Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Сутність та значення аналізу капіталу підприємства 

Капітал - це кошти, якими володіє підприємство для здійснення своєї діяльності з метою отримання прибутку.

Функціонування капіталу в процесі його використання характеризується процесом його постійного кругообороту.

У процесі кругообороту капітал проходить три стадії:

- на першій стадії кстітсіл в грошовій формі інвестується в оборотні та необоротні активи, перетворюючись при цьому в продуктивний капітал;

- на другій стадії у процесі виробництва продукції виробничий капітал набуває товарної форми;

- на третій стадії товарний капітал після реалізації товарів перетворюється в грошовий капітал.

Основною метою формування капіталу є забезпечення потреб підприємства у придбанні активів та оптимізація його структури для забезпечення ефективності використання.

Для досягнення цієї мети процес формування капіталу базується на таких принципах:

- врахування перспектив розвитку підприємства;

- забезпечення відповідності обсягу залученого капіталу обсягу активів, які підприємство має на меті сформувати для здійснення виробничої діяльності;

- забезпечення оптимальної структури капіталу з позиції ефективного його функціонування;

- забезпечення мінімізації затрат на формування капіталу з різних джерел;

- забезпечення ефективного використання капіталу в процесі господарської діяльності.

Класифікація видів капіталу представлена на рис. 5.1.

 

 

           
 
За належністю до підприємства
 
Власний капітал Залучений капітал
   
 

 

 

                 
   
Виробничий капітал Позиковий капітал Спекулятивний капітал
 
За цілями використання
   
 
 
 
 
За формами інвестування
 
Капітал у фінансовій формі Капітал у матеріальній формі Капітал у нематеріальній формі
   
 
 
 
 
 
    

 


Рис. 5.1. Класифікація капіталу підприємства

 

При проведенні аналізу капіталу слід мати на увазі, що:

1 Капітал підприємства є основним фактором виробництва.

2 Капітал характеризує фінансові ресурси, які забезпечують йому дохід.

3 Капітал є основним джерелом заможності його власників.

4 Капітал підприємства є основним вимірником його ринкової вартості.

5 Динаміка капіталу підприємства є основним індикатором рівня ефективності його господарської діяльності.

Тому керівництво підприємства повинно володіти об'єктивною інформацією щодо того, яким капіталом воно володіє, наcкільки оптимальна його структура та у які сфери діяльності він буде вкладений.

Основні напрямки аналізу капіталу підприємства подані у табл. 5.1.

 

Таблиця 5.1

Основні напрямки аналізу капіталу підприємства

 

Напрямок аналізу Види аналізу
Горизонтальний аналіз • порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду; • порівняння показників звітного року з показниками аналогічного періоду минулого року; • порівняння показників капіталу за низку попередніх періодів
Вертикальний аналіз • структурний аналіз капіталу: — за видами діяльності; — за звітний період; — за попередній період; • структурний аналіз власного капіталу; • структурний аналіз позикового капіталу
Порівняльний аналіз • порівняльний аналіз показників капіталу підприємства з: — середньогалузевими значеннями; — конкурентами; — оптимальними значеннями; — запланованими значеннями
Коефіцієнтний аналіз • розрахунок коефіцієнтів оборотності капіталу; • розрахунок показників рентабельності капіталу

  

У сучасних умовах структура капіталу є тим фактором, який безпосередньо впливає на фінансовий стан підприємства - його довгострокову платоспроможність, величину доходу, рентабельність діяльності.

Розглянемо склад і структуру капіталу підприємства "Глобус" (табл. 5.2).

 

Таблиця 5.2

Склад і структура капіталу підприємства "Глобус"

Показники     Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року
сума, тис. грн. %до підсумку сума, тис. грн. %до підсумку  
І
1. Власний капітал 74,4 79,3 118,7
1.1. Статутний капітал 54,0 52,3 107,9
1.2. Пайовий капітал 13,7 16,4 133,8
1.3. Інший додатковий капітал 1,0 0,9 100,0
1.4. Нерозподілений прибуток 5,7 9,7 187,9
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
3. Довгострокові зобов'язання
4. Поточні зобов'язання 25,6 20.7 90,0
4.1. Короткострокові кредити банків 40,0 4,0 4,0 112,5
4.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 17,3 11,9 76,6
4.3. Кредиторська заборгованість за розрахунками 4,3 4,8 122,7
5. Доходи майбутніх періодів
Разом 111,4
             

 Як бачимо, у наведеному прикладі (див. табл. 5.2) структура капіталу за період, що аналізується, якісно покращилась, підвищилась фінансова незалежність підприємства. Питома вага власного капіталу на початок періоду складала 74,4 %, а на кінець - 79,3 %.

Оскільки питання аналізу джерел формування капіталу тісно пов'язане з поняттям фінансування, необхідно розглянути основні його види та ознаки їх класифікації.

Фінансова структура авансованого капіталу представлена на рис. 5.2.

 

 

 

 


5.2. Аналіз власного капіталу підприємства

 

Фінансовою основою діяльності підприємства є сформований ним власний капітал. Він є початковою та безстроковою основою фінансування діяльності підприємства, а також джерелом погашення його збитків, одним з найвагоміших показників, що використовується при оцінці фінансового стану підприємства, оскільки показує:

з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежності від зовнішніх джерел фінансування);

з іншого - ступінь кредитоспроможності підприємства (забезпечення вимог кредиторів наявним у підприємства капіталом засновників).

Збереження власного капіталу є одним з показників якості фінансового менеджменту на підприємстві. Відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" власний капітал включає такі основні елементи:

- статутний капітал;

- пайовий капітал;

- додатковий вкладений капітал;

- інший додатковий капітал;

- резервний капітал;

- нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Окрім названих складових елементів власного капіталу П(С)БО 2 визначає також коригуючі показники, які відображають рух власного капіталу у процесі його формування. До них відносять:

- недоплачений капітал;

- вилучений капітал.

У статті "Не'оплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні власного капіталу.

У статті "Вилучений капітал" відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Ця сума теж вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Функції власного капіталу підприємства полягають у наступному (рис. 5.3).

 

 
 

 

 


Рис. 5.3. Функції власного капіталу підприємства

 

Аналіз власного капіталу має такі основні цілі:

- виявити основні джерела формування власного капіталу та визначити наслідки їх змін для фінансової стійкості підприємства;

- визначити правові, договірні та фінансові обмеження в розпорядженні поточним і нерозподіленим прибутком;

- оцінити пріоритетність прав на отримання дивідендів;

- виявити пріоритетність прав власників у разі ліквідації підприємства.

Власний капітал підприємства містить такі основні складові:

- інвестований капітал (капітал, що вкладений власниками в підприємство);

У накопичений капітал (створений на підприємстві).

Аналізуючи власний капітал, необхідно визначити питому вагу його окремих складових, а також динаміку їх складу та структури за окремі періоди.

Необхідність окремого розгляду елементів власного капіталу пов'язана з тим, що кожен з них є характеристикою правових та інших обмежень підприємства у розпорядженні своїми активами.

Можливості аналізу власного капіталу значно розширюються при умові використання звіту про власний капітал та інформації поточного обліку. Застосування звіту дає змогу виявити джерела надходження та використання власного капіталу підприємства у звітному році.

Проведемо аналіз структури і динаміки власного капіталу підприємства "Глобус" (табл. 5.3).

За даними табл. 5.3 сума власного капіталу підприємства на кінець періоду порівняно з початком зросла на 141 тис. грн. або на 18.7%. Позитивним є те, що його збільшення відбувалось за рахунок таких важливих джерел, як пайовий капітал та нерозподілений прибуток. Приріст нерозподіленого прибутку засвідчує економічну ефективність господарської діяльності та цілеспрямоване використання чистого прибутку.

 

Таблиця 5.3

Структура і динаміка власного капіталу підприємства "Глобус"

 

Показники   Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року
сума, тис. грн. %до підсумку сума, тис. грн. %до підсумку
1. Власний капітал 118,7
1.1. Статутний капітал 72,6 65.9 107,9
1.2. Пайовий капітал 18,4 20,8 133,8
1.3. Інший додатковий капітал 1,3 1,1 100,0
1.4. Нерозподілений прибуток 7,7 12,2 187,9
Сукупний капітал 111.4
Частка власного капіталу в сукупному капіталі 74,4 79,3

 

Підприємство достатньо забезпечене власним капіталом. Темпи зростання власного капіталу перевищують темпи зростання сукупного капіталу, що, безумовно, є позитивним явищем.

Доцільним є також розрахунок питомої ваги сум надходження та вибуття за статтями звіту про власний капітал та їх змін в абсолютній сумі та відсотках, коефіцієнтів надходження та використання капіталу.

Коефіцієнт надходження капіталу {Кн) розраховують за формулою:

Кн = НК/ЗКк, (5.1)

де НК - надходження капіталу за звітний період; ЗКк - залишок капіталу на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт використання (вибуття) капіталу (Кв) розраховують:

Кв = ВК/ЗКп, (5.2)

де ВК - використання капіталу за звітний період; ЗКп - залишок капіталу на початок звітного періоду.

Важливе значення має вивчення співвідношення коефіцієнтів надходження та використання капіталу. Коли значення коефіцієнта вибуття перевищує коефіцієнт надходження, то це є свідченням зменшення розміру власного капіталу, погіршення його структури.

Аналіз загальної суми та структури капіталу доцільно доповнити розрахунком суми власного оборотного капіталу підприємства. При цьому важливо не лише визначити сам розмір капіталу, але й назвати основні причини його зміни та невідповідності нормативу.

Власний оборотний капітал (ВОК) підприємства доцільно розраховувати за формулою:

ВОК=ОА-ПЗ, (5.3)

де ОА - оборотні активи; 173 - поточні зобов'язання.

За даними додатку 1 сума власного оборотного капіталу підприємства "Глобус" на початок періоду складала 109 тис. грн (368- 259), а на кінець періоду - 185 тис. грн (418 - 233). Як бачимо, динаміка є позитивною.

Серед основних чинників, які впливають на зміну власного оборотного капіталу та можуть привести до його дефіциту, можна виділити:

- систематичну збиткову діяльність підприємства;

- дорогу матеріально-технічну базу;

- незабезпеченість підприємства оборотними активами;

- відволікання коштів на покриття дебіторської заборгованості;

- неефективне використання майна;

- значні суми непродуктивних витрат та втрат.

 


Просмотров 631

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!