Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні показники для оцінки ліквідності підприємства 

 

Рис. 7.3. Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності визначається за формулою:

Кпл = ОА /ПЗ, (7.2)

де Кпл - коефіцієнт поточної ліквідності; ОА - оборотні активи; ПЗ - поточні зобов'язання.

Даний коефіцієнт показує, скільки гривень поточних активів припадає на 1 гривень поточних зобов'язань підприємства. Поточні активи повинні вдвічі перевищувати короткострокові зобов'язання. Проте, слід зауважити, що орієнтоване значення показника може встановлювати і саме підприємство, виходячи з умов господарювання і залежно від щоденної потреби у вільних грошових ресурсах. На нормативний рівень коефіцієнта поточної ліквідності впливають такі фактори:

- структура активів і пасивів;

- оборотність дебіторської та кредиторської заборгованостей;

- рентабельність виробництва;

- ефективність управління запасами;

- оборотність грошових коштів.

Якщо вказаний показник досить високий, це може бути пов'язано з надлишковими виробничими запасами, надплановою завантаженістю готовою продукцією на складах, невиправданим зростанням дебіторської заборгованості.

У такому разі розраховують коефіцієнт швидкої ліквідності:

Кшл = (ОА-ВЗ) ПЗ, (7.3)

де Кшл - коефіцієнт швидкої ліквідності; ВЗ - виробничі запаси.

Цей коефіцієнт показує, яка частина короткострокових зобов'язань підприємства може бути погашена найближчим часом за рахунок наявних коштів та можливих надходжень. Оптимальним для даного коефіцієнта є співвідношення 1:1.

Виключення виробничих запасів пояснюється не лише їх низькою ліквідністю, але й тим, що сума грошових коштів, які можуть бути отримані у випадку вимушеної реалізації виробничих запасів, може бути значно нижчою за величину витрат на їх придбання. В умовах ринкової економіки типовою є ситуація, коли при ліквідації підприємство виручає 40 % (і менше) від облікової вартості запасів.

В західній економічній літературі цей коефіцієнт ще називають коефіцієнтом миттєвої оцінки.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за формулою: 

Кал = ГК / ПЗ (7.4)

де Кал - коефіцієнт абсолютної ліквідності; ГК - грошові кошти та їх еквіваленти; ПЗ - поточні зобов'язання.

Даний коефіцієнт показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути при необхідності погашена негайно. Достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є 0,2 -0,3. Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм ліквідності.

Розрахуємо систему коефіцієнтів ліквідності для підприємства "Глобус" (табл. 7.1).

За даними табл. 7.1 бачимо, що всі розраховані коефіцієнти ліквідності є нижчими за нормативні. Проте, якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс за аналізований період на 0,37 пункта, то коефіцієнт швидкої ліквідності знизився на 0,03 пункта. Тобто, динаміка коефіцієнтів є неоднозначною. Коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс лише на 0,01 пункта.

Таблиця 7.1 Коефіцієнти ліквідності підприємства "Глобус"

 

Показники Нормативне значення Минулий рік Звітний рік Відхилення (+,-)
1. Коефіцієнт поточної ліквідності 1,42 1,79 0,37
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,32 0,29 -0,03
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 - 0,3 0,08 0,09 0,01

 

Розглянуті коефіцієнти мають певні недоліки:

- статичність - ці показники розраховуються на основі балансових даних, які характеризують майновий стан підприємства на певну дату, що вказує на необхідність аналізу їх динаміки за низку періодів;- можливість завищення значень показників унаслідок включення до складу поточних активів неліквідних елементів;

- низька інформативність для прогнозування майбутніх грошових надходжень та платежів;

- наявність потенційних зобов'язань, які не відображаються в балансі (гарантійні зобов'язання тощо).

Треба відзначити, що при проведенні дослідження ліквідності підприємства за даними показниками не слід обмежуватись лише їх розрахунками і порівнянням в динаміці. Наведені коефіцієнти є відносними величинами і протягом певного періоду можуть не змінюватись чи змінюватись незначно, тоді як зміни чисельника і знаменника можуть бути суттєвими. Тому таке дослідження доцільно доповнювати факторним аналізом.

Для побудови факторної моделі скористаємось методом розширення факторних систем і введемо показник чистого прибутку (ЧП):

 

Кпл = ОА / ПЗ = (ОА / ЧП) * (ЧП / ПЗ) = Х1Х2, (7.5)

де Х1 -показник, який відображає вартість поточних активів, що припадає на 1 грн. прибутку; Х2 - показник, який відображає здатність підприємства погасити свої борги за рахунок результатів своєї діяльності; характеризує фінансову стійкість. Чим він вищий, тим кращий фінансовий стан підприємства.

Для розрахунку впливу факторів можна скористатись одним із способів елімінування.

 


Просмотров 665

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!