Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Поняття грошового потоку та його значення для забезпечення діяльності підприємстваЗ трансформацією фінансового аналізу в Україні з'явилося таке поняття як грошовий потік. Пов'язано це з тим, що в ринкових умовах господарювання власник повинен дати відповідь на такі запитання:

Де знайти джерела фінансування та якою має бути їх оптимальна структура?

Яким повинен бути оптимальний склад активів підприємства, щоб досягти максимального прибутку?

Як організувати управління діяльністю підприємства, щоб забезпечити фінансову стійкість та платоспроможність?

Здійснення фінансово-господарської діяльності пов'язане з надходженням і вибуттям грошових коштів та їх еквівалентів, які характеризують грошові потоки підприємства.

Грошові кошти включають готівку, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

До еквівалентів грошових коштів належать короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у грошові кошти і характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Грошовий потік підприємства - це сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які генеровані господрською діяльністю підприємства.

Класифікація грошових потоків представлена на рис. 6.1.

Рух грошових коштів охоплює всі види діяльності підприємства: - операційну, - інвестиційну та - фінансову.

Операційна діяльність підприємства - це основна діяльність, спрямована на виробництво і реалізацію продукції, а також інша операційна діяльність, яка не відноситься до інвестиційної чи фінансової.

Інвестиційна діяльність стосується придбання та реалізації необоротних активів і фінансових інвестицій, які не належать до еквівалентів грошових коштів.

Фінансовою діяльністю є діяльність, що безпосередньо призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

 

                     
   
 
За масштабами обслуговування господарського процес
   
 
 
 
За видами діяльності
   
 
 
 
   
- позитивний грошовий потік - від’ємний грошовий потік
 
За спрямованістю руху коштів
   
 
 
 
 
За методом обчислення
 
- валовий грошовий потік - чистий грошовий потік
   
 
 
   
- надлишковий грошовий потік - дефіцитний грошовий потік
 
За рівнем достатності
   
 
 
 
 
За за методом оцінки за часом
 
- майбутній грошовий потік - теперішній грошовий потік
   
 
 
 
   
- регулятивний грошовий потік - дискретний грошовий потік
 
За регулярністю обчислення
   
 
 
 
   
- регулятивний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами - регулятивний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами
 
За стабільністю формування
   
 
  


Рис. 6.1. Класифікація грошових потоків

Основні напрямки надходження та вибуття коштів за видами діяльності подані у табл. 6.1.

Проведемо аналіз структури грошових потоків за видами діяльності підприємства "Глобус" (табл. 6.2).

З даних табл. 6.2 видно, що грошові кошти підприємства надійшли в основному від операційної діяльності. Основним джерелом їх надходження є прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (171 тис. грн.). Ці кошти витрачені на збільшення оборотних активів (51 тис. грн.), зменшення поточних зобов'язань (31 тис. грн.), сплату податку на прибуток (47 тис. грн.) і сплату відсотків за кредит (6 тис. грн).Чисті надходження від операційної діяльності в сумі 36 тис.грн. використані на розвиток матеріально-технічної бази (на інвестиційну діяльність) з метою отримання доходу в майбутньому. Рух чистих коштів від інвестиційної діяльності складає 38 тис. грн. Рух коштів внаслідок фінансової діяльності на підприємстві був незначним і суттєво не вплинув на рух коштів за звітний період, який склав 1 тис. грн.

Таблиця 6.1

Основні напрямки надходження та вибуття коштів за видами діяльності

Види діяльності Надходження грошових коштів та їх еквівалентів Вибуття грошових коштів та їх еквівалентів
Операційна діяльність • Надходження від покупців та замовників • Інші операційні доходи • Платежі постачальникам • Виплати працівникам • Сплачені відсотки за кредит • Сплачений податок на прибуток
Інвестиційна діяльність • Продаж необоротних активів • Продаж фінансових інвестицій (цінних паперів) • Надходження від позичальників • Отримані відсотки, дивіденди • Продаж майнових комплексів • Придбання необоротних активів • Придбання фінансових інвестицій • Надання позик • Придбання майнових комплексів
Фінансова діяльність • Виторг від продажу акцій • Отримання позик • Погашення позик • Придбання акцій • Виплата дивідендів

 

Таблиця 6.2

Структура грошових потоків за видами діяльності підприємства "Глобус" за звітний рікСтатті руху коштів за видами діяльності Надходження коштів, тис. гри. Видаток коштів, тис. грн.
.3
Рух коштів в результаті операційної діяльності    
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування  
Коригування прибутку: - амортизація необоротних активів  
- результат від неопераційної діяльності  
- витрати на оплату відсотків  
Прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах  
Збільшення оборотних активів  
Зменшення поточних зобов'язань  
Грошові кошти від операційної діяльності  
Сплачені відсотки  
Сплачений податок на прибуток  
Чистий рух коштів від операційної діяльності  
2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація необоротних активів  
Придбання необоротних активів  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  
3. Рух коштів в результаті фінансової діяльності    
Отримані позики  
Оплачені дивіденди  
Інші платежі  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  
Чистий рух коштів за звітний період  

 

Аналіз руху грошових коштів є необхідною умовою ефективного управління грошовими потоками, які забезпечують фінансово-господарську діяльність підприємства.

Метою аналізу грошових потоків підприємства є прискорення руху грошових коштів і підвищення на цій основі оборотності активів і капіталу для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Основні завдання аналізу грошових потоків:

- аналіз джерел утворення грошових коштів;

- аналіз напрямів витрачання грошових коштів;

- аналіз руху грошових коштів за видами діяльності підприємства;

- аналіз взаємозв'язку прибутку і змін грошових коштів;

- аналіз взаємозв'язку зростання обсягів фінансово-господарської діяльності і потреб у грошових коштах.

Інформація про рух грошових коштів може своєчасно попередити про негативні тенденції в діяльності підприємств. Грошові потоки зумовлюють збалансованість витрат і прибутків у кожному циклі діяльності підприємства та забезпечують рівновагу між ліквідністю активів і строковістю погашення зобов'язань.

Між прибутком та грошовими потоками існує суттєва різниця:

- Прибуток - це різниця між доходами від реалізації продукції чи послуг і понесеними витратами.

- Потік грошових коштів - це різниця між усіма грошовими коштами, що підприємство отримало, та всіма коштами, які воно виплатило за певний період часу.

Дефіцит грошових коштів має зовнішні та внутрішні причини (табл. 6.3).

Таблиця 6.3

Причини дефіциту грошових коштів підприємства

 

Зовнішні Внутрішні
Неплатежі покупців Посилення конкуренції Інфляція Бартерні угоди Невдалі інвестиції Слабка робота з маркетингу Брак кваліфікованого персоналу

 

Наслідками дефіциту готівки можуть стати:

- затримки у виплаті заробітної плати;

- зростання кредиторської заборгованості перед постачальниками та бюджетом;

- зростання простроченої заборгованості за кредитами банку;

- зниження ліквідності активів підприємства;

- зростання тривалості виробничого циклу через несвоєчасні поставки сировини і комплектуючих.

Аналіз грошових потоків є однією зі стадій процесу управління грошовими коштами підприємства.

Значення аналізу грошових потоків.

- дає змогу розкрити можливі резерви поліпшення ефектив­ності використання коштів;

- показує найпривабливіші підрозд'їли для інвестиційних проектів;

- виявляє, які позиції звітності підприємства потребують найбільших вкладень коштів;

- є цінним доповненням до аналізу фінансового стану, бо враховує багато сторін діяльності, які не досліджуються при загальному аналізі фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз грошових потоків повинен допомогти виявити причини дефіциту або надлишку грошових коштів та розробити план заходів для збільшення потоку грошових коштів. Основою для здійснення аналізу грошових потоків виступає "Звіт про рух грошових коштів". Необхідність цього звіту викликана тим, що майже всі підприємства обчислюють виручку за відвантаженими товарами, а не за їх оплатою. За цих умов у звітах показуються величезні суми прибутків, які фактично знаходяться у значному відриві від наявних коштів. Існують два методи складання звіту про рух грошових коштів прямий і непрямий.

Прямий метод враховує надходження і вибуття грошових коштів підприємства у ході здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей. Це можна зробити, переглянувши усі позиції балансового звіту і звіту про фінансові результати, оцінивши їх наслідки для грошових потоків і записавши їх у відповідних рядках звіту про рух грошових коштів.

Прямий метод аналізу дозволяє:

- здійснювати контроль за реальними надходженнями та відтоком грошових коштів та порівнювати їх з заігчанованіш бюджетом;

- оперативно реагувати на короткостроковий дефіцит грошових коштів;

- вказати можливі наслідки непередбачених обставин;

- оцінити ліквідність підприємства.

Недолік прямого методу полягає в тому, що він не розкриває взаємозв'язку між чистим грошовим потоком та отриманим фінансовим результатом.

Непрямий метод може використовуватись при складанні звіту про рух коштів лише від операційної діяльності. Він базується на коригуванні всієї суми прибутку підприємства від звичайної діяльності за звітний період до величини чистої зміни коштів виключенням впливу негрошових операцій та операцій, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльностями підприємства.

В Україні для підготовки даних про рух коштів від операційної діяльності було обрано непрямий метод, за яким чистий рух коштів є результатом коригування всієї суми прибутку підприємства від звичайної діяльності до оподаткування (рядок 170 "Звіту про фінансові результати") на зміни на початок і кінець звітного періоду залишків виробничих запасів, дебіторської і кредиторської заборгованостей, що утворились за напрямами операційної діяльності, доходів і витрат майбутніх періодів, а також на обороти таких статей, як амортизація необоротних активів, курсові різниці та інших статей, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльностями підприємства.

Інформація про рух коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей подається у звіті лише з використанням прямого методу. Даний метод включає аналіз структури надходжень і вибуття коштів (визначення тих статей, які займають основну питому вагу), а також аналіз цієї структури в динаміці (за кілька звітних періодів).

 


Просмотров 521

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!