Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Предмет, об'єкти та основні завдання фінансового аналізу 

Фінансовий аналіз - це сукупність методичних прийомів дослідження фінансових відносин суб'єктів господарювання, обумовлених об'єктивними та суб'єктивними чинниками, що знаходять відображення у фінансовому обліку і звітності.

Зміст фінансового аналізу визначається предметом аналітичного дослідження, його метою та завданнями.

Розглядаючи окремо кожну складову, яка формує зміст фінансового аналізу, треба брати до уваги, що вони є взаємопов'язаними і їх вибір потребує дотримання певної послідовності:

- спочатку відповідно до завдань управління, розв'язання яких потребує застосування методів фінансового аналізу, формується мета аналізу;

- потім визначається предмет аналізу, параметри, за якими цей предмет буде досліджуватись, а також: кількісні і якісні аналітичні показники, на основі яких передбачається оиінювати стан і зміну об'єкта дослідження;

- окреслюється коло аналітичних завдань, послідовне вирішення яких має привести до досягнення поставленої мети.

Метою фінансового аналізу є визначення напрямів і кількісне обчислення резервів збільшення ринкової вартості підприємства на основі дослідження стану і динаміки показників, які характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, та факторів, що обумовлюють зміну цих показників.

Під предметом фінансового аналізу розуміють системне, комплексне вивчення фінансового стану підприємства та результатів його діяльності з метою підвищення ефективності функціону

Об'єктом фінансового аналізу є фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.

Складовими об'єкта дослідження виступають окремі сторони (аспекти) діяльності підприємства або групи показників:

результативні показники оцінки діяльності підприємства:

- фінансові ресурси, витрати, доходи, фінансові результати, грошові потоки;

сторони діяльності підприємства:

- фінансова стійкість підприємства;

- платоспроможність і ліквідність;

- ділова активність;

- кредитоспроможність.

Об'єкт фінансового аналізу визначається метою дослідження.Основними функціями фінансового аналізу є:

- об'єктивна оцінка фінансового стану підприємства, фінансових результатів його діяльності, ефективності та ділової активності суб'єкта аналізу;

- виявлення чинників і причин досягнення наявного стану й додержання результатів;

- підготовка й обґрунтування управлінських рішень у галузі фінансів;

- виявлення та мобілізація резервів для поліпшення фінансового стану підприємства і фінансових результатів, підвищення результатів усієї господарської діяльності.

Фінансовий аналіз охоплює три такі взаємопов'язані напрями (розділи):

- аналіз фінансових результатів;

- аналіз фінансового стану;

- аналіз ділової активності.

Всі сторони діяльності підприємства знаходять своє відображення у його фінансовому стані (рис. 1.1).

Фінансовий аналіз, як елемент управління, дає змогу оцінити:

- майновий стан підприємства;

- достатність капіталу для поточної діяльності та довгострокових інвестицій;

- потребу в додаткових джерелах фінансування;

- раціональне залучення позикових коштів.

І. Економічна оцінка балансу підприємства

II. Характеристика майна підприємства та джерел його придбання

III. Аналіз фінансової стійкості підприємства

IV. Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства

V. Аналіз ділової активності (динамічності і прибутковості)

 

 
 

 

 


Рис. 1.1. Оцінка фінансового стану підприємства- ефективність використання активів і капіталу;

- стан дебіторсько-кредиторської заборгованості;

- фінансові результати діяльності;

- ймовірність банкрутства підприємства.

Враховуючи, що фінансовий аналіз включає оцінку фінансового стану підприємства та результатів його діяльності, систему завдань дисципліни можна поділити на два основні блоки (рис. 1.2).

Перелік завдань може змінюватися залежно від мети аналізу та інтересів користувачів.

Залежно від мети і характеру завдань складається програма фінансового аналізу, у якій визначаються види аналізу, методичні прийоми вирішення завдань, формується система аналітичних показників, розробляються алгоритми перетворення первинної економічної інформації, обґрунтовуються критерії оцінки вихідних даних.

 

 
 

 


Рис. 1.2. Завдання фінансового аналізу

 

Завдання фінансового аналізу вважаються вирішеними, якщо реалізація заходів, розроблених за їх результатами, призвела до досягнення поставленої мети.

 


Просмотров 1110

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!