Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Оцінка фінансової фінансової стійкості підприємства 

Валюта балансу відповідає на запитання про розмір фінансових ресурсів, якими володіє підприємство на звітну дату, а динаміка цього показника характеризує нарощування (або зменшення) фінансового потенціалу підприємства.

Ознакою фінансової стійкості суб'єкта господарювання є постійне зростання валюти балансу, тобто загальної суми його фінансових ресурсів.

Якщо має місце зменшення загальної суми фінансових ресурсів, слід проаналізувати, за рахунок яких факторів це відбулося. Найпоширеніші причини такого зменшення:

- збитки від реалізації продукції і від позареалізаційних операцій;

- ліквідація недоамортизованих об'єктів основних засобів і нематеріальних об'єктів;

- нестачі, крадіжки, псування товарно-матеріальних цінностей у разі невіднесення їх на винних осіб;

- втрати за рахунок прибутку на матеріальне заохочення працюючих, на виплату дивідендів, на соціальні заходи у значних розмірах;

- зменшення суми короткотермінових і довготермінових кредитів банків, інших позикових коштів.

Якщо на підприємстві спостерігається тенденція до зниження фінансової стійкості при зростанні питомої ваги вкладень капіталу в основні засоби, в процесі аналізу слід розкрити причини і "канали" перетікання оборотних коштів та вжити заходів для покращення ситуації.

Шляхи поповнення оборотного капіталу:

- спрямувати частини чистого прибутку на приріст статутного фонду для підвищення нормативу оборотних коштів;

- продаж; об'єктів основних засобів (зайвих, недовантажених, морально застарілих) для поповнення власного оборотного капіталу;

- розвиток відносин з комерційними банками і збільшення на цій основі обсягу короткотермінових кредитів у господарському обороті підприємства;

- розширення практики розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію на умовах попередньої оплати (перерахування авансів).

Якщо, навпаки, аналізом виявлене небажане зростання питомої ваги оборотних коштів у складі фінансових ресурсів, заходи повинні переважно спрямовуватися на приріст основного капіталу.Шляхи поповнення основного капіталу:

- спрямування основної частини чистого прибутку на розвиток матеріально-технічної бази;

- перегляд нормативів власних оборотних коштів в бік їх зменшення;

- одержання кредитів комерційних банків неї капіталовкладення;

- розробка низки заходів щодо скорочення складських запасів товарно-матеріальних цінностей і коштів, що функціонують в сфері обігу.

Тобто, заходи, що є корисними для зміцнення фінансової стійкості підприємства, повинні бути згруповані, виходячи з тієї чи іншої тенденції, що склалась на підприємстві щодо динаміки і структури розміщення фінансових ресурсів.

В процесі аналізу виходять з того, що підприємству не досить визначити правильні пропорції розподілу свого капіталу між фондами основних і оборотних коштів, важливо забезпечити найбільшу віддачу коштів.

Про нераціональне використання основного капіталу свідчать:

- наявність невстановленого протягом тривалого часу устаткування;

- зменшення коефіцієнтів змінності роботи устаткування;

- значні витрати на реконструкцію та модернізацію основних засобів при низьких показниках їх ефективності;

- наявність на балансі залишків незавершених капітальних вкладень з простроченими термінами введення в експлуатацію.

Нераціональне використання оборотних коштів найчастіше виражається у:

- систематичному накопиченні понаднормативних залишків виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції;- зростанні дебіторської заборгованості усіх видів.

Крім власних оборотних коштів, підприємство в ринкових умовах залучає позикові кошти.

Питома вага позикового капіталу залежить від низки факторів;

- галузі діяльності підприємства;

- рівня сезонності;

- тактичних і стратегічних завдань, які стоять перед підприємством;

- ступеня довіри до підприємства з боку банків.

Фінансова стійкість підприємства характеризується наступною системою показників (рис. 8.1):

 

 


Рис. 8.1. Система показників оцінки фінансової стійкості підприємства

За всіх умов підприємство повинно дбати про певний рівень своєї фінансової незалежності, тобто не допускати залучення фінансових ресурсів у розмірах, які перевищують його власні ресурси.

Коефіцієнт автономії чи фінансової незалежності (концентрації власного капіталу) визначається за формулою:

 

Кн=ВК/ВБ (8.1)

 

де Кн - коефіцієнт незалежності; ВК - власний капітал; ВБ - валюта балансу.

Даний коефіцієнт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів, авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього показника, тим більш фінансово стійке підприємство. Гранична нижня межа коефіцієнта - 0,5.

Коефіцієнт фінансової залежності (К3) обернений до попереднього показника і розраховується за формулою:

 

Кз=ВБ/ВК (8.2)

 

Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позичених коштів у фінансуванні підприємства. Якщо його значення наближається до одиниці, то це означає, що власники повністю фінансують своє підприємство.

Коефіцієнт маневрування власним капіталом:

 

Км=ВОК/ВК (8.3)

 

де Кн - коефіцієнт маневрування; ВОК - власні оборотні кошти; ВК - власний капітал.

Даний коефіцієнт показує, яка частка власного капіталу вкладена в оборотні кошти, а яка капіталізована. Нормативне значення показника - не менше за 0,5.Коефіцієнт загальної заборгованості (концентрації залученого капіталу) розраховується за формулою:

Кзк = ЗК/ВБ (8.4)

де Кзк - коефіцієнт загальної заборгованості.

Нормативне значення показника - до 0,5.

Коефіцієнт структури довгострокових вкладень:

Кдв = ДЗ/НА (8.5)

де К - коефіцієнт структури довгострокових вкладень; ДЗ -довгострокові зобов'язання; НА - необоротні активи.

Даний коефіцієнт показує, яка частина необоротних активів профінансована зовнішніми інвесторами.

Коефіцієнт структури залученого капіталу:

Кзк = ДЗ/ЗК (8.6)

де Кзк - коефіцієнт структури залученого капіталу.

Коефіцієнт фінансового лівериджу:

Кфл=ДЗ/ВК (8.7)

де Кфл - коефіцієнт фінансового лівериджу.

Коефіцієнт частки власного оборотного капіталу в оборотних активах;

Кч = ВОК/ОА (8.8)

де ОА - оборотні активи підприємства.

Нормативне значення показника - 0,5.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів:

Крв=ОЗзал/ВБ (8.9)

де Крв - коефіцієнт реальної вартості основних засобів; ОЗзал -залишкова вартість основних засобів.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (Кс):

Кс = ЗК/ВК (8.10)

Нормативне значення показника - до 1.

Коефіцієнт фінансової стійкості (співвідношення власних і залучених коштів):

Кс=ЗК/ВК (8.11)

де Кс - коефіцієнт фінансової стійкості; ЗК - залучений капітал; ВК - власний капітал.

Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Його зростання в динаміці свідчить про зменшення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів. Вказаний коефіцієнт має бути більшим за одиницю.

Методика аналізу визначених вище коефіцієнтів полягає у порівнянні:

- фактичних коефіцієнтів поточного року з коефіцієнтами попереднього року та за кілька звітних періодів;

- фактичних коефіцієнтів з нормативними, з показниками конкурентів та з середньогалузевими показниками.

Розрахуємо систему коефіцієнтів фінансової стійкості для підприємства "Глобус'' (табл. 8.1).

 

Таблиця 8.1

Коефіцієнти фінансової стійкості підприємства "Глобус"

 

Показники Минулий період Звітний період Звітний рік у % до минулого року
1. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,74 0,79 106,7
2. Коефіцієнт фінансової залежності 1,34 1,26 94,0
3. Коефіцієнт маневрування власним капіталом 0,14 0,21 150,0
4. Коефіцієнт загальної заборгованості 0,26 0,21 80,8
5. Коефіцієнт частки власного оборотного капіталу в оборотних активах 0,30 0,44 146,7
6. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів 0,55 0.54 98,2
7. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу 0,34 0,26 76,5
8. Коефіцієнт фінансової стійкості 2,91 3,84 140,0

 

Згідно табл. 8.1 зростання коефіцієнта фінансової незалежності на 6,7 % свідчить про посилення фінансової стійкості підприємства "Глобус". Коефіцієнт маневрування власним капіталом є нижчим за нормативне значення, проте спостерігається його активне зростання (на 50 % за аналізований період). Коефіцієнт загальної заборгованості знижується, що слід розцінювати позитивно. Частка власного оборотного капіталу в оборотних активах підприємства за аналізований період зросла на 46,7 %. Позитивним є зростання коефіцієнта фінансової стійкості з 2,91 до 3,84 (або на 40 %).

 


Просмотров 515

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!