Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка рентабельності підприємства 

Рентабельність характеризує міру ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Всі показники рентабельності можна об'єднити в дві групи:

1) коефіцієнти рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства:

- чиста рентабельність реалізації:

Рр = ЧП/ЧД (11.17)

де ЧП - чистий прибуток підприємства; ЧД - чистий дохід підприємства;

- рентабельність виробничих витрат:

Рвв=ЧП/С (11.18)

де С - собівартість продукції;

- рентабельність загальних витрат:

Рзв=ЧП/ЗВ (11.19)

де ЗВ - загальні витрати (собівартість, інші операційні витрати, витрати на збут, адміністративні витрати, фінансові витрати, інші витрати).

2) коефіцієнти рентабельності активів і капіталу:

- рентабельність активів (капіталу):

Ра= ЧП/А (11.20)

де А - середньорічна вартість активів підприємства;

- рентабельність оборотних активів:

Роа=ЧП/ОА (11.21)

де ОА - середньорічна вартість оборотних активів;

- рентабельність власного капіталу:

Рвк=ЧП/ВК (11.22)

де ВК - середньорічна вартість власного капіталу.

У багатономенклатурному виробництві в процесі аналізу рентабельності виробів слід застосувати спосіб групувань.

Насамперед, усі вироби групують на 2 групи:

- рентабельна продукція;

- нерентабельна продукція.

- групі "нерентабельна продукція" визначають:

- кількість нерентабельних видів продукції;

- розраховують їх питому вагу в загальній кількості виробів та обсягу реалізованої продукції;

- визначають, чи є серед них такі, що входять до профільних видів продукції, чи є нові, перспективні вироби.

Крім того, рентабельну продукцію групують за рівнем рентабельності (рис. 11.7):

 

 
 

 

 


Рис. 11.7 Грунтування рентабельності продукції підприємства

 

 

Дають оцінку питомої ваги кожної групи рентабельної продукції в загальному обсязі реалізації.

Здійснюють групування виробів за ознакою ступеня та напряму зміни рентабельності порівнянь з попереднім періодом. При цьому визначається кількість виробів, щодо яких:- рентабельність помітно зросла;

- рентабельність суттєво не змінилася;

- рентабельність знизилась.

На зміну рентабельності впливають наступні фактори:

- ціни на продукцію;

- рівень собівартості виробів;

- фондовіддача та фондомісткість;

- час випуску продукції;

- частка прибутку на 1 гривню реалізованої продукції;

- оборотність оборотних коштів.

Серед факторів, що впливають на зміну рентабельності, особливу увагу треба звернути на час випуску продукції.

У перший рік, як правило, рентабельність дуже низька, в наступні кілька років вона підвищується, потім стабілізується, а далі знижується.

Головне завдання в процесі аналізу рентабельності окремих видів продукції - виявлення нерентабельної продукції і вивчення можливостей для зняття її з виробництва.

Аналіз рентабельності одиниці продукції проводиться.шляхом:

- порівняння даних звітного періоду з даними минулого періоду;

- розрахунку відхилення і вивчення впливу факторів на відхилення фактичного рівня рентабельності від базового.

Для проведення факторного аналізу рентабельності інвестованих ресурсів користуються трьохфакторною моделлю:

РК = (ЧП/ВР) * (ВР/ВК)(ВК/К) (11.23)

де Рк - рентабельність капіталу підприємства; ЧП- чистий прибуток: ВР - виручка від реалізації (без ПДВ); К - капітал підприємства.

В даному випадку рентабельність капіталу залежить від трьох показників:- чистої рентабельності реалізації;

- оборотності власного капіталу;

- коефіцієнта фінансової незалежності.

Розрахунок впливу факторів проводиться методом ланцюгових підстановок.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

Охарактеризуйте термін "прибуток".

Яке економічне значення прибутку?

Що є інформаційною базою для проведення аналізу фінансових результатів підприємства?

В чому особливості побудови "Звіту про фінансові результати"?

Які види прибутків розрізняють?

Що таке "доходи" та як вони класифікуються?

Як класифікуються витрати підприємств за напрямками використання коштів?

Визначіть фактори, що впливають на формування прибутку, та охарактеризуйте їх.

Вкажіть основні цілі аналізу прибутку.

В чому полягає методика аналізу прибутку?

Як проводиться аналіз валового прибутку та які фактори впливають на його формування?

Охарактеризуйте методику аналізу чистого прибутку.

Які основні напрямки розподілу прибутку на підприємстві?

Вкажіть основні резерви зростання прибутку на підприємстві та методику їх розрахунку.

Як класифікуються показники рентабельності?

Вкажіть методику аналізу рентабельності продукції підприємства.

Які фактори впливають на рентабельність підприємства?

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

 

Класифікація доходів і витрат підприємства за П(С)БО.

Абсолютні і відносні показники результативності господарювання.

Перевірка обґрунтованості та напруженості плану прибутку підприємства.

Резерви зростання прибутку підприємства.

Аналіз податків з прибутку.

Графічний метод визначення точки беззбитковості.

Шляхи підвищення прибутковості.

Прибуток як економічна категорія.

Формування прибутку підприємства в умовах ризику.

Аналіз чутливості фінансових результатів до зміни цін і
структури витрат.
 


ТЕМА 12

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ:

1 Суть інвестицій та їх класифікація.

2 Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

3 Аналіз фінансових інвестицій.

Контрольні запитання.

Питання для самостійного вивчення.

Практичні навчальні завдання.

Тестові завдання.

Література.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Інвестиції

Інвестиційна діяльність

Інвестиційне поле

Інвестиційний проект

Ефективність інвестицій

Дохідність інвестицій

Капітальні інвестиції

Фінансові інвестиції

Період окупності

Суб'єкт інвестиційної діяльності

Об'єкт інвестування


 


Просмотров 666

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!