Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Значення та інформаційне забезпечення аналізу прибутку підприємства 

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельності діяльності суб'єкта господарювання є необхідною складовою, яка обумовлює зростання ринкової вартості підприємства. Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності підприємства, прибуток є важливим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Отримання прибутку -одна зі стратегічних цілей управління та найважливіший об'єкт фінансового аналізу.

Прибуток - це втілення у грошовій формі чистого доходу підприємства на вкладений капітал, який характеризує його винагороду за здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупними доходами та сукупними витратами у процесі здійснення цієї діяльності.

В умовах ринкової економіки прибуток виступає:

- головною метою підприємницької діяльності;

- базою економічного розвитку держави;

- критерієм ефективності фінансово-господарської діяльності;

- основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів, які забезпечують розвиток підприємства;

- головним джерелом зростання ринкової вартості підприємства;

- важливим джерелом задоволення соціальних потреб суспільства;

- основним захисним механізмом від загрози банкрутства підприємства.

Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є "Звіт про фінансові результати".

Особливості його побудови:

- дохід (виручка) від реалізації відображається за принципом брутто, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і відповідних податків;

- витрати підприємства розподіляються за функціями (адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, собівартість продукції);

- в другому розділі звіту операційні витрати підприємства розкриваються за їх елементами;

- включено окремий (III) розділ для розрахунку показників прибутковості акцій, який є корисним для аналізу результативності фінансово-господарської діяльності А Т;

- формування чистого прибутку можна простежити в розрізі операційної та іншої (фінансової і інвестиційної) діяльностей підприємства. Крім того, окремо виділяються доходи та витрати від надзвичайної діяльності підприємства.Звіт про фінансові результати дає змогу розрахувати такі види прибутків:

- валовий прибуток;

- операційний прибуток;

- прибуток від звичайної діяльності;

- прибуток від надзвичайних подій;

- чистий прибуток.

Прибуток є наслідком руху грошових потоків, що характеризуються доходами і витратами підприємства. Доходи і витрати, як взаємопов'язані чинники утворення прибутку, мають досліджуватись на всіх етапах їх формування. В узагальненому вигляді прибуток може розглядатись як різниця між доходами, отриманими підприємством за відповідний період своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності.

Дохід - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання капіталу (за винятком зростання, обумовленого внесками власників до статутного капіталу).

Ефективне управління доходами базується на їх класифікації за певними ознаками.

За видами діяльності доходи класифікуються наступним чином:

- від операційної діяльності;

- від інвестиційної діяльності;

- від фінансової діяльності.

 
 

 


Рис 11.1 Класифікація доходів підприємства

 Другим важливим чинником утворення прибутку виступають витрати.

Витратами визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Як і доходи, витрати розподіляються на класифікаційні групи за двома основними класифікаційними ознаками.

Перший рівень класифікації передбачає розподіл витрат за видами діяльності підприємства. За цією ознакою прийнято розрізняти витрати на -операційну, -інвестиційну та -фінансову діяльність підприємства.

За напрямками використання коштів витрати поділяються на такі групи (див. рис. 11.2):

 
 

 

 


Рис. 11.2. Класифікація витрат підприємства за напрямками використання коштів

Доходи та витрати формують прибуток - важливий результативний показник фінансово-господарської діяльності підприємства.

Звіт про фінансові результати дає змогу окремо визначити фінансовий результат від операційної діяльності, звичайної та надзвичайної (рис. 11.3):

 

 


Рис. 11.3. Класифікація видів діяльності підприємств

Систему факторів, що формують величину прибутку, можна класифікувати наступним чином (рис. 11.4):

 

 
 

 

 


Рис. 11.4. Класифікація факторів, що формують прибуток підприємства

До зовнішніх факторів відносять - природні умови, - державив регулювання цін, тарифів, податкових ставок, - запровадження пільг та штрафних санкцій.

Виробничі фактори характеризують наявність і використання засобів і предметів праці, трудових і фінансових ресурсів.

Позавиробничі фактори включають:

- постачально-збутову діяльність;

- природоохоронну діяльність;

- соціальні умови праці.Екстенсивні виробничі фактори включають зміну:

- обсягу засобів та предметів праці;

- часу роботи обладнання;

- обсягу фінансових ресурсів;

- чисельності персонал)' та фонду робочого часу.

Інтенсивні виробничі фактори:

- підвищення продуктивності роботи обладнання та його якості;

- застосування прогресивних видів сировини;

- вдосконалення технології;

- прискорення оборотності оборотних коштів;

- підвищення кваліфікації персоналу та продуктивності праці;

- зниження матеріаломісткості продукції;

- покращення організації праці та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів.

Щоб знати складові прибутку, його величину та тенденції" до зміни, на кожному підприємстві необхідно проводити аналіз формування, використання та розподілу прибутку.

Основними цілями аналізу прибутку є наступні:

- перевірка обґрунтованості і напруженості планового прибутку;

- загальна оцінка виконання тану, прогнози, динаміка прибутку;

- визначення відхилення фактичного прибутку від планового;

- вивчення впливу на зміну суми прибутку факторів;

- визначення резервів зростання прибутку і розробка рекомендацій щодо використання їх у виробництві;

- вивчення основних напрямків розподілу прибутку.

Методика аналізу прибутку підприємства включає:

- аналіз складу і структури прибутку підприємства;

- аналіз тенденції зміни обсягу і структури прибутку;

- здійснення факторного аналізу прибутку;

- прогнозування отримання прибутку і визначення резервів його зростання.

Інформаційною базою для аналізу прибутку є фінансова звітність, бізнес-план, фінансовий план, декларація про податок на прибуток, матеріали маркетингових досліджень.

 


Просмотров 597

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!