Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Види, системи та основні принципи проведення аналітичних дослідженьВідповідно до завдань, об'єктів і суб'єктів здійснення фінансового аналізу виділяють такі основні види фінансового аналізу (рис. І.З).

Найпоширенішими є виділення зовнішнього і внутрішнього видів фінансового аналізу. Основні відмінності між ними представлені у табл. 1.2.

Залежно від методів, що використовуються в аналізі, виділяють такі системи фінансового аналізу (по-іншому - методи аналізу фінансових звітів) (рис. 1.4).

Основні принципи фінансового аналізу представлені на рис. 1.5.

Принцип системності фінансового аналізу вимагає від аналітика дослідження діяльності підприємства як єдиної відкритої

 

 

 
 

 

 


Рис. 1.3. Види фінансового аналізу

Таблиця 1.2

Ознаки видів фінансового аналізу

 

 

Ознака Фінансовий аналіз
зовнішній внутрішній
Інформаційна база аналізу дані фінансової звітності (публічної) дані бухгалтерського управлінського обліку та звітності
Рівень регламентації правил держава підприємство
Суб'єкти аналізу (користувачі) підприємство і його прямі та непрямі ділові партнери підприємство
Відкритість результатів аналізу відкриті комерційна таємниця

 

економічної системи, що побудована із взаємопов'язаних елементів (підсистем), і, водночас, є елементом (підсистемою) більш складної системи вищого рівня (галузі, регіону тощо). Принципу системності у цьому розумінні відповідає така побудова фінансового аналізу, яка забезпечить дослідження і кількісну оцінку взаємозв'язків між елементами, що формують відповідні рівні економічної системи, яка є об'єктом управління. Найбільше принципу системності відповідають факторний та інтегральний види фінансового аналізу.

Принцип комплексності фінансового аналізу вимагає дослідження об'єкта у єдності всіх його елементів. Комплексність не виключає аналізу окремих параметрів об'єкта управління. Навпаки, здійснюючи комплексний аналіз, необхідно враховувати те, що об'єкт управління є складною економічною системою, яка має бути досліджена за всіма рівнями та складовими. Для забезпечення комплексності аналізу необхідно залучати інформацію, яка характеризує внутрішні взаємозв'язки об'єкта дослідження та його взаємовідносини з державою, інвесторами, кредиторами, постачальниками, клієнтами та іншими суб'єктами ринкової економіки, що є зовнішніми стосовно до об'єкта управління.                     
   
Системи фінансового аналізу
 
 
Трендовий (горизонтальний) фінансовий аналіз
   
 
 
 
Структурний (вертикальний) фінансовий аналіз
   
 
 
 
Порівняльний (просторовий) фінансовий аналіз
   
 
 
 
   
 
   
 

 

 


Рис. 1.4. Системи фінансового аналізу

 

 
 

 

 


Рис 1.5 Основні принципи фінансового аналізу

 

Найкраще принцип комплексності втілюється у комплексному фінансовому аналізі, який, починаючи з огляду основних узагальнюючих показників, використовуючи факторний аналіз, розкриває причини, що обумовили зміну кожного показника звітного періоду, і тільки після цього дає загальну оцінку діяльності підприємства.Вимоги щодо об'єктивності фінансового аналізу стосуються, перш за все, первинної інформації, яка характеризує параметри об'єкта дослідження на певний момент або за певний період часу. Первинна інформація може вважатися об'єктивною тільки за умов забезпечення її повноти та достовірності. Аналітична обробка інформації також має ґрунтуватися на дотриманні принципу об'єктивності. Вибір окремих аналітичних показників, оцінка зв'язку між ними, визначення чинників та обґрунтування дослідження доцільності їх впливу на результативні показники, застосування тих чи інших методичних прийомів обробки економічної інформації повинні носити об'єктивний характер. Реалізації принципу об'єктивності сприяє здійснення ретроспективного фінансового аналізу, який досліджує об'єкти управління після завершення аналітичного періоду чи фінансової операції.

Принцип динамічності фінансового аналізу вимагає дослідження обраного об'єкта в динаміці. Реалізація цього принципу дозволяє визначити і оцінити напрями та перспективи розвитку підприємства в цілому та за окремими функціональними і структурними підрозділами. Чим триваліший період підлягає аналізу, тим повнішу характеристику об'єкта отримає аналітик і тим ефективнішими будуть управлінські рішення, прийняті на основі аналітичних висновків. Принцип динамічності лежить в основі горизонтального фінансового аналізу.

Забезпечення точності фінансового аналізу Грунтується на перевірці первинної інформації, правильності розрахунків та обґрунтованості зроблених висновків. З точки зору забезпечення точності аналізу найбільш ефективним є ретроспективний фінансовий аналіз, який дає змогу широко застосовувати такі прийоми аналізу, як контроль, співставлення, порівняння.

Принцип оперативності вимагає спрямування фінансового аналізу на забезпечення оперативного управління необхідною інформацією у момент здійснення, безпосередньо перед здійсненням або відразу після здійснення господарських операцій. Наближеність до моменту здійснення операції дозволяє уникнути помилок унаслідок зволікання та своєчасно виправити недоліки. Дотримання цього принципу ґрунтується на застосуванні оперативного фінансового аналізу.Принцип ефективності фінансового аналізу реалізується у двох аспектах: по-перше, він спонукає до пошуку резервів та шляхів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства; по-друге, цей принцип означає, що витрати на здійснення аналізу не повинні перевищувати ефект, отриманий внаслідок впровадження розроблених заходів.

Принцип прогресивності орієнтує фінансовий аналіз на пошук шляхів і резервів підвищення ефективності використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів підприємств на основі застосування сучасних технологій виробництва продукції, високого рівня управління та організації праці. Принцип прогресивності націлений на дослідження перспектив розвитку підприємства. Саме тому найбільш повно цей принцип реалізується у перспективному аналізі, який ставить за мету прогнозування основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства. Принцип регулярності полягає в тому, що фінансовий аналіз на підприємстві слід проводити з певною періодичністю, щоб своєчасно попередити негативні тенденції та вжити необхідні заходи для покращення фінансового стану підприємства.

 

 


ТЕМА 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

ПЛАН ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ:

2.1 Суть інформаційного забезпечення фінансового аналізу.

2.2 Фінансова звітність як основа інформаційного забезпечення аналітичних досліджень.

2.3 Основні етапи організації фінансового аналізу на підприємстві.

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ


Економічна інформація

Система організаційного

Забезпечення фінансового аналізу

Інформаційна база

Внутрішні джерела інформації

Зовнішні джерела інформації

Система показників

Фінансова звітність

Користувачі фінансової

Звітності

Програма фінансового аналізу

Аналітичні процедури


 


Просмотров 610

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!