Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Соцiально-економiчний розвиток Єгипту в перiод Середнього царстваВ епоху Середнього царства спостерiгаються суттївi зрушення в економiцi. Починається застосування бронзи, хоча бронзовий вiк в Середньому царствi ще не настав i основним металом у виробництвi як i ранiше залишається чиста мiдь. Поряд з цим продовжують використовуватись кам"янi знаряддя. Удосконалюються знаряддя працi. З часу ХI династiї поширюється бiльш зручний плуг, що дозволяв пiдвищити якiсть обробки грунту. I у землеробствi i у ремеслi з"являються новi знаряддя працi, зокрема новi види рiжучих знарядь. Вдосконалюються знаряддя, що iснували ранiше - зокрема зернотерка дає тепер людинi можливiсть працювати у зручнiй позi, покращується пристосування для вичавлювання плодiв.

Розвивається нова галузь ремесла - виробництво скла. У скотарствi з"являється нова порода овець i баранiв з пiдiгнутими рогами. Починають використовувати коней.

Середнє царство продовжує одержувати iноземну сировину, при чому у ще бiльших розмiрах нiж за попереднiх часiв. Мiдь i бiрюза поступає з гiр Сiнаю, розробляються мiднi копальнi в Нубiї. Золото видобувають в пустелi, на схiд вiд Верхнього Єгипту i на пiвночi Ефiопiї. В Середньому царствi стало срiбла бiльше нiж було його у Стародавньому.

Вiдновлюються i змiцнюються зовнiшнi зв"язки Єгипту. Надзвичайно тiсними вони були з Фiнiкiїю, що постачала добiрний лiс. В Єгиптi знайдено крiтський посуд, а на Крiтi - вироби єгипетського ремесла. Єгипетськi судна продовжують плавати у далекий Пунт.

Протягом I Перехiдного перiоду великi господарства знатi Стародавнього царства занепадають, а їх мiсце займають дрiбнi господарства. Оскiльки вони не могли забезпечити попередню продуктивнiсть, то компенсували це за рахунок вужчої спецiалiзацiї. Це приводить до зростання внутрiшнього обмiну. В кiнцi Середнього царства мiрилом вартостi стає золото,яке коштує вже вдвiчi дорожче за срiбло / до того золото було дешевше/.

Зростає коло осiб, що одержували за свою службу в адмiнiстративному апаратi, при дворi чи у вiйську вiдповiдну плату. В часи Середнього царства зростає роль незнатних людей, велике число яких тепер займає значнi посади.Головними виробниками всього багатства країни були " царськi люди" /" хемуу нiсут"/. Обов"язком царських хемуу була робота в рамках певної професiї. Вони могли працювати як в царському чи храмовому господарствi, так i в господарствi приватних осiб. Однак в цьому випадку вони належали

не приватному, а тiй посадi, яку вiн в даний момент займає. Дiти хемуу розпридiлялись в будь-яке iнше господарство, тобто посадова особа не мала нiякого права на потомство хемуу, що працювали в його господарствi. Ще в юностi хемуу призначались на роботи, не маючи права на вибiр професiї.

Перш за все найбiльш сильних та витривалих юнакiв вiдбирали в армiю, був шанс потрапити i в нижчi прошарки жрецтва. Щодо ремiсництва то брались до уваги професiйнi навики, син шевця мiг розраховувати стати шевцем. В залежностi вiд потреб господарства країни юнаки направлялись на сiльськогосподарськi роботи. При чому на роботах в полi були задiянi лише мужчини.

Слiд зазначити, що суттївi змiни вiдбулись в органiзацiї працi в епоху Середнього царства. Як i в часи Стародавнього царства землероб не володiє нi землею, нi робочою худобою, нi зiбраним врожаєм. Але на вiдмiну вiд землероба Стародавнього царства, який працював у складi робочого загону, тепер кожен землероб працював на своїй дiлянцi землi, за врожай з якої вiн вiдповiдав. Це ж спостерiгається i в iнших галузях єгипетського господарства.Хемуу в окремих випадках могли змiнити свою професiю, але при умовi, що людина не може далi виконувати попереднi обов"язки: наприклад в результатi хвороби, калiцтва, вiку.Крiм своїх професiйних обов"язкiв хемуу зобов"язанi були виконувати ще царськi роботи, незважаючи на те в якому господарствi вони працюють. Хемуу розташовувались у спецiальних трудових таборах, одержували певне завдання i пiд наглядом повиннi були його виконувати. Тривало це кiлька тижнiв чи може й мiсяцiв.

Iнша соцiальна категорiя залежних людей - баку. Чисельно вони значно уступали хемуу.Вони експлуатувались лише в господарствах приватних осiб на правах рабiв. Баку не розпридiлялись на роботи в масштабах держави, i могли змiнювати вид занять в залежностi вiд потреб свого господаря.

Часто вони виконували роль особистих слуг, чи виконували якiсь випадковi роботи. Потомство баку було повною власнiстю пана. Баку вiльно продавались i купувались на ринку. Таким чином якщо приватна особа володiла хемуу лише при умовi виконання своїх службових обов"язкiв, то баку були в повнiй власностi свого пана.

З середини правлiння ХII династiї збiльшується кiлькiсть iноземцiв серед залежного населення Єгипту. Це були люди / в основному азiати/, захопленi пiд час вiйськових кампанiй. Як i хемуу вони перебували на облiку в центральному вiдомствi по розпредiленню робочої сили. Як i хемуу вони могли використовуватись на роботах в царському, храмовому чи приватному гоподарствах, однак в приватному господарствi вони могли не мати певної професiї i використовувались на випадкових роботах як i баку. Вони практично не залучались до польових робiт.

Значних змiн в перiод Середнього царства зазнала мова. Разом з тим вона залишалась значно ближче до староєгипетської мови, нiж до новоєгипетської. З пожвавленням та ускладненням господарського життя прямо пов"язаний розвиток дiлового скоропису - т.зв. дiлове iїратичне письмо.

Отже: Середнє царство було промiжним перiодом мiж Стародавнiм та Новим царствами. Це був етап певного зламу у всiх сферах життя i одночасно утвердження ознак нового часу. Загальнепiднесення господарського i суспiльного життя, розвиток науки пiдготували тi величезнi змiни у всiх сферах господарства стародавнього Єгипту, якi ми спостерiгаємо в Новому царствi Єгипту.

 


Просмотров 589

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!