Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Етапи розвитку, місце і роль фінансового аналізу в управлінні підприємствомПроцес інтеграції України у світове співтовариство та докорінна зміна ролі фінансового аналізу в управлінні економічними системами ринкової орієнтації зумовлюють його сучасний стан і майбутній розвиток. Формування ринкового механізму змінює характер аналітичних досліджень, які охоплюють як зовнішнє, так і внутрішнє економічне середовище кожного суб'єкта господарювання. Для розуміння суті фінансового аналізу необхідно розглянути основні етапи його становлення та формування.

Науковцями досліджено, що аналіз був складовою системи обліку і контролю у сільськогосподарських маєтках феодальної Британії ще в XII ст. Родоначальником систематизованого аналізу вважається француз Жак Саварі (1622 - 1680). Ідеї Саварі були поглиблені і доповнені у XIX ст. італійським бухгалтером Джу-зеппе Червоні (1827 - 1917). На межі XIX - XX ст. в обліку виникає нове поняття - балансознавство, яке розвивалося за трьома основними напрямками:

- економічний аналіз балансу;

- комерційний аналіз балансу;

- популяризація знань про баланс серед користувачів.

У цей же період активно розвивалась наука про комерційні розрахунки. Аналіз балансу та комерційні розрахунки лягли в основу фінансового аналізу.

В умовах планової соціалістичної економіки (30-ті рр. XX ст.) фінансовий аналіз швидко трансформував у техніко-економічний, який зводився лише до обчислень відхилень фактичних показників від планових. Тобто, фактично аналіз був замінений контролем. Зводилась нанівець роль комерційних розрахунків та аналізу балансу.

Такий аналіз продовжував своє існування аж до 90-х років XX ст. Він був малокорисним для підприємств та ретроспективним за своєю суттю.

На початку 70-х рр. XX ст. були видані перші книги з теорії аналізу господарської діяльності. їх авторами стали М. І. Баканов, А. Д. Шеремет, І. І. Каракоз, М. В. Дембінський та інші.

У наш час фінансовий аналіз як важливий елемент аналітичної роботи на підприємствах стає одним з основних інструментів управління діяльністю суб'єктів господарювання.В основі фінансового аналізу лежить дослідження фінансових ресурсів господарських суб'єктів.

Для того, щоб підприємство мало змогу вижити в умовах жорсткої конкуренції та бути прибутковим, керівництву необхідно володіти методикою фінансового аналізу, певною інформаційною базою та кваліфікованими працівниками для реалізації цієї методики на практиці.

Особливістю формування ринкової економіки, крім посилення впливу жорсткої конкурентної боротьби, є зміна технології виробництва, комп'ютеризація обробки економічної інформації, зміни податкового законодавства, відсоткових ставок за кредитами та курсів валют.

За цих умов перед керівництвом підприємства постає багато проблемних питань. Серед них:

- якою повинна бути стратегія підприємства для успішного функціонування ?

- яку тактику обрати для досягнення стратегічної мети?

- як підвищити ефективність управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами?

- яким чином забезпечити фінансову стійкість, ліквідність та платоспроможність підприємства?

- як забезпечити конкурентоспроможність підприємства?

На ці та інші життєво важливі запитання може дати відповідь об'єктивний фінансовий аналіз.

У традиційному розумінні фінансовий аналіз є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його фінансової звітності.

Разом з тим, фінансовий аналіз у сукупності з управлінським складає аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика фінансового і управлінського аналізу

 

Фінансовий аналіз Управлінський аналіз
проводиться тільки на рівні окремих суб'єктів господарювання проводиться на різних рівнях управління (за структурними підрозділами підприємства, в цілому по підприємству, по об'єднаннях і в цілому по галузі)
полягає у підборі, групуванні і вивченні даних про фінансові ресурси підприємства і їх використання з метою забезпечення виконання статутних завдань підприємства вивчає всі сторони господарської діяльності, а саме виробництво, постачання, реалізацію, використання різних видів ресурсів, дослідження ринку
дає можливість критично оцінити фінансові результати і фінансовий стан підприємства, а також ймовірність банкрутства дає можливість комплексно досліди­ти господарську діяльність підприємства, визначити "слабкі" сторони та напрями підвищення їх ефективності  
використовує тільки вартісні показники використовує як вартісні, так і натуральні показники  
має певну періодичність і дозволяє оцінити можливості підприємства у перспективі найбільш ефективний при поточному плануванні господарської діяльності  

 

В умовах сьогодення найбільша увага приділяється функціональності і перспективності спрямування фінансового аналізу.

Функціональна спрямованість передбачає перетворення фінансового аналізу в елемент технології управління підприємством з метою підготовки виважених і своєчасних управлінських рішень, тобто важливу функцію процесу управління, оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства. Перспективна спрямованість полягає в тому, що він є інструментом обґрунтування рішень при виконанні поточних і стратегічних завдань розвитку підприємства.На сьогодні розрізняють 5 самостійних підходів щодо з'ясування суті і розвитку фінансового аналізу:

- школа емпіричних прагматиків розглядає фінансовий аналіз на основі показників, що характеризують оборотні активи, власний оборотній капітал та кредиторську заборгованість. Основним предметом досліджень представників цієї школи є аналіз кредитоспроможності компаній;

- школа статистичного фінансового аналізу займається опрацюванням критеріїв кредитоспроможності підприємства. Родоначальником цього напрямку фінансового аналізу вважається Олександр Уолт. У своїй праці, опублікованій у 1919 р. він довів, що коефіцієнти, розраховані за даними фінансової звітності, мають сенс лише тоді, коли існують критерії, з граничними значеннями яких можна їх порівнювати. При цьому розробка нормативів передбачалася в розрізі галузей, підгалузей та груп однорідних за масштабами підприємств. На основі статистичних методів дослідження коефіцієнти було класифіковано, визначено їх залежність від багатьох чинників, які обумовлюють особливості діяльності компаній;

- школа мультиваріантних аналітиків займається побудовою концептуальних основ фінансового аналізу на основі фінансових коефіцієнтів. Представники цієї школи обґрунтували зв’язок окремих коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан та ефективність поточної діяльності компаній, з узагальнюючими показниками фінансово-господарської діяльності. Основою їх діяльності стала побудова системи взаємопов'язаних показників, які б комплексно характеризували діяльність підприємства;

- школа аналітиків вивчає питання прогнозування банкрутства компаній на основі фінансової звітності. Основна увага прихильниками вказаного напрямку приділяється перспективному, а не ретроспективному аналізу. На їхню думку, аналіз фінансової звітності компанії дає змогу передбачити можливе банкрутство і своєчасно розробити заходи щодо покращення фінансового стану аналізованого підприємства. Вагомий внесок у розвиток ідей цієї школи був зроблений Едваром Альтманом, який розробив систему моделей для оцінки ймовірності банкрутства корпорацій США;

- школа учасників фондового ринку опрацьовує питання використання звітності для прогнозування ефективності інвестування коштів у цінні папери. Незважаючи на відносно незначний період виділення цього напрямку фінансового аналізу, сьогодні він активно розвивається. Широкі можливості мобілізації фінансових ресурсів на фондовому ринку обумовили необхідність комплексного дослідження і теоретичного обґрунтування питань, пов’язаних з інвестиційною привабливістю компаній для визнаення фактичного рівня та прогнозування рівня ефективності інвестування у цінні папери таких емітентів, а також: оцінки пов язаного з цим ризику.

Усі перелічені напрямки фінансового аналізу продовжують розвиватися і сьогодні. Подальші перспективи розвитку пов'язуються із застосуванням сучасних інформаційних технологій, які повинні стати базою для моделювання фінансових звітів підпри ємств та прогнозування на цій основі різноманітних фінансових показників.

 


Просмотров 930

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!