Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Методика аналізу оборотних активів 

Склад і структура оборотних активів значною мірою визначається -галузевою належність підприємства, - видом діяльності та - продукцією, що випускається.

В ході аналізу необхідно дати оцінку стану виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості.

Аналіз стану виробничих запасів починають з перевірки відповідності фактичних залишків їх плановій потребі. Для цього фактичні залишки за окремими видами виробничих запасів порівнюють з плановими нормами, перерахованими на фактичний випуск продукції. Вартість виробничих запасів може змінюватися як за рахунок збільшення їх кількості, так і за рахунок підвищення їх вартості внаслідок інфляції.

Причинами створення наднормативних залишків виробничих запасів можуть бути:

- наявність неходових матеріальних цінностей;

- необгрунтованість нормативів;

- свідоме нагромадження запасів у зв'язку з перебоями у постачанні та інфляційними процесами.

Залежно від причин розробляють заходи з ліквідації понаднормативних запасів:

- обгрунтовані розрахунки їх потреби;

- встановлення договірних відносин з постачальниками;

- усунення недоліків у плануванні та обліку;

- налагодження ритмічності випуску продукції.

Аналіз незавершеного виробництва проводять за фактичними залишками напівфабрикатів і деталей в кожному цеху, а також залучаються дані норм і запасів кожного виду деталей і напівфабрикатів.

Понаднормативні залишки готової продукції можуть бути викликані:

- втратою ринків збуту;

- недостатньою конкурентоспроможністю продукції;

- низькою купівельною спроможністю покупців;

- неритмічністю випуску та відвантаження продукції;

- незадовільною роботою служби маркетингу.

Аналіз оборотних активів проводять у наступній послідовності:

- оцінюють загальний розмір оборотних активів підприємства та аналізують зміни в їх обсязі впродовж звітного періоду. При проведенні цієї роботи визначається також питома вага оборотних активів у загальному обсязі майна та її зміна протягом звітного періоду. Співставлення темпів зростання оборотних активів з темпами інфляції дозволяє визначити номінальний і реальний приріст оборотних активів підприємства.Аналіз складу і динаміки оборотних коштів проводиться шляхом порівняння даних II розділу активу балансу на кінець звітного періоду з початком. При цьому вивчаються зміни, що відбулись в складі оборотних коштів в цілому, а після цього - в розрізі окремих статей оборотних коштів.

Основні причини збільшення або зменшення оборотних коштів представлені на рис. 4.2 та рис. 4.3.

 

 
 

 


Рис. 4.2. Причини збільшення оборотних активів підприємства

 
 
Причини зменшення оборотних коштів

 


               
 
Витрати за рахунок прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства
 
Зростання дебіторської заборгованості
 
   
Зменшення кредиторської заборгованості
 
   
Зменшення заборгованості за кредитами і позиками
 

 


Рис. 4.3. Причини зменшення оборотних активів підприємства

 

Для аналізу оборотних активів підприємства:

- досліджують структуру оборотних активів підприємства за видами активів, а також іншими кваліфікаційними ознаками (прибутковості, швидкості оборотності тощо). Це дозволяє оцінити основні тенденції у зміні складу оборотних активів та ступінь досягнення відповідної мети діяльності.Структура оборотних активів відображає фінансовий стан підприємства на дату складання звітності і свідчить про рівень комерційної та фінансово-економічної роботи.

-оцінюють вплив факторів, які обумовлюють зміни в обсязі оборотних активів підприємства;

- визначають зміни в складі джерел фінансування оборотних активів підприємства. Для цього обчислюють розмір власного оборотного капіталу та порівнюють його з попередніми періодами. Питома вага власних джерел фінансування оборотних активів використовується для оцінки ступеня фінансової стійкості підприємства, його незалежності від зовнішніх джерел фінансування.

Проаналізуємо склад і структуру оборотних активів і оборотних коштів підприємства "Глобус" (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Склад і структура оборотних активів і оборотних коштів

підприємства "Глобус "

 

Показники Минулий рік Звітний рік Звітний рік у % до минулого року      
    сума, тис. грн. % до підсумку сума, тис. грн. % до підсумку  
->  
1. Оборотні активи 113,6  
1.1. Запаси 4,6 4,6 111,8  
1.2. Товари 72,8 79,4 123,9  
1.3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4,4 3,1 81,3  
1.4. Дебіторська заборгованість за розрахунками 12,2 7,9 73,3  
1.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 6,0 5,0 95,5  
2. Оборотні кошти 113,6
2.1. Власні кошти 29,6 44,3 169,7
2.2. Короткострокові кредити банку 10,9 10,8 112,5
2.3. Залучені кошти інших кредиторів 59,5 44,9 85,8
               

 На підприємстві, що аналізується, оборотні кошти на кінець звітного періоду в порівнянні з початком збільшились на 50 тис. грн. Частка власних коштів в обороті на початок періоду складала 29,6 %, а на кінець періоду - 44,3 %, що, безумовно, є позитивним.

Причини зміни фінансових ресурсів, авансовані в оборотні активи, можливо встановити також при вивченні змін, які відбуваються в складі джерел їх покриття. Недостатність джерел формування поточних активів призводить до недофінансування господарської діяльності та до фінансових ускладнень.

Наявність зайвих джерел оборотних активів на підприємстві сприяє створенню понаднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних активів з господарського обороту,, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власного, так і позикового капіталу. Як прави­ло, мінімальна потреба підприємства в оборотних активах покривається за рахунок власних джерел:

- статутного капіталу;

- пайового капіталу;

- додаткового капіталу ;

- прибутку підприємства;

- надходження від .емісії цінних паперів;

- пайових внесків членів-засновників;

- іноземних учасників.

Однак формувати оборотні активи лише за рахунок власних джерел нині економічно недоцільно, оскільки це знижує можливості підприємства щодо фінансування власних витрат. Як наслідок, підприємство вимушене звертатися до залучення фінансових ресурсів у вигляді короткострокових кредитів та позик, кредиторської заборгованості.

Визначення потреби в коштах для фінансування оборотних активів є досить складним завданням. Основними проблемами при цьому є значна трудомісткість та складність планування затрат.

Основні етапи розрахунку потреби в капіталі для фінансування оборотних активів включають:

-- визначення періоду, протягом якого кошти будуть "заморожені" в оборотних активах:

- тривалість зберігання сировини і матеріалів на складі;

- тривалість виробництва;

- тривалість зберігання готової продукції на складі;

- строки оплати клієнтами відвантаженої продукції;

- терміни сплати отриманої сировини, матеріалів;

-- визначення середньоденних витрат на виробництво продукції:

- одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів;

- одноденні витрати на персонал;

- інші витрати;


Просмотров 698

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!