Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз показників ефективності використання оборотних активів підприємстваНаявність у підприємства оборотних активів, їх склад та структура, швидкість обороту та ефективність використання досить суттєво впливають на фінансовий стан підприємства, стабільність його становища на ринку.

Ефективність використання оборотних активів підприємства у значній мірі визначає:

- платоспроможність, тобто можливість погашення у встановлений строк своїх боргових зобов'язань;

- ступінь ліквідності підприємства;

- можливості подальшої мобілізації фінансових ресурсів.

Ефективне використання оборотних активів відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищенні рівня рентабельності господарювання та залежить від дії множини факторів. У сучасних умовах великий негативний вплив на ефективність використання оборотних активів, уповільнення їх оборотності мають фактори кризового стану економіки, що діють незалежно від бажання підприємства. Разом з тим, підприємства мають внутрішні резерви підвищення ефективності використання мобільних активів, на які вони можуть суттєво впливати. До них відносять:

- нормування матеріальних оборотних активів;

- використання тривалих господарських зв'язків;

- удосконалення системи розрахунків;

- раціональна організація продажу;

- системний контроль за оборотністю коштів у розрахунках тощо.

Для аналізу оборотних активів підприємства використовують такі показники:

- забезпеченість оборотних активів власними оборотними коштами;

- коефіцієнт маневрування власним капіталом.

Перший показник визначається в такому порядку:

Зоа = ВОК/ОА, (4.1)

де Зоа - коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними оборотними коштами; ВОК- власні оборотні кошти (різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями); ОА - оборотні активи.

Коефіцієнт маневрування власним капіталом розраховується за формулою:

Км = ВОК/ВК, (4.2)

де Км - коефіцієнт маневрування власним капіталом; ВК- власний капітал підприємства.

Цей коефіцієнт вказує на те, яку частку власних коштів підприємство використовує для фінансування поточної діяльності.Аналіз складу та ефективності використання оборотних коштів підприємства має здійснюватись постійно і бути необхідною складовою фінансового аналізу.

Оборотні кошти є основним джерелом фінансування витрат підприємства. Вони є фінансовими ресурсами підприємства, які авансовані в оборотні виробничі засоби та у засоби обігу, і здійснюють безперервний кругообіг.

Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними коштами та прирівняними до них потребує дослідження комплексу таких показників:

- наявності власних та прирівняних до них коштів;

- забезпеченості власними оборотними коштами;

- причин змін загальної суми наявності власних оборотних коштів за звітний період;

- причин формування залишків або браку власних оборотних коштів;

- наявності та динаміки надлишку або браку власних оборотних коштів у господарському обороті.

Завершується аналіз оборотного капіталу аналізом оборотності оборотних коштів.

Прискорення оборотності оборотних коштів зменшує потребу в них, дає змогу підприємствам вивільняти частину оборотних коштів або для використання в господарстві (абсолютне вивільнення), або ж для додаткового випуску продукції (відносне вивільнення).

Унаслідок прискорення обороту вивільняються речові елементи оборотних коштів, відносно зменшується потреба в запасах сировини, матеріалів, палива, незавершеного виробництва тощо, а отже, вивільняються й грошові ресурси, раніше вкладені в ці запаси.Швидкість обороту коштів - це комплексний показник організаційно-технічного рівня виробничо-господарської діяльності. Збільшення числа оборотів досягається за рахунок скорочення періоду виробництва та періоду обігу.

Ефективність використання оборотних коштів, а також швидкість як загальної оборотності, так і оборотності окремих елементів оборотних коштів характеризується такими показниками:

- тривалість одного обороту усіх оборотних коштів у днях (Од) розраховується за формулою:

Од=С * Д/РП, (4.3)

де С - середні залишки оборотних коштів; Д - тривалість аналізованого періоду в днях; РП - виручка від реалізації продукції підприємства за винятком непрямих податків;

- кількість оборотів (або коефіцієнт оборотності - К) розраховується за формулою:

Ко = РП/С; (4.4)

- коефіцієнт закріплення оборотних коштів (обернений до коефіцієнта оборотності) визначається за формулою:

Кз=С / РП= 1/Ко, (4.5)

За аналогічними формулами розраховується оборотність нормованих оборотних коштів та окремих елементів або груп оборотних коштів. Замість величини усіх оборотних коштів у відповідні формули підставляються величини нормованих коштів або окремого їх елемента.

Прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення для стабільності фінансового стану підприємства з таких причин:

- від швидкості обороту коштів залежить розмір їх річного обороту;

- прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства;

- прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів змушує прискорити кругооборот на інших стадіях.

Для більш глибокого аналізу оборотності оборотних коштів не слід обмежуватися лише обчисленням середніх показників оборотності за вищезгаданими формулами. Слід проаналізувати, з якою швидкістю проходять оборотні кошти окремі стадії кругообороту - починаючи від авансування на закупівлю предметів праці, далі - стадію незавершеного виробництва, готової продукції та сферу розрахунків до вивільнення в грошовій формі. Проте індивідуальний час перебування оборотних коштів на кожній з цих стадій не може визначатися, виходячи із загального обороту вартості. Для кожної стадії руху фінансових ресурсів необхідно визначити індивідуальний оборот, який би характеризував швидкість їх руху.Деякі специфічні особливості виникають при характеристиці індивідуальної швидкості обороту коштів, вкладених у витрати майбутніх періодів. Авансовані у ці витрати кошти, по суті, втрачають природу оборотних коштів, бо не вивільняються в грошовій формі після завершення кожного крутообороту.

Якщо частка витрат майбутніх періодів незначна (2-3 %), то при розрахунках оборотності оборотних коштів їх умовно додають до незавершеного виробництва.

Якщо питома вага витрат майбутніх періодів значна (наприклад, у підприємств з сезонним характером виробництва), загальну суму оборотних коштів рекомендується зменшувати на їх величину і одночасно зменшувати оборот за собівартістю реалізованої продукції на суму витрат майбутніх періодів, списаних за аналізований період.

Крім того, для оцінки ефективності використання оборотних коштів розраховують рентабельність оборотних активів та інтегральний показник ефективності використання оборотних активів. Для розрахунку рентабельності оборотних активів застосовують наступну формулу:

Р = ЧП * 100 / С, (4.6)

де Р - рентабельність оборотних активів; ЧП - чистий прибуток підприємства.

Інтегральний показник ефективності використання оборотних активів (І) розраховується за формулою:

. (4.7)

Розрахуємо показники ефективності використання оборотних коштів підприємства "Глобус" (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства "Глобус" та вихідні дані

 

Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року
1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, разів 7,1 6,6 93,0
2. Коефіцієнт закріплення оборотних коштів, грн. 0,141 0,152 107,8
3. Оборотність оборотних коштів у днях 50,6 54,6 107,9
4. Рентабельність оборотних коштів. % 22,92 39,70 173,2
Вихідні дані:      
Середньорічна величина оборотних коштів, тис. грн. 118,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 109.7
Прибуток від операційної діяльності, тис. грн. 205,2

 

За даними таблиці 4.2 темпи зростання оборотних засобів випереджають темпи зростання виручки від реалізації продукції. Це спричинило сповільнення їх оборотності. Так, оборотність оборотних коштів у днях знизилась на 4 дні, а в разах - відповідно на 0,5 пункта. У той же час більш повна насиченість торгової мережі товарами сприяла зростанню обороту та підвищенню рентабельності оборотних коштів.

За результатами аналізу оборотності оборотних коштів розраховується сума економії оборотних коштів (абсолютне або відносне вивільнення) або сума їх додаткового залучення. Для визначення суми економії коштів внаслідок прискорення їх оборотності визначають потребу в оборотних коштах за звітний період, виходячи з фактичної виручки від усієї реалізації за цей час та швидкості обороту за минулий період. Різниця між цією установленою сумою оборотних коштів та сумою коштів, що беруть фактичну участь в обороті, становить економію оборотних коштів. Якщо оборотність уповільнена, то в результаті отримаємо суму коштів, додатково залучену в оборот. Для розрахунку застосовується формула:

ВК=(Од1-Од0)*РП1/Д, (4.8)

де Одо - оборотність оборотних коштів у днях базового періоду; Од1 - оборотність оборотних коштів у днях звітного періоду; РП1 -виручка від реалізації (за винятком непрямих податків) звітного періоду; Д - кількість днів звітного періоду.

Позитивне значення ВК свідчить про додатково залучену в оборот суму коштів унаслідок сповільнення оборотності, а негативне - про вивільнену з обороту суму коштів унаслідок прискорення оборотності.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Що включають оборотні активи?

В чому полягає методика аналізу оборотних активів?

Які методи фінансового аналізу застосовуються для оцінки динаміки і структури оборотних активів?

Вкажіть основні причини збільшення та зменшення оборотних активів підприємства.

За рахунок яких коштів фінансуються оборотні активи підприємства?

Назвіть методи визначення потреби в коштах для фінансування оборотних активів.

Вкажіть внутрішні джерела підвищення ефективності використання оборотних активів.

Якими показниками характеризується швидкість обороту оборотних коштів?

Назвіть показники, що характеризують рівень ефективності використання оборотних коштів підприємства.

Як розрахувати суму коштів, що вивільняються з обороту внаслідок прискорення оборотності?

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

Вплив ефективності використання оборотних активів на показники фінансово-господарської діяльності підприємств.

Шляхи поповнення власного оборотного капіталу підприємства.

Короткострокові банківські кредити як джерело оборотного капіталу підприємства.

Послідовність аналізу оборотних активів підприємства.

Дебіторська заборгованість як економічна категорія.

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Оцінка якості та ліквідності дебіторської заборгованості.

Методика аналізу виробничих запасів підприємства.

Причини формування наднормативних залишків виробничих запасів та готової продукції.

Оптимізація залишків грошових коштів на рахунках підприємств.

 


ТЕМА 5

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

ПЛАН ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ:

1 Сутність та значення аналізу капіталу підприємства.

2 Аналіз власного капіталу підприємства.

3 Аналіз залученого капіталу підприємства.

4 Аналіз ефективності використання капіталу підприємства.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Капітал

Власний капітал

Позиковий капітал

Залучений капітал

Власний оборотний капітал

Ефективність використання капіталу


 


Просмотров 2217

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!