Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Основні етапи організації фінансового аналізу на підприємствіОрганізація аналітичної роботи на підприємстві включає сукупність заходів, які дозволяють апарату управління регулярно отримувати достатню аналітично опрацьовану інформацію про стан об'єкта управління для своєчасного прийняття зважених і дієвих управлінських рішень.

Така організація передбачає проведення фінансового аналізу за усіма чи окремими сторонами діяльності підприємства у відповідності до мети та завдань, що її деталізують, у визначеній послідовності із залученням відповідних джерел інформації та відповідними виконавцями з використанням діагностичного апарату та сучасних технічних засобів.

Аналітична робота виконується групою аналітиків чи одноосібно, залежно від кількості об'єктів аналізу, детальності та терміновості його проведення.

Фінансовий аналіз здійснюється у декілька етапів, що розкривають послідовність його проведення (рис. 2.2).

На підготовчому етапі визначається мета аналітичної діяльності та система завдань, послідовне вирішення яких приведе до досягнення поставленої мети аналізу. На цьому ж етапі відбираються методи та прийоми обробки економічної інформації та ілюстративні матеріали для наочного зображення: таблиці, графіки, діаграми.

 

Рис. 2.2. Етапи проведення фінансового аналізу

 

Інформаційний етап визначає джерела формування та види економічної інформації, за допомогою якої досліджуватимуться об'єкти аналізу. При цьому відбувається не лише відбір інформації, але й проводиться її перевірка на достовірність та ув'язку з іншими документами.

Аналітичний етап включає перегрупування статей фінансової звітності, проведення аналітичних розрахунків показників, кількісне вимірювання впливу факторів на зміну результативних показників, горизонтальний і вертикальний аналіз.

На підсумковому етапі відбувається оформлення результатів аналізу та внесення пропозицій і рекомендацій щодо покращення діяльності підприємства. Результати аналізу можуть бути оформлені у вигляді звіту чи пояснювальної записки, довідки, висновку.

Основні вимоги до оформлення результатів аналізу:- простота і якість викладення результатів;

- своєчасність оформлення;

- послідовність викладення результатів;

- виваженість оцінок;

- оптимальний обсяг.

Програма фінансового аналізу спирається на систему показників, які розкривають суть того, хто, коли і як повинен займатися аналітичною роботою залежно від місця в субординованій ієрархії управління підприємством.

Розрізняють дві організаційні системи фінансового аналізу підприємства:

- централізовану;

- децентралізовану.

Централізована система передбачає виділення спеціального підрозділу аналітичних планово-економічних чи фінансових відділів. Ця структура успадкована від централізованої планової системи управління підприємством.

її перевагами є забезпечення єдиного методологічного управління аналітичними роботами та можливість застосування потужної техніки, а недоліком - відірваність аналітичного процесу від управління і менеджменту.

Децентралізована система забезпечує розміщення блоків фінансового обліку і фінансового аналізу в організаційній структурі управління підприємством.

Переваги децентралізованої системи організації фінансового аналізу на підприємстві:

- підвшцується оперативність фінансового обліку;

- забезпечується концентрація аналітичних досліджень за цільовими напрямами по найбільш, актуальних проблемах;

- зменшуються витрати на проведення аналітичних робіт;- дозволяє впорядкувати інформаційні потоки та створити необхідне кадрове забезпечення.

В процесі організації фінансового аналізу на підприємстві важливе значення має:

- визначення кола виконавців аналітичної роботи;

- правильний і чіткий розподіл обов 'язків служб, які координують аналітичну роботу.

Як правило, фінансова робота (в тому числі й аналіз) на підприємстві організується фінансовим відділом, що є самостійним структурним підрозділом. Керівник фінансового відділу безпосередньо підпорядковується керівнику підприємства, несе відповідальність за фінансову дисципліну і фінансовий стан підприємства, представляє підприємство у фінансових, кредитних та інших органах.

На невеликих підприємствах, де немає фінансового відділу, створюються фінансові сектори, бюро, групи.

Важливою особою, яка займається на підприємстві фінансовою роботою, є фінансовий менеджер. В його обов'язки входить:

- складання плану аналітичної роботи;

- контроль за його виконанням;

- організація проведення аналізу та узагальнення його результатів;

- розробка заходів за результатами аналітичних досліджень.

Застосування сучасної техніки забезпечує ефективність аналітичної роботи на підприємстві та веде до:

- скорочення термінів проведення фінансового аналізу;

- повнішого врахування факторів, що впливають на фінансовий стан та результати діяльності підприємства;

- можливості розв 'язання нових багатомірних задач фінансового аналізу, що не розв 'язувались традиційними методами.

Використання локальних баз даних, що з'єднані в єдину обчислювальну мережу, дозволяє:

- своєчасно і повно задовольняти інформаційні потреби аналітиків;

- мінімізувати час відповіді на аналітичні запитання;

- представляти вихідну інформацію в табличній чи графічній формах;

- вносити при необхідності корективи в методику розрахунків і у форми отримання кінцевих результатів;- працювати в складі операційно-обчислювальної мережі.

В умовах ПЕОМ аналітичні задачі вирішуються безпосередньо користувачем. Контроль за всіма стадіями процесу обробки аналітичної інформації здійснює аналітик, який має можливість оцінити отримані результати.

 

 


ТЕМА 3

АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

ПЛАН ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ:

1 Аналіз динаміки та структури майна підприємства.

2 Характеристика економічного потенціалу підприємства.

3 Показники оцінки майнового стану підприємства.

Контрольні запитання.

Питання для самостійного вивчення.

Практичні навчальні завдання.

Тестові завдання.

Література.

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Майно

Аналітичний баланс

Матричний баланс

Необоротні активи

Оборотні активи

Виробничі активи

Економічний потенціал підприємства


Просмотров 963

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!