Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз дебіторсько-кредиторської заборгованості 

Для оцінки ділової активності проводиться аналіз розрахунків з покупцями і замовниками.

Дебіторська заборгованість - це заборгованість підпри­ємств, організацій, осіб даному підприємству.

Розмір дебіторської заборгованості визначається умовами під­приємства щодо розрахунків зі своїми клієнтами. Якщо ці умови суворі, зменшується оборот з реалізації в кредит, що веде до зменшення дебіторської заборгованості. При послабленні розрахункових умов з'являється більше замовників, зростають обороти з реалізації та сума дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів.

Послаблення умов розрахунку має як переваги, так і недоліки: переваги - зростання обсягів реалізації і прибутку, недолік - можливість збільшення суми безнадійних боргів. Саме тому фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від стану розрахункової дисципліни та від розміру, якості і ліквідності дебіторської заборгованості.

В сучасних умовах багато підприємств потрапило в зону невизначеності і підвищеного ризику, постало перед необхідністю об'єктивної оцінки платоспроможності і надійності своїх партнерів, постійного контролю за якістю розрахунково-фінансових операцій та платіжної дисципліни.

Відволікання коштів у дебіторську заборгованість нерідко приводить до фінансових ускладнень, нестачі оборотних коштів для придбання товарно-матеріальних цінностей, виплати заробітної плати, розрахунків з кредиторами. Крім того, заморожування коштів веде до сповільнення оборотності капіталу.

Тому кожне підприємство повинно бути зацікавлене у скороченні термінів погашення платежів шляхом удосконалення розрахунків, своєчасного оформлення розрахункових документів, передоплати, впровадження вексельної форми розрахунків.

Завданнями аналізу дебіторської заборгованості є вивчення і оцінка:

- складу і структури дебіторської заборгованості;

- питомої ваги дебіторської заборгованості в сумі поточних активів;

- її реальності;

- правильності оформлення;

- показників якості та ліквідності;

- впливу дебіторської заборгованості на фінансові результати підприємства;- пошуку шляхів прискорення оборотності.

Розрізняють поточну (до 12 місяців) та довгострокову (терміном погашення понад 12 місяців) дебіторську заборгованість. Поточна дебіторська заборгованість, що визнана безнадійною, списується з балансу з відображенням витрат у складі "Інших операційних витрат".

Крім того, розрізняють Анормальну та ^прострочену дебіторську заборгованість. Наявність простроченої заборгованості, як і невиправдане зростання дебіторської заборгованості, призводить до створення фінансових труднощів та нестачі фінансових ресурсів.

Значну негативну роль відіграє дебіторська заборгованість за існуючих умов нестабільності цінової політики: частина сум грошових коштів втрачається через інфляцію.

Методика аналізу дебіторської заборгованості:

- побудова аналітичної таблиці, яка дає змогу проаналізувати зміни у складі та структурі дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду порівняно з початком, а також: у питомій вазі дебіторської заборгованості у загальному підсумку обо­ротних активів;

- визначення темпів зміни дебіторської заборгованості і порівняння їх з минулими періодами. Більш високі темпи зростання, пов'язані з неплатежами, свідчать про погіршення платоспроможності підприємств;

- оцінка реальної вартості дебіторської заборгованості та вірогідності її повернення. Вірогідність повернення дебіторської заборгованості визначається за досвідом минулих років та реальних умов. Розрахунок відсотка неповернення боргів проводиться за середніми даними кічькох минулих років, але цей відсоток не можна механічно переносити на аналізований період. При цьому необхідно врахувати який відсоток неповернення дебіторської заборгованості припадає на одного або кількох боржників та який розподіл дебіторської заборгованості за термінами її утворення;- оцінка показників якості та ліквідності дебіторської заборгованості. Під якістю розуміють вірогідність одержання заборгованості у повному розмірі. Показником вірогідності є термін утворення заборгованості, а також: питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі. Практика свідчить: що більший термін дебіторської заборгованості, тим нижча вірогідність її повернення.

Проведемо аналіз складу і структури дебіторської заборгованості підприємства "Глобус" (табл. 10.3).

З даних табл. 10.3 видно, що величина дебіторської заборгованості має тенденцію до зменшення, що при одночасному збільшенні оборотних активів сприяло значному зниженню її частки в поточних активах (з 16,6 % до 11 %). Залишається високою заборгованість з внутрішніх розрахунків, що свідчить про неналежну платіжну дисципліну підзвітних підприємств і структурних підрозділів.

В ході аналізу дебіторської заборгованості її доцільно згрупувати за термінами виникнення:

до 1 місяця;

1 - 3 місяці;

3 - 6 місяців;

6 - 12 місяців;

понад 12 місяців.

 

Таблиця 10.3

Склад і структура дебіторської заборгованості та її частка

в оборотних активах підприємства "Глобус"

 

 

 Види дебіторської заборгованості Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до мину­лого року
сума, тис. грн. %до підсум ку сума, тис. грн. %до підсум ку
1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 26,2 28,3 81,3
1.1. Прострочена          
2. Дебіторська заборгованість за розрахунками 73,8 71,7 73,3
2.1. Із внутрішніх розрахунків 70,5   71,7 76,7
3. Разом і 00 75,4
4. Оборотні активи 113,6
5. Частка дебіторської заборгованості в оборотних активах, % 16,6 11,0 66,3

 

 

Щомісячне ведення такого обліку дозволяє бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходи щодо усунення простроченої заборгованості.

Крім того, дебіторську заборгованість доцільно згрупувати в розрізі окремих покупців і замовників з визначенням їх частки в загальній сумі дебіторської заборгованості.

Для комплексного аналізу дебіторської заборгованості складається аналітична таблиця, в якій зазначається:

- покупець;

- дата утворення заборгованості;

- заборгованість на початок періоду;

- кількість відвантаженої продукції;

- яка сума сплачена;

- заборгованість на кінець року.

За даними такої таблиці:

- визначається загальна сума дебіторської заборгованості:

Заборгованість на початок періоду – Сплачена заборгованість = Заборгованість на кінець року;

- аналізується заборгованість в розрізі окремих покупців, замовників і дат її виникнення.

- Оборотність дебіторської заборгованості в днях визначається за формулою:

Оя = ДЗД/РП, (10.8)

де О - оборотність дебіторської заборгованості; ДЗ - середня дебіторська заборгованість; РГІ - обсяг реалізації продукції (без ПДВ); Д - кількість днів у періоді, що аналізується.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

Ко=--РП/ДЗ (10.9)

За даними фінансової звітності можна визначити низку показників, що характеризують дебіторську заборгованість (рис. 10.1):

 
 

 

 


Рис. 10.1. Показники оцінки дебіторської заборгованості

 

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів:

Чдз = ДЗ/ОА\№ (10.10)

де Ч - частка дебіторської заборгованості в поточних активах; О А - оборотні активи.

Коефіцієнт завантаження дебіторської заборгованості:

Кз>ДЗ/РП (10.11)

де Кз - коефіцієнт завантаження дебіторської заборгованості.

Частка сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості:

Чc =Сдз / ІДЗ (10.12)

де Чс - частка сумнівної дебіторської заборгованості; Сдз- величина сумнівної дебіторської заборгованості.

Методика аналізу показників дебіторської заборгованості: дані за звітній період зіставляються з даними за минулий період, визначаються зміни і вивчаються причини цих змін. Фактичну оборотність дебіторської заборгованості можна порівнювати із середньогалузевими показниками та з періодом оборотності, передбаченим умовами договорів.

Відхилення фактичної оборотності від договірної може бути результатом:

- неефективної роботи відповідальних осіб із стягнення заборгованості;

- труднощів у стягненні з покупців суми дебіторської заборгованості в установлений термін;

- фінансових труднощів у покупців.

Фінансова служба організовує систематичний контроль за станом оплати покупцями відвантаженої продукції. Вона застосовує заходи щодо припинення постачання продукції боржникам, найшвидшої оплати відвантаженої продукції і накладення штрафних санкцій на боржників. При виникненні господарських спорів з приводу оплати рахунків підприємства залучається юридична служба підприємства.

Контроль за станом дебіторської заборгованості включає:

- вживання термінових заходів для стягнення простроченої дебіторської заборгованості;

- орієнтацію по можливості на більшу кількість покупців для зменшення ризику несплати одним чи кількома покупцями;

- використання методу надання знижок при достроковій оп­латі;

- дослідження співвідношення дебіторської та кредиторсь­кої заборгованостей;

- залучення установ, які займаються стягненням боргів (фак­торингових компаній);

- уникнення дебіторів з високим ступенем ризику діяльності;

- отримання застави на суму, не меншу за суму дебіторської

заборгованості.

Крім того, визначають суму ефекту, отриманого від інвестування коштів у дебіторську заборгованість. З цією метою суму прибутку, що отриманий за рахунок збільшення реалізації продукції від надання кредиту, співставляють з сумою додаткових затрат на оформлення кредиту і інкасацію боргу, а також пря­мих фінансових втрат від неповернення боргу покупцями (безнадійна дебіторська заборгованість, списана у зв'язку із закінченням терміну позовної давності).

Розрахунок ефекту здійснюється за наступною формулою:

Едз =Пдз - ПЗдз - ФВдз (10.13)

де Едз - сума ефекту, отриманого від інвестування коштів у дебіторську заборгованість; Ддз - додатковий прибуток підприємства, отриманий від збільшення обсягу реалізації за рахунок продажу в кредит; ПЗдз - поточні затрати підприємства, пов'язані з організацією кредитування та інкасацією боргу; ФВдз - сума прямих фінансових втрат від неповернення боргу покупцями.

Поряд з абсолютною сумою ефекту може бути визначений відносний показник - коефіцієнт ефективності інвестування коштів у дебіторську заборгованість:

Кс = Едз / ДЗ (10.14)

Окремо розраховують суму збитків від несвоєчасно отриманої дебіторської заборгованості:

- від простроченої дебіторської заборгованості віднімають її суму, скориговану на індекс інфляції за цей період і суму отриманої пені;

- суму простроченої дебіторської заборгованості множать на ставку банківського відсотка за цей період та віднімають суму одержаної пені.

Значну питому вагу в складі джерел коштів підприємства займають позикові кошти, в тому числі і кредиторська заборгованість, тому необхідно аналізувати її склад та структуру, а також проводити порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю.

Методику аналізу кредиторської заборгованості подано на рис. 10.2.

Проведемо аналіз складу і структури кредиторської заборгованості підприємства "Глобус" (табл. 10.4).

     
 
Методика аналізу кредиторської заборгованості
 
   

 


Рис. 10.2. Методика аналізу кредиторської заборгованості

Таблиця 10.4

Склад і структура кредиторської заборгованості та її частка в оборотних коштах підприємства "Глобус"

 

 

 

Види кредиторської заборгованості Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року
сума, тис. грн. %Д0 підсумку сума, тис. грн. %Д0 підсумку
1. Заборгованість за товари, роботи, послуги 79,9 71,3 76,6
1.1. Прострочена 1,8
2. Заборгованість бюджету 7,3 9,6 112,5
3. Заборгованість зі страхування 4,1 5,3 111,1
4. Заборгованість з оплати праці 8,7 13,8 136,8
5. Разом 85,8
6. Оборотні кошти 113,6
7. Частка кредиторської заборгованості в оборотних коштах, % - 59,5 - 45,0 75,6
                     

 

У наведеному прикладі кредиторська заборгованість підприємства за аналізований період зменшилась, що сприяло зниженню її частки у формуванні оборотних коштів з 59,5 % до 45 %, що є позитивним. Основне місце у кредиторській заборгованості займає заборгованість за товари, роботи і послуги (71,3 % на кінець звітного року). Тому такій заборгованості необхідно приділяти більше уваги.

У процесі аналізу необхідно вивчити:

- склад та терміни виникнення кредиторської заборгованості;

- наявність, частоту та причини виникнення простроченої заборгованості постачальникам, бюджету, персоналу;

- встановити суму виплачених санкцій за прострочення платежів.

Оскільки за статтею "Інші поточні зобов'язання" може виникати невиправдана заборгованість у зв'язку з порушенням платіжної дисципліни, у ході аналізу доцільно детально вивчити склад цієї статті та дати оцінку заходам підприємства, що здійснюються для погашення цієї заборгованості.

Аналіз кредиторської заборгованості доповнюють розрахунком показників оборотності. Методика їх розрахунку аналогічна показникам дебіторської заборгованості.

Середній термін сплати рахунків постачальникам за звітний період в ході аналізу порівнюється з аналогічним показником за минулий період, а також із середньогалузевим показником. Якщо цей термін скоротився, то це може означати, що підприємства-постачальники надають даному підприємству знижку в рахунках за швидку сплату або ж розглядають підприємство як ризиковане і тому виставляють йому жорсткі умови розрахунків. Якщо ж, навпаки, середній термін сплати рахунків постачальникам довший, то це може означати, що підприємство купує на добрих розрахункових умовах або ж воно затягує виплату, тобто використовує кредиторську заборгованість як джерело фінансування,

З аналітичною метою проводять порівняння дебіторської та кредиторської заборгованостей. Для цього складають розрахунковий баланс, який містить склад заборгованостей підприємства у розрізі окремих статей. У підсумку показується величина перевищення дебіторської заборгованості над кредиторського чи навпаки.

Як правило, основною причиною змін структури дебіторської і кредиторської заборгованостей є взаємні неплатежі.

В економічній літературі пропонується проводити аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом порівняння темпів їх зростання з темпами зростання виручки від реалізації. Перевищення темпів зростання останньої - позитивна тенденція.

Доцільно порівняти показники тривалості заборгованостей. Якщо показник тривалості кредиторської заборгованості пере­вищує аналогічний показник по дебіторській заборгованості, то це означає, що підприємство саме утримує залучені кошти дов­ше, ніж дозволяє це робити своїм боржникам.

 


Просмотров 1493

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!