Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Система коефіцієнтів для оцінки грошових потоків підприємства 

Для стабілізації фінансового стану важливе значення має швидкість руху грошових коштів (ГК). На підприємстві завжди повинен бути мінімальний залишок грошових коштів, що покриває поточні зобов'язання. Відсутність такого запасу свідчить про наявність фінансових ускладнень у підприємства. Надмірна їх величина говорить про те, що реально підприємство зазнає збитків, пов'язаних з інфляцією і знеціненням грошей. Тому, для підприємства актуальним є аналіз оборотності грошових коштів.

Основними показниками оборотності ГК є:

1. Тривалість періоду обороту:

Ог = СгД/Р, (6.1)

де Ог - кількість днів між закупівлею сировини і надходженням виручки від продажу готових виробів; період обороту (в днях); Сг - середні залишки грошових коштів; Д - тривалість періоду в днях; Р - виручка від реалізації за період (без непрямих податків).

2. Коефіцієнт оборотності грошових коштів - Ко (швидкість обороту грошей; число оборотів, що їх роблять кошти за період, що аналізується):

Ко = Р/Сг. (6.2)

Зростання даного коефіцієнта - позитивне явище, яке є свідченням зростання обсягу реалізації на кожну гривню вкладених коштів.

3. Коефіцієнт завантаження коштів - обернений до коефіцієнта оборотності (Кг):

Кз = Сг/Р=1/Ко. (6.3)

Чим менший цей показник, тим краще для підприємства. Він показує величину коштів, що припадає на кожну гривню виручки від реалізації, і, по суті, характеризує їх віддачу.

4. Мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарських операцій (МГ) :

Мг = Роп/Ко, (6.4)

де Роп - річні операційні витрати підприємства.

Крім того, для аналізу грошових потоків використовують наступні показники:

1) коефіцієнт ліквідності грошового потоку (КЛгп):

КЛгп=ПГП/ВГП (6.5)

де ПГП- сума валового позитивного грошового потоку підприємства: ВГП - сума валового від'ємного грошового потоку.

Коефіцієнт ліквідності характеризує ступінь достатності грошових коштів для погашення витрат підприємства. Даний коефіцієнт заслуговує на позитивну оцінку, якщо його значення перевищує 100 %. Це означає, що надходження грошових коштів перевищують видатки і можуть використовуватись підприємством відповідно до стратегічної мети розвитку.2) ефективність грошового потоку (КЕгп):

КЕгп = ЧГП/ВГП, (6.6)

де ЧГП - сума чистого грошового потоку підприємства за період. Коефіцієнт ефективності грошового потоку характеризує фінансово-господарську діяльність з точки зору її здатності створювати додаткові грошові кошти, що сприяє зростанню вартості абсолютно ліквідних активів підприємства і потенційному підви­щенню його платоспроможності.

3) коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку

КРчгп = ЧГПр / ЧГП, (6.7)

де ЧГПр - сума чистого грошового потоку, спрямована на інвестування розвитку підприємства;

4) рентабельність на основі грошового потоку (Ргп):

Ргп = ЧГП/РП * 100 %; (6.8)

5) коефіцієнт самофінансування - показник грошової віддачі

інвестицій (Ксф):

Ксф=ЧГП/І, (6.9)

де І - сума інвестицій підприємства.

Даний коефіцієнт показує, яку частину інвестицій можна покрити за рахунок грошового потоку;

6) коефіцієнт обслуговування боргу (Ко6с):

Кобс = ПК/ГПоп (6.10)

де ПК - сума позикового капіталу; ГП - сума грошового потоку від операційної діяльності.

Таким чином, аналіз грошових потоків дозволяє:

- оцінити спроможність підприємства відтворювати кошти, необхідні для продовження і розширення основної діяльності без залучення зовнішніх джерел фінансування;- виявити вкладення коштів в активи, які забезпечуватимуть генерування прибутку та грошових потоків в майбутньому;

- передбачити майбутній рух коштів, пов'язаний з вимогами осіб, що надали підприємству капітал.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

У чому полягає значення аналізу грошових потоків підприємств?

Поясніть суть терміна "грошовий потік".

Що є метою аналізу грошових потоків?

Що включають грошові кошти підприємств та їх еквіваленти?

Дайте визначення видів діяльності підприємств.

Визначіть основні завдання та напрями аналізу грошових потоків.

Дайте характеристику руху грошових коштів за видами діяльності підприємства.

Які джерела утворення і напрями витрачання коштів характеризують операційну, інвестиційну та фінансову види діяльності підприємств?

Яка різниця між прибутком та грошовим потоком?

Вкажіть основні ознаки класифікації грошових потоків.

Охарактеризуйте прямий та непрямий методи складання звіту про рух коштів від операційної діяльності.

В чому полягає методика аналізу грошових потоків?

Якою системою коефіцієнтів характеризуються грошові потоки?

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Особливості фінансового аналізу в умовах інфляції.

Ануїтети та дисконтування грошових потоків.

Моделі управління грошовими потоками.

Цикл руху грошових коштів на підприємстві.

Сутність та основні етапи здійснення перспективного аналізу грошових потоків.

Прості та складні відсотки. Еквівалентність відсоткових ставок.

Погашення довгострокової заборгованості підприємств.

Значення грошових потоків для забезпечення фінансової діяльності підприємств.

Методи аналізу руху коштів.

Оптимізація грошових потоків підприємства.


ТЕМА 7

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІІ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВА

ПЛАН ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ:

Суть ліквідності і платоспроможності.

Основні показники для оцінки ліквідності підприємства.

Ознаки платоспроможності підприємств. Контрольні запитання.

Питання для самостійного вивчення. Практичні навчальні завдання. Тестові завдання. Література.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

 


Ліквідність

Платоспроможність

Абсолютно ліквідні активи

Середньоліквідні активи

Слаболіквідні активи

Вамсколіквідні активи

Термінові зобов 'язання

Короткострокові пасиви

Довгострокові пасиви

Сталі пасиви


 

 


Просмотров 437

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!