Це досягається за умов, коли:

― існує багато продавців і покупців окремого товару, причому кожен виробник постачає не ринок не більше 35 % загального обсягу продукції;

― товар є однорідним із погляду покупців;

― немає вхідних бар’єрів для вступу в галузь нового виробника та існують можливості для вільного виходу з галузі. Вхідними бар’єрами можуть бути: монопольне право виробника на випуск певної продукції (тютюну, алкогольних напоїв тощо); юридичні обмеження (ліцензування експорту тощо); економічні переваги масштабного виробництва; захист виробництва певного товару патентом; високі витрати на рекламу;

― усі учасники ринку повністю інформовані про ціни та їхні зміни;


Просмотров 360

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!