Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз валового, операційного та чистого видів прибутку 

Валовий прибуток формується як різниця між чистим доходом і собівартістю продукції.

Основним показником, який характеризує валовий прибуток, є коефіцієнт валового прибутку:

Квп = ВП * 100 / РП (11.1)

де Квп - коефіцієнт валового прибутку; ВП - сума валового прибутку підприємства; РП - обсяг реалізованої продукції.

Фактори, які впливають на зміну показника валового прибутку можна класифікувати наступним чином (див. рис. 11.5):

 

 
 

 


Рис. 11.5. Система факторів, що впливають на валовий прибуток

Для проведення факторного аналізу валового прибутку будують аналітичну таблицю, яка містить такі показники звітного та базового періоду:

- виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ВР);

- суму ПДВ (ПДВ);

- собівартість продукції (С);

- валовий прибуток (ВП).

Для розрахунку впливу окремих факторів користуються наступ­ними формулами:

1 Вплив виручки від реалізації:

ВПвр = (ВР1 - ВР0) * (ВП0 / ВР0) /100 %. (11.2)

2 Вплив ПДВ:

5ЯПДВ = Д(ЯДЯ /ЯР) • ВР, / 100%. (11.3)

3 Вплив собівартості:

ВПс = (С/ВР)ВР1 / 100%. Ё (11.4)

Загальний вплив факторів розраховується за формулою:

 

ВП1 – ВП0 = ВПвр – ВПпдв – ВПс (11.5)

 

За аналогічною методикою проводять аналіз фінансового результату від операційної діяльності, попередньо склавши аналітичну таблицю, яка містить такі фактори впливу:

- виручка від реалізації;

- валовий прибуток;

- інші операційні доходи;

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші операційні витрати;

- фінансовий результат від операційної діяльності.

Найважливіший показник, що характеризує результативність фінансово-господарської діяльності підприємства - чистий прибуток.

На зміну чистого прибутку впливають такі фактори:

- валовий прибуток;

- фінансові результати від фінансової і інвестиційної діяльностей підприємства;

- податок на прибуток;

- надзвичайні доходи і витрати.

Аналітичні таблиці, які складаються для аналізу чистого прибутку, містять всі вищезазначені фактори впливу і дають змогу прослідкувати вплив кожного з них на кінцеву величину чистого прибутку. При цьому фактичні дані порівнюються з плановими. Аналітичні висновки дають змогу виявити резерви підвищення чистого прибутку.Проведемо аналіз структури доходів, витрат і прибутку підприємства "Глобус" (табл. 11.1).

Дані табл. 11.1 дають можливість проаналізувати структурні зміни складових загального доходу від реалізації продукції і зміни їх рівнів. Відхилення рівнів доходів і витрат на кінець періоду порівняно з початком дає можливість визначити їх вплив на фінансові результати від операційної і звичайної діяльності та чистий прибуток підприємства.

Для проведення факторного аналізу чистого прибутку застосовують чотирьохфакторну модель:

ЧП=ВК- (ВР / А)-(А / ВК)- (ЧП / ВР) (11.6)

де ЧП - чистий прибуток підприємства; ВР - виручка від реалізації (без ПДВ); ВК - власний капітал підприємства; А - активи підприємства.

Таблиця 11.1

Структура доходів, витрат і прибутку підприємства "Глобус"

  Показники     Минулий рік   Звітний рік Звітний рік у % до минулого року    
сума, тис. грн. %до підсумку сума, тис. грн. %до підсумку
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) -
2. Податок на додану вартість 16,7 16,7 -
3. Інші вирахування з доходу 0,1 0,1 -
4. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 83,2 83,2 -
5. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 68,9 64,6 1,3
6. Валовий прибуток (+), збиток (-) 14,3 18,6 4,3
7. Інші операційні доходи 0,5 0,2 -0,3
8. Операційні витрати 12,1 13,7 1,6
9. Прибуток (+), збиток (—) від операційної діяльності 2,7 5,1 2,4
10. Інші фінансові доходи 0,4 0,3 -0,1
11. Фінансові витрати 0,2 0,4 0,2
12. Прибуток (+), збиток (-) від звичайної діяльності:          
12.1. до оподаткування 2,9 2,1
12.2. після оподаткування 2,0 3,5 1,5
13. Чистий прибуток (+), збиток (-) 2,0 3,5 1,5

 В даному випадку чистий прибуток підприємства формується під впливом чотирьох факторів:

- суми власного капіталу;

- оборотності активів;

- коефіцієнта фінансової залежності;

- чистої рентабельності реалізації продукції.

Аналітична таблиця, що будується для проведення факторного аналізу чистого прибутку, повинна містити всі вищеперераховані показники за звітний та базовий періоди.

Методика аналізу наступна:

1 Вплив зміни власного капіталу:

ЧПвк = (ВК1 -ВК0) * (ВР0/А0) * (А0/ВК0) * (ЧП0/ВР0) (11.7)

2 Вплив зміни оборотності активів:

ЧПвр/а = ВК1 * (ВР1 / А1 – ВР0 / А0) * (А0 / ВК0) * (ЧП0/ВР0) (11.8)

3 Вплив зміни коефіцієнта залежності:

ЧПа/вк = ВК1 * (ВР1 /А1) * (А1 / ВК1 - А0 / ВК0) * (ЧП0 / ВР0) (11.9)4 Вплив зміни чистої рентабельності реалізації продукції:

ЧПа/вк = ВК1 * (ВР1 / А1) * (А1 / ВК1) * (ЧП1 / ВР1 – ЧП0 / ВР0). (11.10)

Сукупний вплив факторів визначається додаванням:

ЧП1 – ЧП0 = ЧПвк + ЧПвр/а ЧПа/вк + ЧПа/вк (11.11)

 


Просмотров 2132

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!