Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз фінансових інвестиційКрім капітальних, розрізняють ще й фінансові інвестиції'- активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. До фінансових інвестицій відносяться: акції, векселі, облігації, депозитні сертифікати, казначейські зобов'язання, деривативи, корпоративні права, інші цінні папери, капітал інших підприємств. На ринку цінних паперів здебільшого переважають облігації та акції.

Дохід від здійснення фінансових інвестицій, якщо він може бути достовірно оцінений, визначається в певному порядку (табл. 12,1).

Таблиця 12.1 Визначення доходів від здійснення фінансових інвестицій

 

Дохід Характеристика
Відсотки У тому звітному періоді, до якого вони належать
Дивіденди У періоді прийняття рішення про їх виплату
Дисконт премія Протягом періоду з моменту придбання фінансових інвестицій до моменту їх погашення
Роялті Періодичні відрахування продавцю за правом користування предметом ліцензійної угоди

 

 

Фінансові інвестиції класифікуються за різними ознаками (табл. 12.2):

Таблиця 12.2

Класифікація фінансових інвестицій

 

Ознака Види  
 
За часом • Еквіваленти грошових одиниць • Поточні (крім еквівалентів грошових одиниць) • Довгострокові  
За метою інвестора • Придбані з метою продажу • Утримуються підприємством до їх погашення (боргові цінні папери) • Підтверджують право на утримання фіксованого доходу та право повернути номінальну вартість у термін (облігації державних та місцевих позик, казначейські зобов'язання, депозитні сертифікати) • Надають право власності (акції інших підприємств,внески до статутного капіталу)  
За впливом на інвестоване підприємство • Асоційовані (не має впливу) • Дочірні (має суттєвий вплив) • Спільні (має контроль)
За вартісною оцінкою на дату придбання • За собівартістю • За справедливою вартістю • За собівартістю з урахуванням зменшення корисності • За амортизаційною собівартістю • За методом участі в капіталі
       

 Фінансові інвестиції, що надають право власності, первісно оцінюють за собівартістю, тобто до вартості придбання акцій додаються витрати, пов'язані з їх придбанням, а саме: комісійні винагороди, гонорари, банківські збори, мито, податки тощо. На дату балансу фінансові інвестиції обліковуються або за справедливою вартістю, або за методом участі в капіталі. Останнє залежить від ступеня впливу та контролю інвестора за операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Якщо сума придбаних акцій менша за 25 %, то вважається, що підприємство не має суттєвого впливу, і інвестиції оцінюються за справедливою вартістю.

Якщо сума придбаних акцій знаходиться в межах 25 - 50 %, то підприємство має суттєвий вплив і облік ведеться за методом участі в капіталі.

Якщо сума придбаних акцій більша за 50 %, то підприємство має контроль над діяльністю дочірнього підприємства і облік ведеться за методом участі в капіталі.

Метод участі в капіталі - це метод обліку, за яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування.

Дохід збільшує суму інвестицій в інвестора з одночасним відображенням доходу у Звіті про фінансові результати.Дивіденди зменшують суму інвестицій.

Фінансовий актив є звичайним товаром на ринку капіталу, основними характеристиками якого є:

- ціна;

- вартість;

- доходність;

- ризик.

Ціна - це поточна, ринкова, об'єктивна, реально існуюча, оголошена ціна.

Вартість - це внутрішня характеристика, яка невизначена, суб'єктивна, різна для різних інвесторів, розрахункова.

Доходність - є необхідною характеристикою будь-якої операції, в тому числі з фінансовими інвестиціями. Будь-яке рішення приймається з метою максимізації власного капіталу підприємства.

Ризик інвестування - це міра мінливості або невпевненості у майбутніх надходженнях або майбутніх прибутках від інвестування. Знаходить своє відображення у ставці розміщення.

Оцінка ступеня ризику формується на базі обізнаності інвестора в економічній ситуації. В аналізі ефективності інвестицій в умовах ризику виходять з того, що віддача від вкладення грошей повинна бути прямо пропорційна мірі ризику.

Алгоритм можливості визначення певного рівня доходу від інвестицій з урахуванням ризиковості враховує різні варіанти розвитку економічного середовища, що впливає на норму прибутковості. Так, визначають кілька варіантів дисконтованих доходів (наприклад, три: оптимальний, стриманий, песимістичний) і за критерієм розмаху варіацій значення доходності проектів роблять висновок про те, якому з них надати перевагу, тобто який є менш ризиковим.

Облігації можуть характеризуватись різними вартісними показниками, серед яких основними є - номінальна вартість, - конверсійна вартість, - викупна ціна, - ринкова ціна.

Номінальна вартість облігації відображена на самій облігації та використовується частіше за все як база для нарахування відсотків.

Конверсійна вартість - розрахунковий показник, що характеризує вартість облігації, в умовах емісії якої передбачена можливість її конвертації за певних умов у звичайні акції емітента.Викупна ціна (ціна дострокового погашення) - це ціна, за якою здійснюється викуп облігації емітентом по закінченні терміну облігаційної позики, або до цього моменту, якщо така можливість передбачена умовами позики. Ця ціна збігається з номінальною вартістю в тому разі, коли позика не передбачає довгострокового погашення

Ринкова (курсова) ціна облігації визначається кон'юнктурою ринку. Значення ринкової ціни облігації у відсотках до номіналу називається курсом облігації.

Пайовими цінними паперами є різні види акцій, які оцінюються за допомогою таких кількісних характеристик: - внутрішня вартість, - балансова вартість, - номінальна вартість, - конверсійна вартість, - ліквідаційна вартість, - емісійна ціна, - курсова ціна.

Номінальна вартість акцій - вартість, що вказується на бланку акцій. Вона характеризує частку статутного капіталу, яка припадає на одну акцію в момент заснування компанії.

Конверсійна вартість розраховується для привілейованих акцій, в умовах емісії яких передбачена можливість їх конвертації у звичайні акції.

Емісійна ціна - ціна, за якою акція емітується. Ця ціна може не збігатися з номінальною вартістю.

У зв'язку з тим, що частка капіталу, яка припадає на одну акцію, постійно змінюється, розраховують балансову вартість акції як відношення вартості "чистих" активів до загальної кількості акцій.

Ліквідаційна вартість акції може бути розрахована тільки в момент ліквідації підприємства. Вона відображає, яка частина вартості активів за цінами можливої реалізації, що залишається після розрахунків з кредиторами, припадає на одну акцію.

Для аналізу найбільше значення має курсова (поточна ринкова) ціна. За цією ціною акція котирується на вторинному ринку цінних паперів.

Дохід (прибуток) на акцію є відношенням чистого прибутку, зміненого на величину дивідендів за привілейованими акціями, до загального числа звичайних акцій.

Для оптимізації напрямків найбільш доцільного вкладення капіталу підприємства використовують такі показники:

- цінності акції (відношення ринкової ціни акції на її дохід);

- дивідендної дохідності акції (відношення дивіденду, що сплачується за акцією, до її ринкової ціни);

- дивідендного виходу (ділення дивіденду, що сплачується за акцією, на прибуток на акцію);

- коефіцієнта котирування акції (відношення ринкової ціни акції до її облікової ціни).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Охарактеризуйте терміни "інвестиція" та "інвестиційна діяльність ".

Назвіть джерела фінансування інвестиційної діяльності.

Вкажіть правові норми інвестування.

Як класифікуються інвестиції?

В чому відмінність капітальних інвестицій від фінансових?

Назвіть основні форми капітальних інвестицій.

За якими ознаками класифікуються капітальні інвестиції?

Що включає модель прийняття капітальних інвестиційних рішень?

Які основні завдання аналізу інвестицій?

Що таке "інвестиційний проект" та за якими ознаками він класифікується?

В чому полягає оцінка ефективності інвестиційних проектів?

Які методи застосовуються для оцінки доходності інвестицій?

Як класифікуються фінансові інвестиції?

Вкажіть основні характеристики фінансових активів.

Якими показниками характеризуються акції та облігації?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Взаємозв'язок ризику і доходності інвестицій.

Оцінка вартості цінних паперів.

Порівняння інвестиційних проектів.

Методи аналізу фінансового ризику.

Шляхи зниження фінансового ризику.

Методика розрахунку ринкової ціни акцій.

Аналіз інвестицій у векселі.

Кількісні методи оцінювання капітальних інвестиційних проектів.

Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.

Інформаційне забезпечення для аналізу інвестиційної діяльності підприємства.


 

ТЕМА 13

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

1 Суть комплексного фінансового аналізу та його завдання.

2 Організація проведення комплексного фінансового аналізу на підприємстві.

3 Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств.

 

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Комплексний фінансовий

аналіз

Модель комплексного фінансо-

вого аналізу

Організація комплексного фінансового аналізу

Ранжирування фінансових

показників

Рейтингова оцінка фінан-

сового стану


 


Просмотров 543

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!