Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Суть інвестицій та їх класифікація 

Розвиток ринкових відносин в Україні багато в чому визначається наявністю так званого інвестиційного поля, під яким розуміють формування різних джерел інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. Необхідність переорієнтації виробництва з метою випуску конкурентноздатної та дешевої продукції потребують значних капітальних інвестицій. Розробка дієвого механізму інвестування є основною і необхідною умовою запровадження у життя нових форм підприємництва, які базуються на акціонерному капіталі та приватній власності.

Необхідність інвестицій перш за все викликана обмеженістю ресурсів, що можуть бути використані для фінансування будь-якого проекту.

Під інвестиціями розуміють сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в будь-яке підприємство.

Інвестиції - це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об 'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту.

Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних дій щодо придбання та продажу довгострокових активів, а також: інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Регулювання інвестиційної діяльності підприємства здійснюється на основі законодавства. Держава згідно з відповідними законами визначає інвестиційну політику — цілеспрямовану довготермінову систему дій щодо формування інвестиційних реорсів і раціонального їх використання.

До правових норм інвестування відносять:

- добровільність інвестування;

- вільний вибір об'єкта інвестування;

- право на одержання прибутку чи інших вигод;

- право на участь в управлінні чи відсутність такого права;

- ризик і невизначеність;

- самостійність рішень про припинення інвестування;

- державний захист інвестицій.

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності є власний капітал, залучені і позикові кошти (рис. 12.1):

 

 
 

 


Рис. 12.1. Класифікація джерел фінансування інвестиційної діяльності. 

Суб'єкт інвестиційної діяльності - інвестор - юридична або фізична особа (в тому числі іноземна), яка приймає рішення про вкладення коштів в об'єкти інвестування.

Систематизація інвестицій за основними класифікаційними ознаками включає (див. рис. 12.2):

 

 

 
 

 


 

       
 
 
   

 


12.2. Класифікація інвестицій підприємства

 

Інвестиції здійснюються з метою отримання результату - кількісного (доходу) або якісного (наприклад, вирішення екологічних проблем).

За законодавством України залежно від об'єкта інвестування всі інвестиції поділяються на капітальні та фінансові.

Під капітальними (реальними) інвестиціями розуміють вкладення грошей в основні засоби (будинки, споруди) та інші нематеріальні активи, а під фінансовими інвестиціями - вкладення грошей у придбання корпоративних прав, цінних паперів, інших фінансових інструментів.

Основні форми капітальних інвестицій:

- нове будівництво;

- придбання цілісних майнових комплексів;

- реконструкція;

- модернізація;

- технічне переозброєння.

Класифікація капітальних інвестицій за призначенням і складом включає (рис. 12.3):

 

 
 

 

 


Рис. 12.3. Класифікація капітальних інвестицій

Однією з форм реального (капітального) інвестування є інноваційне інвестування.Інновація - це нове досягнення в галузі технології або управління, що призначене для використання у виробничій або фінансовій діяльності підприємства.

Модель прийняття капітальних інвестиційних рішень включає наступні етапи :

1 Аналіз стану реальних інвестицій за попередні періоди та визначення стратегічних цілей

2 Визначення форми реальних інвестицій, що відповідають стратегічним цілям

3 Підготовка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів

4 Складання переліку можливих результатів від здійснення

реальних інвестицій

5 Оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів

6 Селекція інвестиційних пропозицій

7 Формування портфеля реальних інвестицій

8 Забезпечення реалізації окремих інвестиційних проектів

Використовуються для отримання додаткового інвестиційного доходу в процесі використання тимчасово вільних грошових коштів. Процес обґрунтування управлінських рішень, пов'язаних із здійсненням фінансових інвестицій, є простішим і не таким трудомістким.

Найбільш розповсюдженим видом фінансових інвестицій є вкладення у цінні папери (рис. 12.5):

 

 

 
 

 

 


Рис. 12.5. Класифікація цінних паперів

 

Інтелектуальні інвестиції - це купівля патентів, ліцензій, ноу-хау, підготовка та перепідготовка персоналу, вкладення коштів у науково-дослідні роботи.

Аналіз інвестицій за регіональною ознакою. Звичайно розрізняють стратегії розвитку підприємства двох видів: внутрішню стратегію розвитку, що характеризується збільшенням або модифікацією виробничого обладнання, та зовнішньою стратегією розвитку, яка реалізується за допомогою інвестицій в інші компанії.

Аналіз інвестицій за видами. Аналіз інвестицій за стратегічним типом дає змогу виявити нефінансові інвестиції. Види цих інвестицій:- інвестиції у матеріальні активи (земельні ділянки, будівлі, технічне обладнання, транспорт);

- інвестиції у запаси сировини та матеріалів, кінцевої продукції, товарні запаси;

- інвестиції у боргові зобов'язання і кредити клієнтам;

- інвестиції у цінні папери.

Аналіз інвестицій за характером участі в інвестиційному процесі. Інвестиції розподіляють на прямі (реальні інвестиції та внесення коштів у статутні капітали юридичних осіб в обмін на корпоративні права) та непрямі (портфельні інвестиції та депозити ;. комерційних банках).

Аналіз інвестицій за співвідношенням. Виділяють альтернативні, незалежні, комплементарні (впровадження однієї сприяє поліпшенню інших) та інвестиції заміщення (впровадження однієї веде до погіршення інших).

Аналіз інвестицій за об'єктами. У цьому зв'язку розрізняють:

- інвестиції в оновлення, спрямовані на збереження в робочому стані основного капіталу;

- інвестиції у розширення, спрямовані на збільшення потужності підприємства без підвищення продуктивності;

- інвестиції у нову, сучаснішу техніку, спрямовані на підвищення загальної продуктивності.

Аналіз інвестицій за періодами інвестування передбачає їх поділ на довгострокові (понад 1 рік) та короткострокові (до 1 року).

Ефективне управління інвестиційною діяльністю передбачає проведення фінансового аналізу інвестицій підприємств, який має сприяти отриманню суб'єктом управління необхідної інформації щодо інвестиційної діяльності з метою оцінки її доцільності, правомірності та ефективності.

Основні завдання аналізу інвестицій:

- визначення ступеня виконання плану інвестування;

- аналіз динаміки інвестицій в цілому та за видами;

- оцінка ефективності інвестицій в цілому та за об'єктами інвестування;

- аналіз терміну окупності інвестицій в цілому та об'єктами інвестування;

- визначення техніко-технологічних результатів інвестування; У визначення доцільності здійснення інвестицій;

- розробка стратегії інвестиційної діяльності підприємства.

 


Просмотров 432

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!